Søk på nettsiden

Sak: 11-373 Klage vedrørende erstatning for økonomisk tap som følge av spenningsvariasjoner – Luostejok Kraftlag AL

Saken gjaldt spørsmål om erstatning for manglende leveringskvalitet som følge av spenningsvariasjoner. Klager hevdet å ha lidt økonomisk tap ved utskiftninger og reparasjoner over en 10 års periode som følge av spenningsvariasjoner. Klager krevde sitt økonomiske tap dekket med kr 18.226,- og forskriftsmessig leveringskvalitet. Innklagede hadde siden 2006 foretatt sporadiske målinger av spenningen i boligen uten å finne verdier utenfor det forskrift om leveringskvalitet tillater. Luftledningsnettet ble forsterket våren 2011 uten at det i følge klager hadde medført noen endring. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder spørsmål om erstatning for manglende leveringskvalitet som følge av spenningsvariasjoner.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 12 og 13. Forskrift om leveringskvalitet.


Krav: Klager krever sitt økonomiske tap dekket med kr 18.226,-. Klager krever også forskriftsmessig leveringskvalitet.

Partenes anførsler:

Klager hevder å ha lidt økonomisk tap ved utskiftninger og reparasjoner over en 10 års periode som følge av spenningsvariasjoner.

Klager oppleverer usikkerhet og har bedt om inspeksjon av leveringskvaliteten til boligen.

Innklagede har siden 2006 foretatt sporadiske målinger av spenningen i boligen uten å finne verdier utenfor forskrift om leveringskvalitet.

Innklagede bemerker at klagers overlastvern er større enn det innklagede ga tillatelse til i sin godkjenning av forhåndsmelding.

Luftledningsnettet er forsterket våren 2011 uten at det i følge klager har medført noen endring.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder spørsmål om erstatning for manglende leveringskvalitet som følge av spenningsvariasjoner.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Nemnda finner på bakgrunn av de foreliggende opplysninger ikke sannsynliggjort at mangler ved leveringskvaliteten eller andre feil i innklagedes nett førte til skade hos klager.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. 

Oslo, 28. november 2011

Leder: Einar Kaspersen
Linn Hogner, Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?