Søk på nettsiden

Sak: 10-516 Klage vedrørende uenighet om faktura – Lyse AS

Ved renoveringsarbeid på klagers hytte ble klager gjort oppmerksom på at strømtilførselen var uvanlig. Hun kontaktet innklagede som konkluderte med at tilknytningen ikke var forskriftsmessig. En ny løsning ble utført. Klager ble fakturert, men mente det var urimelig at hun skulle belastes for kostnadene til ny og forskriftsmessig strømtilførsel. Klager mente hun ikke ble opplyst om kostnadsfordelingen under den befaring som ble foretatt. Innklagede viste til at de har tatt kostnadene med å skifte en linje og en dårlig stolpe og at kunden ble informert om at tilførselen til hytten ikke var forskriftsmessig og at dette måtte utbedres av godkjent installatør. Selskapet viste til at det er klager selv som har bestilt dette arbeidet og at klager er ansvarlig for egne installasjoner etter standard tilknytningsavtale. Etter nemndas oppfatning er det arbeidet som er utført av installatør foretatt etter klagers bestilling på klagers egen installasjon. I samsvar med standard tilknytningsvilkår er det installasjonseiers ansvar å vedlikeholde egne installasjoner. Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. Uttalelsen er enstemmig.

Saken gjelder uenighet om hvem som har ansvar for kostnader i forbindelse med oppsett av ny strømtilførsel til hytte.

Regelverk: Standard tilknytningsvilkår § 2-6.

Historikk:

Klager anskaffet hytte ca. 1960. Strømtilførsel uforandret frem til 2009. Ved felles befaring ble det påpekt at enkelte forhold ikke var i forskriftsmessig stand. Disse forhold ble utbedret, men partene er uenige om hvem som har ansvaret for kostnadene.  

Tilknytningspunkt er definert i avtalevilkårene med klager. Tilknytningspunkt er klemmer etter KV på vegg (se bilde).


Krav: Klager mener at hun ikke skal betale for arbeidet med å opprette ny og forskriftsmessig strømtilførsel til hytte.

Partenes anførsler:

Klager opplyser at de har hatt en hytte siden 1960. Strømtilførselen har vært uendret frem til 2009 da det skulle utføres renoveringsarbeid. Klager ble da informert av snekker om den uvanlige løsningen med strømtilførsel via stolpe gjennom taket. Energiselskapet ble da kontaktet og det ble gjennomført en felles befaring. Energiselskapet mente tilknytningen ikke var forskriftsmessig og opplyste samtidig at verken dette strekket eller strekket til nabohytte sto på selskapets linjekart. To stolper ble oppgitt å være råtne. To uker senere ble tilknytningen kuttet ved takstolpen. Fra høsten 2009 til april 2010 ble det levert byggestrøm slik at snekker kunne utføre arbeid. Ny stolpe ble satt opp og strøm tilkoblet i april 2010. Faktura ble utstedt i mai 2010. Det var fakturert for ny tilknytning og fastledd nettleie for perioden 01.10.2009-01.04.2010. Denne perioden inkluderte den tid de var uten fast strømtilknytning og betalte nettleie for byggestrøm. Innklagede ble da kontaktet flere ganger med spørsmål om faktura var korrekt uten at noe svar ble gitt. Klager ble til slutt oppfordret av innklagede om å klage skriftlig. I juni kontaktet innklagede klager pr. telefon og opplyste at selskapet opprettholdt hoveddelen av fakturaen, men at det var urimelig å belaste kunden for nettleie i den perioden kunden ikke hadde hatt strøm. Innklagedes representant ba om et kontonummer for tilbakebetaling av beløp. Klager ba om betenkningstid fordi beløpet ble opplevd som urimelig og klaget saken inn for Elklagenemnda.

Klager er fornøyd med at selskapet ser det urimelige i å belaste kunden for den perioden de ikke har hatt strøm, men mener det er urimelig at kostnadene knyttet til ny og forskriftsmessig strømtilførsel skal belastes henne. Det er selskapet som har beordret utskifting. Klager viser til at det på befaring i juli 2009 ikke ble opplyst noe om kostnader for kunden. Klager mener innklagede er ansvarlig for anlegget utenfor bygningen, mens kunden er ansvarlig for det som er på innsiden av bygningen.

Innklagede viser til at det etter en felles befaring ble besluttet å utbedre nettet frem til kundens hytte. Utbedringen besto i å skifte en linje og en dårlig stolpe. Kostnadene til dette ble belastet selskapets vedlikeholdsbudsjett. I tillegg påpekte innklagede overfor kunden at tilførselen til hytten ikke var forskriftsmessig, og kunden fikk derfor beskjed om at dette måtte utbedres av godkjent installatør. Selskapet viser til at klager har bestilt dette arbeidet, forsterking av inntak og nytt OB hos installatør, og at pris er oppgitt på bestillingen. Selv om det er innklagede som har bedt om utbedring av inntaket, fritar dette ikke klager for sitt ansvar etter tilknytningsvilkårene. Innklagede beklager at kunden ble belastet for fastledd nettleie for den perioden hun ikke hadde fast strømtilknytning og erkjenner at dette var feil.


Nemnda ser slik på saken:

Ved renoveringsarbeid på klagers hytte, ble klager gjort oppmerksom på at strømtilførselen var uvanlig. Hun kontaktet innklagede som etter en felles befaring konkluderte med at tilknytningen ikke var forskriftsmessig. En ny løsning ble lagt opp og strøm innkoblet etter en periode med levert byggestrøm under utførelse av snekkerarbeid. Klager ble fakturert for ny tilknytning og for fastledd nettleie i byggeperioden. Klager mener beløpet hun er fakturert for er urimelig. Klager og innklagede er blitt enige om ikke å belaste klager for nettleie i den perioden hun ikke har hatt strøm, men klager mener fortsatt det er urimelig å bli belastet for kostnadene til ny og forskriftsmessig strømtilførsel. Klager mener hun ikke ble opplyst om kostnadsfordelingen under den befaring som ble foretatt. Innklagede viser til at de har tatt kostnadene med å skifte en linje og en dårlig stolpe. Innklager viser videre til at kunden ble informert om at tilførselen til hytten ikke var forskriftsmessig og at dette måtte utbedres av godkjent installatør. Selskapet viser til at det er klager selv som har bestilt dette arbeidet.

Etter nemndas oppfatning er det arbeidet som er utført av installatør, foretatt på klagers egen installasjon. I samsvar med standard tilknytningsvilkår er det installasjonseiers ansvar å vedlikeholde egne installasjoner. Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. 

Oslo, 06. desember 2010

Leder: Einar Kaspersen
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?