Søk på nettsiden
 • Sak: 16-030 Klage vedrørende luftstrekk over eiendom

  Saken gjaldt uenighet om planlagt luftstrekk over eiendom. Klager krevde at planlagt luftstrekk over eiendom ikke ble gjennomført. Klager hevdet at det fantes andre gunstige alternativer som ville medføre mindre ulempe for klager, samt strøm til naboeiendommen. Haugaland Kraft Nett har fremlagt to alternative løsninger og mente at den ene løsningen var den mest hensiktsmessige ut i fra et rasjonelt og økonomisk perspektiv. Flertallet la til grunn at tilknytningsavtalen § 3-4 ikke i seg selv gir hjemmel til å etablere nettanlegg på en grunneiers eiendom for strømforsyning til en annen eiendom, i situasjoner der grunneieren nekter å samtykke til dette. Under dissens ble klager gitt medhold.

  12.09.2016
 • Sak: 16-221 Klage vedrørende anleggsbidrag – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager avviste krav om anleggsbidrag for utvidelse av nettilknytning og krevde dette refundert. Klager mottok flere tilbudsbrev med endret overskrift. Klager bestilte og aksepterte tilbudet som gjaldt omlegging av distribusjonsnettet. Klager var i den tro at dette tilbudet også gjaldt utvidelse av eksisterende anlegg. Hafslund Nett AS sa at tilbudsbrev var redigerbare og at tilbudet ble sendt ut med feil overskrift og innhold. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  31.01.2017
 • Sak: 16-196 Klage vedrørende anleggsbidrag – Helgeland Kraft AS

  Saken gjaldt beregning av anleggsbidrag. Klager mente at anleggsbidraget var for høyt i forhold til estimatet. Klager ba om et prispåslag på 15 % av estimert tilbud. Klager mente at selskapet hadde alle tilgjengelige muligheter for å gi en bedre forhåndskalkyle da de vet hvor mye reisetid montører har. Helgeland Kraft AS hevdet at timeforbruket var korrekt. Helgeland Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold. Det var dissens i begrunnelsen.

  06.02.2017
 • Sak: 15-311 Klage vedrørende tilknytningsgebyr – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om tilknytningsgebyr. Klager avviste krav om tilknytningsgebyr. Klager viste til at han fikk endelig pris fra installatør. Klager hevdet at han aldri har samtykket i et tilknytningsgebyr. TrønderEnergi Nett AS påpekte at det er ordinær praksis at ved etablering av nye anlegg, er det installatøren som er kundens kontaktpunkt. Nettselskapets viste til at det er installatøren som skulle opplyst om tilknytningsgebyret i sin kontakt ut mot kunden. TrønderEnergi opprettholdt sitt krav om tilknytningsgebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  07.06.2016
 • Sak: 15-062 Klage vedrørende kostnad for omlegging av lavspentlinje – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt tilbud og aksept av endringskostnad for omlegging av lavspentlinje. Klager skulle bygge hus og stolper måtte flyttes. Han mottok tilbud om endringskostnad med et grovestimat på kr 11 120 og aksepterte, men fikk beskjed om at det var feil i tilbudet og mottok nytt tilbud på kr 34 257. Klager klaget og hevdet nettselskapet måtte stå ved sitt første tilbud og avviste å betale mer enn det aksepterte grovestimatet på kr 11 120. Agder Energi Nett AS viste til at det første tilbudet på kr 11 120 ble akseptert, men arbeidet ble ikke igangsatt. AEN fant senere at estimatet var feil og ga et nytt grovestimat tilbud på kr 34 257. Da klager signerte det nye tilbudet, var han innforstått med at grovestimatet lød på kr 34 257. AEN presiserte at det uttrykkelig var uttalt at beløpet var å betrakte som et grovestimat og at det var de endelige og faktiske kostnader som til slutt skulle betales. Nemnda kunne ikke se at det nye tilbudet var urimelig eller for øvrig i strid med avtaleloven. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.09.2015
 • Sak: 14-193 Klage vedrørende fordeling av anleggsbidrag – krav om tilbakeføring av utgifter – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt beregning av anleggsbidrag. Klager krevde kompensasjon med rettferdig fordeling av anleggskostnader/alle kostnader ved kabeltilknytning. Alternativt krevde klager forkjøpsrett for overskuddskapasitet i nettet. Klager og nabo F betalte anleggsbidrag for tilknytning til distribusjonsnettet ved kabel som hadde kapasitet til klagers nye anlegg og kapasitet til å koble til nabo Fs eksisterende hus. Klager undrer seg over at det i 2014 likevel var mer kapasitet i kabelen de hadde bekostet. Han mente at anleggsbidraget ikke kunne benyttes av flere enn de som hadde betalt for det og at nabo A måtte være med i et spleiselag av anleggsbidraget. Agder Energi Nett AS la kabel som hadde kapasitet til klagers nye anlegg og til å koble til nabo Fs eksisterende hus. AEN hevdet det var et kundespesifikt anlegg. Da nabo A søkte om tilknytning til distribusjonsnettet fant AEN at det likevel var kapasitet i kabelen til å koble til også nabo As bolig. AEN hevdet at ti- og femårsregel for fordeling av kostnader ikke gjaldt kundespesifikke anlegg. Nemnda anbefalte at nabo A måtte betale 1/3 av anleggsbidraget og klager ble enstemmig gitt medhold.

  18.03.2015
 • Sak: 14-183 Klage vedrørende anleggsbidrag – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt beregning av anleggsbidrag og overskridelser samt at opplysninger og årsak til overskridelser ikke var formidlet til klager. Klager aksepterte tilbud som innebar et forventet anleggsbidrag i størrelsesorden kr 200 000, men regningen ble på kr 275 498. Klager legger vekt på at han ikke ble informert om at det ville bli dyrere og at AEN ikke oppfylte sitt varslingsansvar ved kostnadsoverskridelser. Agder Energi Nett AS hevder at selv om sluttavregningen er blitt betydelig høyere enn pristilbud, må de kunne kreve betalt for faktiske kostnader. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

  18.03.2015
 • Sak: 14-161 B Gjenopptagelse Klage vedrørende planlagt forsterkning av nettet – Haugaland Kraft AS

  Saken gjaldt gjenopptagelse i sak 14-161 behandlet 19.09.14 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda avviste begjæring om gjenopptagelse.

  06.08.2015
 • Sak: 14-161 Klage vedrørende planlagt forsterkning av nettet – Haugaland Kraft AS

  Saken gjaldt omlegging av nettanlegg. Klager ba om at hans alternative løsning for omlegging av nettanlegg ble imøtekommet. Han mente den omlegging nettselskapet hadde valgt ikke var den beste. Haugaland Kraft AS mente at omlegging av nettanlegg ved forsterkning i luft var mest hensiktsmessig og kostnadseffektivt. Nemnda kunne ikke se at klager hadde krav på sin egen løsning til forsterkning når denne ville være vesentlig mer kostbar enn nettselskapets løsning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.11.2014
 • Sak: 14-140 Klage vedrørende ansvar for omlegging av strømkabler – Energi 1 Follo/Røyken AS

  Saken gjaldt omlegging av nettselskapets forsyningskabel og sameiets private internkabler. Klager hevdet det var uansvarlig at inntakskabler var blitt liggende i kjelleren og at jobben med omlegging ikke var fullført. Energi 1 Follo/Røyken AS anførte at de eide forsyningskabelen og kabelskapet, mens stikkledningene inn til hver enkelt leilighet var sameiernes eiendom. De fjernet forsyningskabelen fra klagers kjeller, men hevdet de ikke hadde ansvar for å utføre arbeid på kundens eget anlegg. Nemnda mente internkablene var innenfor grensesnittet for hva som var eiers eget ansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  18.03.2015
 • Sak: 14-135 Klage vedrørende dekning av grøftekostnader – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om hva som var avtalt med hensyn til hvem som skulle dekke grøftekostnader. Klager inngikk tilknytningsavtale for fritidseiendom og betalte anleggskostnader for strømkabelgrøfter til feltutbygger og anleggsbidrag til Agder Energi Nett. Klager mottok senere krav fra entreprenør for gravekostnader, en kostnad han mente AEN måtte dekke. AEN hevdet at det ble presisert overfor klager at med hensyn til grøfter måtte klager ta kontakt med utbyggers entreprenør som hadde ansvar for all graving i området. AEN viste til at grøftekostnader ikke var en del av anleggsbidraget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  18.03.2015
 • Sak: 14-077 Klage vedrørende anleggsbidrag – krav om tilbakebetaling av merutgifter – Energi 1 Follo/Røyken AS

  Saken gjaldt krav om tilbakebetaling av merutgifter i forbindelse med forsinkelse. Klager bygde hus som skulle ferdigstilles i august 2013. Klager viste til at han først i august fikk rede på at det ikke var kapasitet i nettet og at permanent tilknytning først kunne påregnes i november. Det drøyde likevel til januar 2014 med faktisk nettilknytning. Da Energi 1 Follo/Røyken AS mottok installasjonsmelding i juni 2013 hadde de ikke kapasitet i strømnettet. De hevdet at årsaken til at leveransen ikke ble ferdigstilt som meldt, var utenfor deres kontroll. Nemnda fant at saken ikke tilfredsstillende kunne opplyses uten muntlige parts- og vitneforklaringer og avviste enstemmig saken fra nemndsbehandling.

  14.11.2014
 • Sak: 14-059 Klage vedrørende anleggsbidrag og timebruk ved nettilknytning – Lyse Energi AS

  Saken gjaldt krav om anleggsbidrag og tvist om timebruk. Klager avviste kravet på kr 34 060 i anleggsbidrag da beregnet anleggsbidrag var på kr 21 500. Klager undret seg over at han ikke fikk varsel da regningen ble vesentlig høyere enn beregnet. Lyse Energi AS viste til at faktisk gravekostnad ble høyere enn estimert på grunn av at grunnforholdene rundt kabelskapet var vanskeligere enn forventet samt at grusmasser måtte hentes et stykke unna anleggsplassen. I kalkylen ble det benyttet normtall. Nemnda la til grunn at nettselskap normalt burde søke å varsle kunden ved vesentlig overskridelse av estimert anleggsbidrag. Selv om klager ikke ble varslet i dette tilfellet, var nemnda av den mening at klager måtte betale det det kostet i anleggsbidrag. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  11.11.2014
 • Sak: 14-013 Klage vedrørende fjerning av tilknytningspunkt og anleggsbidrag – AS Eidefoss

  Saken gjaldt fjerning av tilknytningspunkt og anleggsbidrag ved gjenåpning av abonnement - ny tilknytning på husmannsplass. Klager krevde refusjon etter at stolpen ble fjernet av nettselskapet. Han hevdet at det forelå en avtale fra 1990 tallet om at strømstolpe på husmannsplassen skulle bli stående selv om strømmen ble koblet fra hovedhuset. Eidefoss fakturerte anleggsbidrag minus kostnad tilsvarende å montere luftstrekk, dvs. kostnad med reising av stolpe og strekking tilsvarende det demonterte anlegget. Nemnda fant at det forelå en rimelig løsning og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.11.2014
 • Sak: 13-251 Klage vedrørende faktura for anleggsutbedring – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt tvist om fakturert tidsbruk ved skjøting av kabel. Klager fant tidsbruken på arbeidet vesentlig høyere enn nødvendig. Klager viste til at kabelen lå åpen og tilgjengelig og hevdet det ikke var nødvendig med befaring. Troms Kraft Nett AS viste til at klager henvendte seg per telefon om at kabelen måtte legges om og skjøtes. De viste til entreprenørens forklaring om at arbeidet ikke kunne vært gjort raskere. Nemnda kunne ikke se at det var noe galt med beløpenes størrelse og anså totaliteten for rimelig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.06.2014
 • Sak: 13-207 Klage vedrørende utgifter knyttet til flytting av kabelskap – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt flytting av kabelskap. Klager krevde kabelskapet flyttet for netteiers regning og hevdet skapet ble plassert der uten avtale eller samtykke fra grunneier. Fortum viste til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 og aviste krav. Nemnda la til grunn at skapet hadde stått der i nesten 40 år, og at klager måtte betale for flytting i henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  24.02.2014
 • Sak: 13-142 Klage vedrørende anleggsbidrag – Varanger KraftNett AS

  Saken gjaldt anleggsbidrag for forsterkning til sommerhus. Klager avviste krav om anleggsbidrag på kr 172 900 for få øket sikringen fra 25 til 50 ampere. Sommerhuset hadde hatt strøm siden 1937. Varanger KraftNett AS hevdet at når klager hadde behov for utvidet kapasitet, måtte han kjøpe seg inn på den trafoen med tilhørende nett som ble etablert i 2011 da en bedriftskunde ba om forsterkning av nettet og betalte kr 420 000 i anleggsbidrag. De hevdet at klagers anleggsbidrag i sin helhet ville bli refundert bedriftskunden. Nemnda fant at det var grunnlag for å kreve anleggsbidrag og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.11.2013
 • Sak: 13-074 Klage vedrørende anleggsbidrag – Nordlandsnett AS

  Saken gjaldt antall timer fakturert i anleggsbidrag for omlegging fra luftspenn til jordkabel. Klager bestred antall timer fakturert for anleggsbidrag og hevdet at montøren og lærlingen var til stede én dag og at de denne dagen var borte fra arbeidsstedet i flere timer. Klager hevdet at maksimal fakturerbar tid kunne være 15 timer. Nordlandsnett AS viste til at beregningen var sammenholdt med normtall og at noe av timebruken var utplukk av materiell, avklaringer, retur av materiell og dokumentasjon av utført arbeid som ikke gjøres på montasjestedet. Nemnda fant totaliteten rimelig, og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-061 Klage vedrørende flytting av stolpe – NTE Nett AS

  Saken gjaldt spørsmål om det var berettiget med anleggsbidrag. Klager krevde betalt beløp refundert og at hun ble behandlet likt som naboene. Klager viste til at hun i 2008 betalte for flytting av en stolpe fra sin fritidseiendom og at arbeidet ble utført i 2010. Klager hevdet at det kort tid etter ble fjernet stolper på naboeiendommene uten at disse måtte betale anleggsbidrag. NTE Nett AS viste til at klager selv hadde initiert arbeidet med flytting av stolpe. Det forelå ingen planer hos NTE om å kable luftstrekket i området på dette tidspunktet. På et senere tidspunkt ble arbeid med kabling av øvrig luftnett initiert av NTE, og dette arbeidet kom ikke inn under reglene for anleggsbidrag. Nemnda la til grunn at klagers arbeid utløste anleggsbidrag og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 13-040 Klage vedrørende anleggsbidrag – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt utbedring vs. forsterkning av nettet. Klager avviste å betale for grunnleggende utbedring av netteiers nett. Klager mente strømnettet i området i utgangspunktet var svakt og måtte utbedres. Hafslund Nett AS viste til forskrift og krevde anleggsbidrag avkortet for forsterkningstiltak i lavspentnettet. De la til grunn at klagers tilknytning til nettet krevde forsterkning. Nemnda fant at regelverket ikke var fraveket og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  03.06.2014
 • Sak: 13-031 Klage vedrørende anleggsbidrag – AS Eidefoss

  Saken gjaldt anleggsbidrag for forsterkning til hytte. Klager protesterte på å dekke forstrekning av linjenettet som uten kostnad ga økt strømtilførsel til alle i nærområdet av hytta og som ga merinntekt for Eidefoss. Eidefoss viste til at nettet ikke hadde ledig kapasitet til å øke overlastvernet hos klager og at når det kom andre kunder på kretsen som ønsket større uttak, ville disse måtte betale deler av det Eidefoss hadde forskuttert. Nemnda la til grunn at det var grunnlag for kravet om anleggsbidrag og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  04.06.2014
 • Sak: 12-237 Klage vedrørende kostnader for graving av strømkabel/flytting av strømkabel – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt tvist om hva som var avtalt med hensyn til kostnader for graving av strømkabel/flytting av strømkabel. Klager krevde at Lyse dekket kostnader han hadde hatt knyttet til fremføring og graving av kabel til tomtegrensen for ny enebolig. Lyse redegjorde for egne og klagers anleggskostnader, og kom frem til at klager skulle få tilbakebetalt kr 11 640. Nemnda anså saken for å være et grensetilfelle mellom § 5 og § 3-10 i Standard Tilknytningsvilkår. Nemnda hadde ingen bemerkninger til at Lyse hadde valgt å behandle saken etter reglene i § 5 om anleggsbidrag, og hadde heller ingen bemerkninger til hvordan Lyse hadde beregnet anleggsbidraget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  10.09.2013
 • Sak: 12-226 Klage vedrørende fjerning av luftstrekk – Lofotkraft AS

  Saken gjaldt fjerning av luftstrekk. Klager krevde luftstrekk fjernet uten å bli belastet med kostnaden. Klager fant luftstrekk over huset skjemmende for utsikten til havet og til ulempe i forhold til bygging av takterrasse. Lofotkraft AS forholdt seg til vanlig praksis som tilsa at flytting av eksisterende nett kunne utføres på bestillers regning med en kostnadsdeling basert på nytteverdi og alder på anlegg. Nemnda la til grunn at fremføring av distribusjonsnett var nødvendig selv om det kunne være en ulempe å ha det som luftstrekk over huset. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  25.06.2013
 • Sak: 12-198 Klage vedrørende fra- og tilkobling – BKK Nett AS

  Saken gjaldt kommunikasjon vedr. arbeid med fra/tilkobling av strømkabel. Klager mente hun ikke fikk nok informasjon om hvordan fra/tilkobling foregikk og at det hadde vært stor fare ved ferdiggjøring av kledningsskiftet etter gjeninnkobling. BKK Nett AS frakoblet kabel på husvegg da klager skulle skifte kledning og kom tilbake senere på dagen og koblet til. BKK mente det ikke var forbundet med fare å arbeide med kledningen i den perioden kabelen, som var helisolert, var frakoblet. Nemnda antok at bedre kommunikasjon mellom partene kunne avverget misforståelser.

  19.02.2013
 • Sak: 12-149 Klage vedrørende anleggsbidrag – BKK Nett AS

  Saken gjaldt tilkobling i kabelskap. Klager reagerte på at nettselskapet tilbød naboene gratis tilkobling til det kabelskapet han hadde betalt anleggsbidrag for og totalt bekostet med kr 16 000. Klager krevde kr 14 000 i kompensasjon. BKK Nett AS viste til at innbetalt anleggsbidrag ikke ga en kunde eiendomsrett til nettanlegget. De hadde av rimelighetshensyn likevel betalt tilbake anleggsbidraget fordi de gamle reglene fremsto som urettferdige for klager i forhold til dagens ordning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  19.02.2013
 • Sak: 12-57 Klage vedrørende anleggsbidrag – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om betaling av anleggsbidrag. Klager avviste faktura for anleggsbidrag og hevdet Agder Energi Nett AS hadde brutt avtalen om tilkobling fordi arbeidet ikke ble ferdigstilt innen det han anså som rimelig tid. Agder Energi Nett AS viste til at det i avtalen ikke var satt noen tidsfrist for når arbeidet skulle være ferdigstilt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.10.2012
 • Sak: 12-56 Klage vedrørende nedasfaltert grensemerke og flytting av stolpe – SKL Nett AS

  Saken gjelder nedasfaltert grensemerke og flytting av stolpe.

  08.10.2012
 • Sak: 12-52 Klage vedrørende flytting av stolpe – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt kostnadsfordeling ved flytting av stolpe. Klager måtte flytte en stolte, men avviste å betale for at Hafslund Nett AS fikk oppgradert sitt anlegg som likevel trengte utskifting. Klager krevde at Hafslund Nett AS tilbakebetalte utgifter på til sammen kr 112.939,-. Hafslund Nett AS hevdet inngått avtale hadde en klar kostnadsfordeling. De erkjente at utbedringen innebar en bedre teknisk løsning og sa seg villig til å dekke kr 28.000,- av det totale kostnadsbeløpet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  12.10.2012
 • Sak: 12-11 Klage vedrørende tilknytning - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om hva som var en del av kundens anlegg og hva som var en del av nettselskapets anlegg (tilknytningspunktet). Krager mente Hafslund Nett AS skulle bekoste det private fordelingsskapet og mente dette var nettselskapets ansvar. Hafslund Nett AS hevdet det private fordelingsskapet ikke var en del av deres nettanlegg og at leveringspunket var ved skapvegg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  28.06.2012
 • Sak: 11-458 Klage vedrørende endring av strøminntak til hybelleilighet / tilknytning av nytt målepunkt – HelgelandsKraft AS

  Saken gjaldt endring av strøminntak til hybelleilighet / tilknytning av nytt målepunkt. Klager avviste krav om anleggsbidrag og kunne ikke se at HelgelandsKraft AS hadde redegjort for hjemmel til pålegge strømkunden en bestemt utforming av anlegget. HelgelandsKraft AS la til grunn rett til å bestemme hvordan de skulle bygge og drifte sitt nett. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.07.2012
 • Sak: 11-316 Klage vedrørende fremføring av strøm - anleggsbidrag – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt tvist om fjerning av stikkledning og anleggsbidrag for fremføring av ny lavspentlinje. Klager krevde kostnadsfri fremføring av strøm til huset. Innklagede viste til at strømforsyningen hadde vært frakoblet siden 1985 og krevde anleggsbidrag. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  08.03.2012
 • Sak 10-599 Klage vedrørende anleggsbidrag – Ringeriks-Kraft AS

  Saken gjaldt kompensasjon for merkostnader for framføring av strøm til hytte. Klager tok kontakt med innklagede om fremføring av strøm til hytte i 2005, etter å ha blitt informert av naboer om at de skulle legge inn strøm. Tross purringer fikk klager først svar i 2008. De andre hyttene fikk innlagt strøm i 2006. Klager krevde merkostnader dekket da han mente innklagede hadde gjort seg skyldig i saksbehandlingsfeil. Nemnda mente klagers henvendelse burde ha blitt besvart på et så tidlig tidspunkt at strøm kunne ha blitt fremført til klagers hytte samtidig med at strøm ble fremført til de andre hyttene. De eventuelle merkostnader som den sene saksbehandling medførte burde etter nemndas oppfatning dekkes av innklagede ved at de priser som gjaldt våren 2006 ble lagt til grunn. Nemnda fant etter dette å anbefale at kunden ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

  27.07.2011
 • Sak 10-579 Klage vedrørende flytting av kabelfordelingsskap – Hammerfest Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om hvem som var ansvarlig for utgiftene i forbindelse med flytting av et kabelskap på klagers vegg. Klager ønsket skapet flyttet i forbindelse med bygging av garasje. Innklagede ga en bekreftelse på at skapet kunne flyttes, men for klagers regning. Klager viste til at det ikke forelå noen avtale om plassering av skapet og at det heller ikke forelå noe tinglyst dokument. Nemnda viste til at det for 20 år siden ikke var vanlig med skriftlige avtaler i slike saker og fant ikke grunn til å tro at skapet ble satt opp i strid med hva partene den gang var enige om. Klager måtte derfor betale for flyttingen i samsvar med hovedregelen i Standard tilknytningsvilkår § 3-10. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. Uttalelsen var enstemmig.

  27.07.2011
 • Sak 10-543 Klage vedrørende nettilnytning – installasjon av strøm i garasje – Nordvest Nett AS

  Saken gjaldt tilknytning av garasje til nett. Klager mente han i to år hadde ventet på tilknytning, mens nettselskapet på sin side ikke ville foreta en slik tilknytning før klager hadde undertegnet avtale om anleggsbidrag. Klager mente at han i sin tid hadde gjort en tabbe ved å søke om å få bygge et verksted og ikke en garasje. Selv om han hadde bestilt kapasitet som for en husholdning, hadde innlagede nektet å utføre tilknytningen fordi bestilt strømmengde tydet på at han skulle bygge en garasje. Klager mente innklagede ikke hadde noe med hva garasjen skulle benyttes til. Nettselskapet viste til at de ikke hadde avslått søknad om tilknytning, men påpekte at mottatt melding om tilnytning og klagers opplysninger ikke samstemte. Eventuell verkstedsdrift ville kreve graving av ny tilførselskabel fra transformator til en kostnad av ca.kr. 80 000. Nemnda la vekt på at nettselskapet hadde tilknytningsplikt og ansvar for at nettkvaliteten for andre kunder ble opprettholdt ved tilknytning av en ny kunde. Nemnda avviste derfor påstanden fra klager om at nettselskapet ikke hadde noe med hva garasjen skulle brukes til. Nemnda fant det ikke galt at nettselskapet krevde en undertegnet avtale om anleggsbidrag før tilknytning ble foretatt. Uttalelsen var enstemmig.

  28.07.2011
 • Sak: 10-516 Klage vedrørende uenighet om faktura – Lyse AS

  Ved renoveringsarbeid på klagers hytte ble klager gjort oppmerksom på at strømtilførselen var uvanlig. Hun kontaktet innklagede som konkluderte med at tilknytningen ikke var forskriftsmessig. En ny løsning ble utført. Klager ble fakturert, men mente det var urimelig at hun skulle belastes for kostnadene til ny og forskriftsmessig strømtilførsel. Klager mente hun ikke ble opplyst om kostnadsfordelingen under den befaring som ble foretatt. Innklagede viste til at de har tatt kostnadene med å skifte en linje og en dårlig stolpe og at kunden ble informert om at tilførselen til hytten ikke var forskriftsmessig og at dette måtte utbedres av godkjent installatør. Selskapet viste til at det er klager selv som har bestilt dette arbeidet og at klager er ansvarlig for egne installasjoner etter standard tilknytningsavtale. Etter nemndas oppfatning er det arbeidet som er utført av installatør foretatt etter klagers bestilling på klagers egen installasjon. I samsvar med standard tilknytningsvilkår er det installasjonseiers ansvar å vedlikeholde egne installasjoner. Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. Uttalelsen er enstemmig.

  26.10.2011
 • Sak: 10-13 Klage vedrørende kostnader for flytting av stolpe – Varanger KraftNett AS

  Saken gjaldt tvist om kostnader for flytting av stolpe. Klager krevde stolpen flyttet for innklagedes regning og viste til at stolpen ble satt opp etter at tomta var planert og plassert rett foran hytta 10 meter inne på tomta og ikke slik som de andre stolpene som sto langs veien. Innklagede hevdet de fikk aksept for utbyggingsplanene både hos tidligere eier av hyttefeltet og av representant for de nye hytteeierne. Nemnda anbefalte med dissens at kostnadene ved flytting av stolpen deles likt mellom partene.

  24.06.2010
 • Sak 10-07 Klage vedrørende anleggsbidrag – Repvåg Kraftlag SA

  Saken gjaldt anleggsbidragets bunnfradrag ved fremføring av strøm til fritidsboliger. Klager hevdet at forslaget om økning av bunnfradraget måtte være kjent for styret da de fikk strømtilkobling i november 2008 og at endringen av regelverket burde få tilbakevirkende kraft slik at hytteeierne får kr 20.000,- i bunnfradrag i stedet for kr 3.000,-. Innklagede viste til at i reglene før 06.05.09 gjaldt et bunnfradrag kr 3.000,- per hytte og etter 06.05.09 et bunnfradrag kr 20.000,- per hytte. Nemnda la til grunn at senere endret regelverk ikke fikk tilbakevirkende kraft. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

  02.09.2011
 • Sak: 09-176 Klage vedrørende flytting av lyktestolpe – Bodø Energi AS

  Klager avviste krav om betaling for flytting av lyktestolpen, mens innklagede hevdet de ikke var part i saken. Nemnda avviste saken pga partsforholdet.

  24.06.2010
 • Sak: 09-158 Klage vedrørende betaling for omlegging av lavspentnettet – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt hvem som skulle dekke kostnader for flytting av luftstrekk til nabo. Klager krevde kostnadsfri flytting av luftstrekk som forsynte naboen og ikke ham. Innklagede antok at eiendommen hadde hatt strøm inn til huset via den samme lavspenttraseen i mer enn 60 år og hevdet at de rettigheter innklagede hadde ervervet for fremføring og plassering av distribusjonsnettet var servitutter som påheftet eiendommen så lenge distribusjonsnettet besto. En enstemmig nemnd fant ikke å kunne gi klager medhold.

  09.03.2010
 • Sak: 09-145 Klage vedrørende anleggsbidrag – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt krav om refusjon av deler av anleggsbidrag. Klager krevde tilbakebetalt kr 5.000,- av i alt innbetalt kr 15.000,- fordi det var inngått bindende avtale om kr 10.000,-. Innklagede påsto at det måtte skilles mellom registreringsskjema og bestillingsskjema. Nemnda fant at sistnevnte skjema gjaldt som bestilling. Nemnda var enstemmig i at klager ikke kunne gis medhold.

  04.01.2010
 • Sak: 09-25 Klage vedrørende faktura på flytting av stolpe – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om kostnader for flytting av stolpe. Klager påsto han aldri ble forespurt om plassering av stolpe, at han ikke hadde gitt tillatelse til plassering av stolpen og at han muntlig hadde bedt om at stolpen ble flyttet. Klager avviste krav om dekning av kostnader for flytting. En enstemmig nemnd fant det ikke sannsynliggjort at stolpen ble satt opp i strid med avtale, og klager måtte således betale for flytting av stolpen.

  01.07.2009
 • Sak: 09-15 Klage vedrørende fremføring av nyttledningsnett – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt om innklagede hadde adgang til å fjerne et eksisterende linjestrekk på 230V fra 1930 årene og erstatte dette med to linjer på henholdsvis 230 og 1000 V. Klager krevde at det nye strekket måtte fjernes, mens innklagede hevdet at rett til omlegging måtte anses stiftet på avtalemessig grunnlag da linjen ble bygget. Innklagede hevdet i tillegg at endringen måtte anses å ligge innenfor rammen av innklagedes råderett. Nemnda fant enstemmig at endringen lå innenfor en påregnelig og naturlig samfunnsutvikling og at en eventuell omlegging av strekket måtte klager selv bekoste.

  28.10.2009
 • Sak: 08-163 Klage vedrørende anleggsbidrag i forbindelse med bytte av fordelingskap i forbindelse med tilknytning av bolig – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om det var etablert gyldig avtale eller forpliktelse i 1986 som bandt innklagede til å reservere kapasitet i nettet for fremtidige tilknytning uten å ilegge anleggsbidrag.

  08.04.2009
 • Sak: 08-85 Klage vedrørende omlegging av høyspentkabel – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt spørsmål om det ble gitt tillatelse/inngått muntlig avtale om legging av høyspentkabel over klagers eiendom. Saken gjaldt videre spørsmål om hvem som skulle bære kostnadene i forbindelse med omlegging av høyspentkabelen som var kommet i konflikt med regulert tomt.

  15.05.2009
 • Sak: 08-18 Klage vedrørende tilbaketrekking av godkjent melding vedr strøm til hytte - Varanger KraftNett AS

  Saken gjaldt tvist om tilsagn.

  17.09.2008
 • Sak: 08-14 Klage vedrørende frakobling og tilkobling i garasjeanlegg – RingeriksKraft AS

  Saken gjaldt frakobling og tilkobling.

  17.09.2008
 • Sak: 07-191 Klage vedrørende høyspent- og lavspentledninger – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt flytting eller fjerning av ledninger/nett.

  13.06.2008
 • Sak: 07-187 Klage vedrørende faktura for prosjekteringskostnad – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om posten prosjekteringskostnad i faktura for flytting av strøminntak.

  19.05.2008
 • Sak: 07-173 Klage vedrørende krav for flytting av bardun i forbindelse med gravearbeid – Hammerfest Energi Nett AS

  Saken gjaldt spørsmål om kostnader i forbindelse med flytting av bardun.

  06.05.2008
 • Sak: 07-172 Klage vedrørende anleggsarbeider - ledningsstrekk – Hafslund Nett AS

  Elklagenemnda behandler klager fra forbrukere angående tvister som springer ut av avtaler mellom energiselskap og forbruker om overføring eller levering av elektrisk energi.

  17.09.2008
 • Sak: 07-163 Klage vedrørende plassering og flytting av strømfordelingskap – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt hvem som skulle dekke kostnader for flytting av lavspennings strømfordelingskap og tilhørende kabler.

  05.05.2008
 • Sak: 07-120 Klage vedrørende trasevalg for kraftlinje

  Saken gjaldt hvem som skulle dekke kostnader for fjerning/flytting av høyspennings luftnett.

  27.06.2007
 • Sak: 07-65 Klage vedrørende flytting av stolper

  Spørsmål om kostnadsfri flytting av stolper.

  27.06.2007
 • Sak: 06-134 Klage vedrørende størrelse på anleggsbidrag

  Spørsmål om det over telefon var gitt et bindende tilbud på anleggsbidrag.

  27.06.2007
 • Sak: 06-111 Klage vedrørende faktura på løfting av luftstrekk

  Spørsmål om hvem som skulle bekoste løfting av luftstrekk.

  27.06.2007
 • Sak: 06-100 B Klage vedrørende flytting av nettstasjon

  Saken gjelder krav om saksomkostninger.

  27.06.2007
 • Sak: 06-100 Klage vedrørende flytting av nettstasjon

  Saken gjaldt flytting og fornyelse av nettstasjon. Spørsmål om klager skulle belastes med kostnadene med fornyelse/utskrifting av nettstasjon og spørsmål om brukt utstyr fortsatt kunne benyttes etter flytting.

  27.06.2007
 • Sak: 14-180 - Klage vedrørende anleggsbidrag - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt beregning av anleggsbidrag og overskridelser samt at opplysninger og årsak til overskridelser ikke var formidlet til klager. Klager aksepterte tilbud som innebar et forventet anleggsbidrag i størrelsesorden kr 250 000, men regningen ble på kr 396 453. Klager la vekt på at han ikke ble informert om at det ville bli dyrere og at AEN ikke oppfylte sitt varslingsansvar ved kostnadsoverskridelser. Agder Energi Nett AS hevdet at selv om sluttavregningen ble betydelig høyere enn pristilbudet, måtte de kunne kreve betalt for faktiske kostnader. Klager ble under dissens gitt delvis medhold.

  18.03.2015

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?