Søk på nettsiden

Sak: 11-303 Klage vedrørende fakturering – Telinet Energi AS

Saken gjaldt avtalebrudd og fakturering. Klager krevde at innklagede la avtalt pristak og Topp10-garanti til grunn for fakturering. Nemnda anbefalte enstemmig at prisen klager skulle betale ikke skulle overstige de avtalte 59 øre/kWh.

Saken gjelder avtalebrudd og fakturering      

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 3.

Historikk:
Mai/juni 2010 klager inngår avtale med innklagede
03.06.10 Klager får avtale i retur.

 
Krav: Klager krever at innklagede legger avtalt pristak og Topp10-garanti til grunn for faktura.

Partenes anførsler:

Klager hevder at den inngåtte avtalen ikke inneholder noe om akontobeløp, og at dette var en av grunnene til at de valgte innklagede som kraftleverandør. Klager hevder videre at avtalen inneholdt et pristak på 59 øre/kWh i ett år, men at innklagede har lagt helt andre priser til grunn for fakturaene klager har mottatt. Klager peker videre på at innklagede har brutt sin Topp 10 garanti, da de ved to anledninger har ligget på 25. plass i følge Konkurransetilsynet.

Innklagede sender avregning til klager. De peker videre på at de har akonto-fakturering på alle sine avtaler.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder avtalebrudd og fakturering.

Det fremkommer av den fremlagte avtale mellom klager og Telinet at det faktureres "forskuddsvis a konto basert på stipulert forbruk fra netteier fordelt etter en standard årlig forbruksprofil." Nemnda er således av den oppfatning at a konto fakturering er i henhold til det avtalte. Forskuddsfaktureringen må stå i rimelig forhold til forventet forbruk.

Det er videre avtalt at gjennomsnittsprisen ikke vil overstige 59 øre/kWh det neste året. Avtalen benytter uttrykket ”gjennomsnittspris”. Etter nemndas vurdering er avtalen ikke til hinder for at innklagede enkelte måneder benytter en høyere pris enn 59 øre.

Dersom det imidlertid på et tidligere tidspunkt er åpenbart at kunden har innbetalt tilstrekkelig beløp i henhold til den garanterte maksimalpris, må det etter nemndas vurdering gjøres unntak fra ovennevnte. Dersom kunden således har betalt inn mer enn det som må antas å bli den samlede totalsum for året basert på stipulert forbruk og avtalt makspris, har innklagede ikke rett til å kreve ytterligere betaling i avtaleperioden. Dog slik at dette ikke gjelder dersom faktisk forbruk viser at stipuleringen er satt for lavt.

Nemnda bemerker at garanti om Topp 10 også regnes i følge avtalen på årlig basis mot et ”representativt utvalg”. I mangel av annen presisering må dette utvalget forstås som Konkurransetilsynets liste.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Avtalen gir rett til a-konto fakturering. Gjennomsnittsprisen på årsbasis skal ikke overstige 59 øre kWh, og prisen skal i samme tidsrom ligge innenfor en av de 10 rimeligste på konkurransetilsynets liste.

Oslo, 24. oktober 2011

Leder: Einar Kaspersen
Linn Hogner Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ola Bergheim, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?