Søk på nettsiden

Sak: 11-251 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Telinet Energi AS

Klagen gjaldt inngåelse av avtale. Klager krevde at innklagede betalte differansen mellom leveringspliktig strøm og innklagedes pris. Innklagede pekte på at de i perioden hadde ligget over netteiers pris på leveringspliktig strøm. Nemnda anbefalte enstemmig at klager ble gitt medhold.

Klagen gjelder uenighet vedrørende inngåelse av avtale.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §1 og 3, Vilkår for levering av strøm fra Telinet Energi AS

Historikk:

24.02.10 klagers kraftleverandør går konkurs og klager blir satt på leveringspliktig strøm.
12.11.10 Innklagede melder netteier om leverandørbytte. Denne ble avvist grunnet manglende måleravlesning.
10.02.11 Netteier mottar på nytt beskjed om leverandørbytte.
18.02.11 Innklagede oppført som klagers kraftleverandør.


Krav: Klager krever at innklagede betaler differansen mellom leveringspliktig strøm og innklagedes pris.

Klager hevder at han inngikk avtale med innklagede oktober/november 2010. At dette leverandørbyttet ikke gikk i orden ble han ikke informert om. Klager peker på at han også leverte måleravlesning til innklagede 21.11.2010 og heller ikke da ble informert om at leverandørbytte ikke var i orden. Det var først i januar 2011, da klager mottok faktura fra netteier, at han oppdaget at han sto oppført med leveringspliktig strøm.

Innklagede peker på at de i perioden har ligget over netteiers pris på leveringspliktig strøm. De har bedt klager om å sende kopi fra netteier for å kunne foreta en utregning.


Nemnda ser slik på saken:

Klagen gjelder inngåelse av avtale.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at klager ved en feil fra Telinets side ikke ble overført til dem som kunde til rett tid. Klager har anført at han ved dette ble påført et tap ved at han for perioden 12.11.10 - 18.02.11 har betalt for mye til netteier for strøm levert i henhold til reglene om leveringsplikt for perioden. Klager har fremlagt et oppsett over sitt tap. Telinet har ikke bestridt oppsettet. Nemnda legger etter dette klagers beregninger til grunn og anbefaler at innklagede erstatter klagers ekstrautgifter.

Uttalelsen er enstemmig.

 
VEDTAK

Nemnda anbefaler at innklagede erstatter klagers ekstrautgifter.

Oslo, 29. august 2011

Einar Kaspersen, leder
Linn Hogner Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ola Bergheim, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?