Søk på nettsiden

Sak: 10-266 Klage vedrørende prisavslag pga manglende leveringskvalitet – Ymber AS

Saken gjaldt krav om prisavslag for manglende leveringskvalitet. Nemnda la til grunn at ytelsen i var mangelfull i enkelte perioder. En samlet nemnd var av den oppfatning at ikke ethvert avvik/enhver mangel ga grunnlag for prisavslag. I dette konkete tilfellet delte nemnda seg i et flertall og et mindretall. Nemndas flertall, lederen og bransjens representanter, mente avvikene i dette tilfellet ikke var så langvarige/omfattende at det var grunnlag for prisavslag, mens mindretallet, forbrukernes representanter, var av den oppfatning at avvikene ga grunnlag for prisavslag. I samsvar med flertallets synspunkter ble det under dissens fattet vedtak om å ikke anbefale at kunden ble gitt en prisreduksjon.

Saken gjelder krav om prisavslag for manglende leveringskvalitet.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13. Forskrift om leveringskvalitet.

Historikk:

Høsten 2009: Ny trafo
09.12. og 23.12.09: ringte klager til innklagede og meldte om lav spenning
06.01.10:  Justering av trafo


Krav: Klager krever 40 % reduksjon i nettleien for 2009.

Partenes anførsler:

Klager påstår han har registrert 10 strømutfall med tilhørende lav spenning i desember 2009 og at hans målinger viser at spenningen har variert mellom 196 og 208 V.

Klager påstår at innklagede har levert en vare som ikke er i samsvar med vilkårene, at de ikke har gjort noe for å avhjelpe mangelen eller forsikret seg om av leveringskvaliteten er i henhold til vilkårene og heller ikke oppfylt informasjonsplikten.

Klager påstår innklagede har levert for lav spenning i store deler av 2009 og krever 40 % reduksjon i nettleien for 2009. Klager varsler at han kan komme med ytterligere krav dersom det senere viser seg at elektrisk utstyr er blitt ødelagt som følge av den manglende kvaliteten.

Klager mener at innklagedes argumenter om hendelser utenfor deres kontroll ikke kan godtas, da det, så vidt han forstår, var den nye trafoen som var årsak til spenningsavviket.

Klager hevder at innklagede ikke utbedret feilen innen rimelig tid ettersom han meldte om lav spenning 09.12. 09 og trafo ble justert 06.01.10.

Klager nevner at det også i januar 2009 var lav spenning som han klaget til innklagede om.

Innklagede viser til at det var 8 hendelser i nettet i perioden november 2009 – januar 2010 som følge av nødvendige koblinger i nettet eller som følge av feil i nettet pga været.

Innklagede viser til at det har vært uforutsette feil i nettet og at disse feilene har vært utenfor deres kontroll og at det følgelig ikke var mulig å varsle disse. Innklagede viser til at de bestreber seg på å varsle avbrudd i presse, radio og på web og de vil også ta i bruk SMS. Innklagede beklager imidlertid at noen rettinger ikke ble varslet.

Innklagede hevder rettinger ble utført innen rimelig tid.

Innklagede viser til at de har investert mye nytt utstyr for å forbedre kvaliteten på nettet i dette området og mener at noen mindre hendelser i etterkant av dette med rimelighet kan aksepteres. Innklagede mener det er urimelig at de skal betale erstatning for dette og hevder hendelsene ikke medfører mangel og dermed ingen krav til erstatning.


Nemnda ser slik på saken:

I henhold til standard nettleieavtale § 12-2 har nettselskapets ytelse en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtale med kunden.  Det fremgår av forskriften § 3-3 at nettselskapet skal sørge for at langsomme variasjoner i spenningens effektverdi er innenfor +/- 10% av nominell spenning, målt som gjennomsnitt over ett minutt, i tilknytningspunkt i lavspenningsnett.  Dersom det foreligger en mangel, kan kunden bl.a. krever prisavslag, jf nettavtalen § 12-3.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at ytelsen i dette tilfellet var mangelfull i enkelte perioder.

En samlet nemnd er av den oppfatning at ikke ethvert avvik/enhver mangel gir grunnlag for prisavslag.  Hvorvidt avviket gir grunnlag for prisavslag, vil bero på en helhetsvurdering av bl.a. avvikets størrelse og omfang.

Nemndas flertall, lederen og bransjens representanter, er av den oppfatning at avvikene i dette tilfellet ikke var så langvarige/omfattende at det er grunnlag for prisavslag.

Nemndas mindretall, forbrukernes representanter er av den oppfatning at avvikene i dette tilfellet gir grunnlag for prisavslag.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt vedtak:


VEDTAK

Elklagenemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. 

Oslo, 11. oktober 2010

Leder: Einar Kaspersen
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?