Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1326 resultater

Type artikkel
Velg område
1326 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 14-193 Klage vedrørende fordeling av anleggsbidrag – krav om tilbakeføring av utgifter – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt beregning av anleggsbidrag. Klager krevde kompensasjon med rettferdig fordeling av anleggskostnader/alle kostnader ved kabeltilknytning. Alternativt krevde klager forkjøpsrett for overskuddskapasitet i nettet. Klager og nabo F betalte anleggsbidrag for tilknytning til distribusjonsnettet ved kabel som hadde kapasitet til klagers nye anlegg og kapasitet til å koble til nabo Fs eksisterende hus. Klager undrer seg over at det i 2014 likevel var mer kapasitet i kabelen de hadde bekostet. Han mente at anleggsbidraget ikke kunne benyttes av flere enn de som hadde betalt for det og at nabo A måtte være med i et spleiselag av anleggsbidraget. Agder Energi Nett AS la kabel som hadde kapasitet til klagers nye anlegg og til å koble til nabo Fs eksisterende hus. AEN hevdet det var et kundespesifikt anlegg. Da nabo A søkte om tilknytning til distribusjonsnettet fant AEN at det likevel var kapasitet i kabelen til å koble til også nabo As bolig. AEN hevdet at ti- og femårsregel for fordeling av kostnader ikke gjaldt kundespesifikke anlegg. Nemnda anbefalte at nabo A måtte betale 1/3 av anleggsbidraget og klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 15-062 Klage vedrørende kostnad for omlegging av lavspentlinje – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt tilbud og aksept av endringskostnad for omlegging av lavspentlinje. Klager skulle bygge hus og stolper måtte flyttes. Han mottok tilbud om endringskostnad med et grovestimat på kr 11 120 og aksepterte, men fikk beskjed om at det var feil i tilbudet og mottok nytt tilbud på kr 34 257. Klager klaget og hevdet nettselskapet måtte stå ved sitt første tilbud og avviste å betale mer enn det aksepterte grovestimatet på kr 11 120. Agder Energi Nett AS viste til at det første tilbudet på kr 11 120 ble akseptert, men arbeidet ble ikke igangsatt. Agder Energi Nett AS fant senere at estimatet var feil og ga et nytt grovestimat tilbud på kr 34 257. Da klager signerte det nye tilbudet, var han innforstått med at grovestimatet lød på kr 34 257. Agder Energi Nett AS presiserte at det uttrykkelig var uttalt at beløpet var å betrakte som et grovestimat og at det var de endelige og faktiske kostnader som til slutt skulle betales. Nemnda kunne ikke se at det nye tilbudet var urimelig eller for øvrig i strid med avtaleloven. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 15-311 Klage vedrørende tilknytningsgebyr – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om tilknytningsgebyr. Klager avviste krav om tilknytningsgebyr. Klager viste til at han fikk endelig pris fra installatør. Klager hevdet at han aldri har samtykket i et tilknytningsgebyr. TrønderEnergi Nett AS påpekte at det er ordinær praksis at ved etablering av nye anlegg, er det installatøren som er kundens kontaktpunkt. Nettselskapets viste til at det er installatøren som skulle opplyst om tilknytningsgebyret i sin kontakt ut mot kunden. TrønderEnergi opprettholdt sitt krav om tilknytningsgebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 16-196 Klage vedrørende anleggsbidrag – Helgeland Kraft AS

  Saken gjaldt beregning av anleggsbidrag. Klager mente at anleggsbidraget var for høyt i forhold til estimatet. Klager ba om et prispåslag på 15 % av estimert tilbud. Klager mente at selskapet hadde alle tilgjengelige muligheter for å gi en bedre forhåndskalkyle da de vet hvor mye reisetid montører har. Helgeland Kraft AS hevdet at timeforbruket var korrekt. Helgeland Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold. Det var dissens i begrunnelsen.

 5. Sak: 16-221 Klage vedrørende anleggsbidrag – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager avviste krav om anleggsbidrag for utvidelse av nettilknytning og krevde dette refundert. Klager mottok flere tilbudsbrev med endret overskrift. Klager bestilte og aksepterte tilbudet som gjaldt omlegging av distribusjonsnettet. Klager var i den tro at dette tilbudet også gjaldt utvidelse av eksisterende anlegg. Hafslund Nett AS sa at tilbudsbrev var redigerbare og at tilbudet ble sendt ut med feil overskrift og innhold. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 16-030 Klage vedrørende luftstrekk over eiendom

  Saken gjaldt uenighet om planlagt luftstrekk over eiendom. Klager krevde at planlagt luftstrekk over eiendom ikke ble gjennomført. Klager hevdet at det fantes andre gunstige alternativer som ville medføre mindre ulempe for klager, samt strøm til naboeiendommen. Haugaland Kraft Nett har fremlagt to alternative løsninger og mente at den ene løsningen var den mest hensiktsmessige ut i fra et rasjonelt og økonomisk perspektiv. Flertallet la til grunn at tilknytningsavtalen § 3-4 ikke i seg selv gir hjemmel til å etablere nettanlegg på en grunneiers eiendom for strømforsyning til en annen eiendom, i situasjoner der grunneieren nekter å samtykke til dette. Under dissens ble klager gitt medhold.