Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1363 resultater

Type artikkel
Velg område
1363 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 13-246 Klage vedrørende krav om erstatning for skade på datamaskin som følge av strømavbrudd – BKK Nett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar. Klager krevde erstatning for ødelagt strømforsyningsdel i datamaskin med kr 935. Han viste til at elektriske klokker og datamaskiner stoppet ved strømbrudd og at etter at strømmen kom tilbake ville den ene datamaskinen ikke starte. BKK Nett AS viste til at det oppsto en kort utkobling og årsaken sannsynligvis skyldtes fugl på linjen. Nemnda fant det mest sannsynlig at fugl på linjen utløste feilen og la til grunn at dette var utenfor nettselskapets kontroll. Nemnda fant videre at det ikke var årsakssammenheng mellom feil i nettet og klagers skade og at selskapet ikke var erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 13-227 Klage vedrørende jordfeil – krav om dekning av utgift til elektriker – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt jordfeil hos en annen kunde i området. Klager krevde regning fra elektriker på kr 1 521 refundert og mente at dersom Skagerak Nett AS hadde gitt bedre service og litt hjelp, hadde regning til elektriker vært unngått. Skagerak Nett presiserte at det ikke var feil i deres nett da klager tok kontakt. Det var da naturlig å starte feilsøkingen i kundens eget anlegg. Senere viste det seg at det var jordfeil hos en annen kunde i området. Nemnda mente at rådet nettselskapet ga klager ikke medførte ansvar for nettselskapet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 13-210 Klage vedrørende strømbortfall – krav om erstatning – Varanger Kraft Nett AS

  Saken gjaldt strømbrudd - elektrisk garasjeport ble avbrutt i å åpne seg helt og lukket seg idet bilen var i portåpningen. Klager hevdet ustabil strømtilførsel var årsak til skaden og krevde erstatning med kr 30 456. Varanger Kraft Nett AS avviste erstatningsansvar og hevdet de ikke med rimelighet kunne forutse at en slik hendelse ville inntreffe som følge av et kortvarig avbrudd i spenningen. Nemnda la til grunn at det hadde vært et kortvarig avbrudd i spenningen, men at erstatningsansvar ikke kunne pålegges nettselskapet idet klagers tap ikke kunne anses som påregnelig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 13-189 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning for ødelagt utstyr – HelgelandsKraft AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter hendelse i nettet. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 12.000 samt erstatning for ødelagt PC tilhørende leietaker, totalt kr 15 495, dekket. HelgelandsKraft AS viste til at en avleder i trafopunktet var defekt og avviste erstatningsansvar idet mangelen skyldtes årsaker utenfor deres kontroll. Nemnda var av den mening at en defekt avleder i trafopunktet var innenfor nettselskaps kontrollsfære og mente det var ansvarlig for klagers tap. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 13-179 Klage vedrørende spenningsvariasjon – krav om erstatning – Sør Aurdal Energi AS

  Saken gjaldt erstatning for ødelagt styringsenhet til pumpeanlegg. Klager viste til at styringsenheten ble ødelagt og vanntilførselen sviktet den 12.07.13. Klager hevdet at spenningsfeil / økt spenning var årsak til skaden og krevde erstatning på kr 6 590. Sør Aurdal Energi AS avviste at det var uregelmessigheter i nettet den 12.07.13 og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at det ikke var en mangel i nettet den dagen klagers skade oppsto og at det da ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom klagers skade og forhold i nettet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 13-152 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning – Vest-Telemark Kraftlag AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar for skade i klagers to hytter etter hendelse i nettet. Klager krevde regningene fra installatør på til sammen kr 14 690 og reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste på til sammen kr 1 500, totalt kr 16 190, dekket av netteier etter strømbrudd. Vest-Telemark Kraftlag AS avviste erstatningsansvar og hevdet det ikke var feil eller mangler i eget nett. De viste imidlertid til en feil fra en annen kunde som produserte kraft og leverte strøm til det angjeldende nettet. Vest-Telemark Kraftlag AS hevdet derfor at skadesårsaken lå utenfor deres kontroll. Nemnda mente denne feilen var innenfor innklagedes kontroll og at de var erstatningsansvarlige. Nemnda anbefalte enstemmig at klager fikk erstattet sine utgifter til installatør.

 7. Sak: 13-129 Klage vedrørende erstatning for ødelagt varmepumpe ved planlagt strømstans – SFE Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for ødelagt varmepumpe. Klager krevde erstatning for ødelagt varmepumpe og hevdet den ble ødelagt av gjentatte strømbrudd. Reparatør mente hovedkort sannsynligvis var brent på grunn av overspenning. SFE Nett AS bekreftet at det var flere korte strømstanser på grunn av arbeid i høyspentnettet. De mente at varmepumper eller annet elektrisk utstyr skal tåle strømstanser og oppstart etter stans og avviste erstatningsansvar. Nemnda kunne ikke se at det var dokumentert eller sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelser i nettet og klagers skade og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 13-126 Klage vedrørende strømbrudd – økonomisk tap – krav om dekning av forsikringens egenandel – Hadeland EnergiNett AS

  Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 4 000 dekket etter frostskader og vannlekkasje. Vannlekkasjen var forårsaket av frostsprengning som igjen skyldtes strømbrudd. Hadeland EnergiNett avviste årsakssammenheng og erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at Hadeland EnergiNett i denne saken ikke hadde sannsynliggjort at strømbruddet hadde annen årsak enn klemmefeilen, samt at skadesårsaken lå utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 13-097 Klage vedrørende feil med brannalarmanlegg – krav om erstatning – NTE Nett AS

  Saken gjaldt feil med brannalarmanlegg – krav om erstatning. Klager hevdet at arbeid med strømnettet/jording i området utløste feilmelding på brannanlegget. Klager fikk feilen utbedret og regningen lød på kr 2 787,50 som ble krevd refundert. NTE Nett AS hevdet at utstyr som tilkobles fordelingsnettet normalt skal tåle vanlig ut- og innkobling av strømmen. NTE hevdet at det var utenfor deres kontrollsfære at klagers alarmanlegg måtte resettes og avviste erstatningsansvar. Nemnda fant det mest sannsynlig at det var en mangel ved klagers utstyr og at selskapet ikke kunne være erstatningsansvarlig i dette tilfellet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 13-080 Klage vedrørende strømbortfall – krav om erstatning for økonomisk tap – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt dekning av utgift til elektriker grunnet defekt sikring i fordelingsskap. Klager krevde regning på kr 968 fra elektriker dekket. Det oppsto delvis strømbortfall i hans nye leilighet, strømmen var ustabil i noen kurser, men lys og kontakter virket bra. Klager fant det sannsynlig at feilen var i eget anlegg og tok kontakt med elektriker og ikke med energiselskapet. Fredrikstad EnergiNett AS viste til vanlig praksis, og til at det lå informasjon på deres hjemmeside om hvordan man skulle gå frem ved feil på strømforsyningen. Nettselskapet la til grunn at dersom kunder tok kontakt med installatør uten å ha forhåndskonferert med nettselskapet ved feil i strømforsyningen i anlegget, måtte kunden selv dekke installatørregningen selv om feilen lå i nettselskapets nett. Under dissens ble klager gitt medhold.