Søk på nettsiden

Sak: 11-345 Klage vedrørende sluttfaktura – Telinet Energi AS

Saken gjaldt leverandørbytte og sluttfaktura. Klager krevde bruddgebyret frafalt og at merkostnadene ved å ha leveringspliktig strøm ble refundert da leverandørbyttet etter bestilling ikke fant sted. Innklagede viste til at klager hadde inngått avtale med bindingstid og tok ikke ansvar for forsinket oppstart som skyldtes manglende opplysnninger ved byttet. Nemnda mente det var grunnlag for å heve avtalen og anbefalte at bruddgebyret ble frafalt. Nemnda kunne ikke se at det medførte noen merkostnad å ha leveringsplikt på strøm fra netteier. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder leverandørbytte og sluttfaktura.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §§1-2 og 1-3.

Historikk:
05.12.10 Klager bestiller strøm fra innklagede
04.03.11 Innklagede startet leveranse til klager


Krav: Klager krever at bruddgebyret frafalles og at merkostnadene ved å ha mottatt leveringspliktig strøm refunderes.

Partenes anførsler:

Klager bestilte strøm av innklagede 05.12.10. I månedsskiftet januar/februar mottok klager faktura fra nettselskapet hvor det ble fakturert både nett og kraft. Klager skjønte da at det ønskede leverandørbyttet ikke hadde funnet sted. Da klager ikke lyktes å få kontakt med innklagede per telefon, og heller ikke hadde mottatt informasjon om forsinket strømleveranse valgte de å tegne ny avtale med en annen kraftleverandør. 07.03.11 mottok klager faktura fra innklagede, hvor det framgikk at innklagede hadde levert strøm fra 04.03.11, altså etter at ny leverandør ble valgt. Klager mottok en sluttfaktura fra innklagede hvor bruddgebyr er inkludert, men mener at dette er urimelig da det var det forsinkede leverandørbyttet som foranlediget situasjonen. Klager peker også på at problemene førte til at de mottok dyrere strøm, da nettselskapet leverte strøm i henhold til sin leveringsplikt.

Innklagede hevder at klager har inngått en avtale med bindingstid. Innklagede medgir at leveransen startet noe senere, og at dette skyldtes feil opplysninger om målerstand ved innmeldelse av kontrakten. Innklagede tar ikke ansvar for forsinket oppstart ved manglende opplysnninger.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder leverandørbytte og sluttfaktura.

Nemnda legger til grunn at leverandørbyttet ikke fant sted som forutsatt. Bestilling ble ikke iverksatt i løpet av tre måneder, og nemnda er av den oppfatning at den forsinkede levering ga klager rett til å heve avtalen, jf. Standard Kraftleveringsavtale § 4-5.

Nemnda anbefaler at bruddgebyret frafalles. Nemnda kan imidlertid ikke se at det har medført noen merkostnad for klager at hun hadde leveringsplikt på strøm fra netteier.

Forbrukernes representanter vil bemerke at bruddgebyret i denne saken bør frafalles av den grunn at avtalebruddet mellom partene skyldes forsinket levering fra Telinet AS sin side. Forbrukernes representanter vil påpeke at det på generelt grunnlag vil kunne stilles spørsmålstegn ved lovligheten av Telinets bruddgebyr i kombinasjon med selskapets sine øvrige kontraktsvilkår, sett hen til tidligere avgjørelse i Markedsrådet. Spørsmålet er nå til prøving i de alminnelige domstoler.

Bransjens representanter vil bemerke at bruddgebyret i denne saken bør frafalles av den grunn at avtalebruddet mellom partene skyldes forsinket levering fra Telinet AS sin side. Bransjens representanter mener generelt at et avtalt bruddgebyr av passende størrelse er både lovlig og hensiktsmessig, da det vil medføre at kundene i større grad unnlater å bryte inngåtte avtaler, samtidig som kundene før et evt. avtalebrudd vil være kjent med hva de får av merutgifter dersom de likevel velger å bryte avtalen.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at bruddgebyret frafalles.

Oslo, 26. september 2011

Leder: Einar Kaspersen
Linn Hogner Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ola Bergheim, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?