Søk på nettsiden

Sak: 11-193 Klage vedrørende gjenåpning av anlegg – Luostejok Kraftlag SA

Saken gjaldt avslag på å få gjenåpnet et anlegg pga gjeld på et annet anlegg. Klager stilte spørsmål ved lovligheten av at innklagede ikke gjenåpnet et anlegg da gjelden på dette anlegget ble betalt selv om gjeld klager fortsatt hadde til innklagede på et annet, tidligere anlegg sto ubetalt. Innklagede avviste gjenåpning og hevdet at all gjeld, også fra tidligere anlegg, måtte være betalt før gjenåpning. Nemnda la til grunn at ”all gjeld til nettselskapet” er å forstå som all gjeld på det aktuelle anlegget. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder avslag på å få gjenåpnet et anlegg pga gjeld på et annet anlegg.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 7-3.

Historikk:
August 2010 stengt


Krav: Klager krever gjenåpning når all gjeld på det aktuelle anlegget er betalt.

Partenes anførsler:

Klager stiller spørsmål ved lovligheten av at innklagede ikke gjenåpner et anlegg når gjelden på dette anlegget betales selv om gjeld klager fortsatt har til innklagede på et annet, tidligere anlegg står ubetalt.

Innklagede viser til at klager bodde i en bolig i årene 1988–1990 og opparbeidet gjeld på kr 14.417,-. Klager flyttet til en annen bolig og betaling av nettleie ble også midligholdt her. Stengegrunnlag for denne boligen var kr 12.128,08. Innklagede presiserer at stengeordre av 31.08.10 med stengegrunnlag kr. 12.128,08 gjelder det huset som  klager bodde i sist.

Innklagede viser til at klager har tilbudt å betale gjelden for den siste boligen, men innklagede avviser gjenåpning og hevder at all gjeld, også fra tidligere bolig, må være betalt før gjenåpning.

 
Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder avslag på å få gjenåpnet et anlegg pga gjeld på et annet anlegg.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie. Hvis nettselskapet rettmessig har stengt et anlegg, vil det ikke gjenåpnes før all gjeld til nettselskapet og kostnader i samband med stenging og gjenåpning er betalt iht. avtalens § 7-3.

Nemnda legger til grunn at ”all gjeld til nettselskapet” er å forstå som all gjeld på det aktuelle anlegget. Ut i fra dette er det ikke anledning til å nekte gjenåpning i et anlegg hvor gjeld er nedbetalt fordi det fortsatt er gjeld på et annet anlegg hos samme kunde.

I dette tilfellet tilbød klager seg å betale all gjeld på det nye anlegget. Etter nemndas vurdering har ikke innklagede anledning til å nekte gjenåpning av dette anlegget under henvisning til gjeld på tidligere anlegg. Gjelden fra det tidligere anlegget må eventuelt inndrives på lik linje med annen gjeld.

Nemnda anbefaler at anlegget gjenåpnes når all gjeld på dette anlegget er betalt.

Uttalelsen er enstemmig.

 
VEDTAK

Nemnda anbefaler at anlegget gjenåpnes når all gjeld på dette anlegget er betalt.

Oslo, 29. august 2011

Einar Kaspersen, leder
Linn Hogner Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ola Bergheim, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?