Søk på nettsiden

Sak: 11-220 Klage vedrørende strømavbrudd etter utløst jordfeilbryter – Elverum Nett AS

Saken gjaldt økonomisk ansvar for dekning av utgifter til installatør og dekning av tap for ødelagt mat. Klager viste til at det var strømavbrudd i halve huset på grunn av at jordfeilbryteren slo ut. Klager kontaktet installatør for å få utbedret feilen da hun gikk ut fra at feilen var i huset. Klager avviste å betale full nettleie. Innklagede fant det sannsynliggjort at jordfeil hadde oppstått i klagers eget anlegg. Innklagede la til at når klagers jordfeilbryter ikke løste ut ved feil i innklagedes nett, var det en bekreftelse på at klagers jordfeilbryter funksjonerte korrekt og løste ut ved feil i eget anlegg. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for dekning av regning fra klagers installatør og dekning av tap for ødelagt mat.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-3, 12 og 13.

Historikk:
11.02.11 strømavbrudd
22.06.11 kontroll av anlegget. Senere kontroll viste at denne målingen var feil
03.10.11 kontroll av anlegget

Klagers elektroinstallatør har ikke funnet feil i klagers anlegg.

Boligen har jordfeilbryter på to kurser og jordfeilvarsler på hele anlegget


Krav: Klager avviser å betale full nettleie.

Partenes anførsler:

Klager viser til at det den 11.02.11 var strømavbrudd i halve huset på grunn av at jordfeilbryteren slo ut. Klager kontaktet installatør for å få utbedret feilen da hun gikk ut fra at feilen var i huset. Det viste seg at det ikke var feil i eget anlegg, men i nettet inn til huset. Installatør tok telefonisk kontakt med innklagede 14. 02. og igjen 19.02. og 21.02.11. Klager hevder hun var uten strøm i to uker. Klager hevder også at det har vært flere strømbrudd etter dette. Klager har trukket fra kr 2.035,- på nettleiefakturaen som representerer utgift til installatør for arbeidslønn/kjøring samt ødelagte matvarer.

Innklagede viser til at det ikke er funnet feil i deres nett annet enn en feil etter tordenvær den 12.06.11. Feilen ble utbedret 16.06.11. Klagers jordfeilbryter hadde ikke løst ut i den perioden feilen varte. Innklagede finner det sannsynliggjort at jordfeil har oppstått i klagers eget anlegg. Innklagede legger til at når klagers jordfeilbryter ikke løser ut ved feil i innklagedes nett, er det en bekreftelse på at klagers jordfeilbryter funksjonerer korrekt og løser ut ved feil i eget anlegg.

Innklagede ser at det på grunn av manglende informasjon i sikringsskapet om spesiell måleprosedyre for vannpumpe, kan det ha oppstått feiltolkning av målerresultater. Innklagede vil derfor ikke belaste klager med utgift på kr 2.708,- for andre gangs utrykning fra installatør.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for dekning av utgifter til installatør og dekning av tap for ødelagt mat.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er belyst kan ikke nemnda se at det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. Ettersom det ikke var feil i netteiers nett finner nemnda det mest sannsynlig at jordfeil har oppstått i klagers eget anlegg og at jordfeilbryter har løst ut på grunn av intern feil. Nemnda legger til at jordfeilbryter ikke vil slå ut ved feil i utenforliggende nett med mindre det også er feil i eget anlegg. Ut i fra dette kan innklagede ikke bli erstatningsansvarlig.

Nemnda legger til grunn at jordfeil i nettselskapets nett ikke kan skade nettkundens anlegg med mindre det også her er en jordfeil. Selv om det var jordfeil i innklagedes nett, legger nemnda til grunn at årsaken til at komfyren sluttet å virke mest sannsynlig var at kursen til komfyren var overbelastet eller at det var et gammelt/feil jordfeilvern på kursen til komfyren som ikke tåler “utvendige jordfeil”. Ut i fra at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade, blir innklagede ikke erstatningsansvarlig.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. 

Oslo, 28. november 2011

Leder: Einar Kaspersen
Linn Hogner, Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?