Søk på nettsiden

Sak: 10-312 Klage vedrørende kompensasjon i forbindelse med strømbrudd – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt kompensasjon for langvarige strømavbrudd hvor det dels var registrert strømtilførsel på anlegget, men kun på én fas, og dels fullt strømavbrudd. Klager hevdet han ikke kunne gjøre bruk av 120V og syntes det var underlig hvis det anses som strømtilførsel. Innklagede hevdet at kompensasjon ikke gis da kunden ikke hadde vært uten strøm i over 12 timer. Innklagede hevdet også at halv spenning ikke ga grunnlag for kompensasjon. Nemnda la til grunn at det ikke var oppnådd normal forsyning når klager hadde halv spenning. Nemnda anbefalte enstemmig at klager gis kompensasjon.

Saken gjelder avslag på kompensasjon for langvarige strømavbrudd hvor det dels er registrert strømtilførsel på anlegget, men kun på en fas, og dels fullt strømavbrudd.

Saken gjelder uenighet om halv spenning regnes som normal forsyning.

Regelverk: Forskrift 302, kap. 9A og Forskrift om leveringskvalitet § 1-4 nr. 1.

Historikk:

Flere strømavbrudd i perioden 20.12. - 23.12.09.
Den 20.12. fra kl 08.55 til kl 19.11 (10 timer og 16 min) og fra kl 21.53 til kl 05.54 (8 timer og 1 min).
Mellom kl 19.11 og kl 21.53 (2 timer og 42 minutter) var det halv spenning.


Krav: Klager krever kompensasjon for langvarig avbrudd.

Partenes anførsler:

Klager hevder det kun har vært halv spenning den 20.12. fra kl. 19.11 til 21.53 og at normalforsyningen derfor ikke har vært gjenopprettet i denne perioden. Når dette legges til avbrudd før og etter denne perioden, er avbruddet på mer enn 12 timer og klager krever kompensasjon for langvarig avbrudd.

Klager hevder han ikke kan gjøre bruk av 120V og synes det er underlig hvis det anses som strømtilførsel.

Innklagede fastholder at kompensasjon ikke gis da kunden ikke har vært uten strøm i over 12 timer ved noen av de angitte tidspunkt.

Innklagede viser til at definisjonen på avbrudd i Forskrift om leveringskvalitet er: Tilstand karakterisert ved uteblitt levering av elektrisk energi til en eller flere sluttbrukere, hvor forsyningsspenningen er under 1% av avtalt spenningsnivå. Innklagede viser også til at forskrift 302 blant annet sier at avbrudd opphører når normal forsyning er gjenopprettet.

Innklagede hevder at halv spenning ikke gir grunnlag for kompensasjon. Halv spenning anses som strømtilførsel. Det er registrert strømtilførsel i mer enn 2 timer mellom avbruddene og normalforsyningen anses for å være gjenopprettet og beregningen av strømbruddets varighet begynner på nytt.

 
Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om klager er berettiget til kompensasjon for svært langvarig avbrudd.

Forskrift om leveringskvalitet § 1-4, punkt 2 definerer avbruddsvarighet slik: Medgått tid fra avbrudd inntrer til sluttbruker igjen har spenning over 90% av avtalt spenningsnivå.

I henhold til Forskrift 302 § 9A-3 opphører avbruddet når normal forsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Nemnda legger til grunn at det ikke var oppnådd normal forsyning når klager hadde halv spenning, og klager er i henhold til Forskrift 302 berettiget til kompensasjon for svært langvarig avbrudd.

Nemnda anbefaler at klager gis en kompensasjon for svært langvarig avbrudd.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis en kompensasjon for svært langvarig avbrudd.

Oslo, 6. september 2010

Leder: Einar Kaspersen
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?