Søk på nettsiden

Sak: 11-249 Klage vedrørende erstatning for skade på elektrisk utstyr i fritidsbolig – Rødøy-Lurøy Kraftlag AS

Saken gjaldt erstatning etter lynnedslag. Klager krevde erstatning for den periode hytta hadde vært uten strømforsyning og hevdet lynnedslag var innenfor innklagedes kontrollansvar. Klager mente at hvis innklagede i dette tilfellet skulle være fri for ansvar, betød det i realiteten at alt som het lynnedslag fritok kraftselskap for ansvar og slik verken kunne eller skulle det være. Innklagede viste til at området ble utsatt for tordenvær med påfølgende lynaktivitet som medførte at trafo hvor klagers anlegg var tilkoblet havarerte. Innklagede viste til at transformatoren ble etablert i 2004 og at alt utstyr var nytt og uten feil før lynnedslaget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatning etter lynnedslag.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12-4 og 13-1. Forskrift 302.

Historikk:
Strømavbrudd 09.03.11.
Det elektriske anlegget er utstyrt med jordfeilbryter og overspenningsvern.


Krav: Klager krever erstatning for den periode hytta har vært uten strømforsyning.

Partenes anførsler:

Klager hevder at innklagede ikke har oppfylt kontrollansvarsvilkåret ”ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning”. Klager legger vekt på at lynnedslag er noe som vel er en jevnlig forekommende begivenhet og et kraftselskap har muligheter for å bygge inn systemer som gjør at overspenningen stopper før den kommer frem til annen manns bygning. Klager hevder at hvis innklagede i dette tilfellet skal være fri for ansvar, betyr det i realiteten at alt som heter lynnedslag fritar kraftselskap for ansvar og slik verken kan eller skal det være.

Klager viser til at det elektriske anlegget er helt nytt og er utstyrt med jordfeilbryter på samtlige kurser og at det er utstyrt med overspenningsvern som er splittet i tre og alle tre enheter viste rødt etter skadeepisoden.

Innklagede viser til at feil i distribusjonsnettet den 09.03.11 skyldtes at området ble utsatt for tordenvær med påfølgende lynaktivitet som medførte at trafo hvor klagers anlegg er tilkoblet havarerte.

Innklagede viser til at transformatoren ble etablert i 2004 og at alt utstyr var nytt og uten feil før lynnedslaget. Innklagede mener deres anlegg er utstyrt forskriftsmessig for å begrense problemer i lavspenningsnettet og hindre at overspenninger brer seg ut til sluttbrukere. Når dette likevel har skjedd i dette tilfellet, er det fordi de ytre kreftene har vært så store at det ikke lar seg gjøre å unngå eller overvinne følgene av dem.

Innklagede mener årsaken til skaden er utenfor deres kontroll og avviser erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatning etter lynnedslag.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saker er opplyst, finner nemnda at innklagede har godtgjort at årsak til skaden lå utenfor deres kontroll. Nemnda kan ikke se at det er noe innklagede kunne ha gjort for å hindre skaden i dette tilfellet.

Nemnda bemerker avslutningsvis at det følger av forskrift 1999-01-11 nr 302 (Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer) at sluttbrukere (abonnenten) kan kreve å få direkte utbetalt et beløp fra nettselskapet ved svært langvarige avbrudd. Svært langvarige avbrudd er avbrudd som varer i mer enn 12 timer, og beløpets størrelse er kr 600 for avbrudd til og med 24 timer, kr 1.400 for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer og kr 2.700 for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer. Sluttbruker må fremme krav innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. 

Oslo, 24. oktober 2011

Leder: Einar Kaspersen
Linn Hogner, Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?