Søk på nettsiden
 • Sak: 16-286 Klage vedrørende strømutkobling – krav om erstatning – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling. Klager krevde utgifter til reparasjon av persiennemotorer dekket. Klager hevdet at persiennemotorene ble ødelagt etter strømutkobling. Klager hevdet at nettselskapet må dekke kostnaden for reparasjon av persiennemotorene, da feilen oppstod etter strømutkoblingen. Skagerak Nett AS hevdet at de ikke var ansvarlige når det oppstår feil på deres kunders installasjoner eller tilkoblet elektrisk utstyr etter en annonsert strømstans. Skagerak Nett AS påpekte at normale elektriske apparater skal tåle å bli slått av og på. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.02.2017
 • Sak: 16-099 Klage vedrørende jordfeilbryter – krav om dekning av utgifter til elektriker – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt ansvar for dekning av utgifter til elektriker. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Jordfeilbryteren slo ut samtidig som det ble kaldere vær. Klager mente dette var en indikasjon på at det var en jordfeil fra Lyse sitt anlegg. Det ble oppdaget at jordleder i kundens elektriske anlegg var feilaktig koblet gjennom jordfeilbryteren. Klager hevdet at det var en konstant strøm i jordingskabelen og ut i jordingspunktet. Lyse avviste erstatningsansvar. Lyse hevdet at klagers installasjon er klagers eget ansvar og utenfor Lyses ansvarsområde. Lyse hevdet at 20 miliampere i en jordleder er en helt normal driftsituasjon og ikke en jordfeil. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.09.2016
 • Sak: 16-061 Klage vedrørende skadde på ventilasjonsanlegg – krav om dekning av forsikringens egenandel – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt tvist om ansvar for skade på ventilasjonsanlegg i forbindelse med målerbytte. Klage krevde forsikringens egenandel dekket. Klager viste til rapport av elektrikerfirma som utførte reparasjon av ventilasjonsanlegget, og hevdet at det var blitt gjort skade på anlegget i forbindelse med installatørens arbeid med strømmåleren. Lyse Elnett AS hevdet det ikke er sannsynliggjort noen årsakssammenheng mellom skaden og målerbytte. Lyse pekte på at elektrisk utstyr skal tåle at strømmen blir slått av og på. Lyse avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.09.2016
 • Sak: 15-014 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning for ødelagt utstyr – Haugaland Kraft AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for ødelagt elektrisk utstyr etter strømutfall på hytte. Klager var på hytta og platetopp og kjøkkenventilator virket. Et par dager senere fikk klager melding om feil på strømnettet og da de kom til hytta var de elektriske apparatene ødelagt. Elektriker mente overspenning var årsaken til at apparatene var ødelagt. Haugaland Kraft AS bekreftet utfall i nettet, men det ble ikke avdekket noen konkrete feil. Alt ble koplet inn igjen uten problemer. Nemnda la til grunn at selskapet ikke hadde godtgjort at forsinkelsen skyldtes årsaker utenfor deres kontroll og de ble derfor erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  12.11.2015
 • Sak: 16-223 Klage vedrørende skader på inntaksledning – krav om erstatning – BKK Nett AS

  Saken gjaldt tvist om erstatning for skade på inntaksledning. Klager krevde utgifter til utbedring av inntaksledning for 2007 og 2015. Klager mente at årsaken til at den samme skaden oppstod ved to tilfeller var at selskapets stolpe ikke tålte belastning ved slik plutselig ytre påvirkninger og at stolpens stand/forankring ikke var god nok. Klager hevdet at stolpen sviktet grunnet belastning i ledningsnettet. BKK Nett AS påpekte at hendelsene ligger utenfor det en stolpe med tilhørende forankring normalt vil tåle. BKK Nett AS hevdet at stolpen er i forskriftsmessig stand. BKK Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-213 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning – Skånevik og Ølen Kraftlag SA

  Saken gjaldt tvist om overspenning og krav om erstatning. Klager krevde utgifter til elektrisk utstyr dekket. Klager krevde også for tort og svie, samt at krav om nettleie frafalles. Klager hevdet at det har vært overspenning levert hans bolig over lengre tid. Skånevik og Ølen Kraftlag SA viste til at de ikke på noe tidspunkt er funnet feil på deres nett som indikerer at det skulle gi livsfarlige overspenninger på klager sitt anlegg. Skånevik og Ølen Kraftlag SA avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.02.2017
 • Sak: 16-199 Klage vedrørende flytting av fordelingsskap – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om flytting av fordelingsskap. Klager mente at Hafslund var ansvarlig for flytting av fordelingsskapet og krevde utgifter til dette dekket. Klager mente at det ikke var festet noen servitutt til boligen. Klager mente at så lenge det ikke står i skjøtet at han er pliktig til å ha fordelingsskapene på hans tomt, så har energiselskapet ingen rett til å kreve det. Hafslund Nett AS mente at klager har ervervet eiendommen med en synlig servitutt. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-172 Klage vedrørende farlig avfall ved stolper – krav om erstatning – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med høyspentlinje. Klager krevde utgifter til entreprenør for tilkjøring av masser, utgifter til entreprenør for reparasjon av området samt øvrig tap dekket. Klager hevdet at det var opprettet en muntlig avtale om vederlagsfri flytting av høyspentlinjen i 1996. Klager viste til at selskapet har gjort flere tarifferingsfeil som kan ha ført til merkostnader. Troms Kraft Nett AS avviste klagers krav. Troms Kraft Nett AS hevdet at det aldri har vært inngått avtale. NVE og OED fattet vedtak om beregning av anleggsbidraget i klagers favør. Nemnda kan ikke se at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at det er inngått muntlig avtale. Nemnda tar ikke stilling til de offentligrettslige- og utmålingsproblemstillingene. Nemnda uttalte at det er nettselskapets plikt å rydde bort farlig avfall når det oppstår. Nemnda anbefaler klager å kontakte nettselskapet dersom problemer med farlig avfall oppstår igjen. Nemnda anbefaler klager å ta imot innklagedes tilbud om 4500 kroner i kompensasjon for det ryddearbeidet hun har gjort rundt mastepunkt. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-170 Klage vedrørende dekning av utgifter til utrykning – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt dekning av utgifter til vaktuttrykking. Klager ringte Skagerak Nett AS og informerte om at boligen var strømløs. Klager oppdaget etter telefonsamtalen at hovedbryteren i sikringsskapet hadde løst ut. Klager avviste fakturert krav og krevde beløpet refundert. Skagerak Nett AS påpekte at det er i deres rutiner at alle kunder som melder feil som fører til utrykning og det ikke blir funnet feil på Skagerak sitt anlegg, må betale for utrykningen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-145 Klage vedrørende jordfeil – Dalene Energi IKS

  Saken gjaldt krav om erstatning som følge av jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager tok kontakt med Dalene Energi IKS etter gjentatte strømbrudd. Elektriker fant ikke feil. Flere jordfeilbrytere ble montert. Dalene Energi IKS fant feil i kommunens gatelys. Dalene Energi IKS viste til at de har mottatt flere meldinger om jordfeil og rykket ut. Feilen ble lokalisert ved bruk av jordfeilvarsel i trafokretsen. Dalene Energi IKS viste til at en jordfeilbryter normalt ikke skal slå ut ved feil i utenforliggende nett. Dalene Energi IKS avviste erstatningsansvar.

  31.01.2017
 • Sak: 16-135 Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av utgifter til elektriker – Årdal Energi KF

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager viser til at deler av boligen var strømløs etter strømbrudd. Klager sjekket sikringene og fant ingen feil. Klager fryktet feil i ledningsnettet i huset og tok derfor kontakt med elektriker. Årdal Energi KF viste til at det var klager selv som kontaktet elektriker for å rette feilen. Årdal Energi KF avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-124 Klage vedrørende overspenning – krav om dekning av forsikringens egenandel – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager viste til at på grunn av overspenning ble varmepumpen havarert. Klager mente at Eidsiva har ansvar for rydde sine linjer tilstrekkelig, selv om treet stod utenfor ryddebeltet. Eidsiva Nett AS hevdet at hendelsen ikke var innenfor deres ryddebelte og utenfor deres kontroll. Eidsiva Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.02.2017
 • Sak: 16-108 Klage vedrørende inntaksskap – krav om dekning av utgifter til elektriker – Hardanger Energi AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker for arbeid på inntaksskap på hytte. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager viste til at det oppstod jordfeil på hytta våren 2016. Jordfeilen var et resultat av en tilkobling som går gjennom veggen som medførte vanninntrenging i inntaksskapet. Klager mente at han ikke hadde forutsetninger eller anledning til å kontrollere det arbeidet som ble utført under installasjon av anlegget i 1995. Hardanger Energi AS mente at e-verket er ansvarlig for egne anlegg, i dette tilfellet frem til husveggen. Hardanger Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-072 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde utgifter for reparasjon av varmepumpe dekket. Klager viste til at på grunn av overspenning ble varmepumpen ødelagt. Klager mente at Eidsiva har ansvar for å sikre eget anlegg mot uønskede spenningsvariasjoner og hevdet at det ikke er gjort i tilstrekkelig grad. Eidsiva Nett AS hevdet at hendelsen ikke var innenfor deres ryddebelte og utenfor deres kontroll. Eidsiva Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-008 Klage vedrørende sikringsbrudd – krav om erstatning og dekning av utgifter – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning og dekning av utgifter etter sikringsbrudd. Klager har fremsatt flere krav. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Videre krevde klager dekket merkostnader for kjøp av elektriske artikler, erstatning for medgått arbeidstid ved innkjøp og flytting av gjenstander, renter og erstatning for tort og svie. TrønderEnergi Nett AS hevdet at hendelsen er utenfor selskapets kontroll. Nettselskapet avviste erstatningsansvar. Nemnda anbefalte at klager fikk dekket utgifter til elektriker og renter 30 dager etter påkrav. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

  07.06.2016
 • Sak: 15-253 Klage vedrørende skader på pumpehus etter trefall – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for skade på pumpehus etter trefall. Klager krevde utgifter for reparasjon av sikringsskap i pumpehus dekket. Klager hevdet at Hafslunds mast ikke var i forsvarlig stand. Hafslund Nett AS påpekte at de ikke har lov eller kunnskap til å vurdere, reparere eller bygge det elektriske anlegget i pumpehuset, idet det ikke var en del av deres nett. Videre hevdet Hafslund at hendelsen var utenfor deres kontroll. Hafslund sier også at det er utført råtekontroll av masten etter bransjens standard. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  07.06.2016
 • Sak: 15-216 - Klage vedrørende spenningsvariasjoner etter installasjonskontroll – krav om dekning av utgifter – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt dekning av utgifter etter installasjonskontroll. Det var to tilfeller hvor det var spenningsvariasjoner og feilen var på nettselskapets side av grensesnittet. Klager krevde dokumentert tap dekket. Klager krevde også erstatning for tort og svie samt fremtidige skader på elektriske komponenter. Selskapet hadde, på grunn av tvil om ansvarsforholdet, fremsatt et forlikstilbud til klager. Nemnda mente at innklagede kunne ha levert en mer klar-/ fyllestgjørende uttalelse, men la til grunn at TKN ikke bestred årsakssammenheng samt at selskapet uttalte at feil var på deres side av tilknytningspunktet som dannet grensesnittet mellom kundens og TKNs ansvar. Nemnda kunne ikke se at klager kunne innrømmes dekning av fremtidig økonomisk tap og erstatning for tort og svie. Nemnda anbefalte at klager fikk sitt dokumenterte tap dekket. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  23.02.2016
 • Sak: 15-197 Klage vedrørende strømavbrudd – krav om dekning av utgifter til elektriker – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker i forbindelse med strømavbrudd. Det oppsto strømavbrudd i deler av huset til klager. Klager antok at det var feil i sikringsskapet og kontaktet elektriker. Det viste seg at feilen var i nettselskapets anlegg. Klager krevde elektrikers utgifter dekket. Agder Energi Nett AS viste til sine nettsider og kundesider om hva kunden må foreta seg ved strømavbrudd. Nettselskapet mente at dersom kunden ikke kontaktet nettselskapet før han tok kontakt med elektriker, hadde ikke nettselskapet noen mulighet for å unngå at kunden ble påført utgifter. Nettselskapet avviste erstatningsansvar. Under dissens ble klager gitt medhold.

  07.06.2016
 • Sak 15-184 - Klage vedrørende strømavbrudd – krav om erstatning for ødelagte matvarer – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt erstatning for ødelagte matvarer som følge av strømavbrudd. Klager hevdet at det må ha vært et langvarig strømavbrudd idet matvarene var tint opp og frosset igjen. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Selskapet avviste erstatningsansvar. Selskapet viste til at var to strømavbrudd. Det ene avbruddet hadde en varighet i to minutter, og det andre avbruddet skyldtes feil i overliggende nett. Nemnda la til grunn at det ikke var årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  23.02.2016
 • Sak: 15-178 Klage vedrørende varslet strømutkobling – krav om erstatning for defekt varmepumpe – BKK Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter varslet strømutkobling. Klager krevde utgifter til elektriker og utgifter for reparasjon av varmepumpe dekket. Klager viste til at det var utført service på varmepumpen to uker før strømutkobling da den ble funnet i god stand og virket som den skulle. BKK Nett AS anførte at det ikke hadde vært registrert noe unormalt i forbindelse med inn- og utkoblingen og avviste erstatningsansvar. Nemnda kunne ikke se at det var årsakssammenheng mellom ordinær inn- og utkobling og klagers skade og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  28.12.2015
 • Sak: 15-115 Klage vedrørende ødelagt vaskemaskin etter installasjonskontroll – Krav om erstatning – Selbu Energiverk AS

  Saken gjaldt erstatning for ødelagt vaskemaskin. Klager krevde erstatning for ødelagt vaskemaskin og viste til at maskinen ikke fungerte etter installasjonskontroll av kursen. Klager påsto at en kabelklemme i forbindelse med kretskortet i maskinen ble brent under kontrollen. Selbu Energiverk AS viste til at DLE`s kontroll ble gjort på vanlig måte og at apparater med elektronikk skal ha innebygd sikring/rele slik at de ikke skal skades av kontroll. SEL mente skaden måtte ha andre årsaker og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at det ikke var feil i nettet som førte til klagers skade og at det ikke var sannsynliggjort sammenheng mellom utført kontroll og klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.12.2015
 • Sak: 15-109 Klage vedrørende strømavbrudd – kompensasjon for langvarig strømavbrudd og økonomisk tap – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt kompensasjon for langvarig strømavbrudd. Klager krevde kompensasjon for langvarig strømavbrudd og viste til at han hadde hatt strømstans i over 24 timer samt et økonomisk tap for telefonbruk og porto. Klager mente at strømavbruddet måtte ha skjedd minst 12 timer før det ble meldt om feilen idet frysebokser var begynt å tine. Skagerak viste til at strømavbruddet skyldtes uvær og hevdet at årsaken til skaden var utenfor deres kontroll. Skagerak viste til at normal strømforsyning ble gjenopprettet innen 24 timer etter strømavbruddet, og at klager var innrømmet kompensasjon med kr. 600 for ikke levert energi for avbrudd på mer enn 12 timer og mindre enn 24 timer. Nemnda viste til at tiden for kompensasjon for strømavbrudd gjaldt fra nettselskapet ble opplyst om strømavbruddet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.12.2015
 • Sak: 15-100 Klage vedrørende refusjonskrav – trefall som førte til at inntaksledningen ble revet ut av husveggen – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt dekning av elektrikerregning etter trefall over linja. Klager krevde hele elektrikerregningen på kr 8 256,50 dekket av Agder Energi Nett AS etter at trefall førte til at inntaksledningen ble revet ut av husveggen og huset var strømløst i flere timer. Agder Energi Nett AS viste til at årsaken til skaden mest sannsynlig skyldtes kraftig snøfall. De dekket den del av elektrikerregningen som gjaldt ISO klemmer, montørkostnader og arbeidsbil med kr 3 032,50. Øvrige kostnader for reparasjon i husveggen ble avvist. De viste til at treet sto langt utenfor ryddebeltet og hevet årsaken til skaden var utenfor deres kontroll. Nemnda la til grunn at årsaken til skaden på utenfor Agder Energi Netts kontroll og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  01.12.2015
 • Sak: 15-095 Klage vedrørende strømavbrudd – krav om erstatning for skade på elektrisk utstyr – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt erstatning for skade på trafo i heis som følge av strømbrudd. Klager krevde utgifter dekket for utbedring av skade på trafo i heis etter strømbrudd i transformatorstasjon. Klager viste til at heisleverandøren foretok service på heisen bare 10 dager før strømbruddet og at det da ikke ble funnet feil ved strømforsyningen samt at heisleverandøren mente det var nærliggende å anta årsakssammenheng mellom strømbruddet og skaden på heisens trafo. Lyse Elnett AS viste til at det var kortslutning i en bryter i en transformatorstasjon på høyspenningsnettet og at det ikke ble registrert spenningsnivå utenfor de krav som stilles til spenningskvalitet i forbindelse med ut- og innkobling. Lyse Elnett hevdet det ikke forelå årsakssammenheng mellom strømbruddet og skaden hos klager og avviste erstatningsansvar. Nemnda kunne ikke se at det var årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.12.2015
 • Sak: 15-082 Klage vedrørende spenning - erstatning for ødelagte elektriske apparater – AgderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for ødelagt utstyr i fbm. målerbytte. Før strømmen ble koblet ut, ble vaskemaskinens program stoppet, men maskinen ble ikke slått av. Klager fikk heller ikke beskjed om å gjøre det. Da strømmen ble koblet inn etter at måleren var byttet, smalt det i vaskemaskinen og kurs-sikringen slo ut. Platetoppen gikk samtidig med vaskemaskinen. Klager hevdet det måtte ha skjedd noe galt da montøren slo på strømmen. AgderEnergi Nett AS hevdet det ble foretatt en normal utkobling av hovedsikringen til huset for å muliggjøre et målerbytte. Deretter ble hovedsikringen lagt inn igjen med samme spenning som før utkoblingen. AEN påsto at det ikke forelå årsakssammenheng mellom jobben med målerbytte og den påståtte skaden. AEN hevdet årsaken til skaden var i kundens eget anlegg eller elektriske apparater og avviste erstatningsansvar. Selv om skadene oppstod ved innkobling av strømmen legger Nemnda til grunn at det ikke var årsakssammenheng mellom ut- og innkobling i nettet ved målerbytte og klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  27.11.2015
 • Sak: 15-058 Klage vedrørende skade på ledning – krav om erstatning – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar for skade på nettselskapets kabel. Klager avviste erstatningsansvar for skadet kabel under gravearbeid. Han hadde sendt gravemelding til "gravemelding.no", men nettselskapets kabel ble ikke påvist. Klager hevdet han ikke var kjent med at kabelpåvisningsfirmaet ikke påviste kabler for Lyse. Lyse Elnett AS viste til sin hjemmeside hvor det var opplysning om egen gravemeldings- og påvisningstjeneste og at Lyse skulle kontaktes før graving og annet arbeid i bakken skulle påbegynnes. Lyse mente klager hadde en oppfordring til å undersøke hva som gjaldt for nettselskapet i det området han skulle grave. Nemnda la til grunn at den som graver har ansvar for å undersøke om det finnes kabler i grunnen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.09.2015
 • Sak: 15-019 Klage vedrørende dekning av utgifter i forbindelse med jordfeil – BKK Nett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av kostnad for feilsøking i eget anlegg. Klager krevde utgift til elektriker på kr 4 175 dekket fordi hun hadde fått pålegg om å utbedre jordfeil, men elektriker fant ingen jordfeil. BKK Nett AS viste til at det ble registrert stående jordfeil i området. Under feilsøking ble det målt jordfeil på stikkledning til klagers anlegg. Klager ble informert av DLE. BKK la til grunn at installasjonseier var ansvarlig for å bygge, drive og vedlikeholde sin installasjon i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter. Nemnda fant at nettselskapet hadde fulgt gjeldende regelverk og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-262 Klage vedrørende strømbortfall og krav om erstatning for ødelagt PC – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for ødelagt PC etter strømbortfall. Klager krevde kr 2 000 i erstatning for ødelagt PC og viste til at etter strømbrudd var hans avanserte PC fra 2005 ødelagt. Hafslund Nett AS hadde utfall av strømforsyningen til ca. 50 000 nettkunder i Oslo-området. Etter vel en halv time var alle kunder innkoblet igjen. Det var en ren ut-/ innkobling av strømforsyningen. Nemnda la til grunn at et anlegg måtte tåle visse påkjenninger som kunne oppstå i strømnettet og at det var påregnelig med ut-/innkobling i nettet. Nemnda fant ikke årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-221 Klage vedrørende erstatning for skade på elektriske apparater – krav om dekning av forsikringens egenandel – Trollfjord Kraft AS

  Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 3 000 refundert etter at flere elektriske apparater ikke virket etter en hendelse i nettet. Trollfjord Kraft AS hadde en hendelse i høyspent distribusjonsnett som førte til overstrøm. Trollfjord hevdet at en fugl hadde satt seg på høyspentanlegget og forårsaket overslag og at dette var utenfor deres kontroll. De avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at selskapet ikke tilstrekkelig hadde godtgjort at årsaken til skaden var utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-211 Klage vedrørende erstatningsansvar for skade påført kabel – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar for skade påført nettselskapets kabel. Klager avviste krav for reparasjon av kabel og hevdet at før graving hadde en representant fra Lyse uttalt seg og vist kart over området. Det ble ikke opplyst om kabelen og klager antok da at det området han skulle grave i var fritt for kabler. Det viste seg at det likevel var en kabel der. Lyse Elnett AS viste til at klager ikke hadde sendt gravemelding eller bestilt kabelpåvisning før gravearbeidet ble påbegynt. Lyse Elnett AS var ukjent med at en representant fra selskapet hadde besøkt klagers tomt. Lyse mente klager var erstatningsansvarlig for skaden han påførte nettselskapets kabel. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  18.03.2015
 • Sak: 14-202 Klage vedrørende strømutfall – krav om erstatning for reiseutgifter – Røros Elektrisitetsverk AS

  Saken gjaldt dekning av reiseutgifter til hytte for å avverge skade etter strømutfall. Klager krevde reiseutgifter dekket etter at han ble varslet om at det hadde vært feil i høyspentnettet med utfall og mulig overspenning inn på lavspentnettet. Klager reiste til hytta og fant at jordfeilbryteren var utkoblet. Det var ikke noe galt med det elektriske anlegget og klager hevdet energiselskapet var erstatningsansvarlig for hans utgifter. Røros Elektrisitetsverk AS hevdet de ikke var erstatningsansvarlig for kjøring for å undersøke egen installasjon. Nemnda lagger til grunn at kunden selv var ansvarlig for kontroll, ettersyn og vedlikehold av eget anlegg og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

  18.03.2015
 • Sak: 14-199 Klage vedrørende skade etter strømutkobling - krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt erstatning for ødelagt utstyr etter strømutfall. Klager krevde erstatning etter at deler av boligen var strømløs og et fem år gammelt hjemmekinoanlegg ikke fungerte etter strømbruddet. Et servicesenter reparerte utstyret der kortet/strømforsyningsmodulen var helt utbrent, og de konkluderte med at det var overspenning som forårsaket skaden. Hafslund Nett AS viste til at utfallet av strømforsyningen varte i ca. 3 minutter. Hafslund hevdet at ikke noe utstyr skulle ta skade av en forsinkelse, dvs. at strømforsyningen blir borte. Hafslund hadde ikke opplysninger eller dokumentasjon som indikerte at ytelsen hadde vært utenfor de krav til leveringskvalitet som var fastsatt i forskrift. Hafslund mente klagers anlegg ikke hadde tålt de påkjenninger som det måtte forventes å bli utsatt for og la til grunn at utstyr skulle tåle visse påkjenninger som kunne oppstå i strømnettet. Hafslund hevdet det ikke hadde vært noen mangel ved ytelsen og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at det ikke var noen mangel ved ytelsen som var årsak til klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-186 Klage vedrørende erstatning for skade – krav om dekning av forsikringens egenandel – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for skade hos klager forårsaket av tredjemann. Klager krevde forsikringens egenandel dekket etter at varmepumpe ble ødelagt på grunn av lav spenning. Agder Energi Nett AS viste til at en lavspentlinje ble revet av en kranbil som ikke var på oppdrag for nettselskapet. AEN avviste erstatningsansvar og hevdet årsaken til skaden var utenfor deres kontroll. Nemnda mente nettselskapet ikke var erstatningsansvarlig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  18.03.2015
 • Sak: 14-179 Klage vedrørende dekning av utgifter for utrykking til strømløs bolig – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt manglende informasjon om/og pris for utrykking til strømløs bolig. Klager ringte Lyse Elnett AS fordi strømmen var borte i huset. Selskapet rykket ut uten å finne feil verken i eller utenfor anlegget og anbefalte klager å ta kontakt med elektriker. Elektriker byttet jordfeilbryter. Klager mottok regning fra Lyse for tre timers arbeid for en undersøkelse som tok én time. Klager mente selskapet burde informert om at det var så dyrt med utrykning. Klager var villig til å betale for én time. Lyse Elnett AS hevdet de informerte klager i telefonsamtalen om at kostnader i forbindelse med utrykning ville bli avkrevd klager dersom mangelen viste seg å være på klagers installasjon og ikke på nettselskapets nett. Lyse fakturerte 100 % overtid fordi utrykning fant sted på kveldstid. Kostnadsposten på 0,5 time var medgått tid til saksbehandling. En enstemmig nemnd fant at selskapet hadde fakturert gjengs timepris, men at selskapet burde ha opplyst på forhånd at det fakturerer minimum tre timer montørtid. Flertallet i nemnda fant at selskapet ikke kunne fakturere kunden for mer enn medgått tid uten på forhånd å ha gjort kunden oppmerksom på det. Mindretallet fant at kunden var forpliktet til å betale det selskapet krevde så lenge dette tilsvarte gjengs pris. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-165 Klage vedrørende brannskade som følge av strømbrudd – krav om dekning av forsikringens egenandel – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om ansvar for brannskade etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket etter at det oppsto strømbrudd mens selvrensing av stekeovnen var i gang. Fordi strømmen var borte, fungerte ikke viftene i ovnen og det oppsto røykutvikling og flammer. Hafslund Nett AS viste til at årsaken til utfall av høyspentavgang var at en ekstern skadevolder hadde felt et tre og skadet en høyspentlinje. De mente strømbruddet var forårsaket av forhold utenfor deres kontroll samt at strømbruddet ikke forårsaket branntilløpet. Nemnda mente årsaken til feilen i nettet lå utenfor nettselskapets kontroll og at klagers skade ikke oppsto som følge av mangel i strømleveransen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  18.03.2015
 • Sak: 14-163 Klage vedrørende strømutkopling og spenningsfall – Krav om erstatning for skade på varmepumpe – Sykkylven Energi AS

  Saken gjaldt erstatning for skade på varmepumpe. Klager hevdet svært lav spenning mellom to strømavbrudd forårsaket skader på varmepumpe og krevde regning fra installatør dekket. Sykkylven Energi AS viste til at årsaken til utkoblingene var feil i overliggende nett og avviste erstatningsansvar. Nemnda kunne ikke se at det var årsakssammenheng mellom feil i nettet og klagers skade og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.11.2014
 • Sak: 14-162 Klage vedrørende krav for dekning av utgifter i forbindelse med feilretting/feilsøking – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt tvist om fakturert kostnad for feilsøking i klagers anlegg. Klager ringte nettselskapet da boligen var strømløs og hevdet han snakket med selskapet i fem minutter og at reparatør var på anlegget mindre enn én time. Klager ble fakturert for hhv 1,5 time og 3 timer og avviste kravet som for høyt. Lyse Elnett AS sendte ut montør for å søke etter feil og opplyste om at faktura på arbeidet ville bli sendt dersom feilen viste seg å være på kundens anlegg. De fant at årsaken til strømbruddet var at sikringer på loftet var røket. Lyse fakturerte 50 % overtid fordi utrykning fant sted utenom ordinær arbeidstid. Kostnadsposten på 1,5 time var medgått tid til saksbehandling. En enstemmig nemnd fant at selskapet hadde fakturert gjengs timepris, men at selskapet på forhånd burde opplyst om at det fakturerer minimum tre timer montørtid. Flertallet i nemnda fant at selskapet ikke kunne fakturere kunden for mer enn medgått tid uten på forhånd å ha gjort kunden oppmerksom på dette. Mindretallet fant at kunden var forpliktet til å betale det selskapet krevde så lenge dette tilsvarte gjengs pris. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

  06.08.2015
 • Sak: 14-151 Klage vedrørende ansvar for betaling av nettleie – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt om nettselskapet kunne overføre strømabonnement til huseier når leietaker sa opp. Klager avviste å bli fakturert uten å ha bestilt strømabonnement for et forbruk som var brukt av leietaker. TrønderEnergi Nett AS viste til at de mottok avbestilling fra leietaker på anlegget og at leietaker oppga klager/huseier som ny kunde fra samme dato og at ordrebekreftelse ble sendt klager samme dag. Nemnda la til grunn at klager ikke motsatte seg eller reagerte på ordrebekreftelsen. Klager heftet selv for det forbruk som var målt på eget anlegg og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  18.03.2015
 • Sak: 14-150 Klage vedrørende spenningsavvik - Krav om erstatning for ødelagt elektrisk utstyr – Hafslund Nett Øst AS

  Saken gjaldt høy spenning og krav om erstatning. Klager krevde erstatning for ødelagt elektrisk utstyr - vaskemaskiner, termostat, kompressor og sengevarmer. Klager mente det måtte ha vært spenningsavvik tidligere enn november 2012 selv om spenningen ikke ble målt før da. Hafslund Nett Øst AS målte spenningen i 2012 og 2013 og det ble funnet avvik i et krav i forskrift i spenningsmålingen fra 2013. Hafslund Nett Øst kunne ikke se at den dokumentasjon på økonomisk tap som var mottatt knyttet seg til perioden etter målingen i 2012 og hevdet det ikke var noen krav å vurdere i denne sak annet enn at de ønsket å utbetale erstatning for sengevarmer med kr 1 000. Nemnda la til grunn at det ikke var dokumentert økonomisk tap som ikke var foreldet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  18.03.2015
 • Dissens

  Sak: 14-149 Klage vedrørende strømbrudd som følge av klemmefeil – krav om dekning av utgifter for feilsøking i eget nett – Luostejok Kraftlag SA

  Saken gjaldt tvist om ansvar for klemmefeil. Klager krevde dekning av utgift for feilsøking i eget nett. Klager viste til at deler av hytta hadde strøm. Hadde strømmen vært borte i hele hytta, hadde han kontaktet kraftlaget først. I dette tilfellet henvendte han seg derfor først til elektroinstallatør. Installatør fant ikke feil i hyttas anlegg og kontaktet kraftlaget. Luostejok Kraftlag SA mente klager burde ringt dem først for å avklare hvor feilen lå og mente det ble feil dersom kunder kunne tilkalle elektroinstallatør for kraftlagets regning uten at det var avklart på forhånd. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

  24.11.2014
 • Sak: 14-146 Klage vedrørende strømavbrudd og spenningsvariasjoner – krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter at jordfeilbryter slo ut på landsted og frysere og kombiskap m.m. ble ødelagt. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 12 000 dekket. Klager hevdet at feilen måtte ligge utenfor eget anlegg og at det dermed var nettselskapets ansvar. Agder Energi Nett AS viste til at de korte hendelsene med blinking/avbrudd mest sannsynlig skyldtes sterk vind og at grener hadde vært borte i linja. De to strømutkoblingene ble varslet med SMS. AEN hevdet at jordfeilbrytere var del av kundens anlegg som kunden var ansvarlig for. Nemnda la til grunn at Agder Energi Nett AS hadde godtgjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll og at de ikke var erstatningsansvarlig i denne saken. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  18.03.2015
 • Sak: 14-075 Klage vedrørende feil i nettet – krav om dekning av utgifter til feilsøking – Hålogaland Kraft AS

  Saken gjaldt feil i nettet – krav om dekning av utgifter til elektroentreprenør for feilsøking i eget anlegg. Klager krevde elektrikerregning på kr 1 853 dekket etter at han hadde tilkalt elektriker pga feil med strømmen. Elektriker fant at feilen ikke var i klagers installasjon. Hålogaland Kraft AS viste til at jordfeilen i kretsen var hos en annen kunde og hevdet årsaken til klagers tap lå utenfor deres kontroll og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at det ikke forelå en mangel ved ytelsen fra nettselskapet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  11.11.2014
 • Sak: 14-053 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt strømbrudd – krav om erstatning. Klager krevde tap på kr 2 100 dekket etter strømbrudd da modulkort til ventilator ble brent og ødelagt. Skagerak Nett AS viste til at det var tretthetsbrudd på faseleder i klemme for hengeisolator. Skagerak Nett mente feilen var utenfor deres kontroll da linjen var bygget i henhold til myndighetskrav og vedlikeholdt og befart i henhold til gjeldende forskrifter, senest 11.10.13, og avviste erstatningsansvar. Nemnda fant at årsaken til skaden lå utenfor Skagerak Nett AS sin kontroll og de ble ikke erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.11.2014
 • Sak: 14-050 Klage vedrørende nettleie – krav om kompensasjon – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt nettleie. Klager krevde kompensasjon for dobbel nettleie og dekning av kostnad til å sette anlegget tilbake slik at det hadde én felles måler med ett strømabonnement. Klager hevdet det ble lovet en prisreduksjon på el-kraft til de som hadde sentralfyringsanlegg med olje inntil installasjon av el-kjel med fremføring av strøm var nedbetalt. Det var en forutsetning at det ble installert egen måler på kursen til el-kjelen. Klager finner det urimelig at så snart investeringskostnadene for anlegget var nedbetalt, ble kraftprisen skrudd opp på vanlig nivå. TrønderEnergi Nett AS opprettet en tariff for uprioritert/utkoblbar kraft med redusert pris for å stimulere kundene til å skille ut el-kjelen til et eget anlegg med egen måling. TrønderEnergi Nett AS la vekt på at kundene ikke ble lovet full dekning av den investeringen som ble gjort da de gikk inn på avtalen. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne gi klager medhold.

  11.03.2015
 • Sak: 14-042 Klage vedrørende vannlekkasje – krav om erstatning – Sør Aurdal Energi AS

  Saken gjaldt grensesnittet for ansvar i tilknytningspunkt. Klager viste til at vann var kommet inn i hytta via stikkledningen og hevdet Sør Aurdal Energi AS var ansvarlig for dette. Klager krevde at skaden ble opprettet og at påløpte kostnader ble dekket. Sør Aurdal Energi AS la til grunn at stikkledningen (inntakskabelen) var deres ansvar frem til grunnmur. Fra grunnmur og inn i hytta var kabelen installasjonseierens ansvar og den var lagt av dennes installatør. Sør Aurdal Energi AS avviste ansvar for skaden. Nemnda la til grunn at det ikke var dokumentert at nettselskapet hadde opptrådt uaktsomt og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.11.2014
 • Sak: 14-024 Klage vedrørende jordfeil – dekning av utgifter til feilsøking – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt dekning av del av elektrikerregning for feilsøking i eget anlegg. Klager krevde del av elektrikerregning dekket med kr 1 745 etter at elektrikeren oppdaget en jordfeil som han mente nettselskapet var ansvarlig for. Skagerak Nett AS avviste erstatningsansvar og mente jordfeil mest sannsynlig skyldtes jordfeil hos en annen kunde. Nemnda la til grunn at det ikke forelå en mangel ved ytelsen fra nettselskapet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.11.2014
 • Sak: 14-018 Klage vedrørende krav om erstatning som følge av skade etter uvær – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om erstatningsansvar for skade etter uvær. Klager krevde utgifter til elektriker dekket da et tre blåste over lavspentlinja utenfor hans tomt slik at inntaksledningen ble strukket og røsket ut av husveggen og inntaksboksen ble ødelagt. Hafslund Nett AS utbedret skader på lavspentnettet fram til klager. De hevdet at trefall over lavspentlinjer forårsaket av kraftig vind var utenfor deres kontroll og avviste erstatningsansvar. Nemnda kunne ikke se at klager hadde et berettiget krav og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.06.2014
 • Sak: 14-005 Klage vedrørende krav om erstatning for felt tuntre – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt tvist om felt tuntre. Klager krevde erstatning med totalt kr 33 600 da to større trær, det ene et tuntre i eik, ble felt. Klager hevdet det skjedde uten grunneiernes viten eller aksept. Fortum Distribution AS hadde befart stedet og vurdert risikoen for brudd eller forstyrrelser på leveransene og bestilt trefelling. Fortum hevdet at grunneier ble varslet. Nemnda la til grunn at Fortum Distribution har handlet i henhold til regelverket og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.11.2014
 • Sak: 14-001 Klage vedrørende krav om erstatning som følge av overspenning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt spørsmål om erstatning som følge av overspenning. Klager krevde utgift på kr 3 566 til nytt overspenningsvern dekket etter overspenning. Klager mener Agder Energi Nett var erstatningsansvarlig siden de hadde kabler inn til hans hus. Klager la vekt på at årsaken til overspenningen måtte være feil på nettselskapets utstyr. Agder Energi Nett AS tolket Standard Nettleie § 13 slik at de ikke kunne svare for skader som var påført av anleggsmaskiner som ikke var på oppdrag eller leid inn av dem. De hevdet de ikke kunne bli ansvarlig ut fra begrunnelsen om at de leverte strøm og derfor måtte svare for alle forhold som skjedde i nettet. Nemnda la til grunn at forholdet falt utenfor selskapets kontroll og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.06.2014
 • Dissens

  Sak: 13-255 Klage vedrørende feil i nett – krav om dekning av regning til elektriker – Istad Nett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av regning til elektriker. Klager oppdaget at det var svakt lys i 1. etasje og at noen elektriske apparater ikke fungerte og han kontaktet elektriker siden han gikk ut fra at det var en feil internt i huset. Elektriker konstaterte at en fase hadde for lav spenning, og at feilen ikke lå i huset, men i netteiers nett. Klager krevde full dekning av elektrikerregning på kr 5 125. Istad Nett AS la vekt på at de ikke var ansvarlig for undersøkelser utført av tredjepart (elektriker) som var engasjert uten at de kjente til feilen og følgelig at det heller ikke forelå avtale om slik undersøkelse. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

  04.06.2014
 • Sak: 13-246 Klage vedrørende krav om erstatning for skade på datamaskin som følge av strømavbrudd – BKK Nett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar. Klager krevde erstatning for ødelagt strømforsyningsdel i datamaskin med kr 935. Han viste til at elektriske klokker og datamaskiner stoppet ved strømbrudd og at etter at strømmen kom tilbake ville den ene datamaskinen ikke starte. BKK Nett AS viste til at det oppsto en kort utkobling og årsaken sannsynligvis skyldtes fugl på linjen. Nemnda fant det mest sannsynlig at fugl på linjen utløste feilen og la til grunn at dette var utenfor nettselskapets kontroll. Nemnda fant videre at det ikke var årsakssammenheng mellom feil i nettet og klagers skade og at selskapet ikke var erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.06.2014
 • Sak: 13-227 Klage vedrørende jordfeil – krav om dekning av utgift til elektriker – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt jordfeil hos en annen kunde i området. Klager krevde regning fra elektriker på kr 1 521 refundert og mente at dersom Skagerak Nett AS hadde gitt bedre service og litt hjelp, hadde regning til elektriker vært unngått. Skagerak Nett presiserte at det ikke var feil i deres nett da klager tok kontakt. Det var da naturlig å starte feilsøkingen i kundens eget anlegg. Senere viste det seg at det var jordfeil hos en annen kunde i området. Nemnda mente at rådet nettselskapet ga klager ikke medførte ansvar for nettselskapet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  03.06.2014
 • Sak: 13-210 Klage vedrørende strømbortfall – krav om erstatning – Varanger Kraft Nett AS

  Saken gjaldt strømbrudd - elektrisk garasjeport ble avbrutt i å åpne seg helt og lukket seg idet bilen var i portåpningen. Klager hevdet ustabil strømtilførsel var årsak til skaden og krevde erstatning med kr 30 456. Varanger Kraft Nett AS avviste erstatningsansvar og hevdet de ikke med rimelighet kunne forutse at en slik hendelse ville inntreffe som følge av et kortvarig avbrudd i spenningen. Nemnda la til grunn at det hadde vært et kortvarig avbrudd i spenningen, men at erstatningsansvar ikke kunne pålegges nettselskapet idet klagers tap ikke kunne anses som påregnelig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.02.2014
 • Sak: 13-189 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning for ødelagt utstyr – HelgelandsKraft AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter hendelse i nettet. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 12.000 samt erstatning for ødelagt PC tilhørende leietaker, totalt kr 15 495, dekket. HelgelandsKraft AS viste til at en avleder i trafopunktet var defekt og avviste erstatningsansvar idet mangelen skyldtes årsaker utenfor deres kontroll. Nemnda var av den mening at en defekt avleder i trafopunktet var innenfor nettselskaps kontrollsfære og mente det var ansvarlig for klagers tap. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  24.02.2014
 • Sak: 13-179 Klage vedrørende spenningsvariasjon – krav om erstatning – Sør Aurdal Energi AS

  Saken gjaldt erstatning for ødelagt styringsenhet til pumpeanlegg. Klager viste til at styringsenheten ble ødelagt og vanntilførselen sviktet den 12.07.13. Klager hevdet at spenningsfeil / økt spenning var årsak til skaden og krevde erstatning på kr 6 590. Sør Aurdal Energi AS avviste at det var uregelmessigheter i nettet den 12.07.13 og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at det ikke var en mangel i nettet den dagen klagers skade oppsto og at det da ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom klagers skade og forhold i nettet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.11.2013
 • Sak: 13-152 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning – Vest-Telemark Kraftlag AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar for skade i klagers to hytter etter hendelse i nettet. Klager krevde regningene fra installatør på til sammen kr 14 690 og reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste på til sammen kr 1 500, totalt kr 16 190, dekket av netteier etter strømbrudd. Vest-Telemark Kraftlag AS avviste erstatningsansvar og hevdet det ikke var feil eller mangler i eget nett. De viste imidlertid til en feil fra en annen kunde som produserte kraft og leverte strøm til det angjeldende nettet. Vest-Telemark Kraftlag AS hevdet derfor at skadesårsaken lå utenfor deres kontroll. Nemnda mente denne feilen var innenfor innklagedes kontroll og at de var erstatningsansvarlige. Nemnda anbefalte enstemmig at klager fikk erstattet sine utgifter til installatør.

  08.11.2013
 • Sak: 13-129 Klage vedrørende erstatning for ødelagt varmepumpe ved planlagt strømstans – SFE Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for ødelagt varmepumpe. Klager krevde erstatning for ødelagt varmepumpe og hevdet den ble ødelagt av gjentatte strømbrudd. Reparatør mente hovedkort sannsynligvis var brent på grunn av overspenning. SFE Nett AS bekreftet at det var flere korte strømstanser på grunn av arbeid i høyspentnettet. De mente at varmepumper eller annet elektrisk utstyr skal tåle strømstanser og oppstart etter stans og avviste erstatningsansvar. Nemnda kunne ikke se at det var dokumentert eller sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelser i nettet og klagers skade og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-126 Klage vedrørende strømbrudd – økonomisk tap – krav om dekning av forsikringens egenandel – Hadeland EnergiNett AS

  Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 4 000 dekket etter frostskader og vannlekkasje. Vannlekkasjen var forårsaket av frostsprengning som igjen skyldtes strømbrudd. Hadeland EnergiNett avviste årsakssammenheng og erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at Hadeland EnergiNett i denne saken ikke hadde sannsynliggjort at strømbruddet hadde annen årsak enn klemmefeilen, samt at skadesårsaken lå utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-097 Klage vedrørende feil med brannalarmanlegg – krav om erstatning – NTE Nett AS

  Saken gjaldt feil med brannalarmanlegg – krav om erstatning. Klager hevdet at arbeid med strømnettet/jording i området utløste feilmelding på brannanlegget. Klager fikk feilen utbedret og regningen lød på kr 2 787,50 som ble krevd refundert. NTE Nett AS hevdet at utstyr som tilkobles fordelingsnettet normalt skal tåle vanlig ut- og innkobling av strømmen. NTE hevdet at det var utenfor deres kontrollsfære at klagers alarmanlegg måtte resettes og avviste erstatningsansvar. Nemnda fant det mest sannsynlig at det var en mangel ved klagers utstyr og at selskapet ikke kunne være erstatningsansvarlig i dette tilfellet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-080 Klage vedrørende strømbortfall – krav om erstatning for økonomisk tap – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt dekning av utgift til elektriker grunnet defekt sikring i fordelingsskap. Klager krevde regning på kr 968 fra elektriker dekket. Det oppsto delvis strømbortfall i hans nye leilighet, strømmen var ustabil i noen kurser, men lys og kontakter virket bra. Klager fant det sannsynlig at feilen var i eget anlegg og tok kontakt med elektriker og ikke med energiselskapet. Fredrikstad EnergiNett AS viste til vanlig praksis, og til at det lå informasjon på deres hjemmeside om hvordan man skulle gå frem ved feil på strømforsyningen. Nettselskapet la til grunn at dersom kunder tok kontakt med installatør uten å ha forhåndskonferert med nettselskapet ved feil i strømforsyningen i anlegget, måtte kunden selv dekke installatørregningen selv om feilen lå i nettselskapets nett. Under dissens ble klager gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-060 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Rollag Elverk SA

  Saken gjaldt strømstans, frosset vann og økonomisk tap tilknyttet klagers hytte. Klager krevde rørleggerutgift på kr 4 791,25 dekket, og viste til at da han kom til hytta var vannet i fullisolert bod med varmeovn frosset. Det var 20-30 minusgrader ute. Rollag Elverk SA viste til at årsaken til strømstansen var feil hos overliggende leverandør av kraft og hevdet årsaken til skaden skyldtes årsaker utenfor deres kontroll og avviste erstatningsansvar. Nemnda mente at selv om feilen oppsto i overliggende nett fikk det ikke betydning for kunden idet han forholdt seg til sin kontraktspart som var Rollag Elverk SA. Nemnda la også til grunn at det forelå en årsakssammenheng mellom feilen i nettet og klagers skade. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-050 Klage vedrørende feil i nettet – Krav om erstatning – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt ansvar for skade. Klager krevde erstatning for kjøleaggregat og varmepumpens mykstartkort. Klager hevdet hans installasjon hadde vært utsatt for store spenningsvariasjoner og at det hadde ført til svekkelse av elektrisk utstyr. Lyse Elnett AS avviste årsaksakssammenheng mellom en hendelse i nettet i desember 2011 og økonomiske tap 5 og 10 måneder senere. Nemnda la til grunn at selskapet hadde sannsynliggjort at det ikke forelå årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers tap. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-013 Klage vedrørende strømstans/langvarig avbrudd/spenning – krav om erstatning for ødelagt alarmkontroller på hytte – Rollag Elverk SA

  Saken gjaldt ansvar for strømavbrudd. Klager krevde erstatning for defekt alarmkontroller etter strømbrudd og hevdet at det ved innkobling av strøm etter strømbrudd var for høy spenning i nettet. Rollag Elverk SA hevdet strømutfallet ikke skyldtes feil i deres nett. Nemnda la til grunn at det i dette tilfellet ikke var sannsynliggjort at det forelå en årsakssammenheng mellom strømbrudd og skaden og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 13-008 Klage vedrørende krav om erstatning for ødelagt oppvaskmaskin etter varslet strømstans – Varanger Kraft Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter varslet strømstans. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 3 000 dekket og hevdet den fem år gamle oppvaskmaskinen av høy kvalitet ble defekt da strømmen ble satt på igjen etter strømstans. Varanger Kraft Nett AS hevdet de hadde anledning til å foreta utkoblinger av hensyn til ettersyn og vedlikehold av egne linjer. Strømstansen var annonsert i avisen. De viste til at kontroll av spenningen den aktuelle dagen viste at spenningen var innenfor kravene i forskrift. Nemnda fant at selskapet ikke var erstatningsansvarlig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-250 Klage vedrørende strømutkobling – krav om erstatning og dekning av utgifter – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt ansvar ved varslet strømutkobling. Klager krevde bl.a. leieutgifter for aggregat dekket da varslet strømstans ble avlyst. Klager hadde en elektrisk drenspumpe for å sikre at vann ikke trengte inn i kjeller. Han leide et aggregat og ble hjemme for å lense dersom det skulle bli nødvendig den dagen det var varslet strømutkobling. Lyse Elnett AS hadde varslet strømstans og tatt forbehold om at den kunne utgå på grunn av uforutsette hendelser uten nærmere varsel. Strømstansen ikke ble gjennomført på grunn av kulde. Nemnda hadde ingen innvendinger mot måten Lyse Elnett hadde varslet på, og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-222 Klage vedrørende feil i nettet til fritidsbolig - Krav om erstatning – Ymber AS

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap da jordfeilbryter slo ut ved strømbrudd. Klager krevde sitt økonomiske tap refundert og hevdet at dårlig nett førte til defekt blandebatteri i bad, frostsprengt oppvaskmaskin og ødelagt vannbasert maling. Ymber AS mente årsaken til strømutkobling var fugler, lynoverspenning eller andre ytre påvirkninger. Det var ikke mulig å feilsøke da feilen bare varte i ett minutt og de hadde ikke fått melding om feil. Nemnda mente at årsaken til skaden lå utenfor selskapets kontroll og fant at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feilen i nettet og klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-220 Klage vedrørende strømbortfall i småbruk/sommersted– krav om erstatning – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter strømbortfall der uvedkommende / en annen kunde hadde gjort endringer / fjernet klagers inntakssikringer i Fortums kabelfordelingsskap. Klager krevde erstatning for ødelagt fryseskap med innhold samt arbeid i forbindelse med dette. Han hevdet at naboen hadde åpnet kabelfordelingsskapet, tatt klagers hovedsikringer og flyttet dem til sitt anlegg slik at han selv igjen fikk strøm mens klager ble strømløs. Klager hevdet kabelskapet ikke var låst, men lukket. Fortum Distribution AS viste til at de ikke hadde noen mulighet til å vite at klager var uten strøm. Fortum rykket ut straks de fikk beskjed. De presiserte at kabelskapet var låst i henhold til forskrift og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at årsaken til skaden lå utenfor Fortums kontroll. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-212 Klage vedrørende strømbrudd på hytte – krav om erstatning – Luostejok Kraftlag SA

  Saken gjaldt erstatningsansvar som følge av strømbrudd. Klager krevde erstatning med kr 8 109 for ødelagt kombiskap da han antok at hyppige strømbrudd var årsaken til at skapet sluttet å virke. Luostejok Kraftlag SA målte spenning hos kunden og spenningskvaliteten var innenfor forskrift om leveringskvalitet. De avviste krav om erstatning. Nemnda la til grunn at ytelsen ikke hadde noen mangel og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-196 Klage vedrørende strømbrudd – krav om refusjon av matutgifter – Varanger Kraftnett AS

  Saken gjaldt ansvar ved strømstans. Klager krevde refundert matutgift på kr 650 da strømmen den 03.07.12 var borte hele dagen. Varanger Kraftnett AS viste til at det var en jordfeil på høyspentledningene og årsaken var trolig setninger i grunn. De avviste erstatningsansvar og hevdet de ikke kunne forutse at en slik feil ville inntreffe. Nemnda la til grunn at årsaken til skaden lå utenfor selskapets kontroll og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-193 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Haugaland Kraft AS

  Saken gjaldt retting av spenningsfeil og krav om erstatning. Klager hevdet han hele tiden fikk ødelagt mye elektrisk utstyr og viste til at Haugaland Kraft hadde innrømmet feil med spenningskvaliteten. Klager krevde spenningsfeil rettet og at det ved eventuelle nye havarier på elektrisk utstyr skulle gis full, uavkortet erstatning, samt at når feilene i nettet var rettet skulle alt elektrisk materiell registrert av forsikringsselskapet erstattes. Haugaland Kraft viste til at deres forsikringsselskap hadde utbetalt erstatning til klager og de forholdt seg for øvrig til erstatningsrettslige regler for alle skader de var skyld i. Nemnda mente at Haugaland Kraft måtte følge opp med ytterligere målinger for å identifisere og rette feil i nettet. Når det gjaldt fremtidige tapsposter la nemnda til grunn at den ikke kunne ta stilling til disse før de eventuelt oppstår.

  25.06.2013
 • Sak: 12-190 Klage vedrørende strømbrudd i fritidsbolig – krav om erstatning for økonomisk tap – HelgelandsKraft AS

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter storm/ekstremvær. Klager krevde erstatning for vaskemaskin som havarerte etter strømbrudd. HelgelandsKraft AS viste til at stormen Berit ga ekstremvær og førte til mange strømbrudd. De hevdet at slike hendelser skyldes årsaker utenfor deres kontroll og at de ikke var erstatningspliktig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-181 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar etter mangel ved ytelsen – en fase inn til klagers anlegg manglet. Klager krevde erstattet utgift til nye hvitevarer da alle apparatene plutselig ikke virket lenger, mens alt elektrisk av alle slag overalt ellers i boligen virket. Da nye hvitevarer kom i hus, virket ikke de heller. Elektriker fant da feilen utenfor boligen. Hafslund mente tapet kunne vært begrenset om klager hadde undersøkt nærmere om hvorfor alle hvitevarene hadde sluttet å virke. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-146 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar for økonomisk tap etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket etter et strømbrudd da Get HD boks og flatskjerm var ødelagt. Klager antok spenningen var for høy da strømmen kom tilbake etter strømbruddet. Hafslund Nett AS avviste erstatningsansvar og hevdet det ikke var noen mangel ved ytelsen og at forsinkelsen ikke skulle føre til skade på utstyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-143 Klage vedrørende defekt termostat etter planlagt strømstans – krav om erstatning – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar for defekt termostat etter planlagt strømstans. Klager krevde erstatning for ødelagt termostat og viste til at termostaten på badet var ødelagt da strømmen ble gjeninnkoblet. Fortum Distribution AS viste til at de varslet med lapper i postkassene til de berørte kundene før strømstans i forbindelse med vedlikehold og de avviste krav om erstatning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-132 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt strømbrudd og krav om erstatning. Klager hevdet strømbrudd var årsaken til at PC'en var ødelagt da strømmen kom tilbake. Han krevde reparasjonsutgiften dekket av Eidsiva Nett AS. Selskapet avviste årsakssammenheng mellom strømutfall og skaden. De hevdet at elektrisk utstyr skal tåle ut/innkobling av nettet da dette ikke medfører over/underspenninger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-126 Klage vedrørende dekning av kostnader ved jordfeilsøking – Helgelandskraft AS

  Saken gjaldt ansvar for dekning av kostnader ved jordfeil i trafokretsen. Klagers tre jordfeilvarslere løste stadig ut og han krevde erstatning fra Helgelandskraft AS. Etter at en annen kunde i trafokretsen, som hadde fått påvist jordfeil i sin installasjon, utbedret jordfeilen, opphørte problemene hos klager. Klager hevdet hans anlegg tilfredsstilte gjeldende krav. Helgelandskraft AS pekte på at klagers anlegg ikke hadde en retningsbestemt jordfeilvarsling foran hele installasjonen og at kvaliteten på klagers anlegg var årsaken til at hans jordfeilvarslere løste ut. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-114 Klage vedrørende skade på inntakstrakt – krav om erstatning – Tussa Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for skade på inntakstrakt etter orkanen "Dagmar". Klager krevde dekket kostnad for utskifting av inntakstrakt. Årsaken til at trakten ble ødelagt var at energiverkets opphengsutstyr sviktet og ikke tålte påkjenningen av stormen. Tussa Nett AS viser til at det var ekstremvær med vind langt over orkan styrke. Tussa mener at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-49 Klage vedrørende refusjon av forsikringens egenandel – Tussa Nett AS

  Saken gjaldt ansvar etter orkanen Dagmar. Klager ønsket forsikringens egenandel på kr 3 000 dekket etter at fryseren gikk i stykker etter strømbrudd etter orkanen Dagmar. Klager mente nettselskapet måtte ta høyde for oftere ekstremvær og la vekt på at kompensasjon for strømbrudd var lovfestet og da måtte nettselskapet betale for den skade nettsammenbrudd påførte klager. Tussa Nett AS hevdet det var umulig å hindre feil og skader i ekstremvær og at dettte var utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.10.2012
 • Sak: 12-37 Klage vedrørende for lav spenning – Krav om erstatning - Tussa Nett AS

  Saken gjaldt leverings-, informasjons- og erstatningsplikt. Klager fikk erstatning for skade på sin varmepumpe, men stilte seg undrende til den prosedyren Tussa Nett AS hadde fulgt i saken og mente selskapet hadde fraskrevet seg ansvar. Klager hevdet saken var mellom ham og Tussa Nett AS og ikke mellom ham og deres forsikringsselskap. Tussa Nett AS viste til at deres forsikringsselskap hadde kreditert klager og anså seg ferdig med saken. Nemnda var av den oppfatning at nettselskapet generelt sett måtte ta selvstendig stilling til det fremsatte kravet og ikke ensidig henvise kunden til kundens eller selskapets forsikringsselskap samt at de generelt sett ikke hadde plikt til å informere alle kunder om en slik mangel ved ytelsen.

  19.02.2013
 • Sak: 12-08 Klage vedrørende krav om kompensasjon i nettleie som følge av dårlig spenningskvalitet - Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om kompensasjon for dårlig spenningskvalitet - jordfeil i nettet. Klager krevde total reduksjon av nettleie for året 2011 og viste til at det hadde vært daglige strømutkoblinger i over åtte måneder og at det ikke var feil i hennes anlegg. Eidsiva Nett AS hadde gjort mange undersøkelser uten å finne feil i sitt nett, men tilbød likevel 25 % reduksjon i netto nettleie for 2011. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  28.06.2012
 • Sak: 12-07 Klage vedrørende krav om erstatning som følge av feil i nettet - Istad Nett AS

  Saken gjaldt spørsmål om erstatning for økonomisk tap som følge av feil i nettet. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 4 000 dekket pga. ødelagt kompressor og viste til at det var flere strømbrudd i løpet av kvelden/natten 4. og 5. desember 2011 og at inn- og utkoblinger er årsak til den brente kompressoren. Istad Nett AS viste til at uvær forårsaket mange forbigående feil og hevdet at koblingene i seg selv ikke skulle forårsake problemer med elektrisk utstyr og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  28.06.2012
 • Sak: 12-06 Klage vedrørende krav om erstatning som følge av høy spenning - Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt erstatningskrav som følge av for høy spenning. Klager krevde økonomiske tap dekket og mente at høy spenning var årsak til at termostat, kjøleskap og vaskemaskin røk. Troms Kraft Nett AS hevdet målt spenning i transformator den 08.06.11 tilsa at spenningen lå innenfor de fastlagte toleransegrenser som er beskrevet i forskrift om leveringskvalitet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  28.06.2012
 • Sak: 12-01 Klage vedrørende krav om kompensasjon i nettleie som følge av dårlig spenningskvalitet - Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om kompensasjon for dårlig spenningskvalitet - jordfeil i nettet. Klager krevde total reduksjon av nettleie for året 2011 og viste til at det hadde vært daglige strømutkoblinger i over åtte måneder og at det ikke var feil i hans anlegg. Eidsiva Nett AS hadde gjort mange undersøkelser uten å finne feil i sitt nett, men tilbød likevel 25 % reduksjon i netto nettleie for 2011. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  28.06.2012
 • Sak: 11-522 Klage vedrørende varslingsrutiner for planlagte strømutkoblinger - TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt varsling av planlagte utkoblinger til private husholdningskunder. Klager krevde at varsling av planlagte utkoblinger skulle leveres aktivt til ham ved brev, epost eller SMS. Klager anså det ikke som noe varsel at selskapet annonserte i avis eller på sin webside. TrønderEnergi Nett AS viste til at det ikke var påbudt at private kunder skulle ha direkte varsling, kun et krav om varsling på hensiktsmessig måte. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

  25.06.2012
 • Sak: 11-509 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter til elektriker – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap ved feil i netteiers nett. Klager krevde dekning av utgifter til elektriker med kr 4 478,- da deler av huset ble strømløst. Klager fant det mest nærliggende å kontakte elektriker. Lyse Elnett AS avviste erstatningsansvar og påpekte at kunder skal ta kontakt med dem når det forekommer feil på nettet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  27.06.2012
 • Sak: 11-506 Klage vedrørende lav spenning – Krav om erstatning for økonomisk tap – Haugaland Kraft AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar etter lav spenning i nettet. Klager ønsket erstatning for ødelagt kjøleskap med kr 8 000,-. Haugaland Kraft AS viste til at den lave spenningen hos klager skyldtes en driftsforstyrrelse på høyspenningsnettet og hevdet feilen var utenfor deres kontrollsfære og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  27.06.2012
 • Sak: 11-470 Klage vedrørende strømbrudd - Krav om erstatning – Nordlandsnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd/spenningsfall. Klager viste til at ruteren ble ødelagt etter strømbruddet og at han hadde kjøpt ny. Nordlandsnett AS hevdet det ikke var påvist sannsynlig årsakssammenheng mellom ødelagt ruter og feil i nettet og hevdet uansett at skaden skyldtes årsaker utenfor deres kontroll. Nordlandsnett AS mener de har forsvarlig og forskriftsmessig tilsyn og vedlikehold av lavspenningsanlegget og linje. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

  15.03.2012
 • Sak: 11-464 Klage vedrørende jordfeil – Lyse AS

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter ekstern jordfeil. Klager krevde sitt økonomiske tap dekket og viste til at han hadde nytt og forskriftsmessig anlegg. Klager viste også til at en annen kunde i trafokretsen fikk pålegg om utbedring av jordfeil, men at denne ikke ble utbedret før etter to år og dette førte til jordfeilproblemer hos klager. Lyse AS hevdet det ikke var påvist feil i deres nett og mente at klagers anlegg ikke var tilpasset ytre påvirkninger. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort feil i Lyse AS sitt nett og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  11.07.2012
 • Sak: 11-462 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Alta Kraftlag al

  Saken gjaldt ansvar ved strømbrudd. Klager krevde erstatning for frostskader på vannkraner og dusjkabinett etter strømbrudd. Klager kunne ikke se at Alta Kraftlag al hadde godtgjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll. Alta Kraftlag al viste til at feil førte til kortslutning i en hengekabel og at de ikke kunne forutse en slik feil. Klager ble enstemmig gitt medhold.

  02.07.2012
 • Sak: 11-456 Klage vedrørende varslet strømavbrudd – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt varslet strømavbrudd og krav om erstatning. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 3 000,- dekket på grunn av ødelagt mat i fryser etter strømavbrudd. Hafslund Nett AS viste til at de ved to anledninger varslet kunden om strømutkobling på grunn av planlagte arbeider i fordelingsnettet. Varslene ble lagt i postkasse eller sendt i brevs form. Hafslund Nett AS mente varslingsplikten var oppfylt og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.07.2012
 • Sak: 11-403 Klage vedrørende erstatning for ødelagt elektrisk utstyr – Istad Nett AS

  Saken gjaldt erstatning for skade på elektrisk utstyr. Klager krevde erstatning for ødelagt utstyr på til sammen 33 539 kr. Nemnda var delt i spørsmålet om det forelå kontrollansvar, og med dissens ble klager ikke gitt medhold.

  02.07.2012
 • Sak: 11-373 Klage vedrørende erstatning for økonomisk tap som følge av spenningsvariasjoner – Luostejok Kraftlag AL

  Saken gjaldt spørsmål om erstatning for manglende leveringskvalitet som følge av spenningsvariasjoner. Klager hevdet å ha lidt økonomisk tap ved utskiftninger og reparasjoner over en 10 års periode som følge av spenningsvariasjoner. Klager krevde sitt økonomiske tap dekket med kr 18.226,- og forskriftsmessig leveringskvalitet. Innklagede hadde siden 2006 foretatt sporadiske målinger av spenningen i boligen uten å finne verdier utenfor det forskrift om leveringskvalitet tillater. Luftledningsnettet ble forsterket våren 2011 uten at det i følge klager hadde medført noen endring. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-321 Klage vedrørende erstatning for skade (egenandel) som følge av strømbrudd – fritidsbolig – Nordmøre Energiverk AS

  Saken gjaldt erstatning for skade som følge av strømbrudd i fritidsbolig og krav om å få forsikringens egenandel på kr 3.000,- dekket. Klager hevdet det hadde vært mangelfullt vedlikehold på nettet, mens innklagede viste til at det var umulig å unngå klemmefeil og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at innklagede var ansvarlig for sitt nett og klager ble enstemmig gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-249 Klage vedrørende erstatning for skade på elektrisk utstyr i fritidsbolig – Rødøy-Lurøy Kraftlag AS

  Saken gjaldt erstatning etter lynnedslag. Klager krevde erstatning for den periode hytta hadde vært uten strømforsyning og hevdet lynnedslag var innenfor innklagedes kontrollansvar. Klager mente at hvis innklagede i dette tilfellet skulle være fri for ansvar, betød det i realiteten at alt som het lynnedslag fritok kraftselskap for ansvar og slik verken kunne eller skulle det være. Innklagede viste til at området ble utsatt for tordenvær med påfølgende lynaktivitet som medførte at trafo hvor klagers anlegg var tilkoblet havarerte. Innklagede viste til at transformatoren ble etablert i 2004 og at alt utstyr var nytt og uten feil før lynnedslaget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-220 B Klage vedrørende strømavbrudd etter utløst jordfeilbryter – Elverum Nett AS

  Saken gjaldt gjenopptagelse. Det ble fattet slikt vedtak i saken 28.11.11: Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klagers gis medhold. Nemnda avviste enstemmig gjenopptagelse.

  19.04.2012
 • Sak: 11-220 Klage vedrørende strømavbrudd etter utløst jordfeilbryter – Elverum Nett AS

  Saken gjaldt økonomisk ansvar for dekning av utgifter til installatør og dekning av tap for ødelagt mat. Klager viste til at det var strømavbrudd i halve huset på grunn av at jordfeilbryteren slo ut. Klager kontaktet installatør for å få utbedret feilen da hun gikk ut fra at feilen var i huset. Klager avviste å betale full nettleie. Innklagede fant det sannsynliggjort at jordfeil hadde oppstått i klagers eget anlegg. Innklagede la til at når klagers jordfeilbryter ikke løste ut ved feil i innklagedes nett, var det en bekreftelse på at klagers jordfeilbryter funksjonerte korrekt og løste ut ved feil i eget anlegg. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak: 11-166 Klage vedrørende krav om erstatning som følge av spenningsfeil – Troms Kraft AS

  Saken gjaldt krav om erstatning som følge av spenningsfeil i nettet. Klager viste til at boligen ble kontrollert av elektroinstallatør og at det ikke ble funnet jordfeil. Klager hadde problemer med elektrisk utstyr uten at jordfeilbryter slo ut. Innklagede viste til at det ble foretatt spenningsmåling i anlegget og at resultatet var innenfor kravene. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade og innklagede ble da ikke erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  26.10.2011
 • Sak: 11-84 Klage vedrørende erstatning for skade som følge av strømbrudd – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar for skade på elektronikk i kjøleskap etter hyppige strømbrudd. Klager krevde å få erstattet kjøp av nytt kjøleskap og pekte på at det hadde vært fem strømbrudd på seks dager på hytta. Klager hevdet sannsynlig årsakssammenheng mellom strømbruddene og skade på elektronikk i hans kjøleskap. Innklagede kunne ikke se at skaden kunne knyttes opp mot en bestemt hendelse i nettet. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade og innklagede ble da ikke erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.10.2011
 • Sak: 11-27 Klage vedrørende erstatning for skade som følge av strømutkobling – Haugaland Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende avslag på erstatning etter strømutkobling. Klager krevde tilbakebetalt kr 1500 for dekning av kostnader til utbedring av skade i forbindelse med strømutkobling. Innklagede pekte på at de varslet om strømutkobling gjennom kunngjøring i avis dagen før og ved bruk av lokal radio. Avbruddet varte i 3 timer og 10 minutter. Med dissens fant nemnda ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  28.07.2011
 • Sak: 11-09 Klage vedrørende avslag på erstatning etter varslet strømutkobling – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om erstatning etter varslet strømutkobling. Klager krevde egenandel på 3000,- dekket etter at han oppdaget at fryser og matvarer var ødelagt etter strømutkobling. Innklagede hadde varslet via brev om planlagt utkobling av strøm. Nemnda la til grunn at varslingsplikten var oppfylt og at innklagede ikke var erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  28.07.2011
 • Sak: 11-08 Klage vedrørende erstatning for utgifter til undersøkelse av komfyr – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for sjekk av komfyr. Klager hevdet det mest sannsynlig var en jordfeil i innklagedes nett som var årsak til hans økonomiske tap. Innklagede hevdet at årsaken til at komfyren sluttet å virke mest sannsynlig var at kursen til komfyren var overbelastet. Nemnda la til grunn at jordfeil i nettselskapets nett ikke kunne skade nettkundens anlegg med mindre det også her var jordfeil. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.10.2011
 • Sak: 10-742 Klage vedrørende fakturering for utgifter til reparasjon av pumpe – Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende fakturering for utgifter til reparasjon av pumpe. Klager mente at ny pumpe ble anskaffet på initiativ fra innklagedes montører på stedet. Innklagedes montører tilbød å skaffe sakkyndig hjelp til å løse problemet, men innklagede mente det var anleggseiers ansvar å sikre eget anlegg mot uønskede spenningsvariasjoner. Med dissens anbefalte nemnda at klager burde få refundert utgifter i forbindelse med reparasjon av pumpa.

  28.07.2011
 • Sak: 10-698 Klage vedrørende erstatning for skader på utstyr som følge av overspenning – Stranda Energiverk AS

  Saken gjaldt spørsmål om erstatning for skader på utstyr som følge av overspenning. Klagers bolig var utsatt for overspenningsskader som følge av feil i en trafo. Sterkstrømmen ble transportert via telenettet og forårsaket strømstans og brann i klagers hus. Det oppsto skader på flere artikler. Innklagede erkjente hendelsesforløpet, men ikke erstatningsansvar. Innklagede mente at både trafoens jordingsanlegg og stikkledningenes skjerming mot jordstrømmer fungerte slik de skulle. Nemnda la til grunn årsakssammenheng mellom hendelsen i transformatorkiosken og skadene på klagers utstyr. Når det gjaldt spørsmålet om skadene skyldtes årsaker utenfor innklagedes kontroll, vurderte nemnda om årsaken var en type teknisk feil som måtte forventes å oppstå fra tid til annen og som innklagede burde vært forberedt på. Nemnda la etter en helhetsvurdering til grunn at det her var snakk om en relativt ny transformator som hadde vært prøvet ut i noen måneder uten feil, og at det derfor ikke var grunn til å forvente feil av denne art. Innklagede hadde etter nemndas oppfatning tilstrekkelig sannsynliggjort at skadene i dette tilfellet skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager fikk medhold. Enstemmig uttalelse.

  01.07.2011
 • Sak: 10-693 Klage verdrørende jordfeil – Fredrikstad Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende jordfeil. Klager hevdet at det måtte foreligge en jordfeil og at problemene oppsto etter at det ble satt opp stolpe med nye kabler inn til huset. Klager avviste at det forelå en feil i eget anlegg. Innklagede avviste at det forelå jordfeil og viste til at det ble foretatt en sjekk av nettstasjon og foretatt spenningskontroll og at alle måleresultater var innenfor kravene om leveringskvalitet. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort feil i innklagedes nett og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  28.07.2011
 • Sak 10-687 Klage vedrørende dekning av utgifter som følge av frakobling av strøm – EB Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for kostnader påført klager som følge av en strømutkobling. Klager hadde innleid et bygningsfirma til å utføre arbeid, men snekkerne fikk gjort minimalt på grunn av strømutkoblingen, Dette medførte ekstra utgifter på kr. 5 600 + mva. Strømutkoblingen ble varslet i lokalavis og på nettselskapets hjemmesider. Klager, som er hytteeier i området, mente slik varsling ikke var god nok. Etter hans oppfatning kunne det ikke forventes at hytteeiere abonnerer på lokalavis og sjekker nettselskapets hjemmesider regelmessig. Nemnda vurderte om varsling hadde skjedd i henhold til krav i Standard nettleieavtale hvor det heter at varsling skal skje på hensiktsmessig måte. Nemnda la vekt på at direkte og individuell varsling ikke var påkrevet og at denne type varslig har vært vanlig i lang tid. Selv om det etter hvert må forventes at mer moderne varslingsmetoder tas i bruk, fant nemnda ikke at varslingen i dette tilfellet stred mot avtalens bestemmelser. Kunden ble derfor ikke gitt medhold. Uttalelsen var enstemmig.

  28.07.2011
 • Sak 10-670 Klage vedrørende merkostnader i forbindelse med oppstått jordfeil – Ringeriks-Kraft AS

  Saken gjaldt krav om dekning av forsikringens egenandel. Klagers jordfeilbryter slo ut. Han varslet eget elektrikerfirma og hevdet at jordfeil i nettet skadet hans overspenningsvern. Innklagede hevdet at de arbeidene som var bestilt og gjennomført av installatør ikke kunne belastes dem da dette ikke var avklart med dem i forkant. Med dissens fant nemnda å anbefale at klager ble gitt medhold.

  02.09.2011
 • Sak: 10-638 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning og prisavslag – Nord-Østerdal Kraftlag SA

  Saken gjaldt krav på erstatning og prisavslag som følge av strømbrudd. Klager krevde erstatning for innkjøp av nye gjenstander for kr 5220 og prisavslag på nettleien for 2009 med 50%. Klager anslo at det i løpet av 2009 hadde vært ca 20 strømbrudd. Innklagede pekte på at fram til 2010 hadde nettet ”isolert nøytralpunkt” og at nettet da ble ombygd til spolejordet nett, noe som hadde redusert antall kortvarige utkoblinger. Nemnda var delt i synet på om det forelå en mangel, grunnlag for prisavslag og om det forelå erstatningsansvar. Med dissens ble klager ikke gitt medhold i sine krav.

  28.07.2011
 • Sak 10-601 Klage på spenningskvalitet – krav om erstatning – Nord-Østerdal Kraftlag

  Saken gjaldt klage på spenningskvalitet og krav om erstatning for ødelagt utstyr. Partene var enige om at spenningskvaliteten ikke hadde vært tilfredsstillende og i samsvar med forskrift om leveringskvalitet og standard nettleieavtale. Innklagede har utbedret mangelen etter å ha blitt informert om problemene. Klager hevder å ha hatt mangelfull spenningskvalitet i 10 år og at dette har ført til ødelagt utstyr. Klager krevde en erstatning på kr. 32 290 og la til at hun har betalt full nettleie i hele den periode hun har hatt problemer. Innklagede mente skadene kunne vært unngått dersom klager tidligere hadde informert om problemene. Innklagede hevdet i tillegg at årsaken til manglende spenningskvalitet lå utenfor selskapets kontroll. Nemnda kunne ikke se at innklagede hadde sannsynliggjort at årsaken til den manglende spenningskvalitet lå utenfor selskapets kontroll. Det forelå derfor i utgangspunktet et erstatningsansvar for eventuelle skader. Nemnda fant det også sannsynlig at noen skader av denne type kunne skyldes manglende spenningskvalitet, men fant ikke at klager hadde dokumentert/sannsynliggjort et økonomsk tap. Nemnda anbefalte derfor at det ikke ble gitt erstatning. Nemnda drøftet også om det var grunnlag for å gi et prisavslag i nettleien. Nemnda la vekt på at partene i dette tilfelle var enige om mangelen og at denne type mangel medførte problemer for klager. Etter en helhetsvurdering anbefalte derfor nemnda at klager ble gitt et prisavslag i nettleien på 20 % for de siste 3 år, regnet fra den dato mangelen ble utbedret. Ved helhetsvurderingen har nemnda tatt i betraktning at klager burde ha kontaktet innklagede på et tidligere tidspunkt, samtidig som innklagede selv burde hatt større oppmerksomhet på de kunder som har en slik tilknytning til strømforsyningsnettet at spenningen kan komme utenfor gjeldende leveringsvilkår. Uttalelsen var enstemmig.

  27.07.2011
 • Sak: 10-312 Klage vedrørende kompensasjon i forbindelse med strømbrudd – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt kompensasjon for langvarige strømavbrudd hvor det dels var registrert strømtilførsel på anlegget, men kun på én fas, og dels fullt strømavbrudd. Klager hevdet han ikke kunne gjøre bruk av 120V og syntes det var underlig hvis det anses som strømtilførsel. Innklagede hevdet at kompensasjon ikke gis da kunden ikke hadde vært uten strøm i over 12 timer. Innklagede hevdet også at halv spenning ikke ga grunnlag for kompensasjon. Nemnda la til grunn at det ikke var oppnådd normal forsyning når klager hadde halv spenning. Nemnda anbefalte enstemmig at klager gis kompensasjon.

  26.10.2011
 • Sak: 10-293 Klage vedrørende spenning – Krav om erstatning for skade på kjøleskap og høyttaler – Energi 1 Follo/Røyken as

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter spenningsfall/spenningsbortfall. Klager krevde erstatning for skade på kjøleskap og en iPod-høyttaler og påsto at feilspenning hadde ødelagt elektronikken. Innklagede viste til at en lavspenningssikring hadde røket og at årsaken var generell lastøkning. Nemnda la til grunn at innklagede i denne saken ikke hadde godtgjort at årsaken til strømutfallet lå utenfor deres kontroll og anbefalte enstemmig at klager ble gitt erstatning.

  05.08.2010
 • Sak: 10-266 Klage vedrørende prisavslag pga manglende leveringskvalitet – Ymber AS

  Saken gjaldt krav om prisavslag for manglende leveringskvalitet. Nemnda la til grunn at ytelsen i var mangelfull i enkelte perioder. En samlet nemnd var av den oppfatning at ikke ethvert avvik/enhver mangel ga grunnlag for prisavslag. I dette konkete tilfellet delte nemnda seg i et flertall og et mindretall. Nemndas flertall, lederen og bransjens representanter, mente avvikene i dette tilfellet ikke var så langvarige/omfattende at det var grunnlag for prisavslag, mens mindretallet, forbrukernes representanter, var av den oppfatning at avvikene ga grunnlag for prisavslag. I samsvar med flertallets synspunkter ble det under dissens fattet vedtak om å ikke anbefale at kunden ble gitt en prisreduksjon.

  26.10.2011
 • Sak: 10-211 Klage vedrørende dekning av utgifter i forbindelse med utrykning ved strømbrudd – Lyse AS

  Saken gjaldt uenighet om hvem som skulle dekke kostnader i forbindelse med en utrykning ved strømbrudd. Klager hevdet han ikke fikk opplysning om minstetakst på tre timer for hjemmebesøk. Innklagede hevdet at kunde som henvender seg til driftssentralen opplyses muntlig om at det vil påløpe kostnader. Nemndas flertall fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  26.10.2011
 • Sak: 10-109 Klage vedrørende spenning – Krav om erstatning for skade på varmekabler – Energi 1 Follo/Røyken as

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter spenningsfall/spenningsbortfall. Klager krevde erstatning for skade på varmekabler og påsto at feilspenning hadde ødelagt releene. Innklagede viste til at en lavspenningssikring hadde røket og at årsaken var generell lastøkning. Nemnda la til grunn at innklagede i denne saken ikke hadde godtgjort at årsaken til strømutfallet lå utenfor deres kontroll og anbefalte enstemmig at klager ble gitt erstatning.

  05.08.2010
 • Sak 10-57 Klage vedrørende erstatning som følge av feil i strømnett – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt spørsmål om erstatning som følge av feil i strømnettet. En feil i strømnettet førte til at en PC ble ødelagt. Innklagede viste til at de hadde fått melding om bryterfall i trafostasjon på grunn av jordslutning. Slike avbrudd skjedde ifølge selskapet fra tid til annen uten at innklagede kunne forutse det. Anleggets jordelektrode var sist kontrollmålt i oktober 2008. Nemnda la til grunn årsakssammenheng mellom feilen i nettet og skadene på PC. Nemnda fant derimot ikke at årsaken til feilen skyldtes forhold ved drift og vedlikehold som kunne forhindret skaden. Innklagede hadde etter nemndas oppfatning tilstrekkelig sannsynliggjort at skadene i dette tilfellet skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. Enstemmig uttalelse.

  27.07.2011
 • Sak: 10-52 Klage vedrørende strømutfall – Krav om erstatning – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømutfall. Klager krevde refundert rørleggerutgift med kr 3.344,- og viste til at vannrør sprakk under strømavbrudd. Innklagede avviste erstatningsansvar og hevdet feilen lå i overliggende nett og at den var utenfor deres kontroll. Innklagede hevdet også at klagers frittliggende, uisolerte kobberrør var utsatt ved kulde og strømavbrudd og at det var uaktsomt av kunden ikke å ha isolert disse. Nemnda fant enstemmig at innklagede ikke hadde godtgjort at årsaken til feilen lå utenfor deres kontroll, men siden kunden hadde plikt til å begrense sitt tap, ble han ikke gitt medhold.

  05.08.2010
 • Sak: 10-50 Klage vedrørende spenning og anleggsbidrag og krav om erstatning for ødelagte elektriske apparater – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt adgang til innkreving av anleggsbidrag samt krav om erstatning for økonomisk tap. Partene var uenige om tilknytningen krevde anleggsbidrag. En enstemmig nemnd ga ikke klager medhold i sitt krav om at han ikke skulle kreves for anleggsbidrag. Når det gjaldt erstatningskravet, anbefalte nemnda at klager burde gis erstatning med kr 15.641,15 for ødelagt elektrisk utstyr.

  05.08.2010
 • Sak: 10-26 Klage vedrørende krav om erstatning på grunn av lav spenning – Askøy Energi AS

  Klager krevde erstatning for ødelagte elektriske apparater og for mulige fremtidige senskader samt prisavslag på nettleie for alle årene han hadde vært tilknyttet. Innklagede forsterket anlegget i 2003 og 2009 og nye målinger viste at spenningen da var innenfor leveringsbetingelsene. Innklagede mente utstyret ikke hadde havarert som følge av lav spenning, men av kortvarige overspenninger og at dette var årsaker som lå utenfor deres kontroll. Nemnda kunne ikke se at det var sannsynliggjort så lav spenning at det kunne anses som en mangel. Nemnda fant heller ikke at det var sannsynliggjort årsakssammenheng. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.06.2010
 • Sak: 09-175 Klage vedrørende erstatning for skade på elektrisk anlegg – BKK Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning av tap som følge av jordfeil og spenningsfeil. Klager hevdet at jordfeilbryter slo ut og trafo og dimmer ble ødelagt og krevde sitt tap med kr 4.253,- dekket. Innklagede avviste erstatningsansvar og viste til at spenningen var målt og lå innenfor krav i forskrift. Nemnda kunne ikke se at det var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  09.03.2010
 • Sak: 09-174 Klage vedrørende strømbrudd – Krav om erstatning – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for klemmefeil i ledningsnett til hytte. Klager viste til at det pga strømbortfall var frostskader i hytta og krevde forsikringens egenandel på kr 3.000,- refundert. Klager hevdet at en kontaktfeil i klemme lå innenfor innklagedes kontroll, mens innklagede hevdet at slik feil ikke var til å unngå og var utenfor deres kontroll. En enstemmig nemnd la til grunn at klammefeil var innenfor innklagedes kontroll og anbefalte at klager ble gitt medhold.

  09.03.2010
 • Sak: 09-166 Klage vedrørende utgift til søk etter feil i eget nett – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt tvist om dekning av utgift til søk i eget anlegg. Klager tilkalte elektroinstallatør da jordfeilbryteren slo ut flere ganger og det ble strømløst. Innklagede hevdet at den som bestiller en kontroll eller feilretting fra en elektroentreprenør selv må betale regningen. Nemnda fant at det ikke forelå ansvarsgrunnlag da feilen lå utenfor innklagedes nett En enstemmig nemnd fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  09.03.2010
 • Sak: 09-162 Klage vedrørende strømtilførsel – Krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Klager krevde erstattet beregnet tap på kr 25.000,- for skade blant annet på garasjeport automatikk. Klager hevdet at uregelmessigheter i strømforsyningen var årsak til tapet. Innklagede viste til at spenningsmålinger var innenfor krav i forskrift bortsett fra en hendelse da det ble levert halv spenning i ca seks timer. Nemnda kunne ikke se at det var sannsynliggjort og dokumentert skade eller tap som kunne bringe innklagede i erstatningsansvar. En enstemmig nemnd ga ikke klager medhold.

  24.06.2010
 • Sak: 09-140 Klage vedrørende avbrudd – Krav om dekning av utgifter til elektriker – Ringeriks-Kraft Nett AS

  Saken gjaldt dekning av utgift for søk etter feil i egen installasjon etter strømbortfall. Klager krevde dekket utgift på kr 918,- til elektriker for søk i eget anlegg etter at store deler av huset var strømløst. Han sjekket sikringene og tilkalte elektriker. Det viste seg at det ikke var feil i eget anlegg. Innklagede rykket de ut da de ble gjort kjent med feil i nettet. De fant feil i en tilkoblingsklemme og denne ble rettet umiddelbart. Nemnda var delt i synet på ansvarsgrunnlag. Klager ble gitt medhold med dissens.

  04.01.2010
 • Sak: 09-134 Klage vedrørende etterfakturering av strøm – Varanger KraftNett AS

  Saken gjaldt spørsmål om aktsom god tro der feilkobling i måler hadde ført til at klager kun ble fakturert for en liten del av det reelle forbruk. Klager tilbakeviste etterfakturert krav og påberopte seg aktsom god tro. Klager viste til at anlegget var nytt, koblet og kontrollert av innklagede. Innklagede hevdet at kunden ikke kunne ha vært i aktsom god tro. Han burde forstått at strømregninger på ca 400,- kr/mnd i det nye huset på over 200 m2 var feil sammenlignet med hans tidligere regninger. Nemnda var delt i synet på om klager var i aktsom god tro. Han ble gitt medhold med dissens.

  04.01.2010
 • Sak: 09-123 Klage vedrørende strømavbrudd – Elverum Nett AS

  Saken gjaldt stadige strømavbrudd og påstand om dårlig strømnett. Klager ville ikke betale full nettleie pga mange strømavbrudd og reduserte derfor siste regning med kr 900,-. Innklagede viste til at klager bor nesten i enden av en ca 100 km lang høyspentlinje og mente klager ikke hadde unormalt mange strømbrudd. Innklagede hevdet at avbruddene skyldtes værforhold som de ikke hadde mulighet for å forutse og at avbrudd også ville forekomme i fremtiden. Slik nemnda så det avvek den strømleveranse klager hadde mottatt betydelig fra alminnelig god vare og nemnda hadde etter omstendighetene ikke merknader til at klager hadde holdt tilbake et beløp for en periode pga forsinkelsene. Klagen ble enstemmig gitt medhold.

  04.01.2010
 • Sak: 09-118 Klage vedr jordkabelbrudd – Krav om refusjon av forsikringens egenandel på kr 25.000 – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt tvist om å få dekket forsikringens egenandel på kr 25.000,- på gårdsbruk. Det økonomiske tapet gjaldt i hovedsak næringsdel av gårdsbruket og en mindre del husholdning. Nemnda behandlet husholdningsdelen av saken. Klager påsto at årsaken til skadene lå i svikt i en skjøt i jordkabel tilhørende innklagede. Innklagede tilbakeviste årsakssammenheng og påsto det ikke var kontrollansvar på høyspentkabler med skjøt nedgravd i jord. Nemnda fant enstemmig at det var årsakssammenheng mellom feilen og klagers skade, og at innklagede var ansvarlig for den del av klagers tap som refererte seg til husholdningsdelen. Hvor stor del av egenandelen som refererte seg til husholdningsdelen var et forsikringsspørsmål som nemnda ikke kunne ta stilling til.

  09.03.2010
 • Sak: 09-113 Klage vedrørende krav om erstatning for defekt PC – Stange Energi Nett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar for defekt PC etter hyppig inn- og utkobling i nettet. Klager krevde erstatning for defekt PC med kr 1.406,- og hevdet hyppig inn- og utkobling av strøm var årsak til skaden. Innklagede avviste årsakssammenheng og mente klagers utstyr måtte ha vært spesielt ømtålig for spenningsvariasjoner. Nemnda kunne ikke se at det var sannsynliggjort årsakssammenheng og klager fikk enstemmig ikke medhold.

  28.10.2009
 • Sak: 09-96 Klage vedrørende lav spenning – Krav om erstatning for ødelagt elektrisk utstyr – Hålogaland Kraft as

  Saken gjaldt erstatningsansvar for ødelagt utstyr på grunn av spenningsvariasjoner. Klager krevde erstatning for ødelagt varmestyringsutstyr, elektronisk termostat og sjekk av vaskemaskin. Klager målte spenning helt ned til 206V og hevdet skadene skyldtes lav spenning. Innklagede avviste erstatningsansvar og viste til egne målinger og hevdet spenningen lå innenfor gjeldende krav til spenningskvalitet. Nemnda la enstemmig til grunn at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom spenningen og klagers skade og klager ble ikke gitt medhold.

  28.10.2009
 • Sak: 09-95 Klage vedrørende skade på overspenningsvern på hytte – Krav om erstatning – L/L Rollag Elektrisitetsverk

  Saken gjaldt erstatningsansvar for ødelagt overspenningsvern. Klager mente skaden var forårsaket av nettselskapets ut- og innkoblinger, mens innklagede ikke var kjent med uregelmessigheter og avviste erstatningsansvar. Nemnda fant enstemmig at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade og han ble ikke gitt medhold.

  28.10.2009
 • Sak: 09-88 Klage vedrørende strømavbrudd og spenningsvariasjoner – Trondheim Energi Nett AS

  Saken gjaldt ansvarsforhold i forbindelse med avbrudd og spenningsvariasjoner. Klager hevdet elektronikk i melkeanlegget slo feil pga flere strømbrudd og krevde økonomisk tap dekket. Innklagede hevdet at strømavbruddene skyldtes ekstreme værsituasjoner og avviste erstatningskrav. En enstemmig nemnd fant at det ikke var årsakssammenheng mellom feil i nettet og klagers skade og han fikk ikke medhold.

  28.10.2009
 • Sak: 09-67 Klage vedrørende spenning – Krav om erstatning for ødelagte varmekolber – Luostejok Kraftlag AL

  Saken gjaldt tvist om erstatning for ødelagt utstyr pga høy spenning. Klager krevde erstattet utgifter til reparasjon av varmekolber med totalt kr 11.864,-. Hun påsto at spenning opp til 261V var årsaken til at de ble ødelagt. Innklagede vedgikk at det hadde vært enkelte kortvarige spenningsvariasjoner til klagers bolig som ikke tilfredsstilte forskrift om leveringskvalitet. Nemnda fant enstemmig at det ikke var godtgjort at årsaken til spenningsvariasjonene var utenfor innklagedes kontroll og innklagede ble erstatningsansvarlig.

  28.09.2009
 • Sak: 09-01 Klage vedrørende refusjon av faktura fra elektroinstallatør – Skagerak Energi AS

  Saken gjaldt dekning av utgift for søk etter feil i egen installasjon etter strømbortfall.

  15.05.2009
 • Sak: 08-182 Klage vedrørende skade på koblingsboks – Krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning av utgifter til reparasjon av skade i pumpehus. Strøm fra innklagedes anlegg ble ført i kabel via en koblingsboks montert på innklagedes stolpe til pumpehuset. Regnvann fulgte kabelen og førte til skade i pumpehuset. Klager krevde erstattet utgifter til reparasjon av sikringsskap i pumpehus. Nemnda anså koblingsboksen for å være klagers eiendom og la avgjørende vekt på søknadsdokumentet om tilknytning der innklagede kun hadde medtatt luftlinje frem til kabelmast samt kabel ned i stolpen til koblingsboksen og der koblingsboks ikke var medtatt. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  01.07.2009
 • Sak: 08-177 Klage vedr. skade etter strømbrudd – Krav om erstatning – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt erstatning for ødelagt PC og TV.

  15.05.2009
 • Sak: 08-176 Klage vedrørende overspenning – Skade på kloakkpumpe – Krav om dekning av forsikringens egenandel – P/L Tysnes Kraftlag

  Saken gjaldt ansvar for sikringsbrudd. Klager hevdet at ekstraordinær høy spenning og sikringsbrudd førte til at kloakkpumpe ikke virket. Innklagede bestred årsakssammenheng og erstatningsansvar. En enstemmig nemnd kunne ikke se at det var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. Klager ble ikke gitt medhold.

  28.10.2009
 • Sak: 08-172 Klage vedrørende skade etter spenningsfall – Lyse AS

  Saken gjaldt spørsmål om erstatningsansvar overfor kunde etter spenningsfall i nettet forårsaket av et gravefirma som skadet jordkabel.

  15.05.2009
 • Sak: 08-160 Klage vedrørende erstatning pga brann i måler – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om erstatningsansvar for udokumentert tap etter røykutvikling/brann i måler.

  08.05.2009
 • Sak: 08-143 Klage vedrørende kompensasjon for strømbrudd – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt beregning av avbruddskompensasjon i forbindelse med langvarige strømavbrudd hjemlet i Forskrift 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Nemnda fant at saken lå innenfor nemndas vedtakskompetanse ut i fra at Standard Nettleieavtale § 12-4 om utbetaling til nettkunden for svært langvarige avbrudd, viser til Forskrift 302.

  08.04.2009
 • Sak: 08-140 Klage vedrørende avbrudd og spenningsvariasjoner – Hafslund Nett AS

  Saken gjelder uenighet om erstatningsansvar for utskifting av overspenningsvern.

  19.02.2009
 • Sak: 08-126 Klage vedrørende skade pga strømbrudd – Krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om erstatningsansvar etter bortfall av strøm.

  27.02.2009
 • Sak: 08-118 Klage vedrørende erstatningsansvar etter sammenslag av ledninger – Krav om dekning av forsikringens egenadel

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for skade etter strømbrudd.

  16.01.2009
 • Sak: 08-117 Klage vedrørende skade som følge av jordfeil – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for skade på vaskemaskin i forbindelse med jordfeil i nettet.

  08.05.2009
 • Sak: 08-89 Klage vedrørende skade påført luftstrekk - Midt Nett Buskerud AS

  Saken gjaldt om tvisten kunne behandles i nemnda.

  16.01.2009
 • Sak: 08-69 Klage vedrørende strømbortfall – Krav om erstatning for ødelagte kjøle- og frysevarer – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om erstatningsansvar etter bortfall av strøm.

  04.12.2008
 • Sak: 08-64 Klage vedrørende strømavbrudd – Krav om erstatning for økonomisk tap – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar i forbindelse med lav spenning og strømavbrudd.

  04.12.2008
 • Sak: 08-56 Klage vedrørende strømbrudd – skade på TV - Krav om erstatning – Øvre Eiker Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for ødelagt projektorlampe til TV etter strømbrudd.

  04.12.2008
 • Sak: 08-50 Klage vedrørende nettleie / ustabil spenning – Krav om dekning av økonomisk tap – Energi 1 Follo Røyken AS

  Saken gjaldt prisavslag på grunn av mangelfull leveranse.

  04.12.2008
 • Sak: 08-43 Klage vedrørende strømbrudd – Krav om erstatning for ødelagt fryseskap og matvarer – BE Nett AS (Sjøfossen Energi AS)

  Saken gjaldt ansvar for skade og tap etter strømbrudd i fritidshus.

  17.09.2008
 • Sak: 08-40 Klage vedrørende spenning og ødelagt elektrisk utstyr – Krav om erstatning – BKK Nett AS

  Saken gjaldt leveringskvalitet til bolighus og uenighet om ansvar for spenningsdipper i nettet.

  04.12.2008
 • Sak: 08-24 Klage vedrørende ansvar i forbindelse med avbrudd og spenningsvariasjoner – Krav om erstatning – Sør Aurdal Energi BA

  Saken gjaldt ansvar for feil i nettet.

  17.09.2008
 • Sak: 08-12 Klage vedrørende avslag på krav om erstatning – tilbakebetaling av belastet egenandel – Kvam Kraftverk AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for trefall over linja.

  13.06.2008
 • Sak: 08-05 Klage vedrørende spenningskvalitet – Krav om erstatning for ødelagt elektrisk utstyr på gårdsbruk med melkeproduksjon – Nordmøre Energiverk AS

  Saken gjaldt uenighet om årsaken til spenningssprang lå i innklagedes nett eller klagers anlegg.

  13.06.2008
 • Sak: 07-195 Klage vedrørende spenning til hytte – Krav om erstatning for økonomisk tap – Gudbrandsdal Energi AS

  Spørsmål om leveringskvalitet.

  19.05.2008
 • Sak: 07-188 Klage vedrørende kostnader i forbindelse med jordfeil i nettet – Sunnhordland Kraftlag AS

  Spørsmål om ansvar i forbindelse med at jordfeilbryter stadig løste ut.

  19.05.2008
 • Sak: 07-185 Klage vedrørende spenning – Krav om erstatning – SFE Nett AS

  Saken gjaldt spørsmål om mangelfull strømleveranse og spørsmål om erstatning for ødelagte elektriske apparater.

  13.06.2008
 • Sak: 07-183 Klage vedrørende feil i nettet – Krav om refusjon av utgift til elektroinstallatør – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om hvem som skulle bære kostnadene for kontroll av eget anlegg når strømmen blir helt eller delvis borte i boligen.

  19.05.2008
 • Sak: 07-181 Klage vedrørende spenningskvalitet – Krav om erstatning etter skade på elektrisk utstyr – A/L Nord-Østerdal

  Saken gjaldt ansvar for spenningskvalitet og skade på elektrisk utstyr.

  19.05.2008
 • Sak: 07-180 Klage vedrørende skade på elektrisk anlegg – Krav om dekning av forsikringens egenandel – Tussa Nett AS

  Saken gjaldt ansvar i forbindelse med feil i høyspenningsnettet.

  19.05.2008
 • Sak: 07-146 Klage vedrørende strømbrudd på hytte – Krav om erstatning for økonomisk tap

  Saken gjaldt ansvar for tap etter strømbrudd.

  27.06.2007
 • Sak: 07-128 Klage vedrørende avslag på krav om egenandel etter skade på fritidsbolig pga strømbrudd

  Spørsmål om erstatningsansvar.

  27.06.2007
 • Sak: 07-122 Klage vedrørende strømbrudd til fritidshus og økonomisk tap – Krav om erstatning

  Saken gjaldt ansvar for tap etter strømbrudd.

  27.06.2007
 • Sak: 07-91 Klage vedrørende skade etter trefall – Krav om å få dekket forsikringens egenandel

  Spørsmål om ansvar.

  27.06.2007
 • Sak: 07-86 Klage vedrørende strømbrudd i pumpestasjon – Krav om erstatning

  Spørsmål om ansvar.

  27.06.2007
 • Sak: 07-72 Klage vedrørende strømbrudd – Krav på erstatning av forsikringens egenandel

  Spørsmål om erstatningsansvar etter feil i nettet.

  27.06.2007
 • Sak: 07-47 Klage vedrørende bortfall av strøm med skade i fritidsbolig til følge – Krav om dekning av forsikringens egenandel og reduksjon i nettleien

  Saken gjaldt to forhold. Spørsmål om erstatningsansvar etter strømbrudd og spørsmål om refusjon av nettleiens fastavgift i en periode uten strømforsyning.

  27.06.2007
 • Sak: 07-34 Klage vedrørende overslag i nettet med skade til følge – Krav om dekning av forsikringens egenandel

  Spørsmål om ansvar.

  27.06.2007
 • Sak: 06-183 Klage vedrørende strømbrudd – Krav om erstatning

  Klager krevde erstatning for en ødelagt router og en bærbar PC med kr 9.654,- etter strømbrudd.

  27.06.2007
 • Sak: 06-182 Klage vedrørende strømbrudd – Krav om erstatning

  Ansvar for skade etter strømbrudd.

  27.06.2007
 • Sak: 06-163 Klage vedrørende ustabile strømleveranser – Krav om erstatning av ødelagt elektrisk utstyr

  Saken gjaldt utstabile strømleveranser til bolig og krav om erstatning for ødelagt elektrisk utstyr med kr 58.604,-.

  27.06.2007
 • Sak: 06-144 Klage vedrørende jordfeil – Krav om dekning av merkostnader

  Saken gjaldt dekning av kostnader i egen installasjon i forbindelse med jordfeil hos nabo.

  27.06.2007
 • Sak: 06-143 Klage vedrørende kvaliteten på strømforsyningen - Krav om erstatning

  Klager hadde fulgt opp krav knyttet til nytt anlegg og installert jordfeilbryter.

  27.06.2007
 • Sak: 06-104 Klage vedrørende skade etter overspenning på lavspentnettet – Krav om erstatning

  Saken gjaldt ansvar etter overspenning på lavspentnettet forårsaket av lyn.

  27.06.2007
 • Sak: 06-102 Klage vedrørende feil i nettet og lidt tap – Krav om erstatning av forsikringens egenandel

  Spørsmål om ansvar for skade etter feil i nettet.

  27.06.2007
 • Sak: 06-37 B Klage vedrørende mangelfull strømleveranse - Krav om prisavslag på nettleien

  Spørsmål om gjenopptakelse.

  27.06.2007
 • Sak: 15-040 Klage vedrørende informasjon om leveringsplikt – Krav om økonomisk kompensasjon – Sør Aurdal Energi AS

  Saken gjaldt om energiselskapet hadde gitt tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av å motta kraft på leveringsplikt. Klager krevde økonomisk kompensasjon med inntil kr 10 000 fordi han hadde vært på ventetariff / leveringsplikt fra han kjøpte hytte i 2005. Han viste til at han i andre halvdel av 2013 mottok et brev fra SAE om at han sto på leveringsplikt. Han undret seg over at han ikke var blitt orientert om konsekvensene av dette tidligere. Sør Aurdal Energi AS hevdet klager var tilsendt informasjon ved avtaleinngåelse, gjennom tariffinformasjon, på faktura, i periodiske vedlegg og på særutsendinger. Nemnda la til grunn at energiselskapet hadde informert klager om konsekvensene av å motta kraft på leveringsplikt, om enn ikke i tilstrekkelig grad iht. NVE. Nemnda anbefalte enstemmig at klager burde kompenseres skjønnsmessig med kr 2 500.

  12.11.2015

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?