Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1116 resultater

Type artikkel
Velg område
1116 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 18-778 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager krevde refundert kostnader ved tilleggsproduktet Norgespakken. Klager hevdet at han ikke har bestilt eller vært klar over tilleggsproduktet. Klager anførte at det fremgår dårlig av fakturaen opplysning om tilleggsproduktet. Klager viste til selskapets ordrebekreftelse og hevdet at dette ikke var et reelt dokument. NorgesEnergi AS viste til at klager ved kjøp i butikk mottok en rabatt ved oppgradering av strømavtale på eksisterende strømabonnent. Med denne oppgraderingen ble det endret strømavtale Strøm til Innkjøpspris som inkluderte tilleggsproduktet. NorgesEnergi AS har tilbudt et år av Norgespakken kreditert på hvert av klagers anlegg. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 18-752 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte renter og krevde dette refundert. Klager viste til at det ble inngått strømavtale med hennes funksjonshemmede datter og pekte på regler om varsomhet ved salg av strømavtale til en funksjonshemmet kunde som ikke forstår hva tilbudet innebærer. Klager reagerte på etterfakturert krav på hennes strømavtale. Klager mente at det var urimelig at selskapet ikke har gjort henne oppmerksom på at det har opparbeidet en gjeld. NorgesEnergi AS viste til lydfil og mente at de ikke har noen forutsetninger til å vite at dette var en kunde som ikke kan eller bør ta avgjørelser om eget strømabonnement. NorgesEnergi AS viste til at klager var aktiv med betalingsformen Strømkonto. NorgesEnergi AS anførte at det har blitt sendt jevnlig varsling med informasjon om Strømkonto til klagers e-postadresse. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 18-684 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Fjordkraft AS matcher prisen til Agva Kraft AS ved fakturering av strømavtalen Variabel Online. Klager anførte at innholdet i avtalene må være det avgjørende og ikke navnet på avtalen. Klager påpekte at begge avtalene har en fast pris over en periode som kan justeres uavhengig av navnet. Fjordkraft AS anførte at klager får prismatch på variable avtaler, med de vilkårene som hører til de type avtaler. Fjordkraft påpekte at de ikke har fastprisavtaler og derfor matcher de ikke avtaler med strømavtaler med typen fastpris. Fjordkraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 18-663 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager stilte spørsmål ved at han har blitt etterfakturert fra kraftleverandøren for både nettleie og kraft og at han har mottatt et etterfakturert krav fra Norgesnett AS. Klager stilte også spørsmål ved det registrerte forbruket. Norgesnett AS viste til at klager har blitt etterfakturert på grunn av manglende avlesninger. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 18-643 Klage vedrørende fakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevdet at det var fakturert for mye og påpekte at det er en markant differanse mellom faktisk spot pris med Agvas avtalefestede påslag og Agvas fakturerte pris. Agva Kraft AS påpekte at den avtalen klager viser til ikke er den avtalen som er inngått. Agva Kraft AS viser til avtalevilkårene om pris og hevdet at det ikke er feil i klagers pris. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 18-602 Klage vedrørende spenning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om spenningsvariasjoner. Klager hevdet at Hafslund Nett AS var ansvarlig for overspenning i hans bolig den 31.05.18. Klager anførte at reparatøren fastslo at apparatene hadde en feil som ikke dekkes av garantien på grunn av at de var utsatt for høy spenning. Klager anførte at selskapets målinger viste at det har vært spenning i boligen som er høyere enn den utgangsspenningen som trafoen skulle hatt og påpekte at målingene viste uregelmessighet. Hafslund Nett AS anførte at det ikke var registrert hendelser for klagers adresse eller nettstasjon som klager er tilknyttet i perioden fra mai til juni 2018. Hafslund Nett AS anførte at det var iverksatt tiltak i form av målinger av lavspentnettet til klager og det var ikke funnet avvik. Hafslund Nett AS kjente ikke til feil i høyspentnettet for den aktuelle dato og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 18-574 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturerte krav og krevde at LOS AS krediterer det som er betalt for mye. Klager reagerer på LOS AS sin fakturering. Klager anførte at det ikke er mulig å forstå oppsettet eller logikken i det som er fakturert. Klager mente at LOS AS må fakturere etter det faktiske forbruket som måleren viser og ikke et kryptisk oppsett som LOS AS har presentert. LOS AS anførte at de har basert seg på mottatt måleverdier fra netteier. LOS AS anførte at fakturert krav var blitt høy på grunn av manglende avlesninger. LOS viser til at når netteier korrigert standene som tidligere har vært avregnet/stipulert så fremgår hver periode på baksiden av faktura med pluss og minus. LOS AS hevdet at fakturerte krav var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 18-474 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun har avlest målerstand ved flere anledninger og mottatt faktura fortløpende. Klager mente at hun ikke skal betale for en feil hos nettselskapet og påpekte at nettselskapet burde ha reagert på senere målinger da disse var korrekte. Lyse Elnett AS anførte at innsendte målerstander har blitt stoppet i innsamlingssystemet på grunn av at meldt inn målerstand har for stort avvik til siste stipulerte stand. Avviket har oppstått da målerstand ikke har blitt avlest i en lengre periode. Lyse Elnett AS anførte at når faktura er betalt er det formelt akseptert at innholdet er rett, forstått og akseptert. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Sak: 18-406 Klage vedrørende feilinnmelding – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert krav. Klager avviste fakturerte krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at han aldri har meldt opphør av målernummer eller kundeforholdet. Klager hevdet at han har vært i aktsom god tro på at han har hatt et aktivt kundeforhold til Fjordkraft AS. Klager anførte at han har blitt registrert på feil målernummer og hevdet at han ikke kan belastes for feilinnmeldingen. Fjordkraft AS hevdet at det er utenfor deres kontroll at klager ikke har blitt fakturert for korrekt måler og anførte at det er en feil fra nettselskapets side. Fjordkraft AS anførte at det er strøm som er forbrukt. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 18-260 Klage vedrørende fakturering – Haugaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager reagerer på fakturert forbruk og hevdet at det må være en feil ved måleren. Klager anførte at forbruket har økt med 30-40 % og påpekte at forbruksmønsteret ikke har endret seg. Klager stilte spørsmål ved om jordfeil kan påvirke forbruket. Klager krevde at nettselskapet iverksetter tiltak for å fjerne jordfeil og mente at det ikke kan forventes at de må bygge om anlegget for å unngå strømutkobling. Haugaland Kraft Nett AS viste til at det var en jordfeil hos klagers nabo. Hafslund Kraft Nett AS viste til at klagers jordfeilbryter koblet ut strømmen når den ikke skulle gjort det. Haugaland Kraft Nett AS anførte at de tar ansvar for å søke etter, og prøve å sørge for at jordfeil blir fjernet, men tar ikke ansvar for jordfeilbrytere som kobler ut eller følgeskader på grunn av dette. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.