Søk på nettsiden
 • Sak: 16-163 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av feilavlesning – Nesset Kraft AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at han var i god tro. Klager mente at kravet var urimelig og sa at det var merkelig at energiselskapet ikke har merket noe tidligere da forbruket skal ha vært mye mer enn det som var avlest. Nesset Kraft AS opprettholdt sitt krav. Nesset Kraft AS viste at det ved en kontrollavlesning ble avdekket for lav avlesning fra måleren ble montert i 2011. Nesset Kraft AS mente at det er eier av måleren som er ansvarlig for å melde inn riktig forbruk. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at det foretas en ny beregning av etterbetalingskravet.

  31.01.2017
 • Sak: 16-105 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av for lite fakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager opplyste at det ikke ble gjort noen avlesning av måler ved innflytting. Klager mente at forbruket måtte være mindre enn det som var estimert. TrønderEnergi Nett AS opprettholdt sitt krav. TrønderEnergi Nett AS oppdaget at nettselskapets forpliktelse iht. nettleieavtalen § 5-2 ikke var oppfylt og har derfor redusert det fakturert kravet med 25 %. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  12.09.2016
 • Sak: 15-232 B – Gjenopptagelse - Klage vedrørende feil ved måler – etterfakturering – NTE Nett AS

  Saken gjaldt gjenopptakelse i sak 15-232 behandlet 7. desember 2015 der klager ble gitt delvis medhold ved at stipuleringen baseres på det historiske forbruket fra september til mai de siste tre årene før feilen ble oppdaget. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 7. desember 2015.

  12.09.2016
 • Sak: 15-106 Klage vedrørende fakturering – Gudbrandsdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk og fakturering. Klager mente han ble avregnet for forbruk dobbelt ut i fra at det samme forbruket for samme periode gjentok seg på neste faktura. Gudbrandsdal Energi AS avviste at klager ble dobbeltfakturert og viste til at klager for en periode ble kreditert og så avregnet med ny mengde kWh. På grunn av manglende målerstand på termindato stipulerte de for den fakturerte måneden i henhold til regelverket. Nemnda la til grunn at det ikke var noe feil i forklaringen til energiselskapet og at klager ikke var dobbeltfakturert. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  01.12.2015
 • Sak: 15-096 Klage vedrørende etterfakturering – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt hvorvidt netteier hadde rett til å etterfakturere kunden for umålt forbruk. Elektriker avdekket i 2014 at en av strømfasene var umålt. Klager hevdet han var ukjent med dette. Klager mente feilmålingen oppsto 2005/2006 i forbindelse med oppføring av garasje da en strømstolpe ble flyttet og det ble lagt ny inntakskabel til boligen og inntaksboks ble byttet. Klager viste til at dette arbeidet ble utført av TKN og hevdet de således var kjent med endringer i anlegget. Klager avviste etterfakturert krav. Troms Kraft Nett AS mottok i 2014 ferdigmelding fra el-entreprenør som da skulle skifte sikringsskap. Ferdigmeldingen inneholdt opplysninger om at den 3. fasen hadde stått umålt i forbindelse med omlegging av ny hovedkabel og sikringer noen år tidligere. TKN kunne ikke se å ha mottatt noen ferdigmelding fra daværende el-entreprenør i 2005/2006 og dermed hadde ikke TKN hatt kjennskap til at endringer i den elektriske installasjonen krevde bytte av måleutstyr. TKN etterfakturerte for tre år. Nemnda la til grunn at når det ikke forelå ferdigmelding, fikk det konsekvenser for klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  01.12.2015
 • Sak: 15-003 Klage vedrørende jordfeil – dekning av utgifter til ombygging av sikringsskap – BKK Nett AS

  Saken gjaldt kostnader til tiltak mot jordfeil med utspring i feil hos andre kunder i nettet. Klager krevde at BKK tok sin del av ansvaret for en stabil strømleveranse til hans bolig og avviste å måtte bære kostnaden for ombygging av sikringsskapet. BKK Nett AS anbefalte at klagers installasjon ble delt etter forventede typer og styrker jordfeil tilpasset de komponenter som lå på kursene. BKK hevdet den enkelte installasjonseier pliktet å drive og vedlikeholde sin installasjon og beskytte seg mot jordfeil fra andre kundeanlegg. De avviste å dekke kostnad til skifte av jordfeilbryter. Nemnda la til grunn at nettkunden svarer for feil og mangler i eget anlegg og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.09.2015
 • Sak: 14-214 Klage vedrørende faktura for varmtvannsforbruk – Hafslund Varme AS

  Saken gjaldt etterfakturering for 2012 og 2013 pga. feil med måleren. Klager avviste etterfakturert krav og undret seg over at det tok så lang tid før selskapet fant ut at det var feil med måleren. Klager mente selskapet ikke kunne etterfakturere når de ikke hadde rettet opp feilen på måleren på nesten tre år. Hafslund Varme AS viste til at måleren sendte nullverdier i 2012 og 2013 og forbruket ble stipulert. Måleren ble kontrollert i 2014, feil rettet og klager etterfakturert. Nemnda fant at Hafslund Varme AS kunne etterfakturere i henhold til vilkårene og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 16-292 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav, og krevde at kravet ble halvert. Klager påberopte seg god tro, og viste til avtalen om gjennomfakturering med kraftleverandøren og sa at han har betalt fakturaer fortløpende. Trønder Energi Nett AS viste til at varsel om gjennomfakturering ikke ble sendt idet anlegget var lagt i fakturastopp. TEN hevdet at klager burde ha forstått at nettleien ikke var en del av fakturakravene fra kraftleverandøren. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.02.2017
 • Sak: 16-285 Klage vedrørende etterfakturering - Mørenett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager krevde at etterfakturert krav ble redusert med 50 %. Klager viste til at nettselskapet har plikt til å påse at alle målepunkter avleses minst en gang i kalenderåret og hevdet at det har vært mangelfull oppfølgning av måleravlesninger. Mørenett AS påpekte at det ikke har gått 1 år siden sist avlesning, og derfor var det ikke foretatt noe ekstra for å få inn avlesning på denne måleren. Mørenett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.02.2017
 • Sak: 16-247 Klage vedrørende fakturering – Tinn Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager mente at hun ikke kan ha hatt et stort strømforbruk og hevdet at det må ha vært noe galt med måleren. Tinn Energi Nett AS viste til at måleren var kontrollert ved to anledninger. Tinn Energi Nett AS hevdet at måleren var korrekt og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.02.2017
 • Sak: 16-242 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-målt forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at hun ikke har fått noen indikasjoner på at det var noe galt med måleren. Klager viste til at det var gjennomført tilsynskontroll og at det ikke ble oppdaget noen feil på anlegget. Klager viste også til at måleren var feilkoblet før kundeforholdet ble opprettet. Skagerak Nett AS viste til at ved målerbytte og kontroll ble det konstatert at måleren hadde stoppet i tillegg til at det ble avdekket feilkobling. Skagerak Nett AS viste til at tilsynets primære oppgave er å kontrollere at den elektriske installasjonen har den standard som tilfredsstiller forskriftene til DSB. Skager Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.02.2017
 • Sak: 16-231 Klage vedrørende fakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt fakturert forbruk. Klager foreslo å dele fakturert krav mellom henne og Skagerak Nett AS. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren. Klager mente at hun ikke kan ha brukt så mye strøm på årsbasis. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at etterslepet er avregnet i en konsentrert periode da det er uvesentlig prisforskjell. Etter nemndas syn må etterbetalingskravet periodiseres på nytt og beregnes etter priselementer og avgiftssatser for angjeldende periode. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-205 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager reagerte på at hun var blitt fakturert for et så høyt beløp. Klager viste til at Skagerak Nett AS ved to anledninger har fjernet siste siffer i avlesningene. Klager påberopte seg god tro. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at den første reelle avlesningen ble foretatt 2 år etter oppstart. Skagerak Nett AS beklaget misforståelse om at de har fjernet et siffer. Skagerak Nett AS hevdet at feilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.02.2017
 • Sak: 16-198 Klage vedrørende etterfakturering av ikke-målt forbruk – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-målt forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at el-entreprenøren hadde sendt ferdigmelding om endringer fra enfase til trefase anlegg og hevdet at feilen skal tilskrives nettselskapet. Klager påberopte seg god tro. Skagerak Nett AS tilbakeviste klagers påstand om god tro. Skagerak viste til behovet for å forsterke den elektriske installasjonen i forbindelse med oppgradering. Skagerak Nett AS mente at klager burde reagert på at det ikke var en liten økning i forbruket. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-185 Klage vedrørende sluttavregning – Istad Nett AS

  Saken gjaldt tvist om ansvar for sluttavregning. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at strømavtalen var opprettet i ekssamboerens navn. Klager viste til ekteskapsloven, og hevdet at da hun og ekssamboeren ikke var gift, kan ikke utestående gjeld blir overført til henne. Istad Nett AS viste til standard nettleieavtale § 14, og sa at da de har sett gjennom boforholdet så de seg nødt til å registrere en oppdelingen av de ubetalte fakturaene. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-179 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende avlesninger – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviser etterfakturert krav. Klager hevdet at hun ikke har mottatt noen forhåndsinformasjon om måleravlesning, og at hun på bakgrunn av dette ikke har kunnet gi BKK Nett AS måleravlesninger. BKK nett AS opprettholdt sitt krav. BKK Nett AS viste til at det i vedleggene som sendes sammen med fakturaene understrekes viktigheten av korrekt målerstand. BKK Nett AS påpekte at de ikke har fått post i retur, og at alle fakturaene ble innbetalt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-174 Klage vedrørende fakturering – Mørenett AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at det har vært en teknisk feil hos energiselskapet som har ført til at han har blitt stipulert, når han har fjernavlesningsmåler. Klager hevdet at kravet var urimelig da han ikke har fått varsel om måleravlesning. Mørenett AS viste til at eksportfeilen ved fjernavlesningsmåleren har ført til at klager har blitt stipulert. Mørenett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-158 Klage vedrørende etterfakturering – NTE Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager opplyste at ved innflytting i boligen i 1997 ble det elektriske anlegget skiftet ut. Klager pekte på at kontrollmåleren viste et avvik. Klager hevdet at måleren har gått feil. NTE Nett AS påpekte at feilavlesningene ligger innenfor toleransegrensene. NTE Nett AS viste til utstedt brev om måleravlesning. NTE Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-104 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-målt forbruk. Ved kontroll av anlegget ble det oppdaget at anlegget var feilkoblet. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at det var en liten leilighet med peis, panelovn, og kun varme i gulv på kjøkken og bad. Skagerak Nett AS viste til at de ikke hadde mottatt melding eller bestilling av ny måler etter endring av det elektriske anlegget hos klager, noe som forårsaket at kun ca 10 % av det reelle forbruk er blitt registrert og fakturert. Skagerak har avskrevet i henhold til foreldelsesloven. Skagerak opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.09.2016
 • Sak: 16-094 Klage vedrørende fakturering – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt tvist om tilgodebeløp. Klager hevdet å ha et tilgodebeløp og krevde dette utbetalt. Klager hevdet at årsavregningene ikke var korrekte. Telinet Energi AS avviste klagers krav. Telinet Energi AS hevdet at det ikke var noe feil i kundeforholdet eller avregningene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-093 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager opplyste at hun hadde betalt faktura via avtalegiro. Klager viste til at TrønderEnergi Nett AS har hatt en systematisk feil og derfor ikke tatt stilling til innsendte målinger. TrønderEnergi Nett AS viste til at det var sendt påminnelse om måleravlesning til feil telefonnummer, og derfor hadde de ingen reell målerstand. TrønderEnergi Nett AS har avskrevet et visst antall kWh av kundens totale forbruk i omtvistet periode da standard nettleieavtale § 5-2 ikke er fulgt opp. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.09.2016
 • Sak: 16-001 Klage vedrørende fakturering – krav om tilgodebeløp – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt tvist om tilgodebeløp i forbindelse med sluttoppgjør. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at hun fikk et tilbud fra NorgesEnergi AS. Klager viste til fakturaer og kreditnotaer og hevdet at hun hadde et tilgodebeløp. NorgesEnergi AS hevdet at klager selv har valgt å bestille og avslutte avtalen. NorgesEnergi AS opprettholder sitt krav, men har tilbudt klager tre alternative løsninger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.09.2016
 • Sak: 15-273 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse AS

  Saken gjaldt etterfakturering som følge av feilkoblet måler. Klager mente at han ikke kunne belastes for at måleren ikke fungerte som den skulle. Da det er uklart om en måler som går i nedadgående retning går riktig, mente klager at han kun skulle belastes for det som er stipulert. Klager avviste etterfakturert krav. Lyse AS viste til at måleren antageligvis hadde gått i nedadgående retning etter at det ble foretatt en endring av klagers installasjon. Lyse hevdet at strømmen er brukt av klager og måleren var kalibrert korrekt. Lyse opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  07.06.2016
 • Sak: 15-261 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering som følge av feilavlesning av måler. Klager viste til at målerstand ble sendt nettselskapet, og han mottok en bekreftelsesmelding på at alt var ok. Klager hevdet at han har fått opplyst at desimaltall ikke skal leses av. Klager avviste etterfakturert krav. Lyse Elnett AS viste til at det i forbindelse med montering av AMS-måler ble avdekket at det var meldt inn målerstand med ett siffer for lite i en lengre periode. Nettselskapet hevdet at klager har en kontrollplikt av faktura, og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  07.06.2016
 • Sak: 15-232 Klage vedrørende feil ved måler – etterfakturering – NTE Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter bytte av stanset måler. Klager krevde tilbakebetalt nettleiens fastbeløp for den perioden måleren sto samt at krav på beregnet strømforbruk ble slettet. Klager mente at selskapet måtte bære ansvaret når måleren ikke var i orden. NTE mente at klager burde ha forstått at strømforbruket skulle betales selv om måleren var defekt. Nemnda anbefalte at stipuleringen burde baseres på det historiske forbruket fra september til mai de siste tre årene før feilen ble oppdaget. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  23.02.2016
 • Sak: 15-204 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende måleravlesning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk etter manglende måleravlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at det har vært en feil ved måleren. Klager viste til forbrukshistorikken og mente at nettselskapet måtte sammenligne forbruket før og etter målerbytte. Agder Energi Nett AS viste til at det etter lang tids manglende måleravlesning ble målerstand avlest av nettselskapet og det ble oppdaget et stort etterslep. Nettselskapet pekte på at måleren har vært kontrollert både i internt og eksternt laboratorium, og funnet i orden. Nettselskapet hevdet at måleren har målt et korrekt forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  07.06.2016
 • Sak: 15-186 Klage vedrørende papirfakturagebyr – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt innføring av fakturagebyr på AvtaleGiro. Klager avviste å betale fakturagebyr og viste til at det ikke var gitt begrunnelse for gebyret. Klager hevdet innføring av gebyr på papirfaktura var urettmessig. Hafslund viste til avtalevilkårene samt utstedt informasjonsbrev. Hafslund mente de hadde informert om innføring av fakturagebyr i tilstrekkelig god tid til at klager kunne finne løsninger som fritok for fakturagebyret. Hafslund la til at ordninger med innføring av gebyr for papirfakturaer syntes å være en etablert praksis. Nemnda kunne ikke se at innføring av fakturagebyr på AvtaleGiro var urettmessig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  28.12.2015
 • Sak reg.nr: 15-180 - Klage vedrørende fakturering av strømforbruk – Sunnhordland Kraftlag "SKL"

  Saken gjaldt uenighet om fakturert strømforbruk. Klager bestred det målte forbruket og krevde tilbakebetalt det som var betalt for mye. Klager viste til at det hadde vært en suselyd i måleren og at forbruket hadde fordoblet seg de siste årene frem til måleren ble byttet. Måleren ble kassert uten at den ble kontrollert. Selskapet avviste tilbakebetalingskravet og viste til at det ikke ble satt opp kontrollmåler da det ble vurdert at måleren ikke hadde målt for mye. Nemnda kunne ikke se at det var tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  23.02.2016
 • Sak: 15-177 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturert krav. Klager var etterfakturert for tre år på grunn av for lavt stipulert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet at Hafslund ikke hadde fulgt opp plikten til å påse at måler ble lest av årlig og hevdet han ikke kunne bære ansvaret for denne mangelen hos selskapet. Hafslund mottok ikke måleravlesning i perioden 2010 til 2015. Hafslund viste til at det var tilsendt årlig oppfordring om måleravlesning, samt tilsendt separat brev og ordinær oppfordring om måleravlesning flere ganger årlig. Hafslund hevdet kravet var rettmessig. Nemnda la til grunn at Hafslund hadde fulgt opp nettleieavtalens § 5-2 og derfor hadde rett til å avregne differansen mellom avlest og stipulert forbruk for tre år. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  28.12.2015
 • Sak: 15-163 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert strømforbruk. Klager reagerte på at hun hadde blitt etterfakturert for kraft da hun betalte fakturaer fortløpende. Klager hevdet at selskapets beregning av etterfakturert strømforbruk måtte være feil. Klager avviste etterfakturert krav. Hafslund Strøm AS viste til at det var avdekket en systemfeil i en intern kontroll. Hafslund opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  07.06.2016
 • Sak: 15-141 Klage vedrørende etterfakturering for forbruk i fritidsbolig – Sunnfjord Energi AS

  Saken gjaldt etterfakturering som følge av at målerstanden ble redusert av energiselskapet. Klager avviste etterfakturert krav og viste til at selskapet ikke tok kontakt med henne da de reduserte målerstanden. Klager hevdet god tro. Selskapet viste til at utgangspunktet for at målerstanden ble redusert var at innlevert målerstand fra klager ble ansett for å være urimelig høy sammenlignet med historisk forbruk. Selskapet avviste god tro hos klager da de mente at klager burde ha tatt kontakt med selskapet om målerstand og avregninger, da klager bare mottok giroer med beløp til gode. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.12.2015
 • Sak: 15-108 Klage vedrørende etterfakturering av ikke-målt forbruk – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-målt forbruk. Klager viste til at det var en oppgradering av det elektriske anlegget i 2005 fra 1-fase- til 3-faseinntak og at det i 2014 ble oppdaget at det fortsatt sto 1-fasemåler i anlegget. Klager hevdet det var utenfor hans kontroll om elektroinstallatør i 2005 hadde sendt inn ferdigattest til energiselskapet eller om slik attest var forlagt hos energiselskapet. Klager kunne ikke se at han hadde hatt bedre forutsetninger enn Skagerak til å oppdage at strømforbruket i omstridt periode hadde vært for lavt. Klager påberopte seg aktsom god tro og avviste etterfakturert krav. Skagerak viste til at målerens fasetilknytning ikke hadde vært korrekt slik at klager kun hadde vært delvis avregnet for faktisk forbruk. Skagerak mente klager ikke kunne ha vært i aktsom god tro med et så lavt fakturert forbruk. Skagerak hadde avskrevet forbruk utover tre år som foreldet og i tillegg, som sikkerhetsmargin, redusert kravet med 20 %. Nemnda fant at Skagerak kunne etterfakturere og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.12.2015
 • Sak: 15-101 Klage vedrørende etterfakturering - Midtnett Buskerud AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. I denne saken la nemnda til grunn at klager ikke var part i avtalene om nettjenester eller kraftleveranse som Midtnett Buskerud AS påberopte seg ut i fra at klager ikke var bruker av nettjenester eller kjøper av elektrisk kraft på anlegget. De bestemmelsene i avtalene som selskapet hadde brukt ga ikke grunnlag for kravet. Selskapet hadde heller ikke påvist andre rettsgrunnlag for kravet. Nemnda anbefalte enstemmig er at krav mot klager burde frafalles.

  25.12.2015
 • Sak: 15-076 Klage vedrørende etterfakturering – feil montert måler – Hafslund Nett Øst AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feil montert måler. Klager avviste etterfakturert krav og fant det urimelig at hun skulle betale for feil som skyldes monteringen av strømmåleren da huset var nytt i 1997. Hafslund Nett Øst AS hadde fakturert klager månedlig med ca. kr 270 og mente klager burde undersøkt dette nærmere i de 17 årene som var gått. Nettselskapet avskrev klagers faktiske forbruk i 14 år og etterfakturerte for tre år med et beregnet årsforbruk på 15 000 kWh. Nemnda la til grunn at klager måtte betale for forbrukt strøm og anså det etterberegnede årsforbruket på 15 000 kWh som et godt tilbud. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.09.2015
 • Sak: 15-075 Klage vedrørende fakturering – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk og fakturering. Klager avviste krav og hevdet nettselskapet hadde oppgitt feil målerstand i mottatte måleravlesningskort og at han var fakturert på feil grunnlag. Eidsiva Nett AS viste til at de ikke hadde mottatt måleravlesninger fra klager de siste par år og at forbruket derfor var blitt stipulert. Nemnda kunne ikke se at det var påvist feil i faktureringen og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.12.2015
 • Sak: 15-070 Klage vedrørende faktura – dekning av utgifter til installatør – Nord Østerdal Kraftlag SA

  Saken gjaldt ansvar for å dekke utgift til installatør for sjekk i eget anlegg ved strømbortfall. Klager mente alt tydet på at det var en feil i eget anlegg og krevde utgift til elektriker dekket da det viste seg at feilen var i netteiers nett. Nord Østerdal Kraftlag SA hevdet de ikke kunne påta seg økonomisk ansvar for andre som blir brukt til å finne/eliminere feil i nettet på eget initiativ. Hvis det skal være aktuelt, må det være spesielle grunner til det og det må være avtalt på forhånd. Nettselskapet viste til at vanlig saksgang var opplyst på deres hjemmeside og at det ble opplyst ved telefonhenvendelse til nettselskapet. Under dissens ble klager gitt medhold.

  04.09.2015
 • Sak: 15-064 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav ut i fra at han trodde elektroinstallatørarbeidet i 2013 var utført riktig. Skagerak Nett AS sjekket måleren etter henvendelse fra klagers elektroinstallatør. Måleren var feilkoblet av installatøren. Feilen ble rettet og klager ble etterfakturert. Skagerak Nett AS viste til at klager hadde mottatt og benyttet strømmen og mente klager skulle betale for den selv om fakturaen ble forsinket på grunna av installatørens feilkobling av måleren. Nemnda la til grunn at klager måtte betale for forbrukt strøm og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.11.2015
 • Sak: 15-051 Klage vedrørende fakturering – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt om det var fakturert i henhold til informasjon gitt av nettselskapet. Klager avviste fakturagebyr og hevdet han ikke fikk den rabatt som var lovet ved bruk av nettbaserte løsninger. Klager mente fakturaene var mangelfullt skrevet. VOKKS Nett AS sendte informasjon om fakturagebyr på papirfaktura og rabatt. De hadde datautfordringer i forbindelse med synliggjøringen av rabatt og gebyr i fakturaene og innrømmet at prosessen hadde vært rotete. Nemnda la bestemmelse i forskrift til grunn og klager ble enstemmig gitt medhold.

  12.11.2015
 • Sak: 15-037 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt fakturert forbruk etter at måler hadde stoppet. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet han hele tiden hadde rapport forbruk i god tro og at han ikke hadde registrert feil med måleren. Skagerak Nett AS viste til at det ved kontroll ble konstatert at måleren var defekt. Klager ble fakturert på bakgrunn av historisk forbruk. Nemnda fant at selskapet kunne etterfakturere og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 15-024 Klage vedrørende forbrukets størrelse – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt fakturering av forbruk. Klager avviste krav og krevde erstatning for tort og svie. Klager hevdet hun hadde et lavere forbruk enn fakturert og avviste et så stort fakturert forbruk. Klager mente måleren løp løpsk. Hafslund Nett AS hevdet klager etter kreditering og ny fakturering var fakturert korrekt og at det ikke skulle være feil med måleren. Nemnda kunne ikke se at det var noe feil med faktureringen og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 15-021 Klage vedrørende etterfakturering pga. feilavlesning – NTE Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering pga. feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klagers strømmåler hadde to ulike tallrekker og ved inntasting ble tallrekken for overforbruk godkjent, mens tallrekken for totalforbruk ikke ble godkjent. Klager gikk derfor ut fra at dette var riktig tallrekke. NTE Nett AS viste til at klager hadde lest av feil telleverk og klager ble dermed avregnet kun for forbruk over 2 kW. NTE krevde etterbetaling for det siste året selv om regelverket åpnet for at de kunne kreve for de tre siste årene. Nemnda fant at nettselskapet hadde lagt frem et godt tilbud til en minnelig løsning og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-250 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturert krav fra netteier og kraftleverandør. Klager avviste etterfakturert krav. Klager var etterfakturert for tre år på grunn av for lavt stipulert forbruk. Klager hevdet Hafslund ikke hadde fulgt opp plikten til å påse at måler ble lest av årlig og hevdet han ikke kunne bære ansvaret for denne mangelen hos selskapet. Hafslund Nett AS mottok ikke måleravlesning i perioden juni 2011 til november 2014 selv om de månedlig sendte e-postmelding med oppfordring om avlesning. De hadde også sendt separat standardbrev per post. Hafslund hevdet kunden var ansvarlig for at de til enhver tid hadde korrekte kundedata. Nemnda la til grunn at Hafslund hadde fulgt opp § 5-2 og derfor hadde rett til å avregne differansen mellom avlest og stipulert forbruk for tre år. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-243 Klage vedrørende forbruk – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt tvist om forbruk etter jordfeil i anlegg. Klager avviste et så stort forbruk og mente en jordfeil måtte være årsaken og at måleren målte feil. Da forbruket plutselig spratt opp, trolig da jordfeilen oppsto, var det nærmest intet forbruk i anlegget. Klager hevdet måleren gikk helt korrekt både før og etter hendelsen. Lyse Elnett AS viste til at det var et stort sprang i forbruket hvor det påløp 40 170 kWh på ca. fire måneder. Lyse antok at de problemer i installasjonen klager hadde redegjort for muligens kunne være forklaringen til det store spranget i forbruket. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort feil med måleren og at klager hadde risikoen for feil i egen installasjon. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-238 Klage vedrørende fakturert forbruk for veilys som var ute av drift – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt fakturert forbruk for veilys som var ute av drift. Klager avviste krav for nettleie av umålt forbruk på 600 kWh/år i lysmast fordi masten hadde vært ute av drift i seks måneder. Hafslund Nett AS fakturerte nettleie for et forbruk på 600 kWh/år for bruken av veilyset uavhengig av hvor mye veilyset ble benyttet i løpet av et år. Nemnda kunne ikke se at det var urimelig å fakturere et fastbeløp per år for dette. Da prisen ikke ble ansett å være urimelig, måtte klager akseptere vilkåret og betale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-237 B Gjenopptagelse Klage vedrørende forbruk – krav om refusjon og dekning av utgifter – BKK Nett AS

  Saken gjaldt gjenopptagelse i sak 14-237 behandlet 23.02.15 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 23.02.15.

  06.08.2015
 • Sak: 14-237 Klage vedrørende forbruk – krav om refusjon og dekning av utgifter – BKK Nett AS

  Saken gjaldt forbruk målt over 1 fase måler på 3 fase anlegg i ett år. Klager krevde refundert for mye innbetalt i strøm i ett år, kr 7 885, pluss kompensasjon, totalt kr 17 444. Klager påsto et lavere forbruk mens BKK Nett AS viste til at feil måler medførte redusert forbruk for kunden da kun 2/3 av forbruket ble målt. Nemnda la til grunn at klager ikke hadde noe berettiget krav og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-219 B Gjenopptagelse Klage vedrørende fakturert forbruk og spørsmål om foreldelse – Nordlandsnett AS

  Saken gjaldt gjenopptagelse. Saken gjaldt gjenopptagelse i sak 14-237 behandlet 23.02.15 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 23.02.15.

  06.08.2015
 • Sak: 14-219 Klage vedrørende fakturert forbruk og spørsmål om foreldelse – Nordlandsnett AS

  Saken gjaldt tvist om forbruk på måler som hadde stoppet. Klager krevde tilbakebetalt fra 2007 til 2013 og hevdet at måleren viste en betydelig økning i forbruket fra 2007 og at forbruket gikk ned med ca. 20% etter at måler ble byttet i 2013. Klager avviste selskapets tilbud om kreditering av 17% av forbruket i en toårsperiode. Klager påberopte seg god tro og mente at nettselskapet i henhold til korrekt foreldelsesfrist måtte ta ansvar og refundere for feilmåling fra høsten 2007. Nordlandsnett AS viste til at måleren hadde stoppet og at det ikke var mulig å kontrollere måleren i prøvebenk. Nordlandsnett AS hevdet de ikke kunne klandres for ikke å ha avdekket unormal forbruksøkning i 2007. De hadde derfor forholdt seg til foreldelsesfrist på 3 år i sitt tilbud til klager. Nemnda fant at selskapets tilbud var en rimelig og fornuftig løsning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-207 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – Hadeland EnergiNett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger og om det forelå korrekt grunnlag for å stenge, samt grunnlag for erstatning i tilfelle urettmessig stenging. Klager leide bolig og trodde at de regningene hun betalte dekket hennes strømkostnader. Klager mente stenging ikke skulle funnet sted. Hadeland EnergiNett AS viste til at det ved hvert årsskifte ble sendt ut selvavlesningskort til klager med informasjon om at manglende avlesning ville resultere i at forbruket ville bli stipulert. Det ble avdekket et stort avvik mellom avlest målerstand og stipulert målerstand og klager ble etterfakturert. Nemnda mente det ikke burde vært stengt, men at nettselskapet hadde anledning til å etterfakturere for tre år. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-192 Klage vedrørende forbruk på hytte– Hallingdal Kraftnett AS

  Saken gjaldt forbruk. Klager avviste fakturert forbruk for 2. kvartal 2014 og påsto et lavere årsforbruk enn antatt fra nettselskapet. Han avviste at han hadde lest av feil. Hallingdal Kraftnett AS nevnte at klager kunne ha lest av overforbruket i stedet for totalforbruket på måleren per 01.04.14, men at gjennomsnitt var innenfor antatt årsforbruk. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

  18.03.2015
 • Sak: 14-164 Klage vedrørende sluttoppgjør – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt tvist om opphørsregning. Klager avviste en så høy opphørsregning. Fjordkraft viste til at klager hadde hatt tilleggstjenesten "Jevn strømregning" og da hatt et fast beløp å betale per måned. Høyere forbruk enn estimert førte til høy opphørsregning. Nemnda mente klager måtte betale for brukt strøm og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.11.2014
 • Dissens

  Sak: 14-148 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av kommunikasjonsfeil med måler – Mørenett AS

  Saken gjaldt tvist om etterfakturert forbruk på grunn av feil med måler med toveiskommunikasjon. Klager avviste etterfakturert krav og viste til at hun hadde et lavt strømforbruk, og påberopte seg god tro om at alt var i orden. Mørenett AS mottok måleravlesning og etterfakturerte på grunn av kommunikasjonsfeil med måleren i en periode på et år og tre måneder. Det var beregnet et så lavt forbruk at de mente kunden burde skjønt at det ikke stemte. Nemnda var delt seg i synet på om klager var i aktsom god tro. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

  24.11.2014
 • Sak: 14-144 Klage vedrørende dekning av kostnader for flytting av utvendig skap for måler, fakturering av nettleie og spørsmål om foreldelsesfrist – Hardanger Energi AS

  Saken gjaldt tvist om dekning av kostnader for flytting av utvendig skap for måler, størrelse på forbruk og foreldelsesfrist. Klager hevdet han ble pålagt å montere et ekstra skap til måler på utsiden av hytta og regnet med at nettselskapet leste av måleren. Klager anså forbruket i tre-årsperioden for å være 33 521 kWh. Han mente foreldelsesfrist på tre år skulle gjelde. Hardanger Energi AS avviste å dekke kostnader for flytting av skap som var å anse som klagers egen installasjon. Hardanger Energi hevdet at differansen mellom avlest forbruk og stipulert forbruk hadde vært kjent/tilgjengelig for klager, men ikke for nettselskapet før avlesning ble mottatt i 2013. De hevdet de ikke var klar over at forbruket var stipulert for lavt og påberopte seg tilleggsfrist i henhold til foreldelsesloven § 10. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  14.11.2014
 • Sak: 14-139 Klage vedrørende strømforbruk på hytte – Stange Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om strømforbrukets størrelse. Klager avviste et så høyt forbruk i årsavregning for 2013 og viste til at hun også betalte kvartalsvis. Stange Energi Nett AS hevdet forbruket var registrert korrekt og at måleren fungerte som forutsatt. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  14.11.2014
 • Sak: 14-131 Klage vedrørende mottatt faktura etter fraflytting – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt tvist om sluttdato og krav etter fraflytting fra leiet bolig. Klager avviste ansvar for strømkostnader etter fraflytting og hevdet det ble levert flyttemelding som skulle gjelde fra 06.10.13. Klager hevdet han uansett ikke var ansvarlig etter 19.10.13 da leiekontrakten ble hevet med umiddelbar virkning. Skagerak Nett AS hevdet de ikke mottok nok informasjon til å utføre flytting før i januar 2014 da de mottok målerstand per 20.12.13 fra huseier. De satte denne dato som sluttdato av kundeforholdet til klager. Nemnda fant at flyttemelding ikke var tilstrekkelig som oppsigelse av nettleieavtalen og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.12.2014
 • Sak: 14-119 Klage vedrørende etterfakturert forbruk – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager krevde at Agder Energi Nett skulle frafalle deler av kravet og hevdet å ha lest av måleren en til to ganger hvert år og registrert målerstanden på Min side helt fra hun flyttet inn i boligen. Klager stiller seg uforstående til at avlesningene ikke ble registrert. Klager påberoper seg god tro. Agder Energi Nett AS etterfakturerte på grunn av manglende avlesninger og hevdet at forbruket i omtvistet periode etter målerskiftet ikke var vesentlig ulikt forbruket tidligere år. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.12.2014
 • Sak: 14-115 Klage vedrørende sluttoppgjør – Helgelandskraft AS

  Saken gjaldt tvist om sluttoppgjør. Klager avviste tilbakebetalingskrav og viste til at da han solgte boligen ble måleravlesning sendt Helgelandskraft AS. Han fikk sluttoppgjør og tilbakebetaling med kr 4 460,48. Etter åtte måneder fikk han krav fra Helgelandskraft AS på kr 8 309,44 fordi de hadde benyttet feil målerstand i sluttoppgjøret. Helgelandskraft AS mente klager selv burde sett dette og avviste at klager var i god tro. Feilen ble oppdaget da ny eier leste av måleren. Nemnda vurderte at klager hadde vært i god tro og anbefalte enstemmig at tilbakebetalingskravet ble frafalt.

  14.11.2014
 • Sak: 14-114 Klage vedrørende stipulert forbruk – Longyearbyen Lokalstyre

  Saken gjaldt stipulert forbruk. Klager hadde ikke lest av måleren to ganger de siste to årene. Han ble da fakturert et høyt forbruk. Historisk forbruk var tilnærmet lik null. Han mente selskapet måtte fakturere i henhold til historisk forbruk. Longyearbyen Lokalstyre hadde informert klager om at saken ville løse seg på neste faktura hvis han kom med en reell avlesning. Nemnda la til grunn at når det gjaldt stipulering av forventet forbruk, så skal dette baseres på et reelt historisk forbruk så langt dette lot seg gjøre. Nemnda anbefalte enstemmig at klager ble fakturert i henhold til historiske tall, noe som også følger av selskapets oversikt over prosedyre for kvartalsvis strømavlesning.

  18.03.2015
 • Sak: 14-112 Klage vedrørende fakturering av forbruk – Dalane Energi IKS / Norges Energi AS

  Saken gjaldt forbruk i perioden januar og februar 2014. Klager avviste det totale kravet fra netteier og kraftleverandør for januar og februar 2014 for hans private hus og sommerhytte. Dalane Energi IKS hevdet de hadde forholdt seg til innkomne målerstander og fakturert i henhold til Standard Nettleieavtale. Norges Energi AS viste til at klager i utgangspunktet ble a konto fakturert og senere etterskuddsvis fakturert. I snitt var strømutgiftene på ca kr 500 per måned, noe som harmonerte med forbruket. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt og at klager måtte betale for den kraft han hadde brukt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  14.11.2014
 • Sak: 14-111 Klage vedrørende etterfakturering – Aurland Energiverk AS

  Saken gjaldt et fjernavlest anlegg i hytte og etterfakturering. Klager avviste ansvar og krevde at kravet skulle frafalles. Klager hevdet kravet gjaldt forbruk tilbake fra 2010 og at måleren gikk i stykker i 2011. Klager hadde i alle år fått regning annenhver måned på ca kr 900 – 1 000 og hevdet å være i god tro. Aurland Energiverk AS viste til at det var kommunikasjonsproblemer med terminal slik at korrekte målerverdier ikke ble rapportert. Forbruket ble stipulert maskinelt og dette gikk frem av fakturaene. Nemnda fant at selskapet kunne etterfakturere, men ikke for mer enn tre år. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  11.11.2014
 • Sak: 14-104 Klage vedrørende fakturert strømforbruk – Sunnfjord Energi AS

  Saken gjaldt fakturert strømforbruk. Klager avviste et så høyt fakturert forbruk og viste til at huset ikke hadde vært i bruk og at det var fakturert for høyt i perioden november/desember 2012 og januar/ februar 2013. Sunnfjord Energi AS viste til at målerne var testet uten å finne feil. Forbruket ble stipulert fra januar 2012 til januar 2013 og de antok at det kunne være en feilavlesning i januar 2013 som kunne ha ført til at fordelingen mellom periodene ble forskjøvet. Sunnfjord Energi AS la til grunn at strømmen var brukt på anlegget. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  11.11.2014
 • Sak: 14-099 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering ved manglende måleravlesninger. Klager krevde at kravet skulle reduseres med 1/3 del og påberopte seg misforståelse mht. ansvarsfordeling for innsending av måleravlesning. Klager la til grunn at Hafslund ikke hadde fulgt regelverket i § 5-2 da det gikk nesten 5 ½ år før de sørget for avlesning av måleren. Klager mente de vanlige varslene Hafslund sendte ut ikke var tydelige nok mht. å understreke konsekvensene av manglende selvavlesninger. Hafslund Nett AS viste til at klager i perioden 06.11.08 – 25.11.13 ikke hadde meldt inn målerstand til tross for at klager var tilsendt varsel om måleravlesning hver annen måned og etter 01.09.11 hver måned, samt separat oppfordring om måleravlesning i 2011 og 2012. Hafslund Nett AS hadde gjort forsøk på å nå klager per telefon, SMS og e-post. Nemnda mente Hafslund Nett AS hadde fulgt regelverket og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  11.11.2014
 • Sak: 14-096 Klage vedrørende gebyr på utsendelse av papirfaktura – Troms Kraft AS

  Saken gjaldt gebyr på utsendelse av papirfaktura. Klager protesterte på å bli pålagt å betale miljøgebyr for papirfaktura og viste til at selskapet hadde sluttet å sende ut faktura per post og nå påla forbruker et gebyr på kr 47 for papirfaktura. Klager hevder han ikke var varslet om gebyret. Troms Kraft AS viste til at miljøgebyr på papirfaktura ble innført fra 01.02.14 og mente kunden var godt informert om gebyret. Nemnda la til grunn at det var anledning til å endre vilkårene med virkning fremover, med mindre dette var i strid med leveringsvilkårene eller partenes avtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  11.11.2014
 • Sak: 14-073 Klage vedrørende dekning av utgift til feilretting – Vesterålskraft Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for feilretting i eget anlegg etter dialog med nettselskapets vakttelefon. Klager mente han var gitt feilaktig informasjon fra vakttelefonen da han ringte etter at huset var strømløst og han hadde sjekket sikringene uten å finne feil. Klager mente regningen fra nettselskapet på kr 1 719 for utrykking burde deles likt mellom de to partene. Vesterålskraft Nett AS viste til at klager ble gjort oppmerksom på at deres ansvar stoppet ved yttervegg for boligen og at klager hadde ansvar for egen installasjon samt at utrykking fra nettselskapet medførte fakturering dersom feilen fantes på kundens anlegg. Vesterålskraft Nett AS avviste kravet. Nemnda la til grunn at nettkunden svarer for feil og mangler i eget anlegg og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.11.2014
 • Sak: 14-071 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager avviste et så stort etterfakturert krav og hevdet hun ikke visste at hun skulle lese av måleren fordi hun bodde i en kommunal bolig og trodde kommunen hadde ansvaret for å lese av måleren. Hafslund Nett AS viste til at klager i perioden fra 11.11.08 – 13.12.13 ikke hadde meldt inn målerstand til tross for at klager var tilsendt varsel om måleravlesning hver annen måned og etter 01.09.11 hver måned, samt separat oppfordring om måleravlesning i 2011 og 2012. Hafslund Nett AS hadde gjort forsøk på nå klager per telefon og SMS. Nemnda mente Hafslund Nett AS hadde fulgt regelverket og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  11.11.2014
 • Sak: 14-054 Klage vedrørende fakturert forbruk på hytte – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt stipulering av forbruk på sommerhytte. Klager avviste stipulert forbruk og avventet en ny, vesentlig lavere regning. Klager kunne ikke foreta måleravlesning hver måned på hytta og fant det stipulerte forbruket svært høyt. Skagerak Nett AS hadde stipulert og fakturert etter forbruksprofil. Nemnda kunne ikke se at avregning var foretatt på uriktig måte og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  11.11.2014
 • Sak: 14-052 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Energi AS

  Saken gjaldt hvem som var ansvarlig for forbruk på anlegget i perioden 01.09.12 – 18.12.12. Klager (huseier) leide ut boligen til et firma som fremleide videre fra 01.09.12. Klager hevdet firmaet var ansvarlig for strømkostnadene frem til 18.12.12 da de ikke hadde levert korrekt oppsigelse av abonnementet per 01.09.12. Klager mente dette var en sak mellom Lyse og firmaet. Lyse Energi AS viste til at oppsigelsen de mottok 09.10.12 manglet underskrifter og hevdet de tok kontakt med klager, men mottok ikke ønsket ny oppsigelse. Lyse la til grunn at firmaet sa opp per 01.09.12 og at ansvaret falt på klager som huseier inntil ny avtale var inngått. Nemnda mente at klager ikke var ansvarlig før hun selv tegnet avtale og ble kunde på anlegget. Nemnda anbefalte at krav for perioden 01.09.12 - 18.12.12 ble frafalt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  11.11.2014
 • Sak: 14-015 Klage vedrørende betaling av fakturaer – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt betaling av fakturaer. Klager avviste krav og hevdet han ikke hadde mottatt fakturaer per post eller varsel om manglende innbetaling av strømregninger. Klager hevdet også å ha betalt sluttavregningene. Fortum Markets AS viste til at seks fakturaer sto ubetalt og at alle fakturaene var sendt til riktig adresse i forhold til Folkeregisteret. Nemnda mente utestående kunne kreves og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.06.2014
 • Sak: 14-007 Klage vedrørende refusjonskrav – Hafslund Nett AS / Hafslund Varme AS

  Saken gjaldt refusjonskrav i forbindelse med etteroppgjør/sluttfaktura ved avslutning av abonnement, inkludert fjerning av strømmåler. Sameiets varmtvannsanlegg gikk tidligere på olje og strøm, men etter at de ble koblet til fjernvarme fikk sameiet dekket sitt behov for varmtvann gjennom fjernvarmeleveranse. Likevel fortsatte sameiet å motta fakturaer for nettleie. Sameiet mente faktisk oppsigelse av nettleieavtale måtte anses å ha funnet sted ved overgang til fjernvarme. Hafslund Varme AS burde identifiseres med Hafslund Nett AS, særlig fordi Hafslund fremstår som et konsern. Hafslund Nett AS viste til at Hafslund Nett AS, Hafslund Strøm AS og Hafslund Varme AS var selvstendige selskap og at Hafslund Nett AS ikke mottok oppsigelse av kundeforholdet. Hafslund Nett hevdet at det var kundens ansvar å avslutte kundeforholdet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.11.2014
 • Sak: 13-266 Klage vedrørende avtale – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt forskjell mellom strømpris lagt ut på Konkurransetilsynets liste og faktisk fakturert strømpris. Klager avviste fakturert kWh-pris, og viste til at han tegnet avtale basert på prisen som sto på Konkurransetilsynets oversikt, 32 øre/kWh, mens fakturaen var på 65,781 øre/kWh. Telinet viste til at klager ble fakturert a konto pris og avregnet mot den reelle prisen for perioden. Nemnda anbefalte at klager ble fakturert a konto i henhold til retningslinjer. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  04.06.2014
 • Dissens

  Sak: 13-257 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk. Klager avviste et så stort forbruk og avviste etterfakturert krav for perioden 30.06.11 til 26.06.13 med 336 410 kWh på kr 234 956,93. Eidsiva Nett AS hadde beregnet forbruket på grunn av manglende avlesninger. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

  04.06.2014
 • Sak: 13-256 Klage vedrørende feil ved måler – etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om stipulert forbruk. Klager avviste etterfakturering av stipulert forbruk og hevdet han ikke var klar over at det var problemer med avregningen. TrønderEnergi Nett AS avviste god tro hos klager og beregnet forbruket på bakgrunn av tidligere forbruk på anlegget. Tidligere reelt forbruk og forbruk som ble registrert på ny måler viste at deres beregninger for den omstridte perioden ikke var urimelig. Nemnda mente selskapet kunne etterfakturere og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.06.2014
 • Sak: 13-252 Klage vedrørende avregning – Norges Energi AS

  Saken gjaldt a konto fakturering med årsavregning. Klager avviste krav på kr 578 i a konto fakturaen for januar 2013 fordi hun ikke kunne se at beløpet var på årsavregningen for 2012. Norges Energi AS hadde lagt om faktureringsmetodikken og opprettholdt sitt krav. Nemnda fant at selskapet hadde fakturert på riktig måte og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.06.2014
 • Sak: 13-250 Klage vedrørende fakturert forbruk på hytte – BKK Nett AS

  Saken gjaldt tvist om hvem som skal dekke forbrukt strøm. Klager ville kun betale 10 % av kravet og anførte at kravet var 10 ganger høyere enn normalt. Klager påberopte seg god tro og hevdet han ikke visste at varmtvannsberederen, som ikke var brukt på flere år, trakk strøm. BKK Nett AS la til grunn at kunden selv var ansvarlig for sitt forbruk og måtte betale for det. Nemnda mente at klager ikke kunne påberope seg god tro i denne saken og la til grunn at klager måtte betale for brukt strøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  03.06.2014
 • Sak: 13-243 Klage vedrørende fakturering – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt fakturert forbruk. Klager krevde at forskuddsfakturering skulle være i overenstemmelse med forbruket. Klager tegnet en ett års fastprisavtale fra september 2013 på kr 0,35 kWh. Klager fant fakturert forbruk høyere enn forventet og kunne ikke se hvordan selskapet var kommet frem til beløpet. Telinet Energi AS viste til at de fakturerte forskuddsvis a konto for normalt to måneder av gangen med avregning hvert år i mars måned. Nemnda anbefalte at klager ble fakturert a konto i samsvar med nemndas anvisninger. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  11.11.2014
 • Sak: 13-241 Klage vedrørende fakturering – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt fakturering av sluttoppgjør både fra kraftleverandør og netteier. Klager avviste sluttoppgjør fra netteier og mente han ikke skulle betale sluttoppgjør både til netteier og kraftleverandør. Eidsiva Nett AS ba om at klagen burde bli avvist da klager var kjent med at det skal være separat kraftleverandør i tillegg til nettselskapet på et målepunkt. Nemnda la til grunn at et målepunkt skulle avregnes både for nettleie og kraftforbruk og at klager var krevet i samsvar med regelverket. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.06.2014
 • Sak: 13-236 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav fra netteier og mente kraftleverandør hadde gitt uriktige eller villedende opplysninger når det gjaldt om klager måtte lese av måler og melde inn målerstander. Klager forsto det slik at hun ikke behøvde å lese av måler eller melde inn målerstand fordi dette gikk automatisk. TrønderEnergi Nett AS forsto det slik at klager fikk opplysning av kraftleverandør om at hun ikke behøvde å lese av måleren. Nettselskapet gjorde klager oppmerksom på at dette ikke medførte riktighet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  03.06.2014
 • Sak: 13-225 Klage vedrørende fakturert forbruk – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt misforhold mellom fakturert antall kWh fra netteier og fra leverandør. Klager krevde en forståelig regning og anførte at Lærdal Energi AS fakturerte et høyere antall kWh enn det netteier gjorde. Klager mottok sluttavregning med en tabell som skulle vise korrigert mengde levert strøm, men klager hevdet det var umulig å forstå tabellen fordi leveringsperiodene var forskjellige fra de periodene som både Lærdal Energi og netteier hadde brukt i regningene tidligere. Lærdal Energi AS hevdet de kun brukte data fra netteier Hafslund Nett AS, men at disse tidligere hadde en unøyaktig avrundingslogikk. Nemnda ga klager enstemmig medhold i at han burde få et oppsett som ga ham mulighet til å kontrollere at han hadde blitt avregnet for et korrekt antall kWh i forhold til sin kontrakt.

  03.06.2014
 • Sak: 13-221 Klage vedrørende etterfakturering som følge av feilavlesning av ny måler i hytte – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering som følge av feilavlesning av måler i hytte. Klager avviste etterfakturert krav for tre år og hevdet han jevnlig hadde lest av måleren fra 1997 slik han leste av tidligere måler. Klager hevdet god tro. Agder Energi Nett AS viste til at måleren fra 1997 ble lest av med ett siffer for lite. Selskapet avviste god tro hos klager da årsforbruket falt fra ca. 6 400 kWh på tidligere måler til ca. 600 kWh på måler fra 1997. Nemnda mente at klager burde oppdaget endringen i fakturert forbruk og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

  03.06.2014
 • Sak: 13-218 Klage vedrørende avregning pga feil med måler – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt tvist om beregnet forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet han ikke visste at noe kunne være galt med den nye måleren. Han påberopte seg god tro. Skagerak Nett AS antok feilen med måler oppsto etter 01.02.13 da forbruket etter denne dato avvek kraftig fra tidligere år. Nemnda fant under en viss tvil at det fakturerte forbruket for perioden etter at feilen med måleren trolig oppsto, ikke kunne anses å være et så betydelig mindreforbruk at klager burde reagert. Nemnda la derfor til grunn at klager var i god tro. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  10.11.2014
 • Sak: 13-213 Klage vedrørende etterfakturering – Helgelandskraft AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilfakturering. Nemnda la til grunn at saken hovedsakelig gjaldt næringsvirksomhet og avviste enstemmig saken fra behandling.

  24.02.2014
 • Sak: 13-209 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet å ha vært i god tro ut i fra at de hadde sendt inn måleravlesninger. Klager oppfattet at forbruket ble stipulert pga. én årlig avlesning. Hafslund Nett AS hevdet ikke å ha mottatt måleravlesinger i perioden 01.11.09 – 03.01.13 selv om de hadde sendt varsel om måleravlesning per e-post og SMS i tillegg til separate brev i 2011 og 2012. De etterfakturerte for tre år. Nemnda mente at klager ikke kunne ha vært i god tro i denne saken og la til grunn at klager måtte betale for brukt strøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  03.06.2014
 • Sak: 13-208 Klage vedrørende faktura – manglende fakturering av kraft – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av tidligere ikke fakturert kraftprodukt. Klager avviste fullt betalingsansvar og fant det urimelig å bli belastet for Hafslunds faktureringsfeil. Hun hadde lest av måleren og det sto på regningene at Hafslund Strøm var strømleverandør. Hafslund Nett AS viste til at kraftproduktet på grunn av en systemfeil ikke ble registrert på anlegget. Klager ble fakturert for nettleie, men ikke for kraft. Nemnda mente klager ikke hadde vært i aktsom god tro i denne saken og la til grunn at klager måtte betale for den strøm hun hadde brukt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  03.06.2014
 • Sak: 13-206 Klage vedrørende forbruk – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt fakturering av stipulert/avlest forbruk. Klager avviste et så høyt forbruk og hevdet hun var fakturert for høyt i forhold til det faktiske forbruket. Fortum Distribution AS fakturerte i henhold til stipulert/avlest forbruk. Nemnda la til grunn at måleren var funnet i orden og at det ikke var misforhold mellom tidligere forbruk og det som var stipulert. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  03.06.2014
 • Sak: 13-203 Klage vedrørende tilbakebetaling – spørsmål om foreldelsesfrist – Jæren Everk KF i Hå

  Saken gjaldt uenighet om hvilken foreldelsesfrist som skulle legges til grunn. Klager krevde tilbakebetalt det som var fakturert for mye på grunn av feil tariff i perioden 2006 – 2013. Han mente han ikke kunne lastes for feilfaktureringen, da det ikke var noe som tilsa at fakturaene var feil. Jæren Everk KF i Hå viste til at de gjorde en feilregistrering i 2006. De hevdet de kun skulle tilbakebetale for tre år. Nemnda mente kunden måtte kunne stole på at regningene fra nettselskapet var riktige. Nemnda kunne i dette tilfellet ikke se at klager kunne lastes for ikke å ha oppdaget at nettselskapet benyttet uriktig tariff. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  03.06.2014
 • Sak: 13-198 Klage vedrørende etterfakturering av forbruk på grunn av manglende selvavlesning – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende selvavlesning. Klager fant det etterfakturerte kravet på kr 3 093,90 urimelig og ønsket det refundert. Fjordkraft AS viste til at klager ikke hadde lest av måleren, og at forbruket derfor var blitt stipulert. Da de mottok reell målerstand fra netteier, ble klager fakturert for reelt forbruk. Nemnda la til grunn at kunder må betale for den strøm de bruker. Nemnda mente Fjordkraft hadde anledning å etterfakturere i dette tilfellet, og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.02.2014
 • Sak: 13-187 Klage vedrørende stipulering – spørsmål om nedbetalingsavtale – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger og krav om nedbetalingsavtale. Klager mottok en avregning på over 16 tusen kroner og ba om en nedbetalingsordning på kr 500 per måned, men fikk ikke aksept for det. Fredrikstad EnergiNett AS etterfakturerte for tre år og viste til at klager ikke hadde lest av måleren siden 2008 til tross for at hun i alle årene ble bedt om dette. Selskapet hadde tilbudt en annen nedbetalingsavtale. Nemnda la til grunn at det forutsettes enighet mellom kunde og nettselskap om en nedbetalingsavtale. Når slik enighet ikke foreligger, har ikke klager krav på en nedbetalingsordning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.02.2014
 • Sak: 13-167 Klage vedrørende uenighet om forbruk før målerbytte – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt tvist om forbruk på nedtatt måler. Klager avviste et så høyt fakturert forbruk og mistenkte at den gamle måleren gikk feil. Fortum Distribution AS viste til at måleren var kontrollert og funnet i orden. Nemnda la til grunn at det målte forbruket ikke kunne anses som upåregnelig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2014
 • Sak: 13-150 Klage vedrørende uenighet om forbruk og etterfakturering – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk og etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav og mente hun ikke kunne ha hatt et så stort forbruk. Fortum Distribution AS mente klager mest sannsynlig hadde lest av feil på måleren 01.01.13 hvor hun fikk et minusforbruk som resulterte i kreditnota. Korrekt avlesning 25.02.13 resulterte i krav på kr 7 475,63 for forbruk og nettleie i perioden 01.01.13 – 01.03.13. Forbruket i perioden avvek ikke fra forbruket i tilsvarende periode foregående år. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt, og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  08.11.2013
 • Sak: 13-147 Klage vedrørende faktura – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt betaling for faktisk forbruk i periode det ikke tidligere var fakturert. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet han var i aktsom god tro da han benyttet avtalegiro og ikke fikk varsel om manglende trekk i nettbanken. Ustekveikja Energi AS viste til at klager hadde betalt nettleie i perioden, men på grunn av en feilsendt opphørsmelding fra klagers netteier, ble kunden sluttavregnet i juni 2012. De oppdaget feilen i juni 2013, gjenopprettet kundeforholdet og avregnet klager fra 01.05.12. Nemnda kunne ikke se at klager hadde vært i aktsom god tro og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2014
 • Sak: 13-125 Klage vedrørende forbrukets størrelse – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om fakturert forbruk fra desember 2012 til juni 2013. Klager avviste et så høyt fakturert forbruk. Hafslund Nett AS viste til at kundeforholdet ikke ble fakturert i begynnelsen av 2013 grunnet lang behandlingstid ved leverandørbytte. Deretter ble klager etterfakturert for fire måneder i henhold til avlesninger. Hafslund Nett AS mente kravet rettmessig var sendt til inkasso. Nemnda kunne ikke se at det målte forbruket var upåregnelig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.06.2014
 • Sak: 13-123 Klage vedrørende faktura. Spørsmål om foreldelse – Nordvest Nett AS

  Saken gjaldt om krav var foreldet. Klager avviste krav og mente det var foreldet. Klager mottok i 2009 en faktura på kr 11 000 uten tilstrekkelige fakturaopplysninger og hevdet han ble anbefalt av energiselskapet å se bort fra den. Han mottok i 2013 et inkassovarsel, også nå uten tilstrekkelige fakturaopplysninger. Klager påsto han ikke mottok noen purring. Nordvest Nett AS viste til at de på oppfordring fra klager la om fra luft- til jordkabel og fakturerte anleggsbidrag i 2009. De mottok ikke betaling og sendte purring 2011 og inkassovarsel i 2013. Nemnda fant at kravet var foreldet og klager ble enstemmig gitt medhold.

  19.02.2014
 • Sak: 13-122 Klage vedrørende etterfakturering som følge av manglende selvavlesning – Lyse AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager krevde selskapets krav redusert og avviste et så høyt forbruk. Klager hevdet hun ikke mottok varsel om avlesing og ikke hadde kjennskap til selskapets systemer eller stipulering av strøm. Hun reagerte ikke på strømregningene ettersom hun hadde et svært nøkternt forbruk. Klager hevdet stipulering fra 2005 – 2008 stemte godt med det reelle forbruket. Lyse AS stipulerte på grunn av manglende måleravlesninger. De hevdet de sendte mail hver måned hvor de minnet om avlesning og at klager fikk avlesningskort per post frem til august 2011. Etter reel måleravlesning 23.05.12 ble det etterfakturert 33 266 kWh for tre år. Nemnda la avgjørende vekt på at klager ikke hadde lest av og meldt inn målerstand. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  03.06.2014
 • Sak: 13-111 Klage vedrørende sluttavregning – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt krav på årsavgift og stipulert forbruk etter at leveringsavtale opphørte. Klager krevde fullt tilgodebeløp på kr 3 009,67 utbetalt. Klager fant det urimelig at hun skulle betale stipulert strømforbruk for mars og april etter opphør i februar. Klager fant det også urimelig at hun skulle betale årsavgift. Telinet Energi AS la til grunn at klager hadde sagt opp etter at fakturaen var produsert og at fakturaen sto ubetalt. Nemnda kunne ikke se at Telinet hadde dokumentert avtalegrunnlag verken for årsgebyr eller for krav om forskuddsbetaling for en periode etter at klager hadde sagt opp kraftleveringsavtalen. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-111 *Endret vedtak* Klage vedrørende sluttavregning – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt endring av vedtak. Elklagenemnda behandlet saken i møte 19.08.13 og fattet følgende enstemmige vedtak: Nemnda anbefaler at klager får fullt tilgodebeløp på kr 3 009,67 utbetalt. Telinet Energi AS tilskrev nemnda 11.09.13 og viste til regnskapet for kunden og mente klager ikke skulle ha tilbakebetalt en faktura hun ikke hadde betalt. Klager ble forelagt regnskapsoppstillingen og hun redegjorde for hvilke fakturaer hun hadde betalt. På denne bakgrunn behandlet nemnda saken på nytt i møte 14.10.13 og anbefalte enstemmig å ta hensyn til Telinets bemerkninger. Beløp nevnt i vedtak av 19.08.13 blir derfor å reduseres med beløp klager var fakturert, men ikke hadde betalt. Denne fakturaen var på kr 1598,48, slik at tilgodehavende beløp reduseres tilsvarende. Konklusjonen i opprinnelig vedtak blir derfor å endres slik at kunden skal ha tilbakebetalt kr 990 ut over beløpet på kr 1 411,19 innklagede allerede hadde tilbakebetalt da nemnda behandlet saken.

  24.02.2014
 • Sak: 13-087 Klage vedrørende feil ved måler og etterfakturering – Agder EnergiNett AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk etter at klagers måler hadde stoppet. Klager ønsket kravet halvert da feilen lå i selskapets utstyr. Klager påberopte seg god tro. Agder EnergiNett AS mente klager burde ha reagert da han fikk tilbakemelding om at det var registrert 0 i forbruk, samt også reagert på de lave summene på fakturaene. De anså ikke kunden for å ha vært i god tro. Nemnda fant at selskapet kunne etterfakturere og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2014
 • Sak: 13-085 Klage vedrørende etterfakturering – AS Eidefoss

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav etter feilkobling av måler i mars 2010. Klager mente at ved en så enkel montørfeil burde AS Eidefoss dekke sitt tap selv. Eidefoss viste til at før installasjon av ny måler var det registrert et årsforbruk på ca 35 000 kWh, og etter at feilen oppsto var det avregnet bare 1 100 – 1 400 kWh. Senere målinger i 2013 viste at årsforbruket ville ligge på ca 35 000 kWh som tilsvarte forbruket før feilkoblingen. Nemnda anså klager for ikke å ha vært i aktsom god tro og mente nettselskapet kunne etterfakturere. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-079 Klage vedrørende etterberegning av nettleie og strøm – Hadeland EnergiNett AS

  Saken gjaldt beregning av strømforbruk på hytte. Klager avviste etterfakturert forbruk for perioden 01.03.09 – 01.03.12 og mente etterberegningen var vilkårlig og uten begrunnelse. Klager mente at dersom det skulle foretas en etterberegning ut fra tidligere normale forbruk, måtte det sees hen til senere målinger som viste et månedlig forbruk på ca 500 kWh per måned og at et anslag på 8 500 kWh per år også ville være passende for omtvistet periode. Hadeland EnergiNett AS viste til at måleren var avlest med ett siffer for lite fra 2001 frem til avlesningen 01.03.12. De etterberegnet da et forbruk på over 500 000 kWh, men etterfakturerte kun 66 690 kWh for treårsperioden. Hadeland EnergiNett hadde fremsatt et tilbud om forlik som tilsvarte det beløpet klager allerede hadde innbetalt, kr 45 000. Nemnda la til grunn at klager måtte betale for den strøm hun hadde brukt og kunne ikke se at dette anslaget var for høyt særlig sett hen til at eiendommen var i bruk som helårsbolig i deler av denne perioden. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-071 Klage vedrørende opphørsfaktura – Midt-Telemark Energi AS

  Saken gjaldt tvist om tilgodebeløp. Klager krevde tilgodebeløp på kr 955 utbetalt og viste til at det gikk frem av fakturaen at han hadde et tilgodebeløp. Midt-Telemark Energi AS hadde redegjort for at beløpet kr 955 i nettleie i opphørsfaktura sto oppført som tidligere fakturert forskudd, men at det ikke var betalt. De viste også til kontoutskriften. Nemnda kunne ikke se at kontoutskriften var uriktig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-068 Klage vedrørende tilbakebetaling – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling av tilgodebeløp. Klager krevde varslet tilgodebeløp utbetalt og avviste faktura pålydende kr 790. Klager hevdet han var ukjent med denne fakturaen og undret seg over at han først i februar 2013 ble gjort kjent med den ubetalte fakturaen. Hafslund Nett AS viste til at ved en feil ble det ikke avdekket at a konto på kr 790 for 4. kvartal 2012 fortsatt var utestående og tilgodebeløpet ble redusert tilsvarende. Nemnda la til grunn at det forelå et gyldig krav og at sluttavregningen var korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-063 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt om det var anledning for nettselskapet til å kreve etterfakturering for tre år på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Han hadde ikke lest av måleren/meldte inn målerstand i tre år og han var blitt etterfakturert for ca 30 000 kWh for hele perioden. Han hadde betalt løpende fakturaer for estimert forbruk i hele perioden og hevdet Hafslund ikke hadde fulgt nettleieavtalens § 5-2. Hafslund viste til at klager hver annen måned/hver måned fikk tilsendt oppfordring om måleravlesning og i tillegg separat oppfordring i november 2011. De mente klager ikke kunne påberope seg å ha vært i aktsom god tro. Nemnda mente Hafslund hadde fulgt opp § 5-2 med hensyn til måleravlesning, og at de hadde rett til å avregne differansen mellom avlest og stipulert forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-062 Klage vedrørende sluttavregning – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt om klager var gitt korrekt sluttavregning. Klager hevdet han hadde fått for lite tilbakebetalt, og krevde ytterligere kr 578,39. Telinet hevdet omtvistet differanse var årsgebyr, renter og purregebyr som ikke ble tilbakebetalt. Nemnda viste til vilkårene og mente at i dette tilfellet burde kun den del av årsgebyret som dekket perioden klager var kunde kunne kreves. Nemnda anbefalte enstemmig at klager burde få tilbakebetalt en forholdsmessig andel av årsgebyret med renter.

  10.09.2013
 • Sak: 13-047 Klage vedrørende feil ved måler og etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk etter at klagers måler hadde stoppet. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet de leste av målerstand og sendte inn via SMS hver gang, og at de aldri fikk tilbakemelding om at SMSene ikke ble godkjent. Klager påberopte seg god tro. Skagerak Nett AS viste til at måleren stoppet en gang etter 05.07.11. De beregnet forbruket ut fra målerstand på ny måler og etterfakturerte for perioden 05.07.11 – 08.11.12 med priser som gjaldt for det tidspunktet forbruket fant sted. Nemnda fant at selskapet kunne etterfakturere og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2014
 • Sak: 13-019 Klage vedrørende nettleieavtale og ventetariff – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om betaling for periode klager ikke kjente til at hun var oppført som kunde. Klager avviste betalingsplikt for omtvistet periode og undret seg over at Lyse hadde godkjent en avtale om et kundeforhold til henne uten at hun selv hadde bedt om det. Lyse Elnett AS viste til at de mottok flyttemelding 02.01.13 via Internett og at den hadde virkning tilbake i tid til 01.11.12. Lyse hadde tilbudt å kompensere klager for påslaget i den perioden hun sto på leveringsplikt. Nemnda la til grunn at den som hadde brukt strømmen måtte betale for den uavhengig av hvem som hadde meldt klager inn som kunde. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-003 Klage vedrørende faktura – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om kompensasjon for oppfølgingsarbeidet med å avklare fakturaspørsmål etter at klager hadde nedlagt ca. 10 timer på forgjeves oppfølging av Hafslund. Hafslund hadde sendt e-post til klager som etter deres syn belyste alle forhold rundt klagers kundeforhold og avviste at klager var berettiget til kompensasjon. Nemnda la til grunn at det ikke var hjemmel for å tilkjenne erstatning for tort og svie hverken i Standard Nettleieavtale § 13 eller i henhold til alminnelige erstatningsregler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-001 Klage vedrørende forbruk – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager krevde fakturert forbruk justert til normalt forbruk som for tidligere år. Han mente måleren måtte ha gått feil fra 2010 til februar 2012. Skagerak Nett AS viste til at måleren ble kontrollert og at det ikke ble funnet feil. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-261 Klage vedrørende forbruk – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt forbruk. Klager avviste fakturert forbruk både på gammel og ny måler. Han viste til at ved innflytting i ny bolig og rivning av gammel bolig, tok elektriker seg av alt praktisk samt bestilling og avbestilling av strøm i ny og gammel bolig. Skagerak viste til at måleren i flere år ikke var lest av. De mottok melding om oppsigelse 30.05.12. Skagerak trodde senere feilavlesninger var årsak til lavt fakturert forbruk. Etter at kunden fikk installert toveiskommunikasjonsmåler viste avlesninger at årsforbruket i 2013 ville ligge på ca 23 000 kWh/år. Nemnda mente klager måtte betale fastbeløpet frem til avslutningsdato i gammel bolig og at det målte forbruket i ny bolig representerte et påregnelig forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-248 Klage vedrørende etterfakturering av forbruk – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av påstått ikke målt forbruk pga feilkobling. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet aktsom god tro og at det ikke var noen grunn til at hun skulle ha reagert på at hun hadde et for lavt forbruk. Skagerak Nett AS hevdet at feilkobling hadde resultert i at strømmen de hadde levert bare delvis var målt og fakturert. Merforbruket var beregnet ut fra belastningsmåling og informasjon gitt av klager og var beregnet med stor grad av forsiktighet. Nemnda anså klager for å ha vært i god tro og hun ble enstemmig gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-244 Klage vedrørende uenighet om forbruk og etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk og etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav og påberopte seg god tro med hensyn til at de hadde lest av målerstanden korrekt. BKK Nett AS leste av måleren 05.11.12 og det førte til at klager fikk et merforbruk på 73 628 kWh som ble fakturert med kr 45 101,78. BKK avviste påstand om god tro hos klager ut i fra forbrukshistorikken. Nemnda la til grunn at det målte forbruket var påregnelig og at det ikke var feil ved måleren. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2014
 • Sak: 12-234 Klage vedrørende etterfakturering av forbruk på grunn av manglende selvavlesninger – BKK Nett AS

  Saken gjaldt strømforbruk og etterfakturert krav. Klager hevdet feil ved måler, og å ha betalt alle regninger for strøm/nett dels til BKK og dels til inkassoselskapet med unntak av den omtvistede regningen på kr 28 484,01. BKK hevdet målerne var kontrollert og funnet i orden. De beregnet forbruket fra 28.02.10 til 02.01.11 på grunn av manglende avlesninger og etterfakturerte da de mottok målerstand. I og med at det ikke var påvist feil med målerne og at det målte forbruket ikke kunne anses som upåregnelig, fant nemnda det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 12-233 Klage vedrørende sluttavregning for kraftleveranse – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt tvist om fakturert forbruk for en periode i 2000 – 2002. Nemnda avviste enstemmig saken fra behandling fordi klage ikke var sendt innen rimelig tid etter at klager hadde mottatt endelig svar på sin reklamasjon.

  25.06.2013
 • Sak: 12-218 Klage vedrørende etterfakturering – Repvåg Kraftlag SA

  Saken gjaldt etterfakturering etter at feil i AMS terminal (toveiskommunikasjon) ble oppdaget. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet god tro ut i fra at han hadde automatisk måleravlesning. Klager etterlyste nettselskapets ansvar for å avdekke avvik. Repvåg Kraftlag oppdaget etter målerbytte i 2012 at måler og innsamlet stand registrert i innsamlingssystem ikke var lik, og fant at det var oppstått en feil i AMS terminalen. De hadde kommunisert til sine kunder viktigheten av å lese av egen måler, også toveiskommunikasjonsmåler. Nemnda mente klager burde oppdaget endringen i forbruket og at han ikke kunne anses for å ha vært i aktsom god tro. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-195 Klage vedrørende krav - Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt om fakturaene var forståelige og korrekte. Klager mente fakturaene var feil og uoversiktlige, at fakturert forbruk var for høyt og ønsket måleren sjekket. Kragerø Energi hadde forsøkt å gi forklaring på fakturaene til klager flere ganger. Kragerø Energi ønsket at nemnda tok stilling til om alle krav måtte stilles i bero så lenge det var en tvist mellom partene. Nemnda la til grunn at fakturaene oppfylte forskriftskrav og at det ikke var feil ved måleren. Nemnda mente at Kragerø Energi ikke kunne fortsette innfordring så lenge saken var under behandling i Elklagenemnda. Klager ble for øvrig enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-194 Klage vedrørende krav - Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt om fakturaene var forståelige og korrekte. Klagerne mente fakturaene var feil og uoversiktlige, at fakturert forbruk var for høyt og de ønsket måleren sjekket. Kragerø Energi hadde forsøkt å gi forklaring på fakturaene til klagerne flere ganger. De ønsket at nemnda tok stilling til om alle krav måtte stilles i bero så lenge det var en tvist mellom partene. Nemnda la til grunn at fakturaene oppfylte forskriftskrav og at det ikke var feil ved måleren. Nemnda mente at Kragerø Energi ikke kunne fortsette innfordring så lenge saken var under behandling i Elklagenemnda. Klagerne ble for øvrig enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-187 Klage vedrørende frikraftavtale og måling av forbruk/avregning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt beregningen av det strømforbruk klager skal belastes for i forhold til frikraften til eiendommen med 3 kW frikraft. Klager krevde en ordinær måler som kunne avleses for å konstatere at han fikk 3 kW = 26 280 kWh årlig og kun ble belastet for merforbruket over dette nivået. Fram til 2007, da ny måler ble installert, kunne han fritt ta ut dette årlig. Agder Energi Nett AS viste til at inntil 2007 ble forbruket utover frikraftvolumet målt ved såkalte "overforbruksmålere" som kun målte det forbruket som oversteg frikraften. Deretter ble ny måler og beregningsmodell benyttet. Nemnda la avtalen om levering av frikraft av 1953 til grunn og mente klager hadde krav på å få installert måleutstyr som gjorde det mulig å følge med på at han fikk frikraft i henhold til avtalen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-185 Klage vedrørende forbruk – NTE Nett AS

  Saken gjaldt forbruk av strøm for avhendet fritidshus. Klager avviste et så stort strømforbruk i årsavregningen for 2011 og viste til at hun året før fikk et tilgodebeløp. Klager var sikker på at hun hadde levert årlige måleravlesninger. NTE Nett AS viste til at de ikke mottok måleravlesning per 01.01.11. Forbruket ble stipulert for lavt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-177 Klage vedrørende fakturering – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt forskuddsbetaling. Klager krevde at fakturert forbruk samsvarte bedre med reelt forbruk og fant det urimelig at Telinet krevde så høy forskuddsbetaling. Telinet Energi AS hevdet klagers årsforbruk hadde vært lavere enn det som var beregnet fra netteiers side og som ble lagt til grunn for faktureringen av anleggene. Nemnda mente Telinet Energi AS måtte dokumentere at de hadde brukt nettselskapets måledata for forbruk og at de måtte dokumentere den prisen de hadde lagt til grunn i faktureringen.

  19.02.2013
 • Sak: 12-159 Klage vedrørende boligbyggelagsrabatt og papirfakturagebyr – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt avtale om boligbyggelagsrabatt og papirfakturagebyr. Klager tok opp at Fortum fjernet boligbyggelagsrabatten uten å varsle, og hevdet han heller ikke ble varslet om at Fortum ila papirfakturagebyr. På grunn av feilopplysning til klager valgte Fortum Markets AS likevel å gi klager rabatt. Vedrørende fakturagebyr viste Fortum til avtalevilkårene. Nemnda fant at Fortum hadde fulgt avtalevilkårene og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-133 B Gjenopptagelse Klage vedrørende innføring av fakturagebyr – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt gjenopptagelse i sak 12-133 behandlet 12.11.12 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholdt sitt vedtak av 12.11.12.

  03.06.2014
 • Sak: 12-133 Klage vedrørende innføring av fakturagebyr – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt innføring av fakturagebyr. Klager avviste krav om fakturagebyr og viste til at det i kontrakten hans var avtalt: "Ingen gebyr". Lærdal Energi AS innførte fakturagebyr på alle kunder som hadde papirfaktura. De mente det måtte være mulig for en kraftleverandør å endre pris og/eller produktinnhold såfremt de varslet kunden skriftlig i god tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-130 Klage vedrørende etterfakturering av nettleie – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av fastbeløp på nettleie for fritidsbolig. Klager reagerte da han fikk a kontofaktura hvor det var plusset på fastavgift nettleie for årene 2009 – 2011 uten ytterligere forklaring. Klager hadde stolt på at fakturaene var riktige og avviste etterfakturert krav. Agder Energi Nett AS viste til at ved en feil i registreringen falt fastbeløpet for nettleie ut. De mente klager ikke kunne vært i aktsom god tro og etterfakturerte med kr 4 277,-. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-127 Klage vedrørende etterfakturering – AS Eidefoss

  Saken gjaldt etterberegning av umålt strømforbruk for perioden 2009-2011. Klager krevde refusjon for etterberegnet forbruk og utbedring av feil. Han fant det sannsynlig at feil oppsto i forbindelse med installasjon av ny måler for automatisk måleravlesning og at Eidefoss var ansvarlig. Eidefoss fant to umålte strømkurser og krevde etterbetaling. De avviste at feilkoblingen oppsto ved installasjon av ny måler, men fant det sannsynlig at feilen oppsto under tilkobling av uthus og verksted. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-120 B Gjenopptagelse Klage vedrørende tilgodebeløp – EB Nett AS

  Saken gjaldt gjenopptagelse i sak behandlet 10.12.12 der klager ble gitt medhold. Nemnda opprettholdt sitt vedtak av 10.12.12.

  03.06.2014
 • Sak: 12-120 Klage vedrørende tilgodebeløp – EB Nett AS

  Saken gjaldt tvist om hvem som skulle motta tilgodebeløp. Klager hevdet at hun ofte måtte legge ut for Nav og betale strømregningene til EB Nett fordi Nav var på etterskudd. Da kundeforholdet ble avsluttet viste sluttregningen fra EB Nett at det var innbetalt for mye penger. Klager mente hun hadde rett på tilgodebeløpet. EB Nett mente de skulle tilbakebetale til den som hadde gjort de siste innbetalingene, nemlig Nav. De siste innbetalingene overgikk beløpet som skulle utbetales og EB Nett tilbakebetalte til Nav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-116 Klage vedrørende forbruk – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt fakturering av forbruk. Klager bestilte abonnement i april 2012, men ble urettmessig fakturert for forbruk til en annen person fra 2008. Klager mente seg forsøkt svindlet og sjikanert. Fortum Distribution AS krediterte opprinnelig faktura og fakturerte klager for sitt forbruk fra og med april 2012. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-115 Klage vedrørende strømforbruk – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt uenighet som strømforbrukets størrelse på sommerhytte. Klager mente det var lekkasjer på hans nett, ba om en oversiktlig faktura for reelt forbruk og avviste renter og gebyrer. Klager hevdet fakturert forbruk ikke var påregnelig. Fredrikstad EnergiNett AS viste til at det ikke var feil ved strømmåleren og hevdet det var samsvar mellom registrert forbruk og faktisk forbruk. De mente klager var pliktig til å betale forsinkelsesrenter og utenrettslige omkostninger samt gebyr for stenging/gjenåpning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-113 Klage vedrørende refusjon for mulig merforbruk som følge av kortslutning – NTE Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsansvar for påløpt forbruk. Klager krevde refusjon for merforbruk. Han hevdet kortslutning trolig førte til at det gikk mye strøm direkte til jord. NTE Nett AS fant det lite sannsynlig at jordfeil på anlegget medførte økt forbruk og presiserte at eier av boligen var ansvarlig for at innomhus installasjon var i forskriftsmessig stand. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-107 Klage vedrørende forbruk – Rauma Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om hvem som skulle belastes forbruk. Klager mente at hennes leietaker meldte inn for lav målerstand ved fraflytting og at etterfølgende krav for forbruk derfor tilhørte leietakeren. Rauma Energi AS hevdet at forbruket etter at leietakeren flyttet ut tilhørte klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-104 Klage vedrørende forbruk – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt fakturering av kraft og nettleie. Klager avviste krav på kraft og nettleie og hevdet han ikke hadde brukt så mye strøm fordi han i flere måneder hvert år i flere år hadde vært utenlands. Leiligheten hadde ikke vært i bruk og hovedsikringen hadde vært tatt ut. Eidsiva Nett AS viste til at de hadde fakturert basert på kundens innmeldte forbruk og i samsvar med sine faktureringsrutiner. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-99 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager avviste etterfakturert krav og mente han var krevet for høy rente og ekstra gebyrer for flere år. Hafslund Nett AS hadde ikke mottatt t målerstander og etterfakturerte. Fakturaen ble betalt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  21.01.2013
 • Sak: 12-96 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager avviste etterfakturert krav og mente måleren måtte være feil. Hafslund Nett AS etterfakturerte fordi de ikke hadde mottatt målerstander. Måleren ble kontrollert på anlegget og funnet i orden. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  21.01.2013
 • Sak: 12-94 Klage vedrørende strømabonnement – etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for betaling av strømforbruk i hyttesameie. Klager ba om en vurdering av om hans krav overfor søsteren for dekning av strømkostnader var rimelig. Han sto som eier av strømabonnementet, mens søsteren hadde en privat måler. Agder Energi Nett AS hevdet de ikke kunne fordele forbruket mellom søsknene ut fra en privat måler og viste til at det var klager som var kontraktsinnehaver i forhold til kraftleveranser. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  21.01.2013
 • Sak: 12-84 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger - Bodø Energi AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger på hytte. Klager avviste etterfakturert forbruk og hevdet han hadde lest av og meldt inn målerstand i 2008 og 2009. Bodø Energi AS etterfakturerte etter mottatt avlesning i 2010 da de så at klager tidligere var stipulert for lavt. Nemnda fant at noe av kravet var foreldet og ga klager enstemmig delvis medhold.

  21.01.2013
 • Sak: 12-80 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager avviste etterfakturert krav og mente det ikke var mulig at de hadde hatt slikt strømforbruk. Hafslund Nett AS viste til at de ikke hadde mottatt avlesning på flere år. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  26.10.2012
 • Sak: 12-79 Klage vedrørende forbruk på sommerhytte – Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk på fritidsbolig. Klager avviste fakturert forbruk og viste til at sommerhytten kun ble brukt fem uker i året og at strømmen ble slått av etter avreise. Kragerø Energi AS mente klager måtte ha brukt den strøm som var målt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  26.10.2012
 • Sak: 12-75 Klage vedrørende beregning av effekt – Eidefoss AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende fakturering av effekt. Klager krevde beløp tilbakebetalt på grunn av feil beregning av effektledd. Eidefoss AS viste til at tariffen var sammensatt av et fastledd, et effektledd og et energiledd og at effektleddet ble avregnet ved at de fem høyeste sesongkorrigerte effektverdiene for de siste 12 månedene ble benyttet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.10.2012
 • Sak: 12-72 Klage vedrørende dobbeltmåling pga feilkobling – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling av dobbeltfakturert strøm. Klager krevde refundert dobbeltfakturert strøm fra høsten 2004, men TrønderEnergi Nett AS avviste krav ut over vanlig foreldelsesfrist da de ikke var kjent med og ikke hadde forutsetning for å vite at anlegget var dobbelt målt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.10.2012
 • Sak: 12-61 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager ønsket at kravet ble redusert og påsto å ha levert måleravlesninger. Hafslund Nett AS viste til at det ikke var meldt inn måleravlesninger fra 15.04.08 til 01.11.11 og etterfakturerte forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-55 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – TrønderEnergi AS

  Saken gjaldt ansvar ved etterfakturering som følge av manglende selvavlesning. Klager avviste etterfakturert krav og anførte at hun tidligere hadde hatt fjernavlesning og trodde hun også hadde det i gjeldende bolig. TrønderEnergi AS viste til at hver faktura inneholdt informasjon om selvavlesning. De vedgikk ikke å ha overholdt kravet om å innhente målerlesning minst én gang i året og reduserte derfor kravet med 25%. Klager ble gitt delvis medhold.

  12.10.2012
 • Sak: 12-47 Klage vedrørende feil ved måleravlesning og etterfakturering – EB Nett AS

  Saken gjaldt feilavlesning av måler ved utelatelse av siste siffer. Klager avviste etterfakturert krav, men tilbød seg å betale 60 % av de siste to års forbruk. Klager hevdet at hun ikke var kjent med at hun skulle lese av alle sifrene, også siste siffer, og at hun ikke fikk informasjon om måleravlesning. EB Nett AS oppdaget feilavlesningen i oktober 2011 og etterfakturerte for 10 år. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 12-46 Klage vedrørende etterfakturering – LOS AS

  Saken gjaldt utelatt kraftdel ved fakturering. Klager hevdet aktsom god tro og avviste etterfakturert krav. Hun hadde hver måned sendt inn måleravlesning via SMS og fått bekreftelse om at alt var i orden. LOS AS viste til at de gjorde feil ved endring av kraftprodukt og at det derfor ikke ble fakturert for kraft, kun nettleie. Det reelle kravet var på kr 21 239, men LOS AS hadde redusert kravet til kr 11 112,12 pga feilen. Med dissens fikk klager medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 12-45 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av registreringsfeil ved opphør – Narvik Energinett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av registreringsfeil ved opphør. Klager avviste etterfakturert krav og påberopte seg aktsom god tro. Klager var til stede ved måleravlesningen. Narvik Energinett AS tastet inn feil målerstand ved registrering av opphøret. Nemnda anbefalte enstemmig at etterfakturert krav burde frafalles.

  08.10.2012
 • Sak: 12-42 Klage vedrørende fordeling av forbruk – Austevoll Kraftlag BA

  Saken gjaldt fordeling av forbruk på sommerfritidsbolig. Klager bestred fordelingen av forbruket og den forbruksprofil som var benyttet. Han hevdet profilen ikke passet til hans bruk av sommerfritidsboligen. Austevoll Kraftlag BA hadde fakturert i henhold til sin fritidsboligprofil og på grunnlag av årlige måleravlesninger mottatt fra klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 12-41 Klage vedrørende størrelsen på etterfakturert forbruk - manglende selvavlesninger – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt størrelsen på etterfakturert forbruk. Klager bestred å ha brukt så mye strøm. Hafslund Nett AS viste til at de hadde sendt oppfordring om måleravlesning hver annen måned, men mottok ikke måleravlesninger og fakturerte beregnet forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 12-40 Klage vedrørende faktura – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av anlegg som ikke hadde registrert kunde. Klager avviste etterfakturert krav og viste til at hun hadde bodd på stedet siden 2005 og trodde strøm av inkludert i husleien. Hafslund Nett AS hadde ikke registrert kunde på anlegget før de i 2011 oppdaget forholdet og etterfakturerte for de siste tre år. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.10.2012
 • Sak: 12-35 Klage vedrørende system for – HelgelandsKraft AS

  Saken gjaldt uenighet om rutine for avlesning. Klager krevde at HelgelandsKraft AS endret sitt avlesning- og innmeldingssystem og viste til at han flere ganger hadde blitt fakturert feil. HelgelandsKraft AS viste til at de hadde avregnet klagers forbruk i henhold til klagers to innmeldte målerstander og at de andre avregningene ble basert på stipulering. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 12-29 Klage vedrørende beregnet tilgodebeløp ved målerfeil – Haugaland Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om beregning av tilgodebeløp. Klager krevde ny beregning av tilgodebeløp og tilbakebetalt fra 2003 da det i 2010 ble oppdaget at det var feil med måler. Haugaland Kraft AS viste til historiske måledata og kunne ikke se at feilen kunne ha oppstått tidligere enn i 2010. De valgte likevel å kreditere forbruk for de tre foregående år. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 12-24 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt etterfakturering som følge av manglende selvavlesninger for hytte. Klager leste ikke av måleren fra 2004 og mente selskapet i større grad burde ha minnet om avlesning. Klager ville bare betale etterforbruk for ett år tilbake i tid. Fredrikstad EnergiNett AS mente de i tilstrekkelig grad hadde informert og påminnet kunden om avlesning og hadde avskrevet forbruk utover foreldelsesfristen på tre år. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 12-23 Klage vedrørende telefontjenesten for måleravlesning og kompensasjon for langvarig avbrudd – Vokks Nett AS

  Saken gjaldt telefontjenesten for måleravlesning og kompensasjon for langvarig avbrudd. Klager krevde endring i telefontjenesten for måleravlesning og kompensasjon for strømbrudd i julen 2011. Spørsmålet om kompensasjon for langvarig avbrudd var løst og ble ikke behandlet. I spørsmålet om telefontjenesten, ble klager enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 12-22 Klage vedrørende årsavregning – Suldal Elverk KF

  Saken gjaldt årsavregning for fritidsbolig. Klager avviste målt forbruk de siste tre årene på gammel måler og mente den gamle måleren måtte ha vært feil. Suldal Elverk KF viste til at anlegget ble endret fra en-fas til tre-fas i 2011 og at den gamle måleren ble kastet. Nemnda fant klagers forbruk påregnelig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 12-21 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager krevde 25 % reduksjon i etterfakturert krav og hevdet Hafslund Nett AS hadde stipulert uriktig. Klager hadde ikke lest av måleren selv om hun var klar over sitt ansvar for å sende inn måleravlesninger. Hafslund Nett AS stipulerte og etter måleravlesning den 01.12.11 ble hun etterfakturert for perioden 22.04.09 – 01.12.11. Nemnda fant at begge parter kunne lastes i denne saken. Nemnda anbefalte enstemmig at kravet burde reduseres med 15 %.

  08.10.2012
 • Sak: 12-16 Klage vedrørende etterfakturering – Elverum Energi AS

  Saken gjaldt etterfakturering pga feil i forbindelse med konvertering av kundedata ved samfakturering. Klager medga at fakturert forbruk var reelt forbruk, men hevdet han ikke merket at noe var galt. Elverum Energi AS viste til at variabelt kraftelement ikke ble tatt med på fakturaene og klager ble fakturert med et minimumsbeløp på kraft fastbeløp på 0,12 øre etter konvertering av kundedata. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 11-530 Klage vedrørende beregning av forbruk – utsendt faktura – Meløy Energi AS

  Saken gjaldt forbruk ved stillstand på byggeprosjekt. Klager hevdet det var beregnet for høyt forbruk på en byggestrømkasse i periode med byggestillstand da det var tilkoblet minimalt med elektrisk utstyr. Meløy Energi AS viste til at det ikke ble funnet feil ved kasse og de anså forbruket for å være korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 11-529 Klage vedrørende forbrukets størrelse - TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om forbrukets størrelse. Klager bestred fakturert forbruk og mente historisk forbruk burde legges til grunn for beregning i tvisteperioden. TrønderEnergi Nett AS viste til at det var oppstått feil med måleren, men at feilen oppsto senere enn det klager hevdet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  25.06.2012
 • Sak: 11-521 Klage vedrørende fakturering - Telinet Energi AS

  Saken gjaldt fakturert strømforbruk på grunn av manglende utsendelse av faktura. Klager avviste etterfakturert krav da hun mente at hun hadde sagt opp Telinet som leverandør og gått tilbake til sin netteier som leverandør. Klager påsto å ha vært i god tro og viste til at det på fakturaene i tvisteperioden sto hvem som var netteier og at Telinet Energi AS var leverandør. Telinet Energi AS avviste at klager hadde avbestilt leveranse fra dem. De hadde ikke sendt løpende fakturaer på grunn av en feil i egne systemer og hadde nå etterfakturert. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2012
 • Sak: 11-520 Klage vedrørende fakturering av bolig og fritidsbolig – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager krevde en oversiktlig og forståelig faktura. Han mente han hadde betalt mer i gebyr enn det som var fastsatt i avtalen og at gebyrer ikke var dokumentert. Telinet Energi AS viste til at de fulgte opplysningene fra netteier over klagers forbruk og fakturerte a konto og mente klager hadde fått svar på sine henvendelser. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 11-510 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger - AE Nett AS

  Saken gjaldt forbruk på feriehus. Klager avviste fakturert forbruk og viste til at feriehuset ble brukt 1-2 uker per år om sommeren. AE Nett AS kunne ikke finne at forbruket var målt feil og/eller avregnet feil og opprettholdt kravet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  27.06.2012
 • Sak: 11-501 Klage vedrørende måler – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt forbruk på måler. Klager avviste fakturert forbruk og mente at strømmålingen viste et usannsynlig høyt forbruk i perioden 2010/2011. Klager hevdet dette skyldes defekt måler og ønsket å bli belastes for det samme beløp som i perioden 2009/2010. Hafslund Nett AS viste til at måleren periodevis ikke registrerte forbruk og at en forklaring kunne være at klager benyttet oljefyring i perioden. Måleren var kontrollert og funnet i orden. Klagen ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2012
 • Sak: 11-487 Klage vedrørende forbruk – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk på sommerhytte. Klager avviste fakturert forbruk og mente forbruket plutselig ble meget stort uten at hytta ble vesentlig brukt. Fortum Distribution AS opprettholdt sitt krav. Nemnda fant enstemmig at forbruket var påregnelig og klager ble ikke gitt medhold

  25.06.2012
 • Sak: 11-486 Klage vedrørende forbruk – Istad Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om forbruk i sameie. Klager avviste krav på forbruk på målernummer benevnt "Midlertidig". Klager kunne ikke se at krav var dokumentert. Istad Kraft AS viste til at det i tillegg til det målte forbruket var et umålt forbruk som kom frem som differansen mellom det målte forbruket på netteiers hovedmåler og summen av alle undermålere. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 11-479 Klage vedrørende etterfakturert strømforbruk - Klepp Energi AS

  Saken gjaldt etterfakturert strømforbruk. Klager avviste etterfakturert krav og mente det var urettmessig. Han hadde betalt alle regninger og tatt det som en selvfølge at alt hadde vært i orden. Klager viste til at alle fakturaer inneholdt en stor logo med "Lyse" samt teksten "Kraftleverandør Lyse". Klepp Energi AS viste til at kraftdelen var falt ut av fakturaen da klager skaffet seg kraftleverandør etter å ha vært på leveringsplikt. Nemnda anbefalte enstemmig at etterfakturert krav burde frafalles.

  11.07.2012
 • Sak: 11-469 Klage vedrørende krav etter flytting – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt oppsigelse av nettleieavtale. Klager avviste å betale krav for en periode etter flytting. Klager leste ikke av måleren da hun flyttet, men ringte senere og meldte flytting. Klager hevder hun har holdt seg innenfor 14 dagers frist. Skagerak Nett AS hevdet det ikke var gitt tilstrekkelig informasjon til at de kunne avslutte klagers strømavtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2012
 • Sak: 11-463 Klage vedrørende etterfakturering – feriebolig – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet dette forbruket var umulig, men han tilbød seg å betale kr 5 000. Fortum Distribution AS hadde etterfakturert 41 373 kWh som var strøm målt på måleren. Fortum Distribution AS viste til at klager var til stede da måleren ble tatt ned og at måleren var kontrollert og funnet i orden. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.07.2012
 • Sak: 11-460 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Ymber AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager avviste krav på etterfakturering og undret seg over at strømmåleren og bildene som ble tatt ved nedtaking av måleren ikke var i behold. Ymber AS viste til at måleren var kastet og bildet var borte, men mente avlesningen var korrekt selv om det ikke kunne bevises. Nemnda anbefalte at klager kreves for 10 % av etterfakturert forbruk.

  02.07.2012
 • Sak: 11-453 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager avviste et så høyt etterfakturert forbruk og hevdet at forbruk på gammel måler var for høyt og at det ikke ble brukt strøm i det store huset, kun sporadisk i tilbygget. Agder Energi Nett AS ser at det er registrert et svært lavt forbruk fram til 2007 og at forbruket senere ble betraktelig høyere. Forbruk ble stipulert på grunn av manglende avlesninger. Nemnda anbefalte enstemmig at det kunne etterberegnes med unntak av det som var foreldet.

  02.07.2012
 • Sak: 11-448 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert forbruk og hevdet han hadde lest av måleren og sendt inn målerstander. Klager avviste å ha brukt så mye strøm. Hafslund Nett AS hevdet siste avlesning fra klager var i 2008. Da kundeforholdet opphørte og klager flyttet i 2011 ble målerstanden manuelt beregnet. Hafslund Nett AS viste til at de hadde sendt varsel om måleravlesninger hver annen måned til klagers e-postadresse. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.07.2012
 • Sak: 11-446 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste et så høyt etterfakturert krav og hevdet å ha lest av måleren og sendt inn målerstanden ved flere anledninger og at han ikke mottok varsel om at Skagerak Nett AS ikke hadde mottatt avlesninger. Skagerak Nett AS hadde etterfakturert tidligere ikke fakturert forbruk på 26 550 kWh med og hevdet at det ikke var innmeldt og registrert noen avlesninger siden 11.07.08. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  15.03.2012
 • Sak: 11-445 Klage vedrørende etterfakturering – Nordmøre Energiverk AS

  Saken gjaldt uenighet om nedbetalingsperiode for etterfakturert forbruk. Klager krevde en nedbetalingsperiode på 36 måneder som var like lang som den tiden forbruket ble beregnet. Klager hevdet at da ny måler ble installert, ble det opplyst at det var en fjernavlesningsmåler. Nordmøre Energiverk AS avviste påstand om at det ble informert om at måleren skulle fjernavleses og tilbød en nedbetalingsperiode på 24 måneder. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  15.03.2012
 • Sak: 11-435 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturert forbruk på grunn av feil ved terminal i måler og spørsmål om måleravlesning. Klager avviste etterfakturert krav og påsto det hadde vært feil med regninger og feilavlesning av måleren. Skagerak Nett AS viste til at det var en feil ved terminalen i måleren og at forbruket var stipulert. Nemnda ga klager ikke medhold. Dissens.

  02.07.2012
 • Sak: 11-433 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse AS

  Saken gjaldt måleravlesning og etterfakturering for hytte. Klager hadde levert målerstander basert på tidligere målinger og avviste etterfakturering. Innklagede viste til at klager hadde innrapportert for lavt forbruk i forhold til reelt forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-431 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav for nesten tre år og mente det han allerede hadde betalt var riktig. Hafslund Nett AS viste til at klager ikke hadde lest av måleren til tross for å ha mottatt avlesingskort hver annen måned. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  15.03.2012
 • Sak: 11-430 Klage vedrørende utsendelse av fakturaer – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt utsendelse av fakturaer til nettbank. Klager krevde å få tilsendt fakturaer før de gikk til betalingsoppfordring/inkasso. Klager hevdet at Hafslund Nett AS ikke sendte henne fakturaer, men kun inkassokrav, mens Hafslund Nett AS viste til at klager etablerte nettbank i 2009 og at hun fra da hadde fått tilsendt fakturaer direkte til sin nettbank. Betalingspåminnelser/inkassovarslinger ble sendt per post til klagers bostedsadresse. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.07.2012
 • Sak: 11-429 Klage vedrørende avregning - Nordmøre Energiverk AS

  Saken gjaldt avregning og etterfakturering. Klager avviste etterfakturering og mente at den fakturaen hun hadde betalt gjaldt for hele 2010 at forbruket for året var ferdig oppgjort. Nordmøre Energiverk AS hadde korrigert og etterfakturert forbruket for 2010. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  15.03.2012
 • Sak: 11-426 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger - Lyse AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturering og hevdet at forbruket for september 2010 var vesentlig høyere enn forbruket for samme måned tidligere år uten at han hadde endret forbruksmønster. Lyse AS pekte på at klager ikke hadde levert måleravlesninger i perioden 13.11.08 – 28.09.10 til tross for påminnelse med hver faktura og månedlige e-poster. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  15.03.2012
 • Sak: 11-411 Klage vedrørende fakturert forbruk - Askøy Energi AS

  Saken gjaldt fakturert forbruk. Klager avviste krav og påsto at han var krevet for strøm i en periode etter at han flyttet ut. Klager påsto at NAV opprettet avtale med innklagede og de var ansvarlige for strømforbruket etter at han flyttet ut. Nemnda kunne ikke se at det var gjort feil fra innklagedes side og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-405 Klage vedrørende forbruk – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om forbrukets størrelse. Klager hevdet at det måtte ha vært feil med måleren og at forbrukshistorikken viste at forbruket for 2010 var tre ganger så høyt som tidligere år uten at hun hadde endret forbruksmønster. Klager krevde refusjon. Innklagede pekte på at måleren hadde vært kontrollert og funnet i orden. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-404 Klage vedrørende sluttoppgjør – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt manglende sluttoppgjør. Klager krevde å få utbetalt sitt tilgodehavende og hevdet at det i sluttavregning ikke var tatt hensyn til at gjennomsnittprisen ikke skulle overstige 49 øre kWh. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-401 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger og uenighet om målerstand. Klager hevdet at da måleren ble byttet, fikk han ikke mulighet til å bekrefte målestand. Klager avviste etterfakturert krav, men tilbød seg å betale for samme forbruk som i 2009. Innklagede pekte på at klager ikke hadde levert måleravlesninger til tross for å ha mottatt oppfordring om det hver måned. Innklagede pekte på at klagers måler ble byttet og kassert fordi typen måler var underkjent. Måleren ble ikke kontrollert. Nemnda anbefalte enstemmig at klager burde avregnes etter historisk forbruk.

  08.03.2012
 • Sak: 11-399 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – EB Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturering og viste til at de hele tiden hadde betalt strømregninger fortløpende og hadde ikke endret forbruksmønster. EB Nett AS pekte på at klager ikke hadde levert måleravlesninger til tross for påminnelser og purring. EB Nett AS la historisk forbruk samt forbruk fra målerkontroll til grunn for etterfaktureringen.Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  15.03.2012
 • Sak: 11-397 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager hadde ikke lest av fordi hun trodde forbruket ble målt elektronisk. Klager avviste kravet, subsidiært at deler av kravet var foreldet. Innklagede hadde fordelt det etterfakturerte forbruket over den perioden det fant sted samt redusert kravet med 50 % ut i fra at vilkårene i § 5-2 ikke var oppfylt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-396 Klage vedrørende etterfakturering og forbruk – Askøy Energi AS

  Saken gjaldt etterfakturering og forbruk. Klager avviste fakturert forbruk og innklagede anførte at klager ikke hadde lest av måler. Måleren var kontrollert uten at det ble funnet feil. Nemnda la til grunn at det ikke var påvist feil med måler eller ved strømnettet, og at det målte forbruket ikke kunne anses som upåregnelig. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-395 Klage vedrørende forbruk - Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt målt og fakturert forbruk. Klager hevdet at den nye måleren ikke målte forbruket korrekt og viste til at forbruket var fem ganger historisk forbruk. Innklagede viste til at den nye måleren var sjekket og funnet i orden og mente det var forbruket på den gamle måleren som var veldig lavt. Nemnda la til grunn at det ikke var påvist feil med måler eller ved strømnettet, og at det målte forbruket ikke kunne anses som upåregnelig. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-393 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt tvist om etterfakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert forbruk og hevdet at hun ikke kunne ha hatt så stort forbruk når hun kun fyrte med ved. Innklagede viste til at det var avdekket et merforbruk over tre år og at de hadde fremsatt et forlikstilbud om å redusere kravet til å gjelde for to år. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-385 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende måleravlesning – Nordmøre Energiverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende måleravlesning. Klager reagerte på at innklagede hadde latt det gå 2 ½ år før de informerte om manglende måleravlesninger og hevdet at de aldri hadde fått beskjed om at de skulle lese av strømmåleren selv. Klager avviste etterfakturert krav. Innklagede pekte på at de hadde informert om måleravlesninger ved ordrebekreftelse, gjennom annonser i lokalavis og lokalradio, gjort ringerunder til kunder som ikke hadde levert avlesninger samt at det fremgikk av samtlige fakturaer at klagers forbruk var stipulert. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-383 Klage vedrørende målerfeil og etterfakturering – Voss Energi AS

  Saken gjaldt feil på måler og etterfakturering. Klager krevde at målerstanden han og innklagedes representant var blitt enige om skulle legges til grunn for fakturaen. Klager hevdet også at han hadde lagt inn for høy målestand ved avlesning 01.10.11. Innklagede hevdet at det ikke hadde vært mulig å gjenskape målerstanden og de derfor hadde stipulert et forbruk. Innklagede hevdet videre at den stipulerte målerstanden ikke var urimelig i forhold til tidligere forbruk eller forbruket etter at ny måler ble installert.Nemnda anbefalte enstemmig at avtalt forbruk på 500 kWh skulle legges til grunn for avregningen.

  08.03.2012
 • Sak: 11-381 Klage vedrørende måleravlesning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering pga manglende måleravlesning. Klager avviste etterfakturert krav og påsto han hadde sendt målerstander til innklagede via SMS. Innklagede viste til at de sendte oppfordring om å lese av måleren hvert år i tillegg til to separate brev. Klagen ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-374 Klage vedrørende opphørsfaktura – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt spørsmål om det forelå et gyldig krav. Det var uenighet om hva som var avtalt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-346 Klage vedrørende fordeling av forbruk – Hafslund Nett AS og Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt fordeling av forbruk. Klager protesterte på at både nettselskapet og kraftleverandøren la det største forbruket til den perioden prisen var høyest. Klager hevdet forbruket måtte fordeles likt i forbruksperioden. Både nettselskap og kraftleverandør hevdet de fulgte forskrift og standard nettleieavtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-344 Klage vedrørende faktura - Gudbrandsdal Energi AS

  Saken gjaldt kreditering av faktura og korrigering av avregning på etterfølgende faktura. Klager avviste krav og mente innklagedes fakturering var feil idet tidligere betalt beløp ikke var trukket fra på korrigert faktura. Innklagede viste til at all avregning var gjort ut fra måleverdier gitt av netteier. En målerstand ble korrigert og innklagede hadde kreditert og korrigert. Nemnda hadde ikke innvendinger mot faktureringen og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-330 Klage vedrørende sluttfaktura – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager mente hun var overfakturert og hevdet at et beløp skulle vært trukket fra i sluttavregningen. Innklagede hevdet det omstridte beløpet ikke var betalt og følgelig ikke noe klager skulle ha tilbake. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  18.01.2012
 • Sak: 11-329 Klage vedrørende sluttfaktura – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt sluttavregning. Klager forsto ikke den tilsendte fakturaen og krevde en forståelig faktura. Innklagede viste til at ved opphør av kundeforhold ble alle ubetalte fakturaer tilbakeført på sluttoppgjøret. Nemnda anbefalte enstemmig at klager burde gis en faktura som var oversiktlig og forståelig.

  18.01.2012
 • Sak: 11-327 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt måleravlesning og etterfakturering. Klager hevdet å ha fylt ut avlesningskort og undret seg over at disse ikke var blitt registrert hos innklagede. Klager påsto hun aldri hadde mottatt varsel om avlesning. Innklagede hevdet å ha sendt måleravlesningskort årlig og i tillegg en egen oppfordring om å lese av måler i mai 2009. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-326 Klage vedrørende etterfakturering av umålt forbruk – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av umålt forbruk. Klager viste til at da de kjøpte huset var det elektriske anlegget renovert av et autorisert firma og klager var av den oppfatning av alt arbeid var forskriftsmessig utført. Klager påberopte seg aktsom god tro og avviste etterfakturering. Innklagedes kontrollør oppdaget at målearrangementet var bygget om og en fase var umålt, noe som innebar at 50% av forbruket hadde vært umålt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-325 Klage vedrørende etterfakturering og foreldelsesfrist – Energi 1 Follo Røyken as

  Saken gjaldt ansvar for forbruk. Klager tilbakeviste krav på kr 115.992,- for forbruk og nettleie tilbake til 2003 og krevde at tre års regelen om foreldelse av fordringer skulle legges til grunn. Innklagede mente utvidet frist måtte komme til anvendelse og hevdet manglende kunnskap om såvel fordringen som skyldneren. Nemnda anbefalte enstemmig at kravet burde reduseres til 50 000 kroner.

  27.02.2012
 • Sak: 11-324 Klage vedrørende feilfakturering og etterfakturering – Lyse AS

  Saken gjaldt avregningsfeil. Klager avviste etterfakturert krav og viste til at da han gikk over til spotpris og installerte varmepumpe, var han ikke overrasket over lavere strømregninger og mente innklagede hadde hovedansvaret for at fakturaene var riktige. Innklagede viste til at det oppsto feil ved bestilling av spotpris og kunden ble da ikke fakturert for kraftleddet. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-323 Klage vedrørende etterfakturering – Repvåg Kraftlag SA

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feil ved terminalen til måler. Klager avviste etterfakturering og hevdet han ikke hadde reflektert over fakturaenes størrelse. Repvåg Kraftlag SA viste til at terminalen hadde hatt en programmeringsfeil, men at det var måleren og telleverket som var den juridiske enheten de avregnet klagers strømforbruk etter. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-322 Klage vedrørende målerfeil og etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt målerfeil og etterfakturering. Klager tilbakeviste etterfakturert krav og hevdet å ha vært i aktsom god tro. Innklagede antok feil med måler oppsto etter september 2009. Nemnda anbefalte enstemmig at innklagede kunne etterberegne for perioden januar 2010 til januar 2011, mens perioden før ikke kunne etterberegnes.

  08.03.2012
 • Sak: 11-310 Klage vedrørende etterfakturering – EB Nett AS

  Saken gjaldt måleravlesning og etterfakturering. Klager hevdet at han aldri, hverken per post eller sms, hadde mottatt oppfordring om å lese av måler. Klager avviste etterfakturering. Innklagede hevdet at de sendte ut tilbud om å få varsel om avlesning på SMS og at de mottok positivt svar fra klager. Nemnda fant enstemmig at innklagede kunne etterfakturere og klager ble ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-281 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturering og hevdet at han hadde betalt regninger etter virkelig forbruk. Klager hevdet også at han hadde levert måleravlesninger per telefon. BKK Nett AS pekte på at klager ikke hadde levert måleavlesninger i perioden 06.09.08 – 11.01.11. BKK Nett AS hadde varslet klager om avlesninger 6 ganger per år og sendt et eget purrebrev etter ett år. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  15.03.2012
 • Sak: 11-252 Klage vedrørende fordeling av forbruk – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt fordeling av forbruk. Klager innrømmet at han ikke hadde lest av måler, men mente likevel at forbruket burde periodiseres og faktureres med priser som gjaldt på det tidspunkt forbruket fant sted. Klager hadde bedt om at kravet ble stilt i bero inntil saken var ferdigbehandlet i nemnda. Innklagede viste til a t det hadde vært vanskelig å få inn målerstander fra kunden. Innklagede hadde ringt, skrevet, sendt SMS og e-post, sendt måleravlesningsvarsler via internett samt vært hos kunden. Innklagede ønsket ikke å stille kravet i bero. En enstemmig nemnd mente forbruket skulle periodiseres og faktureres med priser som gjaldt på det tidspunkt forbruket fant sted, men ettersom klager bevisst hadde unnlatt å lese av måleren avviste nemnda klagers krav om at kravet burde vært stilt i bro til saken var ferdigbehandlet. Nemnda fant klagers innsigelser i så måte for grunnløse.

  26.10.2011
 • Sak: 11-247 Klage vedrørende faktura – Agder Energi Nett AS/LOS AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager forventet at årsavregningens poster skulle utgjøre summen av akontobeløpene og krevde forståelige fakturaer. Innklagede viste til at akontoinnbetalingene var basert på et forventet forbruk og at totalinnbetalingene ble trukket fra på det som faktisk var brukt i perioden. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-226 Klage vedrørende dobbeltmåling av strøm – BKK Nett AS

  Saken gjaldt dobbeltmåling av strøm. Klager krevde tilbakebetaling for dobbeltmålt strøm for perioden 1973 til 1997. Nemnda fant enstemmig at klager ikke kunne få medhold ut i fra at kravet var foreldet.

  08.03.2012
 • Sak: 11-225 Klage vedrørende sluttavregning – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt fakturert kraftpris i forhold til avtale. Klager avviste sluttavregningen og mente hun var fakturert urimelig høyt i perioden 03.12.- 31.12.10 i forhold til avtalen hvor det ble garantert at gjennomsnittprisen ikke ville overstige 59 øre/kWh det neste året. På hennes regning krevdes dels 74,21 og 92,21 øre/kWh. Telinet Energi AS ga ikke klager prisgaranti for den korte perioden hun var kunde, da det avregnes for en 12 måneders periode. Telinet Energi AS hadde fakturert spotpriser. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.07.2012
 • Sak: 11-222 Klage vedrørende fordeling av forbruk – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt fordeling av forbruk. Klager krevde at forbruk for perioden november og desember skulle periodiseres annerledes. Innklagede pekte på at de forholdt seg til gjeldende regelverk, benyttet klagers avlesninger og justert innmatningsprofil. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-214 Klage vedrørende feil på strømmåler – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt beregnet, fakturert forbruk på defekt måler. Klager krevde refusjon for for mye krevet i strøm og nettleie samt utgift til elektriker for feilsøking. Innklagede medga at måleren mest sannsynlig hadde begynt å ruse. Innklagede hadde lagt historisk forbruk og forbruk på ny måler til grunn i sin beregnede avregning av kunden. Nemnda anbefalte enstemmig at klagers forbruk ble stipulert skjønnsmessig til 12 000 kWh per år og at klager fikk erstattet utgift til elektriker for feilsøking.

  02.11.2011
 • Sak: 11-202 Klage vedrørende fakturering – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager krevde at de ikke skulle bli fakturert for perioden de var bortreist. Innklagede forholdt seg til tallene de fikk fra netteier. Nemnda la til grunn at innklagede hadde forholdt seg til data fra nettselskapet og klagen ble enstemmig ikke gitt medhold.

  26.10.2011
 • Sak: 11-195 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt manglende avlesninger grunnet feil ved måler. Klager krevde reduksjon av forbruket og pekte på at strømregningene var stipulert i 16 mnd pga feil med den fjernavleste måleren. Innklagede viste til at da feilen ble oppdaget sendte de brev til klager og ba om avlesning, men siden selve måleren var gått i svart var det ikke mulig å innhente avlesning. Kundens forbruk ble fastsatt skjønnsmessig. Nemnda var delt i spørsmålet om nettselskapet hadde samme anledning til å stipulere forbruk når det var automatisk måler som når det var avlesningsmåler montert i anlegget. Med dissens anbefalte nemnda at kravet mot klager burde reduseres med 10 %.

  08.03.2012
 • Sak: 11-180 Klage vedrørende fordeling av forbruk – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt fordeling av forbruk mellom innmeldte måleravlesninger. Klager protesterte på fordelingen av forbruket mellom måleravlesningene. Hafslund Nett AS hadde mottatt målerstander også utover de ordinære avlesningene og fordelt forbruket til det tidspunkt forbruket fant sted. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.07.2012
 • Sak: 11-175 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende avlesninger – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager bestred etterfakturert krav og mente opphørsregningen var feil. Innklagede hadde etterfakturert forbruk med kr 96 022,70 og viste til at dette var et faktisk forbruk på klagers anlegg som tidligere ikke var blitt fakturert. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-156 Klage vedrørende faktura – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt betaling på forskudd vs a konto/beregnet beløp. Klager avviste å betale et beregnet beløp og hevdet at i hans avtale sto det at det ikke var forskuddsbetaling. Innklagede hevdet det ikke var forskuddsbetaling, men a konto som ble betegnet som beregnet beløp. Med dissens ble klager gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-144 Klage vedrørende periodisering av forbruk – Norges Energi AS

  Saken gjaldt periodisering av forbruk. Klager hevdet at innklagede fordelte forbruk slik at perioder med høyest forbruk konsekvent sammenfalt med perioder med høyest pris. Innklagede hevdet de forholdt seg til gjeldende bransjestandard, regelverk, justert innmatingsprofil og innmeldte måleravlesninger. Nemnda kunne ikke se at det var sannsynliggjort feil ved faktureringen og klagen ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.10.2011
 • Sak 11-138 Klage vedrørende sluttfaktura – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt sluttavregning. Klager krevde at innklagede skulle utbetale utestående beløp. Nemnda anbefalte enstemmig at sluttavregning utferdiges i henhold til klagers oppstilling.

  02.09.2011
 • Sak: 11-129 Klage vedrørende ansvar for brukt strøm – Stange Energi AS

  Saken gjaldt et sameieforhold og uenighet om ansvar for brukt strøm. Klager hevdet innklagede gjorde en saksbehandlingsfeil da de overførte strømavtalen til ham uten hans fullmakt eller signering. Innklagede avviste dette. Nemnda la til grunn at strømmen var brukt, ikke bestridt og betalt. Nemnda kunne ikke se at det var grunnlag for refusjon fra innklagede, men anså dette for å være en sak mellom sameierne. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  26.10.2011
 • Sak: 11-122 Klage vedrørende faktura for hytte – Hallingkraft AS

  Saken gjaldt periodisering av forbruk. Klager krevde en mer korrekt periodisering og pekte på at han leverte måleravlesninger tre ganger i året og at hytta var avstengt de fire vintermånedene. Innklagede pekte på at de hadde lagt måledata fra netteier til grunn for fakturering. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-117 Klage vedrørende etterfakturering – Hallingdal Kraftnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering pga manglende kontakt med automatisk måler. Klager avviste etterfakturert krav og anførte at han ikke visste om målerfeilen. Innklagede mente kunden hadde plikt til å følge med på fakturaen og se til at det han betalte for var riktig. Nemnda la til grunn at klager ikke kunne ha vært i aktsom god tro og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

  27.02.2012
 • Sak: 11-99 Klage vedrørende etterfakturering av umålt strøm – Nord-Salten Kraft AS

  Saken gjaldt årsak til umålt forbruk, spørsmål om god tro og foreldelse av fordring. Klager avviste krav for umålt strøm med kr 73.590,25. Han hevdet at feilen på anlegget kom som en overraskelse og at autorisert installasjonsfirma foretok endring på anlegget i 1985. Innklagede viste til at det ikke var gitt melding om endring på anlegget. Endringen førte til at deler av strømforbruket ikke ble målt. Innklagede hevdet de ikke hadde noen grunn til å mistenke feilmåling og mente kunden ikke kunne påberope seg god tro. Innklagede fakturerte forbruket for en periode på 13 år. Nemnda mente at innklagede kunne etterberegne for 13 år og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.10.2011
 • Sak: 11-75 Klage vedrørende etterfakturering pga manglende selvavlesninger - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturert forbruk som klager avviste. Klager hadde ikke lest av måleren bortsett fra ved inn- og utflytting. Klager mistenkte at måleren var feil eller at hun var fakturert fra feil måler. Hafslund Nett AS etterfakturerte på grunn av manglende måleravlesninger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  22.06.2012
 • Sak: 11-40 Klage vedrørende etterfakturering i forbindelse med sluttoppgjør – Helgelands Kraft AS

  Saken gjaldt etterfakturering og spørsmål om foreldelse. Klager avviste krav om etterfakturert forbruk. Innklagede viste til at klager ikke hadde sendt inn avlesninger i en periode på mer enn tre år. Nemnda la til grunn at innklagede hadde gjort tilstrekkelige henvendelser til klager for å få innhentet måleravlesning og de hadde da anledning til å etterfakturere et ikke tidligere fakturert forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.11.2011
 • Sak: 11-33 Klage vedrørende etterfakturering av fritidseiendom – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt avregningsfeil. Klager avviste etterfakturert forbruk for 2010, påberopte seg aktsom god tro og hevdet han ikke hadde mulighet til å oppdage feilfakturering tidligere. Innklagede viste til at etter en feilregistrering hos dem i november 2008 ble bare 2,5%, (1/40) av energiforbruket fakturert. Forbruket i tvisteperioden hadde vært over 100 000 kWh og kunden hadde bare fått regning på ca 2 500 kWh. Forbruket var riktig målt. Innklagede hadde tilbudt et forlik som ble avvist. Nemnda så det slik at det hadde vært gjort feil på begge sider og anbefalte enstemmig at partene delte hele regningen i to.

  24.10.2011
 • Sak: 11-28 Klage vedrørende stipulert forbruk – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om etterfakturering av stipulert forbruk etter at måler hadde stoppet. Klager krevde at innklagede skulle bruke en annen målerstand som grunnlag for etterfakturering enn det innklagede hadde gjort. Nemnda mente innklagede kunne etterfakturere fra siste faktiske måleravlesning før måleren stoppet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.10.2011
 • Sak: 11-19 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende etterfakturering. Klager krevde å få det tilsendte fakturabeløpet redusert og hevdet at de hadde sendt inn måleravlesninger årlig, og at de ikke hadde mottatt noen form for varsel eller tilbakemelding fra innklagede at disse var uteblitt. Innklagede viste til at det hadde vært et overforbruk på 44 093 kWh og at dette dannet grunnlaget for den tilsendte fakturaen. Innklagede hevder å ha mottatt kun to måleravlesninger fra klager, ved bestilling av abonnement i 2007 og ved opphør av abonnement i 2010 og at de hadde redusert fakturabeløpet med 25%. Nemnda fant at innklagede hadde holdt seg innenfor gjeldende tidsrammer og ble gitt anledning til å etterfakturere. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  28.07.2011
 • Sak: 11-15 Klage vedrørende periodisering av etterfakturert forbruk – Ishavskraft AS

  Saken gjaldt etterfakturert forbruk og periodisering av forbruket. Det var feil ved fjernavlesningsmåleren og klager mente nettselskapet var nærmest til å oppdage dette og at nettselskapet og innklagede selv burde dekke et eventuelt tap. Klager mente også at et etterfakturert forbruk ikke kunne legges til siste måned med den pris som gjaldt da, men fordeles utover den tid forbruket hadde funnet sted. Innklagede hevdet å ha fakturert i henhold til mottatte målerstander fra nettselskapet. Nemnda fant enstemmig at innklagede kunne etterfakturere og at forbruket skulle periodiseres til den perioden det fant sted.

  26.10.2011
 • Sak 11-13 Klage vedrørende etterfakturering av nettleie – Odda Energi AS

  Saken gjaldt etterfakturering av nettleie. Klager hevdet at innklagede ikke kunne etterfakturere for lavt beregnet fastbeløp for netteie siden innklagede fakturerte etterskuddsvis. Innklagede var av den oppfatning at det var riktig i henhold til standard leveringsbetingelser å foreta en etterfakturering og pekte på at det feilfakturerte beløpet gikk fram av tilsendte faktura. Med dissens anbefalte nemnda at etterfakturert krav om nettleie burde frafalles.

  02.09.2011
 • Sak 10-718 Klage vedrørende tilbakebetaling – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling. Klager krevde å få sitt tilgodehavende utbetalt til riktig kontonummer. Partene var enige om at klager skulle ha tilbake penger. Nemnda merket seg at innklagede ikke hadde gitt uttalelse i saken til tross for oppfordring. Klager ble gitt enstemmig medhold.

  02.09.2011
 • 10-717 Klage vedrørende forbruk – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk på en sommerhytte som kun ble brukt fra mai og ut juli, fortrinnsvis i helgene. Klager la til grunn at forbruket fra mai til oktober hadde øket kraftig, men innklagede hevder at forbruket refererer seg til perioden fra september 2009 da siste reelle avlesning fant sted og frem til oktober 2010. Klager hadde ikke lest av måleren i denne perioden og forbruket var derfor stipulert. Måler var kontrollert og funnet i orden. Nemnda viste til at da det ikke var funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemnda kunne ikke se at det var fremlagt tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk. I og med at det ikke var påvist feil med måler eller strømnettet, og at det målte forbruket ikke kunne anses som upåregnelig, fant nemnda det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt. Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. Enstemmig uttalelse.

  28.07.2011
 • Sak 10-704 Klage vedrørende avregning – Hadeland EnergiNett AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende avregning og forhold omkring bytte av måler. Klager mente avregning var feil og krevde bevis for at avlesning var korrekt ved målerbytte. Innklagede viste til at måleren var kontrollert og ingen tekniske feil funnet. Nemnda la til grunn at det var bevist at det var korrekt avlesning ved målerbytte og at det ikke var påvist feil med måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.09.2011
 • Sak: 10-702 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende etterfakturering. Klager ville kun betale overforbruk for 2010 og påsto at han leverte måleravlesning i januar 2010, betalte påfølgende faktura og regnet med at alt var i orden. Klager mente at innklagede hadde rotet med hans måleravlesning og at kravet var urimelig. Innklagede hevdet at klager ikke hadde levert måleravlesninger mellom 23.11.2007 og 01.06.2010 og at alle fakturaer i denne perioden derfor hadde vært stipulert og at de heller ikke hadde mottatt noen måleravlesning i januar 2010. Nemnda fant at innklagede hadde holdt seg innenfor gjeldende tidsrammer og ble gitt anledning til å etterfakturere. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  28.07.2011
 • Sak: 10-700 Klage vedrørende etterfakturering – Finnås Kraftlag

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk etter sammenkobling av to anlegg. Klager avviste etterfakturert krav om betaling for 30 000 kWh og hevdet at han hadde vært uvitende om at sammenkobling ikke ble gjort. Innklagede pekte på at klager i en årrekke hadde mottatt gratis strøm og nettleie til kjellerleiligheten. Nemnda legger til grunn at klager må betale etterfakturert forbruk for de tre siste årene. Nemnda legger vekt på at det var klagers installatør som forårsaket feilen da anleggene ikke ble koblet sammen og at klager selv var ansvarlig for sin installatørs arbeid. Nemnda finner enstemmig ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

  28.07.2011
 • Sak: 10-699 Klage vedrørende ansvar for forbruk – A/L Uvdal Kraftforsyning

  Saken gjelder tvist om gyldigheten av avtale om tilbakebetaling. Klager mente hun ble presset til å inngå avtale om å betale kr 5.000,-. Innklagede holdt fast ved at det var inngått avtale. Med dissens mente nemnda at klager ikke kunne være bundet av sin underskrift i denne saken og at hun burde få beløpet tilbakebetalt.

  24.10.2011
 • Sak 10-694 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjelder etterfakturering. Klager krevde 75% reduksjon i det fakturerte beløp. Som følge av en svikt i innhentingssystemet for avlesing av forbruk, ble klager kun fakturert for 5% av forbruket. Klager viste til at nettselskapet var ansvarlig for feilen og påberopte seg god tro ettersom han m ente lavt forbruk skyldtes investering i varmepumpe og innkjøp av sparepærer. Han hadde bodd mesteparten av sitt voksne liv i et tropisk klima og hadde liten erfaring med norske forhold. Nemnda la til grunn at nettselskapet var ansvarlig for feil i innhentingssystemet, men mente klager ikke hadde sannsynliggjort aktsom god tro. Klager burde ha forstått at noe var galt på grunn av de lave beløpene han ble fakturert for. Uttalelsen var enstemmig.

  28.07.2011
 • Sak: 10-689 Klage vedrørende etterfakturering – Repvåg Kraftlag SA

  Saken gjaldt uenighet vedrørende etterfakturering. Klager var ikke klar over problemene med fjernavlesningen og hadde derfor ikke grunn til å tro at tilsendte fakturaer ikke var riktige. Innklagede avdekket en differanse på 28 767 kWh og hevdet at det var kundens ansvar å følge opp forbruk på måler sett opp mot mottatte fakturaer. Nemnda anså enstemmig klager for å ha vært i aktsom god tro og innklagede kunne i henhold til § 6-5 ikke kreve etterbetaling.

  28.07.2011
 • Sak: 10-688 Klage vedrørende sluttregning – Fredrikstad Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om målt forbruk. Klager avviste krav om etterfakturert forbruk og mistenkte at flere leiligheter hadde vært koblet til hennes måler. Innklagede pekte på at de hadde én abonnent per strømmåler og at forhold mellom leietakere og utleier ikke angikk dem. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold og at dersom klager hevdet hun ikke hadde brukt den strøm som var målt, ville dette være et oppgjør mellom klager, huseier og øvrige leietakere.

  28.07.2011
 • Sak 10-681 Klage vedrørende sluttoppgjør - Fjordkraft AS / Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om forbrukets størrelse ved sluttoppgjør. Klager mente sluttoppgjør omfattet perioden juni og juli 2010 og at fakturert beløp var for høyt da hun hadde vært bortreist 4 uker i perioden. Nettselskapet viste til at fakturering av kunden hadde vært feil på grunn av kundens egen feilavlesning. Det ble imidlertid ryddet opp da denne feilen ble avdekket. Strømleverandør viste til at de hadde benyttet nettselskapets måledata, men at dette senere ble korrigert. Nemnda antok at partenes uenighet kunne skyldes at kunden refererte til et forbruk for månedene juni og juli, mens sluttfaktura egentlig refererte seg til forbruket for første halvår 2010. Nemnda fant ingen feil ved måling eller feil i nettet og antok at dett målte forbruk var påregnelig og korrekt. Nemnda fant derfor ikke å kunne anbefale at kunden ble gitt medhold.

  28.07.2011
 • Sak: 10-676 Klage vedrørende strømforbruk og stenging – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt fakturert forbruk. Klager bestred forbruket og hevdet han ikke fikk stengevarsel. Innklagede viste til at registrert forbruk tilsa at etterfakturert forbruk var korrekt. Innklagede viste til at klager hadde ubetalte fakturaer på til sammen kr 16.454,67 og hevdet at stengeprosedyrer ble fulgt. Innklagede hadde fremsatt et forlikstilbud. Nemnda kunne ikke finne grunnlag for å anbefale tilbakebetaling ut over det tilbudet innklagede hadde gitt og anbefalte klager å ta imot tilbudet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  26.10.2011
 • Sak 10-653 Klage vedrørende forbruk på måler – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk. Måleren var kontrollert og godkjent. Den ble skiftet fordi Justervesenet mente denne type måler kunne operere feil ved lav last. Klager avviste at han kunne ha lest av feil og hevdet at han gjennom ulike tiltak hadde søkt å redusere forbruket. Det fakturerte forbruket lå etter hans oppfatning utenfor hva som var teknisk mulig. Nemnda viste til at da det ikke var funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Slik nemnda så på saken har ikke lav last vært et problem i denne saken, og uenighet om forbruket kunne ikke tilskrives måleren. Nemnda kunne ikke se at det var fremlagt tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk. I og med at det ikke var påvist feil med måler eller strømnettet, og at det målte forbruket ikke kunne anses som upåregnelig, fant nemnda det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt. Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. Enstemmig uttalelse.

  27.07.2011
 • Sak 10-622 Klage vedrørende strømforbruk – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om etterfakturert forbruk. Klager var forberedt på å betale noe av et eventuelt etterslep pga manglende avlesninger, men hevdet at forbruket var for høyt og uriktig og at det var praktisk umulig å bruke så mye strøm som målt. Innklagede viste til at de hadde sendt årlige avlesningskort og separate standardbrev med oppfordring om måleravlesning. Nemnda la til grunn at innklagede hadde fulgt opp sin plikt ved utsendelse av årlige avlesningskort og separate standardbrev og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.09.2011
 • Sak 10-556 Klage vedrørende forbruk – Lyse AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for etterfakturert forbruk. På grunn av en teknisk feil ble klager underfakturert i en periode på nesten 17 måneder. Klager hadde avlest måleren og betalt alle regninger i hele perioden og mente det ikke var riktig at han skulle betale opphørsregningen når det var selskapet som hadde gjort en feil. Innklagede mente det etterfakturerte forbruket var korrekt, men at det kunne diskuteres om de ikke burde oppdaget feilen tidligere. Innklagede tilbød derfor en reduksjon på 1/3 av opphørsregningen samt rentefri nedbetalingsavtale og finfordeling av forbruket i perioden. Nemnda viste til Standard nettleieavtale som sier at ved feil vedrørende måleutstyr eller avregning som kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. I spørsmålet om kunden i dette tilfellet kunne etterfaktureres, delte nemnda seg i et flertall og et mindretall. Både flertall og mindretall la til grunn at innklagede var ansvarlig for den feil som oppsto, men delte seg i synet på aktsom god tro. Flertallet mente klager var i god tro, mens mindretallet mente det motsatte. På bakgrunn av flertallets vurdering anbefalte nemnda at krav om etterbetaling ble frafalt. Dissens.

  27.07.2011
 • Sak: 10-553 Klage vedrørende strømregninger og oppsigelse av nettleieavtale – Fortum Distribution AS

  Klager hevdet å ha foretatt selvavlesninger dobbelt så ofte som normalt, men at innklagede ikke tok hensyn til dette og at strømregningene derfor ble uriktige. Klager krevde på dette grunnlag tilbakebetalt penger for strøm og nettleie samt erstatning og kompensasjon for utgifter til rekommanderte brev og den tid hun har brukt på saken. Klager krevde i tillegg at innklagedes saksbehandling ble gransket. Innklagede viste til at praksis med kvartalsvise akontoregninger opphørte i 2004 og at fakturaene var basert på klagers egne måleravlesninger. Når det gjaldt oppsigelse av nettleieavtalen, viste innklagede til at denne ikke kunne sies opp så lenge klager var bosatt i konsesjonsområdet. Innklagede viste også til at de har opplyst kunden om hvordan man skifter kraftleverandør. Klager skiftet leverandør i april 2010. Etter nemndas oppfatning hadde klager i dette tilfelle ikke fullt ut kjennskap til de regler som legges til grunn for måling og avregning samt skillet mellom den monopolbaserte nettleievirksomhet og kjøp av strøm. Slik saken var opplyst fremgikk det imidlertid ikke at innklagede hadde oppfylt sin informasjonsplikt vedrørende opplysning om klageadgang til Elklagenemnda etter forbrukerkjøpsloven, til tross for klagers spørsmål om klagemuligheter. Dette var etter nemndas oppfatning kritikkverdig. For øvrig fant nemnda ikke feil ved fakturaene og heller ikke sannsynliggjort at feil måledata var lagt til grunn for faktureringen. Nemnda anbefalte derfor at klager ikke ble gitt medhold. Uttalelsen var enstemmig.

  26.10.2011
 • Sak 10-552 Klage vedrørende krav på tilleggsbetaling som følge av feilregistrert måler – Hafslund Nett AS og LOS AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende krav på tilleggsbetaling som følge av feilregistrert måler i borettslag med fellesmåling. Nemnda avviste enstemmig å behandle saken idet det ikke forelå et direkte kontraktsforhold mellom klager og innklagede kraftleverandør.

  28.07.2011
 • Sak: 10-545 Klage vedrørende uenighet om forbrukets størrelse – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk over 8 år samt uenighet om betaling for kontroll av måler. Klager ønsket tilbakebetalt nettleie fordi registrert forbruk var for høyt. Måler ble byttet ut etter at klager hadde tatt kontakt med innklagede. Etter innklagedes oppfatning ble det ikke påvist noen feil på måleren ved kontroll. Klager mente imidlertid at en laboratoriekontroll ikke viser hvordan måleren var koplet opp i huset. Klager bestred derfor at han skulle betale for kontrollen. Klager hevdet at hans forbruk først ble normalt registrert etter at innklagede foretok en kontroll 21.05.2010 og ikke da måleren ble skiftet. Klager mente derfor innklagede må ha gjort noe under selve kontrollen i huset. Innklagede mente klagers forbruk ikke var unormalt høyt. Klager var også irritert over de purringer og inkassovarsler han har mottatt. Innklagede har stanset purringer/inkassovarsler i saken og beklaget at dette ikke er gjort tidligere. Nemnda mente at kontroll av målere fortrinnsvis bør foretas ved seriemåling. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda i dette tilfelle likevel til grunn at det ikke var feil på måleren eller strømnettet som kan ha påvirket målt forbruk. Nemnda legger videre til grunn at det målte forbruket kan anses som påregnelig. Nemnda kan heller ikke se at det er fremlagt tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Uttalelsen er enstemmig.

  26.10.2011
 • Sak: 10-525 Klage vedrørende etterfakturering og leveringsplikt – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av for lite fakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger samt tvist om strømleveranse på ”leveringsplikt”. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger la nemnda til grunn at forbruket ikke var bestridt. Nemnda kom etter en samlet vurdering til at innklagede har rett til å etterberegne avviket mellom det stipulerte og faktiske forbruket. Nemnda fant det videre sannsynliggjort at klager i forbindelse med oppstart av kundeforholdet ble orientert om valg av strømleverandør og vilkårene for leveringsplikt. En enstemmig nemnd fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  26.10.2011
 • Sak: 10-524 Klage vedrørende strømforbruk og stenging – Dalane Energi

  Saken gjaldt uenighet om forbruk og stenging. Klager hevdet forbruket var stipulert for høyt og at han ikke hadde mottatt de fakturaer og det stengevarsel som lå til grunn for stenging. Som følge av dette ønsket klager å bli fakturert for et lavere forbruk samt få medhold i at han ikke skulle betale for stengings- og åpningsgebyr. Innklagede viste til at det faktureres på bakgrunn av faktisk forbruk og at det er anledning til å stipulere forbruk på bakgrunn av historikk og forventet forbruk når klager ikke foretar selvavlesning. Innklagede viste til seriekontroll av måler, men at kontrollen ikke viste noen feil. Innklagede mente at korrekte prosedyrer for stenging ble fulgt og at klager bevisst hadde trenert saken. Nemnda la til grunn at måleren var kontrollert ved seriemåling og at det ikke var funnet feil på måleren eller strømnettet som kan ha påvirket målt forbruk. Nemnda la videre til grunn at det målte forbruket var påregnelig. Nemnda kunne heller ikke se at det var fremlagt tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk. I og med at det ikke er påvist feil med måler eller strømnett og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt. På bakgrunn av innsendt informasjon fant nemnda at stengeprosedyrene var fulgt og at klager derfor ikke kunne gis medhold i at stengings- og åpningsgebyr ikke skal betales. Klager ble ikke gitt medhold. Uttalelsen er enstemmig.

  26.10.2011
 • Sak 10-520 Klage vedrørende faktura - Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om forbrukets størrelse og pris på strøm. Klager mente faktura var feil og mente i tillegg at den pris på strøm som var lagt til grunn ikke var korrekt. Klager hadde en garantert pris i perioden 02.07.10 til 03.09.10, men fikk en høyere pris etter dette og frem til 31.12.10. Hun mente hun hadde gått glipp av muligheten for en fortsatt god avtale fordi kraftleverandør ikke hadde gitt henne noe tilbud. Nemnda la vekt på at nettselskapets forbruksdata var lagt til grunn uten at klager hadde benyttet seg av tilbud om kontroll av måler og uten at feil i nettet var påvist. Forbrukstallene var etter nemndas oppfatning heller ikke upåregnelige og nemnda mente derfor at klager har brukt den strøm som var målt. Nemnda kunne heller ikke se at innklagede strømleverandør i henhold til avtale eller på annet grunnlag var forpliktet til å tilby klager det strømproduktet klager mente hun hadde gått glipp av. Nemnda anbefalte etter dette ikke å gi kunden medhold. Uttalelsen var enstemmig.

  28.07.2011
 • Sak: 10-515 Klage vedrørende etterfakturering og manglende avlesninger – Notodden Energi AS

  Saken gjaldt etterfakturering av for lite fakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger la nemnda til grunn at måleren ble korrekt avlest 1. oktober 2008. Det var omtvistet om måleren deretter ble avlest før 28. mars 2010. Klager hevdet å ha sendt inn avlesninger jevnlig, men innklagede hevdet å ikke ha mottatt disse. Forbruket ble i denne perioden stipulert. Differansen mellom målingene viste det faktiske forbruket. Faktisk forbruk var ikke bestridt. Nemnda tok ikke stilling til om måleravlesing ble sendt inn eller ikke. Innklagede fulgte opp ovennevnte krav ved å sende purrebrev, og saken fikk med dette en rimelig rask avklaring. Innklagede hadde etter dette rett til å etterfakturere slik at klager betalte for det forbruk som faktisk ble benyttet. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  26.10.2011
 • Sak: 10-484 Klage vedrørende faktura – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om varierende strømpriser. Klager reagerte på varierende strømpriser og varierende kostnader. Innklagede viste til at klagers produkt innebar at prisen varierte med prisene på markedet og at prisendringer ble kunngjort med 14 dagers varsel. Nemnda la til grunn at klager hadde inngått avtale om variabel pris. Dette innebar at prisen for strømmen ville variere i henhold til prisene i strømmarkedet. Markedsprisen kunne være svært varierende innen en og samme faktureringsperiode. Forbruket for perioden ville i et slikt tilfelle bli fordelt etter en gjennomsnittelig forbruksprofil, og avregningen som dannet grunnlag for fakturaen ville bli foretatt i henhold til den til enhver tid gjeldende pris. Nemnda gjennomgikk den omtvistede faktura og hadde ingen innvendinger til denne. Nemnda fant etter dette enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  26.10.2011
 • Sak 10-472 Klage vedrørende forsinkelsesrente – Hafslund Nett AS

  Klager hevdet innklagede ikke kunne kreve forsinkelsesrenter fordi han ikke hadde fått skriftlig varsel med oppfordring om å betale slik forsinkelsesrenteloven krever. Klager viste også til samme lovs unntak i § 2 om atforsinkelsesrente kan kreves fra forfall ”når denne er fastsatt i forveien”, men hevdet bestemmelsen kun gjaldt når partene i fellesskap har avtalt forfallstidspunktet.. Klager antok at innklagede hadde gjort samme feil mot et stort antall kunder og at saken er prinsipielt viktig. Innklagede mente kunden hadde feil forståelse av forsinkelsesrenteloven og bestred at det er var foretatt urettmessig beregning av forsinkelsesrenter. Innklagede viste også til standard nettleieavtale § 6 og hevdet at innklagedes avregning og betalingsvilkår var i henhold til avtalen. Nemndas flertall, lederen og bransjens representanter, mente at forfallsdag i dette tilfellet var ”fastsatt i forveien” ettersom det dreide seg en løpende avtale med på forhånd fastlagte avregningsperioder. Flertallet viste også til at klager hadde inngått avtale med innklagede der det fremkom at det påløp forsinkelsesrente fra betalingsfrist. Sett hen til de på forhånd avklarte fakturerings- og avregningsperioder, var flertallet av den oppfatning at bestemmelsen ikke var i strid med forsinkelsesrenteloven § 4 ( c ). Nemndas mindretall, forbrukernes representanter la til grunn en annen lovfortolkning av forsinkelsesrenteloven § 2 og mente dette var støttet både i juridisk teori og rettspraksis. Mindretallet vektla at innklagede var i en monopolliknende posisjon og at en eventuell tvil burde komme forbrukeren til gode.

  28.07.2011
 • Sak: 10-463 Klage vedrørende etterberegning av nettleie på forbruk i perioden 27.10.08 – 28.02.10 – Orkdal Energi AS

  Saken gjaldt tvist om etterfakturert krav pga feilkoblet måler. Klager tilbakeviste etterfakturert nettleie på kr 7.236,- og mente han ikke kunne belastes da feilen skyldtes innklagede. Innklagede mente at en plutselig reduksjon på 85% i forbruket var en så åpenbar feil at klager burde reagert og at han ikke kunne ha vært i aktsom god tro. Nemnda kunne ikke se at klager hadde vært i aktsom god tro og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  26.10.2011
 • Sak: 10-458 Klage vedrørende strømmåler – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om målt forbruk. Klager ønsket at en nøytral aktør foretok kontrollmåling og viste til at en kontroll de selv hadde bestilt viste et avvik. Innklagede viste til at de fakturerte borettslaget for totalforbruket, men at borettslaget selv sto for måling og fakturering av den enkeltes uttak i borettslaget. Kontroll i 2004 og 2010 viste ingen feil i innklagedes målte totalforbruk. Innklagede motsatte seg ikke kontroll av nøytral instans og aksepterte også å betale for kontrollen dersom det viste seg at måleren hadde et avvik som var større enn det som var tillatt. En enstemmig nemnd la etter dette til grunn at partene var kommet til enighet. Saken ble hevet, og det ble ikke fattet vedtak.

  02.11.2011
 • Sak: 10-404 Klage vedrørende sluttfaktura – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt registrering av kunde på feil anlegg. En feil fra innklagede førte til at klager ble registrert på feil bolig, og at klager av denne grunn ble fakturert for et lavere forbruk enn det faktiske. Innklagede aksepterte god tro og hadde derfor fremsatt et forlikstilbud. Nemnda mente enstemmig at kunden i dette tilfellet var i aktsom god tro. Nemnda viste til at målerstanden ble avlest automatisk, og at klager betalte sine fakturaer. Det var ikke noe ved disse fakturaene som ga grunn til mistanke om at noe var feil. Nemnda anbefalte at etterberegningskravet ble frafalt.

  26.10.2011
 • Sak: 10-384 Klage vedrørende strømregning – Tafjord Marked AS

  Saken gjaldt uenighet om avregning. Klager bestred avregning for januar og februar 2010 og mente hans måleravlesning ble endret. Innklagede viste til at avregningen baserte seg på en for lavt stipulert målerstand pr 01.01.10 på grunn av manglende innsendt måleravlesning. Nemnda kunne ikke se at avregningen var feil og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  26.10.2011
 • Sak: 10-377 Klage vedrørende forskudd – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalt pris og forskuddsbetaling. Nemnda la til grunn at klager hadde inngått avtale om at gjennomsnittsprisen ikke skulle overstige 59 øre det neste året. Vilkåret benytter uttrykket ”gjennomsnittspris”. Etter nemndas vurdering var ikke til hinder for at innklagede enkelte måneder benyttet en høyere pris enn 59 øre. Dersom det imidlertid på et tidligere tidspunkt var åpenbart at kunden hadde innbetalt tilstrekkelig beløp i henhold til den garanterte maksimalpris, hadde innklagede ikke rett til å kreve ytterligere forskudd. Til innklagedes standardvilkår bemerket nemnda avslutningsvis at Markedsrådet har slått fast at innklagedes krav om 900 kroner ved brudd på avtalen er urimelig.

  26.10.2011
 • Sak: 10-376 Klage vedrørende forbruk på hytte – Hallingdal Kraftnett AS

  Saken gjaldt forbruk i 2007/2008. Klager krevde tilbakebetaling og anførte at det var sannsynlig at det hadde vært feil med måler eller linje og hevdet fakturert forbruk var mye høyere enn faktisk forbruk. Klager viste til at hytta i perioden ble vesentlig mindre brukt enn tidligere år, bare ca 20 dager. Klager hadde gjentatte ganger henvendt seg til innklagede og klaget på unormalt høyt strømforbruk og krevet kontroll av måler uten at det hadde blitt fulgt opp. Innklagede mottok målerstand i januar 2008 og forrige i februar 2006. Innklagede anså forbruket for å være korrekt ut i fra senere mottatt avlesning og etter å ha testet måler med tangampermeter. Nemnda fant det kritikkverdig at måler ikke var kontrollert, men fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  26.10.2011
 • Sak: 10-270 Klage vedrørende måleravlesning og etterfakturering på hytte – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt tvist om måleravlesning. Klager tilbakeviste etterfakturering på kr 15.564,02 som innklagede hadde krevd da det ble klart at måleren hadde registrert et langt høyere forbruk enn klager var fakturert for. Nemnda anbefalte enstemmig at klager skulle betale for forbruk fra april 2007 og at forbruk før det var foreldet.

  05.08.2010
 • Sak: 10-268 Klage vedrørende strømforbruk – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om fakturert strømforbruk. Klager avviste fakturert forbruk for siste uke av januar og hele februar 2010. Innklagede viste til at det var en feilregistrering som ble rettet og det ble sendt ny avregning for januar og februar. Nemnda la til grunn at det ut i fra avleste målerstander og de endelige regningene som var tilsendt, var det fakturert korrekte målerstander. En enstemmig nemnd kunne ikke anbefale at klager ble gitt medhold.

  05.08.2010
 • Sak: 10-267 Klage vedrørende avregning – EB Nett AS

  Saken gjaldt navneendring/anleggsovertakelse fra et firma til en husholdningskunde. Klager henvendte seg til innklagede om navneendring 27.11.09 og hevdet han ikke fikk informasjon om hva han måtte gjøre i denne forbindelse. Klager krevde refundert merutgifter pga at innklagede trådde inn som kraftleverandør. Innklagede viste til at de kun utfører navneendring ved dødsfall av ektefelle. I dette tilfellet ble det utført en anleggsovertakelse. Innklagede sa opp kraftleverandøren og sendte klager brev med oppfordring til å velge kraftleverandør. Nemnda la til grunn at innklagede burde gitt bedre informasjon til sin kunde da han henvendte seg til dem 27.11.09 slik at han straks kunne etablert ny kraftleveringsavtale på anlegget. Nemnda anbefalte enstemmig at klager erstattes et eventuelt økonomisk tap slik det fremkommer i vedtaket.

  26.10.2011
 • Sak: 10-190 Klage vedrørende forskuddsbetaling og avtalt gjennomsnittspris – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt om vilkåret om forskuddsbetaling var gjort kjent for klager før avtaleinngåelse og om avtalt gjennomsnittspris på 39 øre/kWh var opprettholdt. Nemnda fant det mest sannsynlig at avtale om forskuddsbetaling ikke var inngått. Det innebar at det var inngått en avtale om ytelse mot ytelse, hvilket medførte etterskuddsbetaling. Når det gjaldt avtalt pris la nemnda vekt på at uttrykket ”gjennomsnittspris” var benyttet. Følgelig var avtalen ikke til hinder for at innklagede enkelte måneder benyttet en høyere pris enn 39 øre. Dersom kunden derimot har betalt inn mer enn det som må antas å bli den samlede totalsum for året basert på stipulert forbruk og avtalt makspris, hadde innklagede likevel ikke rett til å kreve ytterligere betaling i avtaleperioden. Nemnda fant det godtgjort at klager hadde betalt mer enn det som måtte anslås som totale utgifter for avtaleperioden. Innklagede hadde derfor ikke anledning til å kreve ytterligere innbetalinger for strømforbruk i avtaleåret.

  02.11.2011
 • Sak: 10-125 Klage vedrørende faktura og utskifting av strømmåler – NEAS AS

  Klager bestred etterfakturert forbruk målt på gammel måler og protesterte på at innklagede hadde tatt seg inn i fritidsboligen og skiftet måler uten at hun var til stede eller orientert. Innklagede beklaget at de hadde tatt seg inn i boligen, men fastholdt at registrert målerstand ved nedtaking av gammel måler var korrekt. Nemnda var enig med innklagede i at det var klanderverdig å ta seg inn i fritidsbolig uten at klager var til stede og at innklagede også burde ha sikret bevis ved målerskifte, men fant det likevel sannsynlig at den opplyste målerstanden var korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  05.08.2010
 • Sak: 10-123 Klage vedrørende faktura – Lyse AS

  Saken gjaldt krav om betaling av to fakturaer fra 2008. Klager avviste krav om dekning av fakturaene og mente innklagede burde fulgt opp sine rutiner med årlig sjekk av reskontro og sendt purring langt tidligere. Innklagede viste til at fakturaene ble purret og at det ble sendt stengevarsel og at kopi av fakturaene ble sendt på ny. Nemnda la til grunn at krav ikke falt bort selv om det ikke var sendt eller fulgt opp og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  05.08.2010
 • Sak: 10-106 Klage vedrørende etterfakturering– Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager kunne ikke se å ha mottatt avlesningskort og avviste etterfakturert krav. Innklagede sendte ut avlesningskort fem ganger per år fra klager opprettet sitt abonnement. Nemnda la til grunn at alle bør vite at man må lese av strømmåleren og med henvisning til partenes lojalitetsplikt i kontraktsforhold, har begge et ansvar i denne saken. Nemnda anbefalte enstemmig en skjønnsmessig deling med 50/50 på etterfakturert nettleie for de tre siste år.

  05.08.2010
 • Sak: 10-91 Klage vedrørende automatisk avlesning - Krav om sletting av etterfakturert nettleie – Vesterålskraft Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for kommunikasjonsvikt mellom innklagede og nytt automatisk målerutstyr. Klager avviste å betale nettleie for de etterfakturerte 8000 kWh og hevdet de ikke var kjent med at det ikke var kontakt mellom nettselskapet og den automatiske strømmåleren. Innklagede viste til at på grunn av manglende kontakt med måleren, ble kunden avregnet på bakgrunn av stipulerte verdier i fire måneder og at kontaktproblemet senere ble løst ved installering av antenne. Nemndas flertall anbefalte at kravet ble frafalt.

  05.08.2010
 • Sak: 10-79 Klage vedrørende faktura – Vitel AS

  Saken gjaldt om økte, fakturerte strømpriser var i samsvar med kundens avtale. Klager avviste fakturerte priser for den tiden han hadde vært kunde. Innklagede hadde tilbudt spotpris i perioden som forlik i saken. Nemnda fant det uklart hvordan betingelsene som regulerer avtalen mellom partene, herunder bestemmelser om pris, skal forstås. Etter nemndas oppfatning er det innklagede som har ansvaret for å uttrykke dette klart for å unngå misforståelser. Etter en helhetsvurdering anbefalte nemnda enstemmig å anbefale klager å ta i mot tilbudet om å betale spotpris for den perioden han hadde vært kunde.

  24.06.2010
 • Sak: 10-73 Klage vedrørende sluttoppgjør – Vitel AS

  Saken gjaldt om økte, fakturerte strømpriser var i samsvar med kundens avtale. Klager krevde forskudd tilbakebetalt minus forbrukt strøm til avtalt pris. Innklagede hadde tilbudt spotpris i perioden som forlik i saken. Nemnda fant det uklart hvordan betingelsene som regulerer avtalen mellom partene, herunder bestemmelser om pris, skal forstås. Etter nemndas oppfatning er det innklagede som har ansvaret for å uttrykke dette klart for å unngå misforståelser. Etter en helhetsvurdering anbefalte nemnda enstemmig å anbefale klager å ta i mot tilbudet om å betale spotpris i avregningsperioden.

  24.06.2010
 • Sak: 10-64 Klage vedrørende fakturering av fritidsbolig – SFE Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger og om forbruket var påregnelig. Klager avviste etterfakturert nettleie for de siste tre år og påsto et beskjedent strømforbruk. Klager påsto hun ikke hadde mottatt beskjed om å lese av måleren på flere år. Innklagede hadde stipulert i mer enn tre år og påsto jevnlig å ha sendt ut informasjon om måleravlesning. Nemnda fant at det målte forbruket ikke kunne anses som upåregnelig, og ut i fra en totalvurdering fant nemnda enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  05.08.2010
 • Sak: 10-61 Klage vedrørende etterfakturering og manglende avlesninger – Lyse AS

  Saken gjaldt etterfakturering av for lite fakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger. Nemnda la til grunn at forbruket ikke var bestridt. Nemnda la videre til grunn at innklagede ikke sendte klager påminnelse om måleravlesning. Det burde innklagede ha gjort. Etter en samlet vurdering kom nemnda til at innklagedes manglende etterlevelse av plikten til å innhente/legge til rette for innhenting av måledata, kombinert med manglende kunnskap om historikk om klagers forbruk, burde føre til en reduksjon i etterbetalingskravet på 25%.

  26.10.2011
 • Sak: 10-46 Klage vedrørende faktura – Vitel AS

  Saken gjaldt om økte, fakturerte strømpriser var i samsvar med kundens avtale. Klager avviste fakturerte priser for januar og februar 2010.Innklagede hadde tilbudt spotpris i perioden som forlik i saken. Nemnda fant det uklart hvordan betingelsene som regulerer avtalen mellom partene, herunder bestemmelser om pris, skal forstås. Etter nemndas oppfatning er det innklagede som har ansvaret for å uttrykke dette klart for å unngå misforståelser. Etter en helhetsvurdering anbefalte nemnda enstemmig å anbefale klager å ta i mot tilbudet om å betale spotpris i avregningsperioden.

  24.06.2010
 • Sak: 10-42 Klage vedrørende forbruk – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om riktig forbruk var lagt til grunn for faktureringen. Anlegget hadde 2 målere. Tvisten gjaldt kun forbruk målt på den ene måleren. Kontroll viste avvik på minus 3,32 % på den ene måleren. Klager reagerte ikke på sitt forbruk før leietaker flyttet ut. Hun fant da som aleneforbruker det høye forbruket uvanlig stort og kontaktet innklagede med tanke på å få fjernet den ene måleren. Klager utførte selv tiltak for å få ned forbruket, men merket ingen effekt. Etter mange henvendelser om kontroll av måleren, ble målerne fjernet. Klager var etter dette innstilt på å legge saken bak seg og godta selskapets tilbud om nedbetalingsavtale, men da nettselskapet påsto de manglet hennes selvavlesninger, ønsket hun å forfølge saken. Hun opplevde også inkasso- og stengevarsler som brudd på det hun hadde avtalt med innklagede. Nemnda fant det sannsynlig at det totalforbruk som lå til grunn for faktureringen var korrekt og at det i utgangspunktet derfor forelå en betalingsplikt. På grunn av sen reaksjon på henvendelser om kontroll, sent målerbytte, utsendelse av inkasso- og stengevarsel, feilaktige påstander om manglende selvavlesninger og ufullstendig informasjon om kostnader ved å fjerne en måler, anbefalte nemnda etter en helhetsvurdering at innklagedes fakturerte krav ble redusert med 50%.

  26.10.2011
 • Sak: 10-33 Klage vedrørende størrelse på forbruk – SFE Nett AS

  Saken gjaldt tvist om forbruk på gammel måler. Klager tilbakeviste krav på forbruk målt i 2007 og fram til målerbytte i august 2008. Klager mistenkte feil ved gammel måler eller at det hadde vært strømtyveri og viste til at huset for det meste sto tomt i 2007 og 2008 med minimalt forbruk. Innklagedekontrollavleste måleren i januar 2008 oppdaget at stipulering fra april 2006 til desember 2007 hadde vært for lav. Nemnda fant at det målte forbruket ikke kunne anses som upåregnelig, og klager ble enstemmig gitt ikke medhold.

  05.08.2010
 • Sak: 10-22 Klage vedrørende feilkoblet måler - etterfakturering – BE Nett AS

  Klager tilbakeviste etterfakturert krav på 11 900 kWh og anførte at han hadde funnet forbruket sannsynlig ut i fra omstendighetene i leiligheten. Han viste til at det elektriske anlegget var godkjent med plombert måler. Innklagede kontrollerte anlegget i 2009 og fant at måleren var feilkoblet slik at bare 17 % av forbruket ble målt. Måleren ble montert i 2001 og hadde vært feilkoblet siden da. Innklagede mente at klager ikke kunne ha vært i aktsom god tro. En enstemmig nemnd mente heller ikke at klager kunne ha vært i aktsom god tro og han ble ikke gitt medhold.

  24.06.2010
 • Sak: 10-06 Klage vedrørende etterfakturering - Fredrikstad EnergiNett as

  Klager hevdet å ha lest av måleren korrekt og hevdet at innklagede ikke kunne stipulere på grunn av manglende eller mangelfulle måleravlesninger over flere år. Klager hevdet videre at krav eldre enn tre år var foreldet. Innklagede viste til at da de mottok målerstand per 01.01.09 oppdaget de at kundens strømuttak var mye høyere enn summen av tilsendte fakturaer. Innklagede viste til at klager hadde innmeldt lave målerstander gjennom alle år. Innklagede påberopte seg utvidet foreldelsesfrist. Nemnda anbefalte enstemmig at klager burde betale for forbruk for perioden 12.01.07 til 01.01.09 som til sammen utgjorde ca 32.500 kWh og at det skulle fratrekkes det klager allerede hadde betalt i perioden.

  24.06.2010
 • Sak: 09-194 Klage vedrørende strømregning – etterfakturering pga manglende avlesninger – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager krevde det etterfakturerte kravet redusert eller frafalt og hevdet hun ikke var klar over at hun måtte lese av måleren. Innklagede hadde sendt måleravlesningskort hvert år og år og viste til at klager hadde hatt et langt høyere forbruk enn hun var fakturert for. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  04.08.2010
 • Sak: 09-190 Klage vedrørende forbruk på hytte – kontroll av måler – Istad Nett AS

  Klager hevdet et lavere forbruk enn fakturert på gammel måler og avviste krav på kr 17.397,26. Innklagede viste til at måleren var kontrollert og funnet i orden, og hevdet avregnet forbruk etter kundens avlesning var riktig. En enstemmig nemnd fant at forbruket ikke kunne anses som upåregnelig og nemnda anbefalte ikke at klager ble gitt medhold.

  24.06.2010
 • Sak: 09-173 Klage vedrørende feilmåling – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt kunden var underlagt næringskontrakt. Næringskontrakter faller utenfor nemndas kompetanseområde. Nemnda avviste under dissens å behandle klagen ut i fra at næringskontrakt på kundeforholdet ble lagt til grunn.

  24.06.2010
 • Sak: 09-172 Klage vedrørende etterfakturert forbruk pga manglende avlesninger - feriested – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt høyt strømforbruk. Klager avviste fakturert forbruk i perioden mai/juni 2009 og hevdet forbruket var for høyt selv om det var lagt til etterslep pga manglende avlesning. Nemnda la til grunn at forbruket ikke kunne anses som upåregnelig og at det var sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt. Nemnda fant enstemmig at klager ikke kunne gis medhold.

  09.03.2010
 • Sak: 09-160 Klage vedrørende etterfakturering – Malvik Everk AS

  Klager mottok etterfakturert krav på kr 28.382,03 fordi innklagede ikke hadde avregnet hennes strømforbruk etter leverandørbytte. Klager hevdet feilen skyldes innklagede og avviste kravet. Innklagede hevdet klager ikke kunne ha vært i aktsom god tro og hevdet hun burde sett at hun ikke ble fakturert for kraftforbruk og bare for nettleie. En enstemmig nemnd kunne ikke se at klager hadde vært i aktsom god tro og hun ble ikke gitt medhold.

  24.06.2010
 • Sak: 09-152 Klage vedrørende måler og strømforbruk på hytte – Indre Hardanger Kraftlag as

  Saken gjaldt uenighet om merforbruk. Klager krevde skjønnsmessig redusert nettleieregning for merforbruk etter at hans varmeovner hadde slått seg på fullt etter strømavbrudd. Nemnda la til grunn at klagers valg av elektrisk utstyr og utstyrets strømforbruk, var hans eget ansvar. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  09.03.2010
 • Sak: 09-139 Klage vedrørende etterfakturering – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjelder etterfakturering pga manglende avlesninger. Klager avviste krav om etterfakturering og påsto han ikke hadde vært klar over problemer med avregningen. Han hevdet han trodde avlesning ble gjort automatisk. Nemnda fant enstemmig at innklagede hadde anledning til å etterfakturere. Klager ble ikke gitt medhold.

  04.01.2010
 • Sak: 09-138 Klage vedrørende etterfakturering – Hadeland EnergiNett AS

  Saken gjaldt etterfakturering pga manglende avlesninger. Klagerne tilbakeviste etterfakturert krav og undret seg over at innklagede ikke hadde etterlyst noen måleravlesning på 1 ½ år. De hevdet de ikke hadde mottatt avlesningskort og trodde innklagede kunne fjernavlese deres måler. Klagerne bestred ikke forbruket. Nemnda fant enstemmig at innklagede hadde anledning til å etterfakturere og klagerne ble ikke gitt medhold.

  04.01.2010
 • Sak: 09-131 Klage vedrørende etterfakturert krav – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager protesterte mot å bli etterfakturert fordi det var gått fire år uten at innklagede foretok kontrollavlesning. Innklagede viste til at de hadde sendt oppfordring om måleravlesning og hadde lagt igjen beskjed hos klager om at de ønsker tilgang til måler. En samlet nemnd var klar på at nettselskapets rutiner for å overholde plikten til å påse årlig avlesning burde skjerpes. Nemnda var delt i synet på om klager i denne saken kunne etterfaktureres.

  09.03.2010
 • Sak: 09-115 Klage vedrørende forbruk – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt fakturert forbruk ved manglende avlesninger. Klager tilbakeviste fakturert forbruk og påsto å ha blitt fakturert 3-4 tusen kWh for høyt for 2008. Innklagede stipulerte klagers forbruk i de perioder avlesning manglet. Det hadde vært minst en reell avlesning per år. Nemnda kunne ikke se at klager var fakturert feil og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  04.01.2010
 • Sak: 09-109 Klage vedrørende etterfakturert krav – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om etterfakturert forbruk på grunn av manglende registrering av bestilling. Klager tilbakeviste etterfakturert krav og hevdet feilen og ansvaret lå hos innklagede. Innklagede oppdaget i 2009 at det ikke var registrert kunde på anlegget etter 2006 da det ble stengt. Anlegget var senere tatt i bruk. En enstemmig nemnd fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  09.03.2010
 • Sak: 09-108 Klage vedrørende avregning – påstand om manglende avlesning – BKK Nett AS

  Saken gjaldt ikkeregistrerte målerstander og etterfakturering. Klager tilbakeviste etterfakturert krav og hevdet å ha lest av måleren og levert målerstand per avlesningstelefon der hun to ganger hørte at avlesningen virket unormalt høy hvorpå hun kontrollerte og ringte inn tallet på nytt. Innklagede finner ikke at klager kan ha vært i god tro når hun har mottatt strømregninger for kun 1 672 kWh, mens reelt forbruk var 34 336 kWh. Nemnda finner enstemmig ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

  28.10.2009
 • Sak: 09-105 Klage vedrørende måleravlesninger – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt etterfakturering pga manglende registrerte målerstander. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet han hadde levert måleravlesninger via innklagedes nettsider. Disse ble avvist av innklagedes datasystem. Nemnda fant enstemmig at innklagede hadde anledning til å etterfakturere og klager ble ikke gitt medhold.

  28.10.2009
 • Sak: 09-100 Klage vedrørende faktura for fjernvarme – spørsmål foreldelse av fordring – Vesterålskraft Nett AS

  Saken gjaldt tvist om etterfakturert fjernvarmeforbruk. Klager hevdet han ikke hadde mottatt informasjon om at de regningene han mottok ikke dekket all energien innklagede hadde levert og han tilbakeviste etterfakturert krav. Innklagede viste til at pga en svikt hos dem ble ikke fjernvarmekontrakt overført til klager da han overtok boligen. Strømkontrakt ble korrekt overført. Innklagede etterfakturerte forbrukt fjernvarme med kr 4.818,25. Nemnda var delt i synet på om klager var i aktsom god tro. Med dissens anbefalte nemnda at etterfakturert krav ble frafalt.

  04.01.2010
 • Sak: 09-98 Klage vedrørende høyt strømforbruk målt i tidligere måler – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om strømforbruk. Klager bestred det høye strømforbruket de siste årene og påsto at forbruket gikk ned etter at måleren ble skiftet. Innklagede kunne ikke finne grunnlag for at det var feil i målingen, faktureringen eller måleren. Nemnda la til grunn at det ikke var feil ved måleren og at forbruket ikke kunne anses som upåregnelig. En enstemmig nemnd fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt. Hun ble ikke gitt medhold.

  28.10.2009
 • Sak: 09-94 Klage vedrørende fakturaer – Vitel AS

  Saken gjaldt forskudd og fratrekk av forskudd. Klager krevde å få tilsendt fakturaer som samsvarte med avtalevilkårene. Nemnda registrerte at kundeforholdet var opphørt og at partene var enige om at det skulle sluttavregnes. Nemnda tok ikke stilling til det generelle avtalespørsmål i denne saken og avviste enstemmig saken fra behandling.

  28.10.2009
 • Sak: 09-86 Klage vedrørende strømforbruk og etterfakturering – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt tvist om grunnlag for etterfakturerting av tidligere ikkefakturert forbruk. Klager tilbakeviste etterfakturert krav på 8 660 kWh. Hanpåsto å ha sendt inn avlesninger i 2008, men at de siste avlesningene ikke kom igjennom på innklagedes hjemmeside. Avlesningene ble derfor sendt på SMS i stedet. Innklagede stipulerte for lavt i 2008 pga manglende registrerte avlesninger og etterfakturerte faktisk forbruk i første periode i 2009 etter mottatt avlesning. Nemndas flertall la til grunn at innklagede hadde anledning til å etterfakturere og anbefalte at det etterfakturerte forbruket skulle fordeles etter justert innmatingsprofil med priser som gjaldt på det tidspunkt forbruket fant sted.

  28.10.2009
 • Sak: 09-84 Klage vedrørende overførsel av strømabonnement – Hadeland Energi AS

  Saken gjaldt tvist om strømpris etter navnendring i kundeforholdet innen samme husstand. Klager krevde tilbakebetalt differansen mellom leveringspliktpris og den beste strømpris hun kunne valgt om nødvendig informasjon var blitt gitt ved overførselen av nettleie og kraftleveranse fra hennes manns navn til hennes eget navn.Innklagede hevdet å ha fulgt de retningslinjer de er pålagt i forhold til gjeldende nøytralitetsprinsipper. En samlet nemnd la til grunn at meningen med inngitt melding om navneendring var at anlegget skulle lyde på hennes navn i stedet for mannens navn. Meningen var ikke opphør og inngåelse av nytt abonnement. Klagen ble enstemmig gitt medhold.

  04.01.2010
 • Sak: 09-82 Klage vedrørende faktura – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturert forbruk pga manglende avlesninger. Klager bestred krav på etterfakturert nettleie og strømforbruk på kr 12.396,19. Han hevdet et lavere forbruk og viste til at han hadde vært svært mye borte fra leiligheten de siste fem årene. Innklagede hadde pga manglende avlesninger og for lav stipulering etterfakturert for perioden 02.01.06 – 01.03.09. Nemnda mente at begge parter kunne lastes i denne saken og anbefalte enstemmig at kravet ble redusert med 1/4 del.

  28.10.2009
 • Sak: 09-81 Klage vedrørende manglende avlesning og etterfakturering – Narvik Energinett AS

  Saken gjelder etterfakturering for tre år pga manglende avlesninger. Klager avviste å dekke hele det etterfakturerte kravet på kr 67.705,49 selv om strømforbruket var riktig og syntes det var urimelig i forhold til den informasjon de hadde mottatt og at innklagede burde ha påpekt manglende avlesning på et tidligere tidspunkt. Innklagede hevdet at det var deres ansvar å legge til rette for at kunden skulle kunne lese av og at besøk for avlesning krevde store ressurser. En enstemmig nemnd la til grunn at begge parter kunne lastes, og anbefalte at kravet ble redusert med 1/3 del.

  28.09.2009
 • Sak: 09-80 Klage vedrørende etterfakturering av forbruksavgift - Hålogaland Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om etterfakturering av forbruksavgift pga registreringsfeil. Klager bestred etterfakturert krav på forbruksavgift og påsto at han hadde vært i aktsom god tro. Han anførte at fakturaer før og etter feilregistrering oppsto, var helt like. Han tok for gitt at offentlige avgifter var inkludert i disse. Innklagede mente klager ikke kunne ha vært i aktsom god tro. Nemnda la vekt på at det fremgikk av fakturaspesifikasjon at prisene var inkludert avgifter og kunden måtte kunne legge til grunn at det også gjaldt forbruksavgift. Nemnda anså klager for å ha vært i aktsom god tro og anbefalte enstemmig at etterfakturert krav på forbruksavgift ble frafalt.

  28.10.2009
 • Sak: 09-75 Klage vedrørende faktura – Ringeriks-Kraft AS

  Saken gjaldt etterfakturering og manglende registrering av målerstander i fem år for hytte. Klager krevde faktura for nettleie og kraftforbruk på kr 44.737,- ettergitt og viste til at de regelmessig hadde sendt inn målerstand ved slippen som fulgte med påminnelsen om avlesning og for desember 2008 via SMS. Innklagede stilte seg uforstående til at samtlige avlesningskort siden 2004 ikke var kommet frem til dem, men bare SMS meldingen. Innklagede sluttet av det at klager ikke hadde sendt inn avlesninger. Nemnda var delt i spørsmålet om kunden kunne etterfaktureres. Med dissens anbefalte nemnda at etterbetalingskravet ble frafalt.

  28.09.2009
 • Sak: 09-72 Klage vedrørende krav om etterbetaling – Trondheim Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering og spørsmål om god tro. Klager hevdet aktsom god tro ved at hun hadde lest av måler, formidlet målerstander, fått disse godkjent og betalt regningene. Hun avviste krav om etterbetaling på kr 6.254,37. Innklagede hevdet utsendte fakturaer hadde vært så lave at kunden ikke kunne ha vært i god tro. Nemnda var delt i spørsmålet om kunden var i aktsom god tro. Med dissens anbefalte nemnda at etterbetalingskravet ble frafalt.

  25.11.2009
 • Sak: 09-64 Klage vedrørende manglende registrering av måleravlesninger og for lavt stipulert forbruk samt at måler er kassert uten først å ha blitt kontrollert. Klage vedrørende jordfeil – Krav om erstatning for utbedringskostnad – Fauske Lysverk AS

  Saken gjaldt forbruk/måleravlesning og jordfeil. Avlesninger var ikke registrert og standene ble stipulert for lavt og det framkom et etterslep. Måleren ble skiftet og kassert uten at den var kontrollert, men forbrukshistorikken viste at måleren hadde oppført seg normalt helt til demontering. Nemnda fant enstemmig at etterfakturert forbruk kunne anses som påregnelig og at klager hadde brukt og måtte betale den strøm som var fakturert. Klager ble pålagt utbedring av feil i eget anlegg og nemnda var enstemmig i at klager selv måtte betale for dette.

  28.09.2009
 • Sak: 09-63 Klage vedrørende faktura – Hafslund Nett AS

  Klager avviste å betale for strømforbruk i den perioden leiligheten var brannskadet og ubeboelig. Klager hevdet det var utleier som var ansvarlig for å si opp og for strømforbruket i perioden. Innklagede hevdet klager var ansvarlig for strømforbruket frem til han sa opp. Nemnda la til grunn at en strømavtale løper inntil den blir sagt opp og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  28.10.2009
 • Sak: 09-62 Klage vedrørende periodisering av forbruk og antatt årsforbruk på hytte – Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt årsforbruk og fordeling av forbruk på sommerhytte. Klager krevde at forbruket ble periodisert til den perioden det påløp. Forbruket var avlest fire ganger per år. Årsforbruket ble omregnet maskinelt og avregnet ved årsskiftet. Nemnda hadde ingen innvendinger til måten dette var gjort på.

  28.09.2009
 • Sak: 09-57 Klage vedrørende fakturert forbruk på gård – Drangedal everk KF

  Saken gjaldt feilmålt forbruk på gård. Elklagenemnda fant at klager var å betrakte som næringsutøver. Kundeforhold mellom energiverk og næringsutøvere ligger utenfor nemndas kompetanseområde og saken ble enstemmig avvist fra behandling.

  01.07.2009
 • Sak: 09-53 Klage vedrørende fordeling av etterfakturert forbruk og om forbruket er sannsynliggjort – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk og fordeling av etterfakturert forbruk. Klager tilbakeviste etterfakturert forbruk og fordelingen av forbruket og ønsket at forbruket ble fordelt over tid. Innklagede hevder at underrapportert forbruk hadde bygget seg opp over lang tid og de ville ikke fordele forbruket tilbake i tid når det kunne påvises at kunden systematisk hadde underrapportert. Innklagede viste til at klagers kraftleverandør heller ikke ville fordele forbruket. Nemnda la enstemmig til grunn at klager måtte betale for sitt forbruk og at det etterfakturerte forbruket skulle etterberegnes og fordeles etter justert innmatingsprofil. Innklagede kunne kreve erstattet av klager eventuelle ekstrakostnader ved å fordele etter justert innmatingsprofil, begrenset oppad til kr 2.000,-.

  28.10.2009
 • Sak: 09-47 Klage vedrørende forbruk på hytte – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om høye strømregninger og målt forbruk samt kontroll av måler. Klager påsto et lavere strømforbruk og at innklagede måtte bekoste kontroll av måleren. Innklagede kunne ikke se at det forelå forhold som skulle tilsi at målt og fakturert forbruk ikke var korrekt og at det derfor heller ikke var grunnlag for målerkontroll. Nemnda la til grunn at det ikke var feil ved måleren og at forbruket ikke kunne anses som upåregnelig og at klager hadde brukt den strøm som var målt. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  28.09.2009
 • Sak: 09-45 Klage vedrørende regning – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt tvist om fakturert forbruk. Klager bestred forbruket. Nemnda la til grunn at avlesning var foretatt ved oppstart og ved avslutning av abonnementet. Forbruket ble ansett å være innenfor det normale og nemnda fant enstemmig at det var sannsynliggjort at klager hadde brukt den strøm som var målt og klager måtte betale for sitt forbruk.

  01.07.2009
 • Sak: 09-39 Klage vedrørende avregning – Hadeland Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om maskinell måleravlesning når justert stand var lagt til grunn fordi måleravlesning ikke var mottatt på avlesningsdato ved årsskiftet. Klager avviste maskinelt stipulert forbruk. Nemnda la til grunn at innklagede, i samsvar med egne frister og gjeldende regelverk, hadde hjemmel til å stipulere når avlesning ikke forelå per 01.01, og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  01.07.2009
 • Sak: 09-35 Klage vedrørende forskudd – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt tvist om størrelsen på a-kontobeløp og forskudd. Partene var blitt forlikt og nemnda ga en generell uttalelse.

  28.09.2009
 • Sak: 09-30 Klage vedrørende krav på strømforbruk på hytte – Energi 1 Follo / Røyken as

  Saken gjaldt tvist om størrelsen på avregning Klager avviste høyt fakturert forbruk og mistenkte at noe gikk galt ved målerbytte. Nemnda var av den oppfatning at det ikke kunne ha oppstått en feil ved telleverket i forbindelse med demonteringen av måleren. En enstemmig nemnd fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt og klager måtte betale for sitt forbruk.

  01.07.2009
 • Sak: 09-26 Klage vedrørende faktura – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt krav på nettleie og strømleveranse for en periode etter at klager var flyttet. Klager hevdet han flyttet ut i oktober 2008 og at huseier var ansvarlig for strømforbruk etter at han var flyttet. Innklagede hevdet de fikk telefonbeskjed fra huseier den 12.12.08 om at klager var flyttet ut samme dag og de kunne ikke se at klager hadde dokumentert at han flyttet ut i oktober 2008. Nemnda la til grunn at en strømavtale løper inntil den blir sagt opp. Etter en helhetsvurdering fant nemnda enstemmig at det ikke var sannsynliggjort at det ble sagt opp før 12.12.08. Klager måtte betale nettleie og strømforbruk frem til da.

  28.10.2009
 • Sak: 09-17 Klage vedrørende opphørsregning – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt tvist om krav knyttet til forbruk etter at klager flyttet ut av boligen. Ved en feil fortsatte klager å betale for strømabonnement etter at han hadde flyttet. Han trodde regningene gjaldt ny bolig. Innklagede oppfattet at kundeforholdet skulle fortsette med endring på regningsadresse. Nemnda mente at begge parter måtte bære ansvaret for den misforståelsen som var oppstått og anbefalte enstemmig at krav om ytterligere betaling fra klager ble frafalt.

  01.07.2009
 • Sak: 09-16 Klage vedrørende bytte av strømmåler – Nord-Salten Kraftlag A/L

  Saken gjaldt spørsmål om kundens innsyn og verifisering av målerstand ved nedtaking av måler.

  15.05.2009
 • Sak: 08-181 Klage vedrørende strømforbruk på hytte – A/L Nord-Østerdal Kraftlag

  Saken gjaldt tvist om målt forbruk på hytte og om måleren sto på 0 ved installering.

  15.05.2009
 • Sak: 08-174 Klage vedrørende feil ved måler – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt feil ved måler over flere år og spørsmål om foreldelsesfrist. Klager krevde tilbakebetalt for ca 108 000 kWh innbetalt i perioden 2000 til 2007 da det viste seg at det hadde vært feil ved måleren og innklagede kjente til dette. Måleren hadde hatt feilvisning på 46,5% ved 80A. Klager var tilgodesett med 28 000 kWh pluss 10 000 kWh. En enstemmig nemnd anbefalte at differansen mellom målt og brukt forbruk ble tilbakebetalt til klager fra 23.06.05, både hva gjaldt nettleie og kraftforbruk og at utvidet foreldelsesfrist gjaldt.

  28.09.2009
 • Sak: 08-169 Klage vedrørende strømregning – Bodø Energi AS

  Saken gjaldt feil i innrapportert målerstand som førte til tilbakebetaling og senere etterfakturert krav i sluttfaktura.

  15.05.2009
 • Sak: 08-147 Klage vedrørende krav på forbruk i ubebodd hus – Hadeland EnergiNett AS

  Saken gjaldt krav om tilbakebetaling for forbruk i ubebodd hus. Grunnlaget var påstand om et langt lavere forbruk enn det som var avlest og fakturert. Forbruket var stipulert over en periode på 3 ½ år, men avlest i 2007 og 2008.

  08.04.2009
 • Sak: 08-145 Klage vedrørende faktura – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om grunnlag for etterfakturering. Klager kunne ikke se at grunnlag for kravet var dokumentert og krevde tilbakebetalt kr 14.000,- som var innbetalt på opprinnelig krav pålydende kr 33.466,96. En enstemmig nemnd fant at med det fratrekk innklagede hadde foretatt, hadde ikke klager betalt for mye. Han fikk ikke medhold i sitt krav.

  28.10.2009
 • Sak: 08-138 Klage vedrørende etterfakturering – Trondheim Energi AS

  Saken gjaldt etterfakturering av priskorreksjonsbeløp.

  27.04.2009
 • Sak: 08-132 Klage vedrørende stipulering av forbruk – krav om tilbakebetaling av for mye innbetalt – Voss Energi AS

  Saken gjaldt krav om tilbakebetaling. Grunnlaget var stipulert forbruk for fritidsbolig på grunn av manglende avlesninger over mange år. Stipuleringen var for høy og klager krevde følgelig tilbakebetaling. Saken gjaldt også foreldelse av fordringer.

  19.02.2009
 • Sak: 08-129 Klage vedrørende forbruk i hybel også målt i hovedleilighet – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt feil ved måleutstyr og feilmåling.

  27.02.2009
 • Sak: 08-128 Klage vedrørende etterfakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt etterfakturert strømforbruk sett i lys av tvist om avtaleinngåelse.

  08.04.2009
 • Sak: 08-120 Klage vedrørende uenighet om hvilken mengde energi som er levert i en bestemt periode – Skagerak Energi AS

  Saken gjaldt tvist vedrørende innmelding som var gjort over telefon.

  16.01.2009
 • Sak: 08-113 Klage vedrørende strømregninger – Tussa-24 AS

  Saken gjaldt hvem som var ansvarlig for strømkostnader fra tidligere kundes dødsdato til nytt abonnement ble tegnet.

  27.02.2009
 • Sak: 08-112 Klage vedrørende etterbetaling etter at installert måler har vært feilprogrammert – Trondheim Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om etterfakturering.

  27.02.2009
 • Sak: 08-109 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt påstand om strømtyveri, manipulering av måler og etterfakturert, beregnet forbruk.

  27.02.2009
 • Sak: 08-108 Klage vedrørende avregning – Smartprosjektet hos Skagerak Nett AS – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt tvist om etterfakturering der måleren hadde registrert korrekt forbruk, men feilprogrammering i prøveprosjekt for elektronisk målerverdiinnsamling hadde medført at klager kun ble avregnet for halvparten av det reelle forbruk.

  08.04.2009
 • Sak: 08-98 Klage vedrørende krav / tilleggsbetaling – Fredrikstad Energisalg AS

  Spørsmål om god tro mht årsavregningen for 2005 og 2006 samt krav for 1. kvartal 2007.

  16.01.2009
 • Sak: 08-97 Klage vedrørende prisen per kWh på opphørsregning for 2007 - NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk skulle faktureres med priser som gjaldt for perioden forbruket fant sted.

  16.01.2009
 • Sak: 08-95 Klage vedrørende faktura - Tafjord Marked AS

  Saken gjaldt forbruk og feil ved montering av måler.

  16.01.2009
 • Sak: 08-81 Klage vedrørende etterfakturering av nettleie – Tussa-24 AS

  Saken gjaldt etterfakturert krav på nettleie energiledd og forbruksavgift for 2 ½ år.

  04.12.2008
 • Sak: 08-79 Klage vedrørende opphørsregning – Lyse AS

  Saken gjaldt forbruk fakturert i opphørsregning.

  04.12.2008
 • Sak: 08-78 Klage vedrørende forbruk – Andøy Energi AS

  Saken gjaldt fakturert forbruk for bolig, feil ved måler og manglende måleravlesninger.

  04.12.2008
 • Sak: 08-77 Klage vedrørende tilbakebetaling av betalte strømregninger – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt spørsmål om hvem som var betalingsansvarlig når avtale var tegnet av huseier og boligen var leiet ut uten at abonnementet var overført til leietaker.

  04.12.2008
 • Sak: 08-76 Klage vedrørende avregningsfeil ved automatisk overføring av målerverdier - Smartnettprosjektet – Skagerak Nett AS

  Tvist om etterfakturering. Feil i automatsk overføring av måleverdier i bolig. 50% av virkelig forbruk var avregnet i perioden 04.01.05 – 17.12.07.

  04.12.2008
 • Sak: 08-72 Klage vedrørende faktura – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om høye strømregninger og målt forbruk samt kontroll av måler. Klager ba om at innklagede reduserte regningen, trakk tilbake alle inkassokrav og at hun fikk en nedbetalingsplan. Nemnda la til grunn at det ikke var feil ved måleren og at forbruket ikke kunne anses som upåregnelig og at det derfor var sannsynlig at målt forbruk var korrekt. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  01.07.2009
 • Sak: 08-67 Klage vedrørende etterfakturering av strømforbruk og nettleie – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkobling av måler.

  04.12.2008
 • Sak: 08-60 Klage vedrørende etterfakturering – Øvre Eiker Nett AS

  Saken gjaldt forbruk.

  15.12.2008
 • Sak: 08-55 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt fakturert forbruk basert på kundens avlesninger.

  09.09.2008
 • Sak: 08-46 Klage vedrørende fakturert forbruk på hytte – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt etterfakturering av for lite fakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger.

  04.12.2008
 • Sak: 08-42 Klage vedrørende faktura for forbruk og nettleie på sommerhytte – HelgelandsKraft AS

  Saken gjaldt etterfakturert forbruk på sommerhytte.

  09.09.2008
 • Sak: 08-33 Klage vedrørende fakturert forbruk på sommerhytte – Eidsiva Marked AS

  Saken gjaldt uenighet om periodisering av forbruk på sommerhytte.

  09.09.2008
 • Sak: 08-31 Klage vedrørende faktura – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt manglende oppsigelse av kundeforhold for bofellesskap.

  04.12.2008
 • Sak: 08-26 Klage vedrørende opphør – Vitel AS

  Saken gjaldt uenighet om å betale forskudd til leverandør når klager hadde byttet til annen leverandør.

  13.06.2008
 • Sak: 08-15 Klage vedrørende måler i hytte – Nord-Salten Kraftlag A/L

  Saken gjaldt uenighet om det forelå feil ved måler med terminal for fjernavlesning / oppkobling av måler.

  09.09.2008
 • Sak: 08-03 Klage vedrørende etterberegning av strøm – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt kreditering og senere etterfakturering pga manglende avlesninger.

  13.06.2008
 • Sak: 08-02 Klage vedrørende forbruk - stenging – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av for lite fakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger. Saken gjaldt også foreldelse av fordringer.

  13.06.2008
 • Sak: 07-189 Klage vedrørende opphørsregning – BKK Nett AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling av feilaktig tilgodebeløp.

  19.05.2008
 • Sak: 07-186 Klage vedrørende fakturert forbruk og leveringsplikt - Energi 1 Follo/Røyken as

  Saken gjaldt leveringsplikt og klagers tvil om tallgrunnlag for fakturering.

  19.05.2008
 • Sak: 07-184 Klage vedrørende avregning for hytte – Skagerak Nett

  Saken gjaldt feilavlesning ved at siste siffer ikke ble lest av. Saken gjaldt også foreldelse av fordringer.

  19.05.2008
 • Sak: 07-182 Klage vedrørende fakturert forbruk etter installasjon

  Saken gjaldt uenighet om ikke fakturert forbruk pga registreringsfeil i terminalutstyret ved montering av måler for fjernavlesing.

  19.05.2008
 • Sak: 07-176 Klage vedrørende årsavregning for sommerhytte – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert årsforbruk for sommerhytte.

  19.05.2008
 • Sak: 07-169 Klage vedrørende årsavregning – LOS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av for lite fakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger.

  19.05.2008
 • Sak: 07-168 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av for lite fakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger. Saken gjaldt også foreldelse av fordringer.

  19.05.2008
 • Sak: 07-159 Klage vedrørende strømregning – Haugaland Kraft AS

  Saken gjaldt etterfakturering av for lite fakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger. Saken gjaldt også foreldelse av fordringer.

  19.05.2008
 • Sak: 07-143 Klage vedrørende faktura

  Saken gjaldt måleravlesninger.

  27.06.2007
 • Sak: 07-136 Klage vedrørende etterfakturert krav og kundebehandling

  Saken gjaldt uenighet om strømforbruk.

  27.06.2007
 • Sak: 07-132 Klage vedrørende e-faktura

  Saken gjaldt e-faktura og inkasso.

  27.06.2007
 • Sak: 07-118 Klage vedrørende tariff - pris på strøm og nettleie

  Saken gjaldt spørsmål om anlegget skulle tarifferes og faktureres som bolig eller fritidsbolig.

  27.06.2007
 • Sak: 07-117 Klage vedrørende antall kWh beregnet i gitt periode – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert årsforbruk for bolig.

  19.05.2008
 • Sak: 07-114 Klage vedrørende kostnadene av målerkontroll og for mye betalt nettleie og kraftpris

  Saken gjaldt uenighet om strømforbruk.

  27.06.2007
 • Sak: 07-112 Klage vedrørende forbruk – feil ved måler

  Saken gjaldt avregningsfeil.

  27.06.2007
 • Sak: 07-108 Klage vedrørende avregning

  Saken gjaldt avregningsfeil.

  27.06.2007
 • Sak: 07-98 Klage vedrørende avregning

  Saken gjaldt etterfakturering.

  27.06.2007
 • Sak: 07-97 Klage vedrørende skjønnsmessig avregning – skifte fra 1-fas til 3-fas måler

  Saken gjaldt spørsmål om hvem som var ansvarlig for at det ikke ble sendt inn melding ved utvidelse av anlegget.

  27.06.2007
 • Sak: 07-82 Klage vedrørende faktura

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger.

  27.06.2007
 • Sak: 07-71 Klage vedrørende etterfakturering av strømforbruk i ferieleilighet

  Etterfakturering.

  27.06.2007
 • Sak: 07-68 Klage vedrørende faktura

  Etterfakturering.

  27.06.2007
 • Sak: 07-62 Klage vedrørende etterfakturert forbruk

  Saken gjaldt etterfakturering pga manglende innsendte målerstander og ikke opplyst bruksendring fra fritidshus til helårsbolig.

  27.06.2007
 • Sak: 07-59 Klage vedrørende etterfakturering

  Etterfakturering på grunn av manglende avlesninger.

  27.06.2007
 • Sak: 07-39 Klage vedrørende strømregninger

  Saken gjaldt forbruk og fakturering.

  27.06.2007
 • Sak: 07-18 Klage vedrørende strømforbruk

  Saken gjaldt strømforbruk.

  27.06.2007
 • Sak: 07-05 Klage vedrørende årsavregning for bolig og fritidsbolig

  Saken gjaldt spørsmål om beregnede vs. avleste målerstander, utregning av fakturaer og avtale om fastprisavtaler.

  27.06.2007
 • Sak: 06-179 Klage vedrørende etterfakturert forbruk

  Saken gjaldt etterfakturering av for lite fakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger.

  27.06.2007
 • Sak: 06-171 Klage vedrørende strømmåler

  Spørsmål om det var feil ved måleren som førte til det høye forbruket.

  27.06.2007
 • Sak: 06-160 Klage vedrørende etterfakturering

  Saken gjaldt fakturert forbruk på grunn av manglende bestilling.

  27.06.2007
 • Sak: 06-156 Klage vedrørende faktureringsrutine og -hyppighet

  Saken gjaldt faktureringshyppighet.

  27.06.2007
 • Sak: 06-131 Klage vedrørende avregning

  Spørsmål om foreldelse av fordring og etterbetaling på grunn av manglende avlesninger gjennom flere år.

  27.06.2007
 • Sak: 06-128 Klage vedrørende faktura

  Saken gjaldt to forhold. For det første foreldelse av fordringer og for det andre krav på utestående i henhold til avtale om nedbetalingsordning.

  27.06.2007
 • Sak: 06-105 Klage vedrørende strømregninger

  Spørsmål om fakturert kraftpris stemte med lovet kraftpris.

  27.06.2007
 • Sak: 06-101 Klage vedrørende strømregninger for kollektiv

  Saken gjaldt betaling for forbrukt strøm.

  27.06.2007
 • Sak: 06-92 Klage vedrørende avregning på fritidsbolig

  Saken gjaldt to forhold. For det første foreldelse av fordringer og for det andre stipulering på grunn av manglende avlesninger.

  27.06.2007
 • Sak 14-022 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Tussa Nett AS

  Saken gjaldt om det kunne etterfaktureres når avlesning ikke var innhentet på 3 ½ år. Klager avviste hele det etterfakturerte kravet på grunn av nettselskapets manglende rutiner for innhenting av målerdata. Hun hevdet hun ikke visste at hun skulle lese av måleren og at hun ikke mottok purring på måleravlesning på 3 ½ år. Hun hadde ikke abonnement på lokalavis, og la vekt på at hun ikke mottok varsel på mobiltelefon før ordningen ble etablert i februar 2013. Tussa Nett AS viste til at forbruket hadde vært stipulert siden 2009 og etter avlesning i 2013 ble klager etterfakturert for tre år. Tussa Nett hadde informert i alle lokalaviser og sendt som adressert post ett varsel pr. år og fra 2013 sendt varsel på SMS. Nemnda mente Tussa Nett AS hadde fulgt opp regelverket med hensyn til måleravlesning, og hadde rett til å etterfakturere. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.06.2014
 • Sak: 11-86 Klage vedrørende strømregning – Telinet Energi AS

  Klagen gjaldt akontofakturering og faktureringsrutiner. Klager krevde forhåndsbetaling som sto i rimelig forhold til forventet forbruk. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

  02.09.2011
 • Sak: 14-004 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Energi 1 Follo Røyken AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager avviste et så stort etterfakturert krav og hevdet han ikke hadde mottatt e-post med påminnelse om avlesning eller purring fra og med 2008/09. Klager var kjent med at andre nettselskap purret på å få tilsendt målerstand, så klager hadde derfor ikke grunn til å tro at det var noe overforbruk. Energi 1 Follo Røyken AS viste til at måleren ikke var lest av siden januar 2006 og hevdet de hvert år hadde sendt påminnelse om avlesning til klagers e-postadresse og mente de hadde gjort tilstrekkelige forsøk på å få innhentet målerstand og at de derfor hadde anledning til å etterfakturere forbruk for de tre siste årene. Nemnda mente Energi 1 Follo Røyken AS hadde fulgt regelverket og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.06.2014

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?