Søk på nettsiden
 • Sak: 16-146 Klage vedrørende inngåelse av avtale – fakturagebyr –Fortum Markets AS

  Saken gjaldt tvist om papirfakturagebyr for manglende eFaktura og manglende AvtaleGiro. Klager avviste papirfakturagebyrene og krevde innbetalte gebyrer refundert. Klager reagerte på at hun ikke var blitt informert om gebyrene ved avtaleinngåelse. Klager hevdet gebyrene var ugyldige i henhold til avtaleloven § 36. Fortum Markets AS påpekte at klager ved bestilling hadde mulighet til å lese avtalevilkårene. Fortum Markets AS hevdet at fakturagebyrene ikke var lovstridige og opprettholdt sitt krav. Nemnda er kommet til at avtalevilkårene ikke er urimelige. Nemnda mener at Fortum Markets AS burde gitt tydeligere informasjon om avtalevilkårene forut for avtaleinngåelse. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-126 Klage vedrørende tilleggsbetaling – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt tilleggsbetaling av feilutbetalt beløp. Klager avviste å tilbakebetale kreditert beløp. Klager påpekte at det er Fjordkraft AS sin internkontroll av avlesninger som var det sentrale. Klager mente at Fjordkraft AS burde tatt høyde for defekt måler før de utbetalte en sum som var ekstremt høy i forhold til perioden den be beregnet for. Klager hevdet det var kraftleverandøren sitt ansvar å sjekke at deres utstyr fungerer og å sette enhver faktura i sammenheng. Fjordkraft AS viste til at det er netteier som bestemmer hva som skal faktureres. Fjordkraft AS påpekte at det er nettselskapet som har ansvar for å samle inn målerverdier. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-025 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Oslo Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtalevilkår i forbindelse med inngåelse av avtale. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til utstedt bekreftelsesmelding og hevdet at avtalen gjaldt et produkt på kr. 299 i måneden. Klager hevdet at det ikke var mottatt mer informasjon, heller ikke angrerettskjema. Oslo Kraft AS viste til at informasjon om forbruk og pris ble forespeilet både i utstedt bekreftelsesmelding, samt i vilkårene henvist til i bekreftelsesmelding. Oslo Kraft AS hevdet at utestående beløp gjaldt klagers reelle forbruk basert på produktet ved avtaleinngåelse. Nemnda har kommet til at klager hadde forlenget angrerett på grunn av at kraftleverandøren ikke har dokumentert i tilstrekkelig grad at angreskjema er utlevert klager. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  12.09.2016
 • Sak: 15-187 Klage vedrørende tilbakebetaling i forbindelse med feil tariff – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om tilbakebetaling av deler av innbetalt nettleie grunnet bruk av uriktig nettariff. Klager krevde tilbakebetalt det som var fakturert for mye på grunn av feil tariff i perioden 2000 - 2015. Klager hevdet det ikke var gjort endringer i sikringsstørrelsen siden han kjøpte huset. Klager mente han ikke kunne lastes for feilfaktureringen, da han ikke var fagkyndig og ikke hadde hatt mulighet til å kontrollere sikringsskapet. Eidsiva viste til at de hadde sendt brev med svarslipp, hvor kundene ble gitt oppfordring om å sjekke hovedsikring og antall faser på anlegget og om hovedsikringen i sikringsskapet stemte overens med den de ble fakturert for. Nemnda kunne i dette tilfellet ikke se at klager kunne lastes for ikke å ha oppdaget at nettselskapet benyttet uriktig tariff, men bemerket at klager hadde undersøkelsesplikt og ikke kunne kreve tilbakebetaling utover tre år. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  28.12.2015
 • Sak: 16-283 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om inngåelse om avtale. Klager krevde at Fjordkraft AS aksepterte avtale på kr. 19 per måned, samt å få tilbakebetalt mellomlegget til annen kraftleverandør. Klager viste til bestillingsskjemaet og hevdet at det var et forpliktende bestillingsskjema. Fjordkraft AS hevdet at skjemaet ikke var en gyldig kontrakt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.02.2017
 • Sak: 16-272 Klage vedrørende avtale og bruddgebyr – Norgesenergi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager viste til at ved kjøp av mobiltelefon, ble det inngått en avtale med NorgesEnergi. Klager viste til angrerettloven og hevdet at han benyttet seg av angreretten innen angrefristen. NorgesEnergi AS viste til at ved avtaleinngåelser i butikk tilrettelegges det med synlig informasjon både i form av brosjyre, e-post og SMS. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.02.2017
 • Sak: 16-252 Klage vedrørende fjernavlesningsmåler – Hallingdal Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for anleggsbidrag for fjernavlesningsmåler. Klager krevde utgifter til installasjon av fjernavlesningsmåler refundert. Klager mente at nettselskapet var ansvarlig for sine disposisjoner når de medfører at kunder blir invitert til investeringer som i senere tid viser seg å være borkastet/feilaktig. Hallingdal Kraftnett AS viste til at klager selv valgte å bestille terminalen for fjernavlesning iht. tilbudet samt innbetale anleggsbidraget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.02.2017
 • Sak: 16-237 Klage vedrørende brytningsgebyr – Oslo Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og brytningsgebyr. Klager avviste brytningsgebyr. Klager sa at han var blitt utsatt for datahacking. Oslo Kraft AS opprettholdt sitt krav. Oslo Kraft viste til at klager bekreftet verifisering med navn, adresse og kontaktinformasjon. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-233 Klage vedrørende depositum/sikkerhetsstillelse – Midt-Telemark Energi AS

  Saken gjaldt tvist om depositum/sikkerhetsstillelse for nettleveranse. Klager avviste fakturert krav, og ba om at faktura ble motregnet i depositumet. Klager sa at han har betalt alle fakturaer fortløpende. Klager hevdet at depositumet var lovstridig og måtte opphøre. Midt-Telemark Energi AS opplyste at depositumet står som sikkerhet frem til et eventuelt sluttoppgjør. Midt-Telemark Energi AS viste til betalingshistorikken. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-207 Klage vedrørende avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav, og krevde at opprinnelig avtale om 5 øre per kWh gjelder frem til kundeforholdet ble avsluttet. Klager reagerte på hvordan Agva Kraft AS varsler sine kunder om prisendringer. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene som ble utstedt klager ved avtaleinngåelsen. Agva Kraft AS opplyste at avtalen varierer i pris, og at prisen på det laveste har vært 5 øre per kWh. Agva Kraft AS opprettholdt sitt krav. Nemnda er av den oppfatning at det skal informeres tydelig til en kunde dersom det foreligger særvilkår som fraviker fra standardvilkårene og hvilke konsekvenser dette har for kunden. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  06.02.2017
 • Sak: 16-193 Klage vedrørende inngåelse av avtale - bruddgebyr – Lyse Energisalg AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr og krevde dette refundert. Klager hevdet at e-post med angrerettskjema ble sendt til innklagede innen angrefristen. Lyse Energisalg AS hevdet å ikke ha mottatt kansellering av avtalen innen angrefristen. Lyse Energisalg AS påpekte at begge e-postadressene klager har benyttet til å sende angrerettskjema er ubetjente. Nemnda la til grunn at klager har sendt angrerettskjema innen angrefristen og dokumentert dette. Etter nemndas syn er innklagede nærmest til å bære risikoen for at e-posten ikke var lest. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-189 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye, og krevde dette refundert. Klager bestilte strømavtale, der et av kravene for avtalen var at klager måtte huke av for AvtaleGiro og eFaktura. Klager krysset av for AvtaleGiro, men var ikke klar over at han samtidig måtte velge eFaktura. Avtalene ble endret uten at klager ble informert. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene og påpekte at man måtte huke av at man har lest avtalevilkårene, for å gjennomføre bestillingen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-177 Klage vedrørende avtale – bruddgebyr – SKS Kraftsalg AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og bruddgebyr. Klager avviste bruddgebyr. Klager hevdet at kravet var urimelig og viste til at det følger av standardavtalen at ved flytting har partene en gjensidig rett til å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale med to ukers skriftlig varsel. SKS Kraftlag AS opprettholdt sitt krav. SKS Kraftlag AS viste til at fastprisavtalen var uoppsigelig i avtaleperioden og følger med ved flytting. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.02.2017
 • Sak: 16-118 Klage vedrørende tilbakebetaling – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling som følge av feilfakturering. Klager krevde tilbakebetalt det som var feilfakturert. Klager hevdet at hun har vært i god tro. Lyse Elnett AS viste til at klager har mottatt faktura, og mente at det burde fremgå klart hvor leveringsadressen er. Lyse mente at uvitenhet ikke automatisk gav ansvarsfrihet. Nemnda er kommet til at klager etter ulovfestede tilbakebetalingsregler ikke har krav på tilbakebetaling utover tre år. Nemnda har registrert at innklagede ut fra rimelighetsbetraktninger har tilbudt klager tilbakebetaling for fem år. Nemnda anbefaler at klager aksepterer dette tilbudet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.09.2016
 • Sak: 16-113 Klage vedrørende avtale – Oslo Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om bindende avtale var inngått. Klager avviste brytningsgebyret. Klager hevdet at det ikke ble gjort noen avtale om bindingstid, og mente derfor at 12 måneders bindingstid var gjeldende. Oslo Kraft AS hevdet at det var inngått 5 års avtale og krevde brytningsgebyr for 5 år. Nemnda har kommet frem til at avtalevilkårene om bindingstid og brytningsgebyr er urimelige. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  12.09.2016
 • Sak: 15-288 Klage vedrørende avtale og vilkår om uttredelsesgebyr – Hallingkraft AS

  Saken gjaldt uttredelsesgebyr for hytte og bolig. Klager avviste å betale uttredelsesgebyrer. Klager har forholdt seg til at bindingstiden gjaldt i seks måneder. Ut over dette mente klager at han ikke hadde informasjon om "sikringsperioden meldt fra Norsk Hyttelag". Klager mente at han ikke kan være bundet av en avtale som kraftleverandøren gjør med en tredjepart. Hallingkraft AS hevdet at avtalen var tydelig å forstå siden det dreide seg om en løpende markedspris, der kunden samtidig sluttet seg til at prisen ble sikret for visse deler av vinteren. Hallingkraft AS opprettholdt krav om uttredelsesgebyrer. Nemnda er kommet til at vilkår som var benyttet i avtaleforholdet var uklare og vanskelige å forstå. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  07.06.2016
 • Sak: 15-285 Klage vedrørende papirfakturagebyr – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt tvist om papirfakturagebyr på avtalegiro. Klager avviste papirfakturagebyr og ønsket innbetalte gebyrer refundert. Klager viste til at hun hadde opprettet avtalegiro for å unngå slikt gebyr. Hafslund viste til avtalevilkårene samt utstedt informasjonsbrev. Hafslund mente de hadde informert om innføring av fakturagebyr i tilstrekkelig god tid til at klager kunne finne løsninger som fritok for fakturagebyret. Hafslund la til at ordninger med innføring av gebyr for papirfakturaer syntes å være en etablert praksis. Nemnda kunne ikke se at innføring av fakturagebyr på avtalegiro var urettmessig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.09.2016
 • Sak: 15-226 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt krav om tilbakebetaling av kostnader for finansiell tjeneste som var inkludert i inngått avtale. Klager hevdet at han oppdaget ved en tilfeldighet at forsikringspakken var inkludert i avtalen. Klager hevdet at han ikke var informert om dette i sin strømbestilling. Klager krevde refundert kostnader ved forsikringspakken. NorgesEnergi AS hevdet at bestillingssiden gav klar og tydelig informasjon. NorgesEnergi AS hevdet at klager på eget initiativ har inngått avtalen og avviste klagers tilbakebetalingskrav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  07.06.2016
 • Sak: 15-217 - Klage vedrørende inngåelse avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt spørsmål om klagers samboer kunne inngå kraftleveringsavtale på vegne av klager. Klager avviste at gyldig avtale var inngått. Klager viste til at hun aldri hadde vært i personlig kontakt eller signert avtale med kraftleverandøren. Agva hevdet at avtalen var solgt ved telefonsalg med klagers samboer. Agva hevdet også at de hadde informert samboer om avtalen, bindingstid og angrerett. Nemnda kom til at bindende avtale ikke var gyldig inngått og klager ble enstemmig gitt medhold.

  23.02.2016
 • Sak: 15-198 - Klage vedrørende kundebehandling/saksbehandling ved leverandørbytte - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt kundebehandling/saksbehandling ved leverandørbytte. Klager ble fakturert for leveringspliktig strøm da leverandørbyttet ikke ble gjennomført. Klager ønsket bedre kundebehandling og hevdet at selskapet ikke hadde svart på hans henvendelser. Hafslund stilte seg utenforstående til klagers påstander. Hafslund opprettholdt sitt krav, men har unntaksvis kommet med et forlikstilbud. Nemnda la til grunn at Hafslund hadde gitt klager gode og fyllestgjørende svar innen rimelig tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  23.02.2016
 • Sak: 15-125 Klage vedrørende gyldighet av inngått avtale – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt spørsmål om klager kunne gå fra en ettårig fastpriskontrakt før kontraktsperioden var ute, uten å betale avviklingsgebyr (bruddgebyr). Klager avviste at det var inngått avtale og avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet websiden ikke inneholdt fullstendig informasjon om leveringsvilkår, herunder opplysning om forskuddsbetaling og bruddgebyr (avviklingsgebyr ved førtidig opphør av ettårig fastprisavtale). Telinet Energi AS hevdet at klager godkjente deres avtalevilkår ved inngåelse av avtalen. Telinet Energi AS hevdet at det ble inngått avtale. Nemnda kom til at klager hadde forlenget angrerett på grunn av mangelfull informasjon om angreretten. Klager kunne derfor gå fra avtalen uten å betale avviklingsgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  25.12.2015
 • Sak: 15-036 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt om kraftleverandøren hadde overholdt prisgarantien i avtalen Topp 10-garanti. Klager ville ha fremlagt bevis for at garantien var overholdt og hevdet kraftleverandøren ikke hadde lagt frem annet enn egendeklarering. Klager ønsket erstatning etter avtalelovens bestemmelser dersom kraftleverandøren ikke hadde overholdt sin garanti. NorgesEnergi brukte en referanseliste bestående av de 20 største leverandørene som leverte variabel kraftpris ved årets begynnelse og gjaldt for ett kalenderår. Leverandørene dekket omtrent 4 av 5 av landets husstander. Prisene ble hentet løpende fra Konkurransetilsynets prisliste eller leverandørenes hjemmesider. Av forretningsmessige årsaker ønsket ikke NorgesEnegi å utlevere selve beregningsmodellen. Nemnda kunne ikke se at klager hadde fått dokumentasjon på en forståelig og gjennomsynlig måte som viste at prisgarantien var overholdt. Klager ble enstemmig gitt medhold i at han kunne kreve fremlagt bevis for at garantien var overholdt.

  25.12.2015
 • Sak: 15-032 Klage vedrørende utregning av frikraft – Sunnfjord Energi AS

  Saken gjaldt fremgangsmåte ved utregning av delt frikraft mht. fastledd. I 2008 behandlet Elklagenemnda sak nr. 08-36 med de samme parter. Klagen gjaldt ubrukt frikraft. Nemnda anbefalte under dissens at klager fikk dele frikraften på forskjellige bruksnummer innen gårdsnummeret uten at nettselskapet skulle påføres ekstra utgifter. Nemnda viste til sitt tidligere vedtak fra 2008 og anså herværende sak for å gjelde en tolkning av det tidligere vedtaket. Nemnda fant ikke grunnlag for å behandle saken på nytt og saken ble enstemmig avvist fra behandling.

  06.08.2015
 • Sak: 15-018 Klage vedrørende avtale – pliktleveranse – Ringeriks-Kraft Nett AS

  Saken gjaldt strømleveranse iht. reglene om leveringsplikt. Klager avviste høyere fakturaer etter overføring av strømabonnementet og mente hun fikk feil og ikke tilstrekkelig informasjon av nettselskapet i forbindelse med overføringen. Hun oppfattet at hun kunne overta uten ekstra kostnad, men det viste seg at fakturaene ble langt høyere. Ringeriks-Kraft Nett AS viste til at klager hadde tatt i bruk anlegget uten å ha tegnet kraftleveringsavtale og hadde derfor fått strøm i henhold til reglene om leveringsplikt. Nemnda la til grunn at Ringeriks-Kraft Nett AS hadde informert i henhold til gjeldende bestemmelser og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-189 B Klage vedrørende nektelse av nettleieavtale – Istad Nett AS

  Saken gjaldt gjenopptagelse i sak 14-189 behandlet 23.02.15 der klager ble gitt delvis medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 23.02.15.

  04.09.2015
 • Sak: 14-189 Klage vedrørende nektelse av nettleieavtale – Istad Nett AS

  Saken gjaldt inngåelse av nettleieavtale for kunde med gjeld fra tidligere anlegg. Klager avviste at gjeld fra tidligere anlegg skulle hindre ny nettleieavtale i ny bolig. Klager skyldte både strøm og nettleie for to tidligere boliger. Nav stilte garanti for at klager skulle få tegne nettleieavtale og mente nettselskapet ikke hadde mulighet til å nekte åpning av ny strømabonnement på grunn av gammel strømrestanse. Istad Nett AS viste til at anlegget var stengt da klager flyttet inn i boligen og mente at de måtte ha anledning til å kreve innbetaling, eventuelt avtale om nedbetaling, for gammel gjeld når nytt abonnement ble opprettet. Nemndas flertall mente at hvert kontraktsforhold måtte ses på separat og at det ikke var anledning til å kreve at gjeld på et annet anlegg skulle være dekket før det ble gitt ny nettleieavtale på nytt anlegg, selv om det var samme person som var kunde på begge anleggene. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-124 Klage vedrørende uenighet om partsforhold i avtale – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt hvem som var ansvarlig kontraktsinnehaver. Nemnda anså klager for å være næringsdrivende. Klagen var ikke omfattet av nemndsavtalen og falt utenfor nemndas kompetanseområde. Nemnda avviste enstemmig å behandle saken.

  18.03.2015
 • Sak: 14-120 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt tvist om gyldig avtale var inngått ved telefonsalg. Klager avviste at det var inngått avtale og avviste krav. Klager fikk telefonhenvendelse fra Fjordkraft, men kunne ikke se at han mottok noen e-post eller SMS etter telefonsamtalen. Klager hevdet Fjordkraft registrerte ham som kunde uten at avtale var inngått. Fjordkraft AS hevdet kunden aksepterte tilbud om avtalen Topp 5 Garanti per telefon og hevdet de samme dag sendte SMS til klager med link til avtalevilkår. Fjordkraft hevdet det ble inngått avtale. Nemnda fant at bindende avtale ikke var inngått og klager ble enstemmig gitt medhold.

  02.12.2014
 • Sak: 14-113 Klage vedrørende prisendring – Ymber AS

  Saken gjaldt varsel av prisendringer. Klager hevdet han ikke var blitt tilstrekkelig og spesielt informert om at nettselskapet innførte fastbeløp nett for umålte veilys og senere økte fastbeløpet årlig. Klager hevdet det ikke holdt som varsel at takstene var oppgitt i kalenderen som selskapet sendte ut og at prisendringer ble annonsert i lokalavis. Ymber AS innførte i 2010 fastbeløp på umålte veilys med kr 2 250 inkl. mva. De mente de hadde varslet prisendringer ihht. § 6-2. Varsling av priser for nettleie var gjort gjennom kalender, avis og på hjemmeside. Nemnda la til grunn at Ymber AS hadde gitt informasjon i henhold til regelverket og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  11.11.2014
 • Sak: 14-083 Klage vedrørende avtale – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt prisendringer. Klager krevde at Telinet holdt seg til kontrakten han tegnet i november 2013 hvor det sto 25 øre/kWh. Klager viste til at prisen gikk opp til 35 øre allerede 1. desember og så til 43,75 øre/kWh uten varsel. Klager opplevde at selskapet tok høyt forskudd og følte seg lurt. Telinet Energi AS viste til at klager takket ja til en standard variabel avtale solgt per telefon og presiserte at kunden ble informert om at det var enavtale med "gjeldende pris". Telinet viste til at kundene kunne følge med på prisendringer via en link. Nemnda la til grunn at Telinet Energi ikke hadde varslet prisøkninger og anbefalte at klager ble fakturert med 25 øre/kWh.

  10.11.2014
 • Sak: 14-031 Klage vedrørende leverandørbytte – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt leverandørbytte. Klager overtok bolig og megler sendte overtagelsesskjema til Hafslund Strøm. Klager ønsket ikke Hafslund Strøm og tegnet samme dag ny kraftleveringsavtale med en annen leverandør, men byttet ble ikke gjennomført. Klager ønsket at kundeforholdet til den nye leverandøren ble gjort gjeldende fra han overtok boligen. Hafslund Strøm AS viste til at to leverandører ikke kunne få oppstart fra samme dato. Den første ville få godkjent leveransen. Senere oppstartsmelding fra ny leverandør ble avvist fordi de ikke hadde medsendt målerstand. Nemnda fant at Hafslund Strøm AS ikke hadde opptrådt i strid med regelverket ved det etterfølgende leverandørbyttet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.11.2014
 • Sak: 14-029 Klage vedrørende økning av fastledd på en spotavtale – Gudbrandsdal Energi AS

  Saken gjaldt om økning av fastledd var varslet i henhold til avtale. Klager avviste økning i fastleddet og hevdet prisøkningene i 2013 ikke ble varslet. Klager hevdet at selskapets e-post av 14.12.12 ikke kunne tolkes som et varsel om økning av fastleddet, men en økning i kWh-prisen. Gudbrandsdal Energi AS viste til at de hadde øket fastbeløpet pga. innføring av myndighetspålagte elsertifikat og at offentlige avgifter kunne videreføres uten varsel. Gudbrandsdal Energi mente det var uvesentlig for kunden om økningen kom som et påslag per kWh eller som en del av fastbeløpet og hevdet de hadde varslet prisøkning. Nemnda la til grunn at kunden ble varslet om prisøkning og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.11.2014
 • Sak: 14-016 Klage vedrørende endring av pris i avtale med bindingstid – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt endring av pris i avtale med bindingstid. Klager avviste påslag i fakturaen og hevdet han undertegnet en kontrakt som gjaldt for en gitt pris og at prisen ikke skulle kunne endres i løpet av bindingstiden. NorgesEnergi AS viste til at NVE hadde gitt instruks om at de fra 01.01.14 måtte inkludere kostnaden til elsertifikat i påslaget i strømfakturaen. Nemnda la til grunn at prisøkningen utelukkende skyldes økning i påslaget for elsertifikat og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.06.2014
 • Sak: 13-199 Klage vedrørende bruk av fullmakt til endring av fakturaadresse – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt bruk av fullmakt til endring av fakturaadresse. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet energiselskapet benyttet en ugyldig fullmakt som var falsk, og at hun hadde vært utsatt for identitetstyveri. Klager påsto hun var ukjent med at hennes tidligere medhjelper gjorde avtale med inkassoselskapet/energiselskapet om å omadressere fakturaene hennes til hans adresse. Fortum fant ikke noen grunn til å betvile riktigheten av fullmakten. Den ble gjort ugyldig da klager ringte og ville ha endret fakturaadresse. Nemnda la til grunn at det var gitt en fullmakt og at det ikke var grunn for energiselskapet til å betvile denne. Nemnda la også vekt på at klager var kunde på anlegget og hadde brukt den strøm som var fakturert og at hun måtte hun betale for strøm og nettleie. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.02.2014
 • Sak: 13-183 Klage vedrørende sluttavregning og opphør av kraftavtale – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt fakturering av forbruk, gebyrer og renter samt opphør av kraftavtale. Klager avviste fakturerte krav og mente at Telinet Energi AS hadde stanset leveringen uten grunn. Klager hevdet Telinet ikke hadde sendt avregning for strømforbruket og oversikt over innbetalinger og at hun hadde flere tusen kroner til gode. Telinet viste til at de fakturerte forskuddsvis a konto basert på forventet årsforbruk med avregning hvert år. De avsluttet kundeforholdet på grunn av manglende betaling. De sendte sluttavregning der det faktiske forbruket i perioden fremkom og tilgodebeløp ble tilbakeført. Nemnda kunne ikke se at noe var feil, og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.11.2013
 • Sak: 13-175 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt om strømleveringsavtale var gyldig inngått. Klager avviste å ha inngått avtale om levering av strøm og hevdet han kun forventet å få et tilbud om pris. Telinet hevdet klager bestilte strøm og at de ikke mottok avbestilling innen angrefristen. Bekreftelse på bestillingen ble sendt klager per e-post. Nemnda la til grunn at avtale ble inngått ved telefonsalg og at Telinet sendte e-post med bekreftelse på inngått avtale med link til angrefristskjema. Når klager ikke besvarte eller angret, var han forpliktet til å betale for kraftleveransen for den perioden han var kunde. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.02.2014
 • Sak: 13-160 Klage vedrørende fakturagebyr – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt innføring av fakturagebyr. Klager mente etablerte kunder ikke måtte akseptere nye betingelser som var i strid med forbrukerkjøpsloven, og mente innføring av gebyr for papirfaktura var urettmessig. Hafslund mente de hadde informert om innføring av fakturagebyr i tilstrekkelig god tid til at klager kunne finne løsninger som fritok for fakturagebyret. Hafslund la til at ordninger med innføring av gebyr for papirfakturaer syntes å være en etablert praksis. Nemnda la til grunn at det var anledning til å endre vilkårene med virkning fremover, med mindre dette var i strid med leveringsvilkårene eller partenes avtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.11.2013
 • Sak: 13-140 Klage vedrørende avtale – Istad Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om sammenslåing av abonnementer, rabatt for e-faktura, linjerydding og felling av tre, inkludert manglende varsel og manglende opprydding, fjerning av stolpe samt leverandørbytte. Nemnda anbefalte enstemmig at klager ble gitt medhold i at varsling av linjerydding ikke ble gjort i henhold til retningslinjene, men fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold i de øvrige punkter.

  10.11.2014
 • Sak: 13-053 Klage vedrørende leverandørbytte – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt leverandørbytte til to anlegg - det ene privat og det andre enkeltmannsforetak. Nemnda avviste saken idet uenigheten gjaldt næringsforholdet.

  10.09.2013
 • Sak: 13-041 Klage vedrørende muntlig avtale – Ønske/krav om å få kopi av fakturaer fra 1997-2002 – Narvik EnergiNett AS

  Saken gjaldt krav om å få kopi av fakturaer fra 1997-2002 som bevis for eksistensen av en muntlig avtale om at han ikke skulle bli belastet med gebyr for gjenoppkobling av sommerstrøm på hytta, ble fulgt. Klager hevdet han hadde muntlig avtale fra 1987 om årlig gratis fra- og gjenoppkobling av sommerstrøm til hytta. Narvik EnergiNett hevdet de ikke kjente til den muntlige avtalen. Avtalen ville uansett være foreldet med hensyn til deres rutiner for frakopling av strøm til fritidsbolig. Frem til 1997 ble det praktisert at hyttekunder kunne si opp strømavtalen med det formål å spare nettleie, uten at de fysisk frakoblet strømmen. Nemnda la til grunn at nettselskapet pliktet å oppbevare fakturaer i en periode på 10 år tilbake i tid og at denne perioden var utløpt. Nemnda vurderte ikke påstand om inngått muntlige avtale og om en slik avtale eventuelt ville stått seg i forhold til dagens regelverk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak:12-251 Klage vedrørende avtaleinngåelse – krav om kompensasjon for tap - Gudbrandsdal Energi AS

  Saken gjaldt bestilling og avvisning av kraftleveringsavtale tegnet via Internett. Klager viste til at Gudbrandsdal Energi AS bekreftet hans bestilling om levering av strøm og to dager senere ga beskjed om at avtalen ikke ville bli fullført pga kredittsjekk. Klager påsto at bindende avtale var inngått. Gudbrandsdal Energi viste til at de i forbindelse med bestilling automatisk sender bekreftelse til kunden slik at kunden vet at bestillingen er registrert hos dem, men at det går frem av vilkårene at de kan hente inn kredittopplysninger og eventuelt avvise kunder på grunnlag av denne. Nemnda la til grunn at bindende avtale var inngått og ga klager enstemmig medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-241 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt avslag på tegning av ny nettleieavtale på grunn av gjeld på tidligere anlegg. Klager viste til at Fortum Distribution AS hadde avslått å inngå ny nettleieavtale før alle tidligere krav var innbetalt, både kraftleveranse og nettleie, alternativt at det måtte inngås en nedbetalingsavtale. Fortum mente de kunne kreve at det ble inngått en nedbetalingsavtale. Nemnda la til grunn at det ikke var anledning til å stille vilkår om at det måtte inngås nedbetalingsavtale eller at gammel gjeld på et annet anlegg hos samme kunde måtte innfris før ny avtale kunne inngås. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-186 Klage vedrørende fakturagebyr – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt fakturagebyr på AvtaleGiro. Klager avviste å betale fakturagebyr og viste til at da han tegnet avtale med Fortum Distribusjon AS på en stand, opplyste ikke selger om fakturagebyr. Fortum viste til avtalevilkårene hvor det gikk frem at ved avtalegiro vil beløpet trekkes automatisk og selve fakturaen sendt i posten og det påløp papirfakturagebyr. For å unngå dette, måtte man ha e-faktura avtale hvor faktura ble sendt nettbanken. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-179 Klage vedrørende fastprisavtale - sluttavregning – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt brudd på fastprisavtale / forvaltningsavtale. Klager avviste krav for brudd på avtale og hevdet tre års avtalen ble avsluttet i 2011 og at ingen ny avtale ble opprettet. Ustekveikja viste til at klager skiftet leverandør 31.05.12 og at han var bundet ut 2013. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-176 Klage vedrørende gebyr – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt oppsigelse av kraftleveringsavtale og spørsmål om avtalevilkårene var gjort kjent for klager. Klager avviste bruddgebyr og påsto han ikke mottok særvilkår da han tegnet avtalen. Klager hadde ikke akseptert fornyelse av avtalen og fant at den var en evigvarende avtale i strid med Standard Kraftleveringsavtale. Ustekveikja avviste påstand om at klager ikke var gjort kjent med vilkårene og hevdet klager var bundet i perioden kraft var sikret. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-171 Klage vedrørende gebyr ved oppsigelse av strømavtale – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt om gyldig strømavtale var inngått og om gebyr ved oppsigelse kunne kreves. Klager påsto han ikke inngikk avtale over telefon, men ba om å få tilsendt tilbud/avtale med e-post eller post. Han påsto han ikke mottok dette, og at han ikke hadde undertegnet leveringsavtale og heller ikke mottatt angrerettskjema. Fortum Markets AS viste til avtalevilkårene der det sto at et eventuelt brudd i avtalen innen tre måneder medførte kr 300 i bruddgebyr. Nemnda la reglene i angrefristloven om at uanmodet oppringing krever skriftlig aksept og ga klager enstemmig medhold også på dette grunnlag, jf. angrerettloven § 7 annet ledd bokstav a jf. § 10 a.

  25.06.2013
 • Sak: 12-137 Klage vedrørende kundeinnmelding – Lyse AS

  Saken gjaldt ansvar for strømutgifter for periode før klager ble innmeldt som kunde og mens utbygger sto oppført som kunde. Klager avviste krav for nettleie og leveringspliktig kraft fra 15.11.10 til 01.03.12 og mente utbygger sto ansvarlig for manglende oppsigelse og gjennomføring av eierskifte samt overføring av avtalen på klager. Lyse AS hadde fakturert klager for nettleie og leveringspliktig kraft for perioden og viste til at endring kom inn 07.03.12 og endringen ble utført med tilbakevirkende kraft. Lyse AS anså seg som tredjepart i saken og mente dette var en tvist mellom utbygger og klager. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-124 Klage vedrørende betalingsansvar – LOS AS

  Saken gjaldt overføring av strømabonnement og ansvar for strømabonnement og nettleie. Klager avviste ansvar for strømabonnement og nettleie og hevdet hun ikke var kjent med at strømabonnementet var opprettet i hennes navn. LOS AS kunne ikke se at det var grunnlag for å hevde at kundeforholdet var urettmessig oppført på klager. Med dissens ble klager ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-121 Klage vedrørende oppsigelse av kraftleveringsavtale – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt oppsigelse av kraftleveringsavtale og spørsmål om avtalevilkårene var gjort kjent for klager. Klager avviste at han var gjort kjent med avtalevilkårene til strømavtalen Geilokraft og avviste å betale bruddgebyr. Klager sa opp avtalen i brev av 06.12.11. Ustekveikja avviste påstand om at klager ikke var gjort kjent med vilkårene og hevdet klager var bundet i perioden kraft var sikret. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-78 Klage vedrørende avtale – For Better Days AS

  Saken gjaldt nye avtalevilkår som fravek fra opprinnelig avtale. Klager ønsket å opprettholde den avtale han opprinnelig tegnet med selskapet. For Better Days AS kunne ikke imøtekomme kundens ønske da dette produktet ikke lenger eksisterte, noe de hadde informert kunden om. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.10.2012
 • Sak: 12-65 Klage vedrørende inngåelse av avtale – årsgebyr – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt årsgebyr. Klager bestred krav om årsavgift på kr 990 og hevdet det ikke ble muntlig opplyst at det var ett års bindingstid og at en forskuttering på kr 990 var inngangsbillett før signering av kontrakt. Telinet Energi AS viste til at årsgebyr ikke ville bli refundert ved en eventuell oppsigelse av avtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 12-60 Klage vedrørende oppsigelse av fastprisavtale – LOS AS

  Saken gjaldt oppsigelse av fastprisavtale. Klager hevdet hun per telefon ga beskjed om oppsigelse av fastprisavtalen og senere sendte brev om dette. Hun krevde at tidspunktet for oppsigelsen skulle regnes fra telefonsamtalen. LOS AS viste til at de ikke kunne se å ha registret oppsigelsen klager hevdet å ha gjort via telefon. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.10.2012
 • Sak: 12-48 Klage vedrørende oppsigelse av fastprisavtale – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt gebyr ved oppsigelse av fastprisavtale. Klager avviste å betale oppsigelseskostnader da han flyttet og det ikke var mulig å overføre fastprisavtalen. Ustekveikja Energi AS viste til at klager ved avtaleinngåelsen var gjort kjent med de særvilkår som forelå for fasprisavtalen og de hadde derfor sendt klager en sluttavregning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.10.2012
 • Sak: 12-38 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet han ikke visste hvor strømskapet var og trodde han hadde en fjernavlesningsmåler. Han betalte regningene i god tro. TrønderEnergi Nett AS viste til at de ikke hadde mottatt måleravlesning fra kunden i den tiden han var kunde på anlegget og innrømmet ikke å ha oppfulgt sitt ansvar for å innhente måleravlesninger. De fremsatte et forlikstilbud ved å redusere beløpet i sluttfakturaen med 25 %. Nemnda fant denne løsningen god og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 12-31 Klage vedrørende årsgebyr – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt leverandørbytte / angrerett og ilagt årsgebyr. Klager avviste krav om årsgebyr og viste til at hun byttet leverandør etter kort tid hos Telinet og trodde det var det samme som å benytte angreretten. Telinet Energi AS viste til at de ikke mottok angreskjema og at årsgebyret ikke ville bli refundert ved en eventuell oppsigelse av avtalen. De valgte likevel å halvere årsgebyret for å imøtekomme klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 12-27 Klage vedrørende gebyr ved oppsigelse av fastprisavtale – SKS Kraftsalg AS

  Saken gjaldt gebyr ved oppsigelse av fastprisavtale. Klager brøt en treårs fastprisavtale etter ett år og avviste å betale kr 4 000 i gebyr for brudd på avtalen. SKS Kraftsalg AS hevdet de hadde lidt et tap ved at klager ikke fullførte avtalen, men tilbød å redusere kravet med 25 % hvis hun tegnet ny fastprisavtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 11-504 Klage vedrørende fastprisavtale – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt opplysning om kostnad for brudd ved tegning av fastprisavtaler. Klager krevde at fastprisavtalene ble endret fra treårsavtaler til ettårsavtaler uten belastning med kostnader for brudd. Klager hevdet det var hans mening å bestille ett års fastprisavtaler, men at han ved en feil bestilte fastpris for tre år. Klager etterlyste bedre opplysning og en advarsel ved bestilling om at man risikerer å bli belastet med kraftleverandørens kostnad ved brudd på avtale. Ustekveikja Energi AS viste til at klager tegnet fastprisavtale for tre anlegg og at ved endring av disse ville det bli kalkulert bruddgebyr og økonomisk tap de ville blir påført ved at avtalene ikke ble fullført. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  27.06.2012
 • Sak: 11-495 Klage vedrørende nettleieavtale – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt endring i nettleieavtale. Klager avviste betalingsansvar og viste til at svigersønnen hadde ringt til netteier og oppgitt klager som ansvarlig betaler for strømregningene. Klager viste også til at svigersønnen hadde undertegnet betalingsavtale i eget navn. Fortum Distribution AS viste til at klager overtok abonnementet i 2008 og at svigersønn overtok i 2009. Nemnda la til grunn at det ikke forelå skriftlig nettleieavtale med klager og klager ble enstemmig gitt medhold.

  25.06.2012
 • Sak: 11-481 Klage vedrørende inngåelse av avtale - Luster Energiverk AS

  Saken gjaldt uenighet om gyldig nettavtale var inngått. Klager hevdet at hun ikke hadde undertegnet avtale og at utleier sto som kunde for strøm. På oppfordring fra huseier om endring i målepunkt, opprettet Luster Energiverk AS kundeforhold på klager for nettavtale og kraftavtale. Selskapet mente det var avklart mellom huseier og klager at hun skulle stå som ny kunde på anlegget. Luster Energiverk AS viste til at klager hadde betalt etterfølgende fakturaer og anså derfor at hun hadde erkjent kundeforholdet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  22.06.2012
 • Sak: 11-447 Klage vedrørende bestilling av strømavtale / leverandørbytte – Norges Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om bestilling av strømavtale / leverandørbytte. Klager hevdet hun ikke hadde bestilt kraftleveringsavtale på internett og at hun heller ikke hadde mottatt noen bekreftelse. Norges Energi AS hevdet de hadde mottatt strømbestilling på sin internettside og at de deretter sendte e-post til klager samt velkomstbrev og angrerettskjema. Angreskjema kom ikke i retur og bestillingen ble gjennomført. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.07.2012
 • Sak: 11-441 Klage vedrørende inngåelse av fastprisavtale for hytte – Gudbrandsdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om inngåelse av fastprisavtale. Klager mente å ha signert og returnert en avtale til selskapet og hevdet å ha bekreftet tilbudet per telefon. Klager ønsket å betale i henhold til avtalen. Gudbrandsdal Energi AS hevdet at signert avtale ikke ble mottatt i retur og klager sto på leveringsplikt. Gudbrandsdal Energi AS viste til at de hadde understreket at de måtte ha signert avtale for at den skulle iverksettes. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.07.2012
 • Sak: 11-414 Klage vedrørende strømavtale for hus som ikke er i bruk – Stange Energi AS

  Saken gjaldt oppsigelse av nettleieavtale. Klager avviste krav fra Stange Energi AS og hevdet å ha sagt opp kundeforholdet. Stange Energi AS viste til at klager overtok abonnementet etter skriftlig bestilling 06.12.10. Mottatt e-post fra klager ble ikke godtatt som oppsigelse og klagers leverandørbytte bekreftet at oppsigelse ikke var ønsket. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  15.03.2012
 • Sak: 11-406 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om inngåelse av avtale. Klager avviste å betale bruddgebyr og hevdet at hun aldri hadde inngått avtale med innklagede, men kun undertegnet på å bli tilsendt informasjon. Klager pekte på det var gått et halvt år før leverandørbytte fant sted. Innklagede hevdet manglende måleravlesning var grunnen til den forsinkede leveransen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-384 Klage vedrørende opphør av strømavtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om opphørsdato for strømleveranse. Klager avviste faktura på forbruk for november og fram til 04.12.10 og hevdet å ha sagt opp både til netteier og til innklagede. Innklagede la vekt på at klager indirekte hadde godtatt opphørsdatoen og betalt nettleie fram til 04.12.10. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-345 Klage vedrørende sluttfaktura – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt leverandørbytte og sluttfaktura. Klager krevde bruddgebyret frafalt og at merkostnadene ved å ha leveringspliktig strøm ble refundert da leverandørbyttet etter bestilling ikke fant sted. Innklagede viste til at klager hadde inngått avtale med bindingstid og tok ikke ansvar for forsinket oppstart som skyldtes manglende opplysnninger ved byttet. Nemnda mente det var grunnlag for å heve avtalen og anbefalte at bruddgebyret ble frafalt. Nemnda kunne ikke se at det medførte noen merkostnad å ha leveringsplikt på strøm fra netteier. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  18.01.2012
 • Sak: 11-320 Klage vedrørende oppsigelse, kredittnota og stengning – Lyse AS og Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt oppsigelse av kraftleveranse. Klager påsto at kraftleveransen var usaklig sagt opp og at kraftleveringsavtalen skulle bestå samt at leveringsplikt ikke skulle inntre. Innklagede kraftleverandør sa opp avtalen med klager pga betalingsmislighold. Innklagede nettselskap viste til at klager hadde fått levert strøm i henhold til lovpålagt leveringsplikt etter at kraftleverandør sa opp kraftleveransen. Nemnda mente enstemmig at klager burde beholde kraftleveringsavtalen.

  08.03.2012
 • Sak: 11-303 Klage vedrørende fakturering – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt avtalebrudd og fakturering. Klager krevde at innklagede la avtalt pristak og Topp10-garanti til grunn for fakturering. Nemnda anbefalte enstemmig at prisen klager skulle betale ikke skulle overstige de avtalte 59 øre/kWh.

  18.01.2012
 • Sak: 11-297 B Gjenopptagelse Klage vedrørende strømavtale og sluttoppgjør for hytte - Hallingkraft AS

  Saken gjaldt gjenopptagelse av sak behandlet i nemnda 24.10.11 der nemnda med dissens ga klager medhold. Nemnda avviste med dissens å gjenoppta saken.

  08.03.2012
 • Sak: 11-297 Klage vedrørende strømavtale og sluttoppgjør for hytte - Hallingkraft AS

  Saken gjaldt avtalevilkår og uttredelsesgebyr. Klager hadde inngått en avtale med 80 % av forbruket til fastpris og 20 % av forbruket til spotpris og mente han ikke var fakturert i henhold til det. Innklagede hevdet de hadde overholdt avtalevilkårene og at den fastsatte fastpriskvoten ble fordelt som en månedlig kvote beregnet etter normal forbruksprofil basert på forventet årsforbruk. Med dissens ga nemnda klager medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-258 Klage vedrørende fakturering/avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt produktendring fra Direkte variabel til Spotpris uten pristak. Rett før behandling i nemnda satte klager frem ønske om at saken skulle overføres til Forbrukerrådet eller utsettes. På dette grunnlag ble klagen enstemmig hevet. Klager måtte selv bringe saken inn for Forbrukerrådet.

  19.02.2013
 • Sak: 11-255 Klage vedrørende fastprisavtale – Rauma Energi Kraft AS

  Saken gjaldt avregning av områdeforskjeller. Klager hadde fastprisavtale og avviste krav om å betale differansen mellom systempris og områdepris. Klager pekte på at han ikke ble informert om dette ved inngåelse av avtalen. Innklagede mente gjeldende kontrakt ga dem anledning til å avregne differansen og viste til at klager hadde fått informasjon om slik avregning gjennom sin bestilling via internett. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-251 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Telinet Energi AS

  Klagen gjaldt inngåelse av avtale. Klager krevde at innklagede betalte differansen mellom leveringspliktig strøm og innklagedes pris. Innklagede pekte på at de i perioden hadde ligget over netteiers pris på leveringspliktig strøm. Nemnda anbefalte enstemmig at klager ble gitt medhold.

  26.10.2011
 • Sak 11-190 Klage vedrørende brudd på avtalevilkår – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt avtalevilkår. Klager krevde at avtalevilkårene skulle overholdes. Nemnda mente at prisen klager skulle betale ikke skulle overstige 59 øre/kWh i den perioden han var kunde og at avbrytelsesgebyr burde frafalles. Klager ble gitt enstemmig medhold.

  02.09.2011
 • Sak 11-188 Klage vedrørende fakturering – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager reagerte på høye a-kontoregninger og hevdet dette var avtalebrudd. Nemnda mente forskuddsfakturering måtte stå i et rimelig forhold til forventet forbruk. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  02.09.2011
 • Sak 11-183 Klage vedrørende avtaleforhold – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleforhold. Klager hevdet han inngikk en fastprisavtale med innklagede, ikke en avtale med flytende pris. Innklagede hevdet at klager hele tiden hadde vært registrert med en Topp-10 Garanti avtale og at de ikke hadde hatt fastprisavtaler siden 2003. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.09.2011
 • Sak 11-165 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale. Klager hevdet at hun aldri hadde sagt ja til kjøp av strøm, kun til å motta informasjon. Klager ville kun betale for strøm hun hadde brukt. Innklagede hevdet klager hadde signert avtale og at det var på bakgrunn av dette at de hadde startet med leveranse. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

  02.09.2011
 • Sak 11-124 Klage vedrørende sluttfaktura og bruddgebyr – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt sluttfaktura og bruddgebyr. Klager krevde en detaljert oversikt over sitt strømforbruk og korrekt faktura. Klager krevde også at bruddgebyr ble frafalt. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

  02.09.2011
 • Sak: 11-115 Klage vedrørende endring av strømavtale – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt endring av strømavtale. Klager krevde at innklagede dekket merkostnadene hans etter at de flyttet ham over til en annen avtale. Klager hevdet å ha betalt første faktura ved forfall og deretter å ha opprettet e-faktura. Innklagede hevdet at avtalen fortutsatte at kunden opprettet e-faktura med avtalegiro. Nemnda la til grunn at klager ikke hadde oppfylt de betingelser som skulle til for å få den avtale han ønsket, og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.10.2011
 • Sak 11-72 Klage vedrørende bruddgebyr og markedsføring – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt bruddgebyr og markedsføring. Klager krevde at innklagede skulle trekke avbrytelsesgebyr og hevdet å ha blitt lurt av innklagedes gateselger som ikke informerte om forskuddsbetaling eller bindingstid. Nemnda anbefalte enstemmig at avbrytelsesgebyr og inkassogebyr ble frafalt.

  02.09.2011
 • Sak 11-57 Klage vedrørende angrerett og bruddgebyr - Telinet Energi AS

  Saken gjaldt avsluttet kundeforhold og bruddgebyr. Klager ville ikke betale bruddgebyret pålydende kr 900,- og hevdet å ha avsluttet kundeforholdet etter åtte dager. Nemnda merket seg at innklagede ikke hadde kommentert klagers anførsler og la klagers opplysninger til grunn. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  02.09.2011
 • Sak: 11-44 Klage vedrørende sluttavregning fra kraftleverandør– Telinet Energi AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende sluttavregning. Klager mente han hadde inngått avtale om levering av strøm med et pristak på 59 øre/kWh og mente pristaket måtte legges til grunn ved sluttoppgjøret. Innklagede hadde sagt opp avtalen fordi de mente klager hadde kommet med trusler og mente garantert pristak ikke gjaldt ettersom avtalen var opphørt innen bindingstidens utløp. Nemnda kunne ikke se at avtalt gjennomsnittspris skulle bortfalle selv om avtalen ble sagt opp innen bindingstiden. Nemnda anbefalte enstemmig at pris i henhold til avtalt prisgaranti måtte legges til grunn også ved sluttavregning.

  28.07.2011
 • Sak: 11-20 Klage vedrørende kraftavtale – NTE Marked AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende fornyelse av fastprisavtale. Klager pekte på at innklagede skulle ha informert om ny pris senest to uker før avtalens utløp, men at han mottok varsel kun en uke før avtalens utløp. Han hevdet at avtalen da var fornyet for en 12-måneders periode uten endring av pris. Innklagede pekte på at det var satt ny svarfrist som var to uker etter sendt varsel. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  28.07.2011
 • Sak: 10-709 Klage vedrørende sluttavregning – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår og sluttoppgjør. Etter klagens oppfatning var det inngått en avtale om etterskuddsbetaling og et pristak på 49 øre per kWh. Hun mente innklagede senere endret vilkårene til forskuddsbetaling og et pristak på 59 øre per kWh. Kunden skiftet leverandør, men mente sluttoppgjøret må basere seg på den avtale hun har inngått. Innklagede hevder at prisgarantien falt bort fordi klager skiftet leverandør innen bindingstiden og hevdet klager var imøtekommet ved at de frafalt krav om sluttgebyr slik avtalen ga de rett til. Nemnda kunne ikek se at det var dokumentert at betaling skulle skje forskuddsvis og så heller ikke at det forelå grunner til å fravike det opprinnelige pristaket. Uttalelsen var enstemmig.

  28.07.2011
 • Sak 10-558 Klage vedrørende sluttavregning fra kraftleverandør – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om sluttavregning. Klager hevdet at avtalen ble ensidig avsluttet av innklagede uten at de ble informert og krevde sluttavregningen redusert med utgifter for dyrere levringspliktstrøm og utgifter til å utarbeide klage på norsk. Innklagede hevdet at de varslet om stans i strømleveransene dersom faktura ikke ble betalt og at de orienterte om overgang til leveringspliktig avtale. Nemnda anbefaler enstemmig at innklagedes krav på kr 1 380,66 reduseres med den merkostnaden leveringspliktig strøm representerte for klager. Innklagde har følgelig et berettiget krav på kr. 426,34 som klager plikter å betale.

  28.07.2011
 • Sak: 10-43 Klage vedrørende fastpriskontrakt- Krav om kompensasjon – Vitel AS

  Saken gjaldt klagers krav om kompensasjon på kr 3.645,- for tap pga ikke fullført ett års fastprisavtale. Innklagede hevdet klager hadde rett til kompensasjon på kr 590,-. Nemnda fant innklagedes avtaleform og -innhold uklar og la klagers påstand om et økonomisk tap på kr 3.645,- til grunn. Nemnda la vekt på at innklagede ikke hadde kommentert klagers påstand. Nemnda anbefalte enstemmig at klager gis erstatning med kr 3.645,-.

  24.06.2010
 • Sak: 09-161 Klage vedrørende opphør av nettleieavtale – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt inngåelse og opphør av nettleieavtale på utleiebolig. Klager påsto at utleier ikke kunne inngå strømavtale på hans vegne, og når huseier likevel gjorde det var det også han som skulle melde fra om at kontrakten skulle avsluttes. Klager bestred krav for en periode etter at han var flyttet ut. Innklagede hevdet at klager hadde brukt og betalt strøm og at avtale var inngått ved konkludent adferd gjennom betaling av fakturaer. Nemnda fant enstemmig at huseier ikke kunne forplikte en annen ved å bestille nettleieavtale i hans navn uten hans signatur eller bekreftelse, og anbefalte at krav mot klager ble frafalt.

  09.03.2010
 • Sak: 09-151 Klage vedrørende avtaleforhold – Krav på betaling av forbruk etter utflytting – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt om oppsigelse var gyldig meddelt og mottatt. Klager avviste krav på nettleie og kraftforbruk etter utflytting. Det var presentert ulike hendelsesforløp fra partenes side. Etter en helhetsvurdering la nemnda klagers versjon til grunn og anbefalte enstemmig at kravet ble frafalt.

  09.03.2010
 • Sak: 09-146 Klage vedrørende manglende kraftleverandør – Vesterålskraft Nett AS

  Klager ble avkrevet ventetarifftillegg da han flyttet fra en adresse til en annen i samme kommune Han hevdet han ikke sa opp sin nettleieavtale eller sin kraftleveringsavtale da han flyttet og krevde ventetarifftillegget refundert. Innklagede viste til at de hadde sendt bekreftelsesbrev om ny nettleiekontrakt med opplysning om å velge kraftleverandør. Nemnda var delt i synet på om budskapet i brevet var kommunisert bra nok. Med dissens ble ventetarifftillegget anbefalt refundert.

  09.03.2010
 • Sak: 09-137 Klage vedrørende opprettelse av kundeforhold for leietaker – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt opprettelse av nettleieavtale og kraftleveringsavtale for utleiebolig. Klager hevdet et økonomisk tap og anførte at innklagede hadde forhindret ham i å opprette abonnement for sin leietaker og heller rådet ham til selv å være fakturamottaker og så avkreve leieboer. Innklagede avviste bestilling da det ikke var undertegnet av leietaker og hevdet at det ikke var anledning for klager som eier av boligen å opprette kundeforhold i leietakers navn. Innklagede hevdet at betaling av strøm og nettleie i leieperioden var et privat oppgjør mellom klager og leietaker. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  09.03.2010
 • Sak: 09-50 Klage vedrørende avtaleforhold – strømfaktura – Vitel AS

  Saken gjaldt etterfakturert, ikke tidligere fakturert strømforbruk. Klager bestred at det var inngått avtale om leverandørskifte og trodde han hadde sitt nettselskap som strømleverandør. Han ba om at krav ble halvert. Nemnda fant det uklart om det ble inngått en avtale om levering av kraft og viste til at bestillingen var ufullstendig utfylt. Nemnda fant det ikke sannsynliggjort at avtale om levering av strøm ble inngått. Det var på den annen side ubestridt at innklagede hadde levert strøm til klager og at strømmen var forbrukt. Klager burde etter nemndas oppfatning oppdaget at han kun betalte nettleie. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold og han måtte betale løpende spotpris for den forbrukte strømmen.

  01.07.2009
 • Sak: 09-43 Klage vedrørende strømavtalen – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om opprettelse av strømavtaler. Innklagede dokumenterte to avtaleinngåelser undertegnet av klagers kone og hevdet de bare hadde mottatt avbestilling på den ene avtalen. Klager vedkjente seg ikke den andre avtalen og krevde alle utgifter refundert. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  28.09.2009
 • Sak: 09-41 Klage vedrørende gebyr for brudd på bindingstid – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt krav om erstatning ved oppsigelse av fastprisavtale. Klager avviste gebyr for brudd på avtale og viste til at hun ikke hadde forstått at hun hadde tegnet en treårs kontrakt med oppsigelsesfrist på ett år. Klager sa opp kontrakten fordi hun flyttet til utlandet. Innklagede hadde krevet dekket et gebyr på kr 150,- samt en erstatning for økonomisk tap på kr 2.074,29. Nemnda anbefalte enstemmig at klager betalte gebyret på kr 150,-, men fant ikke det påståtte økonomiske tap dokumentert og klager var følgelig ikke pliktig til å betale dette.

  01.07.2009
 • Sak: 09-24 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt feil ved inngåelse av kraftleveringsavtale. Klagerne trodde de hadde strømleveranse fra sin kraftleverandør og at det var et samarbeid mellom kraftleverandør og netteier, men de hadde betalt i henhold til leveringsplikt til netteier. De ønsket erstatning fra innklagede pga at leveranse ikke kom i stand. Innklagede viste til at det på klagernes fakturaer står at netteier både er netteier og kraftleverandør og at klagerne ikke hadde mottatt fakturaer fra dem. Nemnda la til grunn at innklagede hadde gjort feil ved avtaleinngåelsen og anbefalte enstemmig at klagerne erstattes differansen mellom den pris som ville vært krevd av innklagede og den pris de hadde betalt til netteier for sitt kraftforbruk i perioden.

  28.09.2009
 • Sak: 08-141 Klage vedrørende muntlig feilinformasjon ved avtaleinngåelse – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt påstått feilinformasjon ved leverandørbytte.

  27.02.2009
 • Sak: 08-86 Klage vedrørende nettariff - Energi 1 Follo/Røyken as

  Saken gjaldt krav om tilbakebetaling av deler av innbetalt nettleie grunnet bruk av uriktig nettariff. Spørsmål om foreldelse.

  16.01.2009
 • Sak: 08-71 Klage vedrørende avtaleforhold – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt fakturering av forbrukt strøm.

  04.12.2008
 • Sak: 08-36 Klage vedrørende ubrukt frikraft – Sunnfjord Energi AS

  Saken gjaldt krav om overføring av ubrukt frikraft til utskilt tomt og/eller kompensasjon for ubrukt frikraft.

  04.12.2008
 • Sak: 07-192 Klage vedrørende leverandørbytte – Telinet Energi AS

  Spørsmål om en ektefelle kunne tegne gyldig kraftleveringsavtale som binder den andre ektefelle når eksisterende kraftleveringsavtale og nettleieavtale var tegnet av og sto på sistnevnte.

  19.05.2008
 • Sak: 07-175 Klage vedrørende gebyr for brutt avtale - Vitel AS (Sea Norge AS)

  Forbrukeren har ved avtaler som inngås ved fjernsalg eller som inngås utenfor fast utsalgssted rett til å gå fra avtalen innen 14 dager etter at opplysninger om angreretten i henhold til angrerettloven er meddelt på lovbestemt måte. Dersom opplysningene er mangelfulle, utvides angrefristen til tre måneder.

  13.06.2008
 • Sak: 07-137 Klage vedrørende kundeforhold – Narvik Energinett AS

  Saken gjaldt rutine ved overføring av strømabonnement til huseier ved oppsigelse fra leietaker. Saken gjaldt også spørsmål om hvem som skulle betale for strømforbruket i perioden fra oppsigelse til nytt abonnement ble tegnet.

  13.06.2008
 • Sak: 07-127 Klage vedrørende fastprisavtale – Eidsiva Energi AS

  Saken gjaldt om Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) kom til anvendelse og i tilfelle om informasjonsplikten var oppfylt.

  13.06.2008
 • Sak: 07-124 Klage vedrørende fastprisavtale

  Saken gjaldt inngåelse av fastprisavtale.

  27.06.2007
 • Sak: 07-107 Klage vedrørende kundeforhold

  Saken gjaldt om ektefelle hefter for en kraftleveringsavtale den andre ektefellen inngikk på separasjonstidspunktet.

  27.06.2007
 • Sak: 07-105 Klage vedrørende etterfakturering av strømforbruk – spørsmål om angrefrist

  Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i Angrerettloven. Kunden kan i et slikt tilfelle gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til Angrerettloven og angrerettskjema er mottatt, jf Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. Fristen regnes fra opplysningene er mottatt på foreskreven måte, jf Angrerettloven § 18.

  27.06.2007
 • Sak: 07-100 Klage vedrørende fastprisavtale

  Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg (f.eks. ved bruk av Internett), gjelder bestemmelsene i Angrerettloven. Kunden kan i et slikt tilfelle gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til Angrerettloven og angrerettskjema er mottatt, jf Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. Dersom opplysninger om angrerett ikke gis, kan kunden gå fra avtalen innen ett år, jf Angrerettloven § 18.

  27.06.2007
 • Sak: 07-99 Klage vedrørende 3-års avtale

  Saken gjaldt fastprisavtale.

  27.06.2007
 • Sak: 07-96 Klage vedrørende strømavtale

  Saken gjaldt tvist om det var inngått gyldig fastprisavtale.

  27.06.2007
 • Sak: 07-94 Klage vedrørende endring av strømleveringsavtale

  Oppsigelse av tidsavgrensede fastprisavtaler.

  27.06.2007
 • Sak: 07-81 Klage vedrørende fastprisavtaler – krav om utvidet angrerett

  Saken gjaldt spørsmål om utvidet angrefrist.

  27.06.2007
 • Sak: 07-77 Klage vedrørende tegning av strømabonnement

  Spørsmål om den ene beboer heftet for den andre beboers opparbeidede gjeld.

  27.06.2007
 • Sak: 07-67 Klage vedrørende fastprisavtale

  Saken gjaldt tegning av fastprisavtale på Internet og uenighet om hva som sto på websiden som gjeldende fastpris på tegningstidspunktet.

  27.06.2007
 • Sak: 07-61 Klage vedrørende kraftleveringsavtale

  Saken gjaldt muntlig opplyst informasjon over innholdet i en kraftleveringsavtale gitt av selger til synshemmet kunde.

  27.06.2007
 • Sak: 07-48 Klage vedrørende opphørsregning ved flytting

  Spørsmål om en fastprisavtale opphørte ved flytting.

  27.06.2006
 • Sak: 07-43 Klage vedrørende strømavtale

  Spørsmål om overtagelse av kraftleveringsavtale mellom ektefeller.

  27.06.2007
 • Sak: 07-06 Klage vedrørende avtale

  Saken gjaldt om fastprisavtalene på 54,03 øre/kWh skal gjelde fram til 01.12.06 eller til 29.01.07.

  24.06.2007
 • Sak: 06-175 Klage vedrørende faktura

  Saken gjaldt avtaleforhold.

  27.06.2006
 • Sak 11-194 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale. Klager ønsket ikke å betale kravet på kr 2.969,48. Klager hevdet å ha sagt ja til å motta uforpliktende tilbud i posten fra innklagedes selger. Innklagede pekte på at de i perioden 21.01.11-14.03.11 hadde hatt leveranse på klagers anlegg. Nemnda la til grunn at det ikke var opprettet bindende avtale om strømleveranse mellom partene og klager var da ikke forpliktet til å betale for strømleveransen. Klager ble gitt enstemmig medhold.

  06.09.2011
 • Sak 11-63 Klage vedrørende strømregning– Telinet Energi AS

  Saken gjaldt fakturering og mulige avtalebrudd. Klager krevde maksimumsprisen på 59 øre/kWh lagt til grunn og at pris og forbruk skulle gå tydelig fram på fakturaen. Klager viste til at innklagde ensidig hadde sagt opp avtalen. Innklagede hevdet at prisgarantien blir lagt til grunn etter at de har hatt leveransen i ett år. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  02.09.2011

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?