Søk på nettsiden

Sak: 11-321 Klage vedrørende erstatning for skade (egenandel) som følge av strømbrudd – fritidsbolig – Nordmøre Energiverk AS

Saken gjaldt erstatning for skade som følge av strømbrudd i fritidsbolig og krav om å få forsikringens egenandel på kr 3.000,- dekket. Klager hevdet det hadde vært mangelfullt vedlikehold på nettet, mens innklagede viste til at det var umulig å unngå klemmefeil og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at innklagede var ansvarlig for sitt nett og klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder krav om å få forsikringens egenandel på kr 3.000,- dekket.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:

08.01.11 Klager oppdaget strømbrudd


Krav: Klager krever forsikringens egenandel på kr 3.000,- dekket.

Partenes anførsler:

Klager hevder det har vært mangelfullt vedlikehold på nettet og legger til grunn at opphengskroker var så slitt at de var gått av. Klager viser til at han så at bolten som var skrudd på stolpen nesten var gått av.

Klager hevder det ikke var ekstremvær i den aktuelle perioden.

Innklagede viser til at feilen var en klemmeforbindelse. Årsak til slik klemmefeil er som oftest vær og vind. Innklagede hevder det er praktisk umulig å sørge for at slike hendelser oppstår. Innklagede hevder at lavspentlinjen hadde gått av på grunn av ekstremt vær og mye bevegelse i opphengsutstyr. Innklagede viser til at de nå har skiftet til forsterket opphengsutstyr på stedet.

Innklagede viser til at de utfører periodisk vedlikehold av nettet, men har ikke mulighet til å ha kontroll på tilstanden til alle stolper, alt opphengsutstyr og andre komponenter til enhver tid. Innklagede avviser erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatning for skade som følge av strømbrudd i fritidsbolig og krav om å få forsikringens egenandel på kr 3.000,- dekket.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 12-3 kan nettkunden, dersom det foreligger en mangel, kreve prisavslag og erstatning. 

I henhold til avtalens § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Nemnda legger til grunn at innklagede i denne saken ikke har godtgjort at årsaken til klagers skade lå utenfor deres kontroll. Nemnda legger videre til grunn at innklagede er ansvarlig for sitt nett.

Nemnda legger videre til grunn at det foreligger årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda anbefaler at klager får forsikringens egenandel på kr 3.000,- dekket.

Uttalelsen er enstemmig.

Representantene fra energibransjen vil bemerke at for fritidsboliger bør kunder iverksette tiltak, eksempelvis strømvarsler, for å begrense tapet, jamfør Standard Nettleieavtale § 13-5.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får forsikringens egenandel på kr 3.000,- dekket.

Oslo, 26. september 2011

Leder: Einar Kaspersen
Linn Hogner, Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge
 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?