Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

232 resultater

Type artikkel
Velg område
232 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-200 Klage på avtaleinngåelse og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ikke er inngått en gyldig avtale. Klager anførte at ved slike salg skal avtalen bekreftes skriftlig fra selskapet etter samtalen, og det er et krav om at det i tilbudet opplyses om at forbrukeren ikke er bundet før avtalen er akseptert skriftlig og påpekte at dette ikke fulgte av SMS-tilbudet. Videre påpekte klager at han aldri har bedt om oppstart av tjenesten og hevdet derfor at han ikke har noen plikt til å betale for fakturert forbruk. NorgesEnergi AS viste til at strømavtalen ble akseptert per SMS og det ble utstedt ordrebekreftelse til klager. NorgesEnergi AS hevdet at det ikke er utført feil i henhold til angrerettloven og opplysningsplikten for at klager skal kunne kreve at angreretten omgjøres til 12 måneder. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 2. Sak: 21-139 Klage vedrørende avtaleinngåelse og -vilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager krevde at innbetalt bruddgebyr tilbakebetales. Klager anførte at informasjon om bindingstid og bruddgebyr ikke fremkom tilstrekkelig av SMS-bekreftelsen med lenke til avtalevilkårene. Klager hevdet at kravet om bruddgebyr er urimelig, og krevde dette tilbakebetalt. Bærum Energiomsetning AS anførte at SMS er en juridisk godkjent avtaleform, og at dette også er den mest brukte og vanlige avtaleformen innenfor bransjen. Bærum Energiomsetning AS anførte at lenken i SMS ved avtaleinngåelse inneholder tilstrekkelig informasjon om avtalevilkårene, også om bruddgebyr og bindingstid. Bærum Energiomsetning AS opplyste at de følger angjeldende regler om angrerett, og at de forholder seg til de skriftlige avtaler som inngås med forbrukere. Bærum Energiomsetning AS avviser klagers krav. Klager ble gitt medhold med dissens.

 3. Sak: 21-070 Klage vedrørende avtaleinngåelse og -vilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om gyldighet av avtale og avtalevilkår. Klager krevde seg løst fra avtale med bindingstid, og avviste selskapets fakturerte krav. Klager anførte at hun aldri har gitt inntrykk av at hun ønsket å tegne en avtale med Bærum Energiomsetning. Ved avtaleinngåelse hevdet klager at hun trodde hun snakket med sin daværende kraftleverandør, og at hun slik ble villedet til å inngå en avtale med Bærum Energi. Klager avviste at hun i telefonsamtalen ved avtaleinngåelse ble informert om bindingstid på 12 måneder, og opplevde at Bærum Energiomsetning har vært fraværende og frekke i sin kundebehandling i ettertid av avtaleinngåelsen. Bærum Energiomsetning AS hevdet at avtalen er gyldig, og at klager må etterleve avtalen som ble inngått. Bærum Energiomsetning AS anførte at de har forsøkt å imøtekomme klagers behov ved å tilby en forsinket oppstart av leveransen, slik at klager kunne unngå bruddgebyr fra daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS avviste klagers krav. Klager ble gitt medhold med dissens.

 4. Sak: 21-056 Klage vedrørende avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager hevdet at det ikke er inngått en gyldig avtale og avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at avtalen som ble inngått ikke svarer til de lovnader som ble gitt ved avtaleinngåelsen, og mente at faktureringen er uoversiktlig og uforutsigbar. Klager reagerte på fakturerte strømpriser og hevdet at strømregningene etter inngått avtale med Bærum Energi er fire ganger så høye som tidligere faktureringer fra andre kraftleverandører, og at dette var et klart brudd på avtalen som ble inngått. Bærum Energiomsetning AS hevdet at avtalens vilkår tydelig viser hvilke kostnader som medfølger avtalen, og opprettholdt sitt krav om bruddgebyr. Bærum Energi hevdet at det var gitt tilstrekkelig informasjon om faktureringsmodellen deres i avtalen og avtalevilkårene. Klager ble gitt medhold med dissens.

 5. Sak: 21-020 Klage vedrørende avtaleinngåelse og -vilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager krevde avtalen hevet og avviste fakturert sluttavregning. Klager hevdet at selskapet har kommet med villedende opplysninger. Klager hevdet at selskapet fraskriver seg ansvaret for inngått muntlig avtale om de skulle ordne opp med daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS anførte at klager har bekreftet avtalen og gitt samtykke til at de skal avslutte kundeforholdet med daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS hevdet at de har strukket seg langt for å imøtegå klager ved å legge til rette for «senerelegging» av avtaleoppstarten til etter utløpt bindingstid hos daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS hevdet at fakturert krav er en reell fakturering av klagers forbruk. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturert sluttavregning. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 21-169 Klage vedrørende avtale og fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av strømavtale. Klager krevde tilbakebetalt det som hevdes å være betalt for mye. Klager hevdet at Fjordkraft opererer med en for høy spotpris i forhold til markedsprisen. Klager anførte at innkjøpskostnader kommer i tillegg til spotprisen og hevdet at det derfor er oppgitt uriktig pris ved avtaleinngåelsen. Klager viste til at innkjøpskostnadene varierer og at dette vanskeliggjør utregning av hva som er betalt for mye. Fjordkraft anførte at klager benytter feil sammenligningsgrunnlag i sine utregninger da utregningene hans ikke inkluderer MVA eller påslag. Fjordkraft påpekte at klager har hatt en standard variabel-avtale, slik at sammenligning med spotpris kan avvike noe. Fjordkraft avviser klager sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 21-088 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering - Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at Fjordkraft skulle fremlegge en tydeligere utregning på faktureringer. Klager krevde også tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at Fjordkraft har gitt mangelfull informasjon om pris ved avtaleinngåelsen. Det hevdes at han ikke ble opplyst om tilleggspåslag på innkjøpspris ved salgssamtalen eller i SMS som bekreftet avtaleinngåelsen. Fjordkraft AS opplyste at klager har blitt fakturert med et "flatt gjennomsnitt", noe som innebærer en fakturering hvor klager faktureres som om det ble brukt like mange kWh gjennom alle døgnets timer. Fjordkraft AS opplyste at inkludert i klagers pris er et timessnitt i forhold til når på døgnet strøm forbrukes, samt påslag og selskapets handelskostnader, og viste til at det i hans avtale "Fjordkraft Spotpris" er spesifisert i avtalens vilkår at det vil påløpe handelskostnader. Fjordkraft AS avviste klagers krav om tilbakebetaling, og hevdet at faktureringen som nå gjøres er tilstrekkelig klar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 21-086 Klage vedrørende avtalevilkår – krav om kompensasjon – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at selskapet betaler ham et tilgodebeløp, samt en kompensasjon for medgått tid. Klager anførte at han har et tilgodebeløp i forbindelse med produksjon av solstrøm, og at Fjordkraft AS ikke forholdt seg til de avlesninger de har mottatt fra netteier og klager selv i forbindelse med hans produksjon. Klager hevdet at Fjordkraft har manipulert klagers "Min side", og at han aldri har mottatt informasjon om avtaleendring på denne siden. Fjordkraft AS anførte at klager har mottatt betaling for de produksjonsverdiene som de har mottatt fra netteier. Fjordkraft AS opplyste at de henter produksjonsverdiene fra eSett i perioden 7.-10, hver måned, men at det i klagers sak har oppstått en feil grunnet at han har egen produksjonsmåler. Fjordkraft AS avviste klagers krav om tilgodebeløp, samt krav om kompensasjon. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Sak: 21-116 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde tilbakebetalt det som var betalt for mye. Klager hevdet at NorgesEnergi AS har brutt sin varslingsplikt ved prisjusteringer. Klager reagerte på fakturert strømpris og viste til eget regnestykke. NorgesEnergi AS viste til at ved oppstart og gjennom kundeforholdet har klager hatt strømavtalen Gul e-strøm som var en standard variabel strømavtale. I 2019 gjorde selskapet en endring av produktstrategi som resulterte i at avtalen Gul e-strøm utgikk av produktbasen. Det ble besluttet å endre til en tilsvarende standard variabel strømavtale til de kundene dette gjaldt. Kundene ble flyttet over til Top 5-Garanti som også er en standard variabel strømavtale. NorgesEnergi AS viste til at det ble varslet via epost med informasjon om produktendring. NorgesEnergi AS anførte at varsling av ny strømavtale og de vilkårene, har blitt utført i tråd med gitt lovverk og avviste derfor klagers krav om tilbakebetaling. Klager ble enstemmig gitt medhold.