Søk på nettsiden
 • Sak: 15-131 Klage vedrørende stenging – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt stenging på grunn av betalingsmislighold. Klager hevdet at stenging på grunn inkassosalær ikke var rettmessig. Klager viste til at hun hadde betalingsproblemer, og mente det skyldtes at Skagerak stipulerte for høye regninger. Skagerak mente at kunden gjennom sin gjennomgående illojalitet ovenfor betalingsfrister og lovlig påløpte kostnader over tid, hadde begått et vesentlig kontraktsbrudd. Skagerak viste blant annet til at avtalt nedbetalingsavtale ble misligholdt, og at klager hadde unnlatt å betale renter og salærer som påløp på grunn av for sen betaling. Nemnda mente at årsaken til betalingsmisligholdet i hovedsak skyldtes klagers manglende betalingsevne. Nemnda bemerket at Skageraks innfordringsrutiner kunne ha gjort situasjonen vanskeligere å håndtere enn den allerede var for klager. Nemnda mente ut i fra en totalvurdering at det ikke forelå et vesentlig kontraktsbrudd og at stenging derfor ikke var rettmessig. Klager ble gitt enstemmig medhold i at stenging ikke var rettmessig.

  25.12.2015
 • Sak: 15-071 Klage vedrørende stenging – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt om manglende betaling av inkassosalær kunne tjene som stengegrunnlag. Nav viste til at klager over lengre tid hadde vært på etterskudd med betaling av fakturaer til Skagerak Nett AS og at han konsekvent hadde unnlatt å betale renter og salærer som var påløpt på grunn av for sen betaling. Klager hadde imidlertid alltid betalt de faktiske strømutgiftene (nettleie). Nav mente at det ikke forelå et vesentlig mislighold ut i fra at klager ikke skyldte nettleie og at det ikke var grunnlag for å stenge strømmen i dette tilfellet. Skagerak Nett AS mente at både erkjennelsen av forsinkede betalinger og samme ovenfor lovlig påløpte kostnader over lengre tid, hver for seg, men uansett samlet, var et klart uttrykk for en grunnleggende illojalitet ovenfor nettselskapet som kontraktsmotpart og at det neppe var tvilsomt at kravet til vesentlighet var tilfredsstilt og at det forelå stengegrunnlag. Nemnda fant at det i sum forelå et vesentlig kontraktsbrudd fra klagers side overfor nettselskapet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.11.2015
 • Sak: 15-039 Klage vedrørende langvarig strømavbrudd – krav om kompensasjon – Energi 1 Follo Røyken AS

  Saken gjaldt kompensasjon for langvarig strømavbrudd. Klager krevde kompensasjon for langvarig strømavbrudd og viste til at han hadde hatt strømstans i over 12 timer og måtte kaste mat i frys/kjølerom. Energi 1 Follo Røyken AS viste til at tiden for kompensasjon for strømavbrudd gjaldt fra nettselskapet ble opplyst om strømavbruddet. Kompensasjon ville da bli gitt hvis feilrettingen tok over 12 timer. I dette tilfellet tok det under 12 timer fra det ble informert til feilen var rettet og det var ikke berettiget til kompensasjon. Nemnda fant at klager burde ta spørsmålet om kompensasjon opp med NVE samt at det ikke var dokumentert noe økonomisk tap. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.09.2015
 • Sak: 15-001 B Klage vedrørende strømutkobling – krav om dekning av egenandel – Trollfjord Kraft AS

  Saken gjaldt gjenopptagelse i sak 15-001 behandlet 23.03.15 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 23.03.15.

  04.09.2015
 • Sak: 15-001 Klage vedrørende strømutkobling – krav om dekning av egenandel – Trollfjord Kraft AS

  Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel for skade etter stenging av anlegg i utleiet leilighet. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 12 000 dekket fordi han som huseier ikke ble varslet om strømutkobling i leiligheten har leide ut og at han derved ikke kunne unngå vannskader. Trollfjord Kraft AS hevdet de ikke hadde plikt til å varsle huseier dersom det skulle stenges hos leietakere og de presiserte at klager ikke var å betrakte som kunde etter nettleieavtalen. Nemnda la til grunn at klager ikke var kunde eller bruker på anlegget på det tidspunkt klagen gjaldt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-263 Klage vedrørende jordfeil – krav om erstatning for utgift til jordefeilsøking i eget anlegg – Lyse Elnett AS

  Saken gjelder kundeservice og dekning av regning fra elektriker etter at klagers jordfeilbryter koblet ut klagers anlegg. Klager krevde regning på kr 4 900 fra elektriker dekket fordi hun måtte tilkalle elektriker da huset var uten strøm og hun ikke fikk tak i nettselskapet. Lyse Elnett AS antok at klager hadde ringt feil telefonnummer og viste til at det ble lokalisert periodisk jordfeil i lysanlegg som ble rettet samme dag. Lyse mente at jordfeilbryter normalt ikke ville slå ut ved feil i utenforliggende nett, med mindre den ikke var tilpasset anlegget den var installert i. Nemnda la til grunn at det ikke var en feil ved strømforsyningen som førte til utkobling av jordfeilbryteren og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-253 Klage vedrørende stenging – krav om tilbakebetaling av gebyr – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt om stengeprosedyrer var fulgt. Klager krevde gebyret på kr 3 250 refundert og hevdet selskapet ikke fulgte stengeprosedyrer fordi han ikke hadde mottatt varsel hverken skriftlig eller per telefon. TrønderEnergi Nett AS hevdet de hadde fulgt stengeprosedyrer og dokumenterte dette ved kopi av betalingsoppfordring/stengevarsel. De hevdet det også ble forsøkt å oppnå kontakt per telefon. Nemnda fant at TrønderEnergi Nett AS hadde fulgt stengeprosedyrene og at nettselskapet da hadde rett til å kreve gebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Uttalelse

  Sak: 14-101 Klage vedrørende tvist om åpning av stengt anlegg – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt kobling mellom energiselskap og inkassoselskap. Klager mente det prinsipielt var uheldig med tett samarbeid mellom energiselskap og inkassoselskap og hevdet purregebyr/salærer var fra et tidligere anlegg på et hus han hadde solgt. Han erkjente at stengingen var rettmessig og at det var hans feil at han var for sen med betaling. Fortum Distribution AS stengte klagers anlegg med grunnlag i et ubetalt krav i faktura pålydende kr 588,38. Nemnda fant ikke å kunne fatte et vedtak i denne saken da det ikke forelå noe krav om erstatning. Nemnda fant ikke grunnlag for å kritisere forholdet mellom nettselskapet og inkassoselskapet. Nemnda uttalte at et nettselskap i utgangspunktet ikke kan stenge et eksisterende anlegg med grunnlag i gjeld på et annet anlegg. Uttalelsen var enstemmig.

  11.11.2014
 • Sak: 12-199 Klage vedrørende stenging – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt refusjon av åpningsgebyr. Klager krevde refusjon av åpningsgebyr og hevdet hun ikke mottok stengevarsel. Hun kontaktet Fortum da anlegget var stengt og hun fant et brev om dette i postkassen. Hun betalte utestående pluss åpningsgebyr. Fortum hevdet at stengevarsel ble sendt 03.07.12 og at det ikke kom retur. De gikk derfor ut fra at det var mottatt av klager. Anlegget ble stengt 22.08.12. Nemnda la til grunn at stengeprosedyrene ikke var fulgt og anbefalte enstemmig at klager burde få refundert åpningsgebyret.

  25.06.2013
 • Sak: 12-108 Klage vedrørende stenging – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt stenging av anlegg. Klager og mente det burde utvises samfunnsansvar ved stenging av anlegg. Klager viste til at hun ikke hadde klart å betale i henhold til nedbetalingsavtale og mente Hafslund burde gått med på en nedbetalingsavtale hun kunne klare. Hafslund Nett AS hevdet at anlegget ble rettmessig stengt og viste til at klager ikke fullt ut hadde betalt de løpende fakturaer innen forfall og heller ikke overholdt inngåtte betalingsavtaler. Dette hadde ført til stenging flere ganger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 11-503 Klage vedrørende stenging – EB Nett AS

  Saken gjaldt stenging på grunn av betalingsmislighold og avslag på å få gjenåpnet anlegget. Klager krevde strømmen påkoblet og utestående krav stilt i bero til hun oppnådde betalingsevne. EB Nett AS viste til at stenging ble varslet i henhold til regelverket og at signert nedbetalingsavtale ble misligholdt. Klagen ble enstemmig ikke gitt medhold.

  27.06.2012
 • Sak: 11-284 Klage vedrørende stenging – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt om det forelå stengegrunnlag. Klager krevde erstatning og oppreisning etter at strømmen ble stengt i november 2009. Anlegget ble gjenåpnet i september 2010. Stengegrunnlaget var ca kr 3 500. Nemnda var delt i spørsmålet om det forelå et vesentlig mislighold som berettiget stenging. Med dissens fant nemnda at stenging var uberettiget og anbefalte at klager ikke skulle belastes for påkoblingsgebyr.

  08.03.2012
 • Sak: 11-193 Klage vedrørende gjenåpning av anlegg – Luostejok Kraftlag SA

  Saken gjaldt avslag på å få gjenåpnet et anlegg pga gjeld på et annet anlegg. Klager stilte spørsmål ved lovligheten av at innklagede ikke gjenåpnet et anlegg da gjelden på dette anlegget ble betalt selv om gjeld klager fortsatt hadde til innklagede på et annet, tidligere anlegg sto ubetalt. Innklagede avviste gjenåpning og hevdet at all gjeld, også fra tidligere anlegg, måtte være betalt før gjenåpning. Nemnda la til grunn at ”all gjeld til nettselskapet” er å forstå som all gjeld på det aktuelle anlegget. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  26.10.2011
 • Sak: 11-49 Klage vedrørende stenging av strøm – Sykkylven Energi AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende stenging av strøm. Klager mente det ikke forelå grunnlag for å stenge. Klager ønsket nedbetalingsavtale. Innklagede mente at både de og inkassoselskapet hadde opptrådt riktig i denne saken. Nemnda la til grunn at klager hadde betalt omtvistet beløp og at innklagede hadde fulgt gjeldende stengeprosedyrer. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  28.07.2011
 • Sak: 11-07 Klage vedrørende stenging av strøm – Tafjord Kraftnett AS

  Saken gjaldt stenging av strøm på bakgrunn av gjeld på tidligere abonnement. Klager hevdet at innklagede ikke hadde rett til å stenge eller nekte strømabonnement på bakgrunn av eldre gjeld fra tidligere anlegg. Innklagede hevdet at det forelå et rettmessig stengegrunnlag og mente at det ble feil om kunder som flytter til ny bolig skal slippe å gjøre opp sluttregning fra tidligere bolig. Nemnda anbefalte enstemmig at klager ble gitt medhold i at det ikke forelå grunnlag for stenging.

  28.07.2011
 • Sak: 10-671 Klage vedrørende avregning, stenging og erstatning – Energi 1 Follo Røyken as

  Saken gjaldt avregning, stenging og erstatning for fryseboks og matvarer. Klagers krav ble avvist av innklagede som mente oversendelse til inkasso, stengeprosedyrer og rutiner var korrekt. Innklagede fremsatte et forlikstilbud. Nemnda kunne ikke se at det var noe feil med innklagedes krav eller at stenging var urettmessig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold. Nemnda anbefalte klager å ta imot forlikstilbudet.

  24.10.2011
 • Sak: 10-269 Klage vedrørende kundeforhold, faktura og stenging – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om betaling av fakturaer etter et samlivsbrudd. Nemnda la på bakgrunn av klagers opplysninger til grunn at klager var bruker av anlegget i denne perioden og at klager derfor også var ansvarlig for å betale for strømmen. Nemnda kom videre til at klager ikke heftet for utgifter i forbindelse med inndrivelse, stenging og åpning av anlegget. Nemnda viste til at klager ikke var selskapets kunde på dette tidspunkt og heller ikke var varslet om inndrivelsen eller stengingen. Nemnda kom enstemmig til at nevnte utgifter burde fratrekkes totalkravet og det gjenstående beløp ble anbefalt redusert med 25% i forhold til selskapets tilbud.

  26.10.2011
 • Sak: 09-197 Klage vedrørende stenging – Askøy Energi AS

  Saken gjaldt om det forelå et grunnlag for å stenge klagers anlegg. Klager hevdet at hvert avtaleforhold måtte vurderes separat og at mislighold av nettleieavtale på ett anlegg ikke kunne gi grunnlag for stenging på et annet anlegg med ny nettleieavtale med samme kunde. Innklagede tilbakeviste påstand om at flere avtaler ikke kunne sees i sammenheng. Nemnda la enstemmig til grunn at det i denne saken ikke forelå stengegrunnlag og at det ikke var anledning til å stenge ett anlegg på grunnlag av gjeld på et annet anlegg selv om det var samme person som var kunde på begge anleggene.

  24.06.2010
 • Sak: 09-168 Klage vedrørende stenging – Askøy Energi AS

  Saken gjaldt stenging og åpning av anlegg. Klager krevde gjenåpning på bakgrunn av betalingsgaranti. Garanti var gitt for opparbeidet gjeld på nettleie, videre betaling av nettleie og kraftforbruk samt for omkostninger i forbindelse med stenging og gjenåpning. Garantien omfattet ikke opparbeidet gjeld på kraftforbruk. Nemnda la til grunn at gjeld på kraftforbruk som ikke er levert i henhold til reglene om leveringsplikt, ikke omfattes at vilkårene for gjenåpning i nettleieavtalen. Nemnda la til grunn at det ikke var dokumentert krav fra innklagedes side som grunnlag for stenging. Nemnda var av den oppfatning at vilkårene for gjenåpning av anlegget var til stede etter at skyldig nettleie samt omkostninger ved stenging og gjenåpning var betalt.

  24.06.2010
 • Sak: 09-142 Klage vedrørende frakobling – Lofotkraft AS

  Klager påsto det ble stengt uten at hun hadde mottatt stengevarsel eller telefonhenvendelse. Stenging førte til at mat i fryser ble ødelagt og huset kunne ikke bebos. Innklagede hevdet å ha fakturert korrekt og ha fulgt gjeldende stengeprosedyrer. En enstemmig nemnd fant at stengeprosedyrer ikke var fulgt og at stenging var urettmessig. Klager fikk medhold i sitt krav om erstatning.

  09.03.2010
 • Sak: 09-135 Klage vedrørende stenging av strøm – Askøy Energi AS

  Saken gjaldt stenging og åpning av anlegg. Klager krevde gjenåpning på bakgrunn av betalingsgaranti. Garanti var gitt for opparbeidet gjeld på nettleie, videre betaling av nettleie og kraftforbruk samt for omkostninger i forbindelse med stenging og gjenåpning. Garantien omfattet ikke opparbeidet gjeld på kraftforbruk. Nemnda la til grunn at gjeld på kraftforbruk som ikke er levert i henhold til reglene om leveringsplikt, ikke omfattes at vilkårene for gjenåpning i nettleieavtalen. Nemnda var av den oppfatning at vilkårene for gjenåpning av anlegget var til stede etter at skyldig nettleie samt omkostninger ved stenging og gjenåpning var betalt.

  09.03.2010
 • Sak: 09-42 Klage vedrørende stenging, gjenåpning og nedbetalingsavtale samt fakturert forbruk – Kvinnherad Energi AS

  Saken gjaldt om det forelå stengegrunnlag. Klager påsto at innklagede ikke hadde fulgt stengeprosedyrer. Innklagede hadde stengt og hevdet at all gjeld inkludert kostnader og salær skulle være innløst før åpning av anlegget. Nemnda la til grunn at det første kravet i denne saken som var på kr 1.700,55 ikke var vesentlig betalingsmidlighold og kunne ikke gi stengegrunnlag, mens senere stengevarsler var rettmessig. Nemnda anbefalte enstemmig at omkostninger i forbindelse med det første stengevarselet ble frafalt. For øvrig måtte klager betale for den strøm hun hadde brukt.

  28.09.2009
 • Sak: 08-99 Klage vedrørende faktura for forbruk, gebyr for stenging/åpning av anlegg og stenging – Energi 1 Follo/Røyken as

  Saken gjaldt tvist om krav i forbindelse med oppmøte for å stenge.

  08.05.2009
 • Sak: 08-80 Klage vedrørende stenging – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt tegning av nettleieavtale og stenging.

  19.02.2009
 • Sak: 07-141 Klage vedrørende fakturering - stenging – Skagerak Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om det var grunnlag for stenging i klagers privatbolig.

  13.06.2008
 • Sak: 06-147 Klage vedrørende strømregninger og stenging

  Spørsmål om hvem som var ansvarlig for hyttestrømabonnement og stengeomkostninger, eier av anlegget eller leietaker på anlegget.

  27.06.2007

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?