Søk på nettsiden

Sak: 11-320 Klage vedrørende oppsigelse, kredittnota og stengning – Lyse AS og Hafslund Nett AS

Saken gjaldt oppsigelse av kraftleveranse. Klager påsto at kraftleveransen var usaklig sagt opp og at kraftleveringsavtalen skulle bestå samt at leveringsplikt ikke skulle inntre. Innklagede kraftleverandør sa opp avtalen med klager pga betalingsmislighold. Innklagede nettselskap viste til at klager hadde fått levert strøm i henhold til lovpålagt leveringsplikt etter at kraftleverandør sa opp kraftleveransen. Nemnda mente enstemmig at klager burde beholde kraftleveringsavtalen.

Saken gjelder i utgangspunktet tvist om oppsigelse av kraftleveranse.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 5-3. Standard Nettleieavtale § 2. Energiloven § 3-3.

Historikk:
Strømkunde hos leverandør fra 2003
16.09.10 Kraftleverandør sa opp avtalen med klager
22.09.10 Leveringsplikt inntrer


Krav: Klager krever at innklagede kraftleverandør trekker oppsigelsen og fakturerer for strømleveranse, samt utbetaler kreditnota.

Klager krever at innklagede nettselskap krediterer strømleveranse og kansellerer stengeplanene.

Partenes anførsler:

Klager hevder at kr 927,96 ikke er et vesentlig betalingsmislighold som kan kvalifisere til oppsigelse av kraftleveringsavtale. Klager legger vekt på at strøm er et nødvendighetsgode. Klager hevder videre at han ga beskjed om å stoppe a kontofakturering og ba om fakturering etter påløpt forbruk ut i fra prinsippet om ytelse mot ytelse.

Klagers påstand er at kraftleveransen er usaklig sagt opp og at kraftleveringsavtalen skulle bestå og at leveringsplikt ikke skulle inntre. Klager hevder at leveringsplikt for en netteier ikke nødvendigvis medfører betalingsplikt for en strømkjøper. Klager viser til at han fullt ut har betalt nettleie.

Innklagede kraftleverandør viser til at utestående krav var kr 2 700,- som ikke ble betalt ved forfall. Innklagede kraftleverandør sa opp avtalen med klager med virkning fra 22.09.10 pga betalingsmisligholdet. Opphørsfaktura lød på et tilgodebeløp på kr 1 772,-. Tilgodebeløpet ble trukket fra utestående kr 2 700,-. Gjenstående beløp var kr 927,96. Dette beløpet ble ikke krevet.

Innklagede nettselskap viser til at klager har fått levert strøm i henhold til lovpålagt leveringsplikt etter at kraftleverandør sa opp kraftleveransen. Innklagede nettselskap viser til at klager bestrider betalingsansvar for denne pliktleveransen med henvisning til at avtaleforholdet ikke er akseptert. Innklagede nettselskap mener at det i henhold til forskrift og lovverk ikke kreves aksept fra sluttkunden når leveringsplikten inntrer.

Innklagede nettselskap viser til at klager kun har betalt for nettleie og at de har varslet stenging med grunnlag i krav på kr 8 434,30 for pliktleveransen.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om oppsigelse av kraftleveranse m.v.

Kraftleverandøren kan heve kontrakten dersom kunden vesentlig misligholder betalingsfristen m.v. etter at han har blitt skriftlig oppfordret med 14 dagers frist til å betale, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet, jf. Standard Kraftleveringsavtale § 4-4.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at klager var i betalingsmislighold og at vilkårene for å si opp avtalen med ham var til stede.

Avtalen ble sagt opp ved brev av 16. september 2010. Brevet inneholder ikke opplysning om at klager kan unngå oppsigelse ved å betale utestående beløp innen 14 dager. Etter nemndas vurdering må unnlatelsen av å opplyse om en så vesentlig forutsetning for oppsigelse føre til at oppsigelsen anses som ugyldig. Klager er således fortsatt å anse som kunde i Lyse.

Etter oppsigelsen stod klager uten kraftleverandør. Nettleverandøren, Hafslund, pliktet da å levere strøm til klager. Klager plikter på sin side å betale for denne strømmen.

En strømleveranse på ”leveringsplikt” vil normalt være dyrere enn strøm på vanlige vilkår med en kraftleverandør. Lyse plikter etter nemndas vurdering å dekke den eventuelle ekstrautgift klager er påført. Nemnda viser til at oppsigelsen var ugyldig.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager beholder kraftleveringsavtalen med Lyse, og at Lyse erstatter klagers eventuelle økonomiske tap.

Oslo, 28. november 2011

Leder: Einar Kaspersen
Linn Hogner, Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?