Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1174 resultater

Type artikkel
Velg område
1174 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 15-040 Klage vedrørende informasjon om leveringsplikt – Krav om økonomisk kompensasjon – Sør Aurdal Energi AS

  Saken gjaldt om energiselskapet hadde gitt tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av å motta kraft på leveringsplikt. Klager krevde økonomisk kompensasjon med inntil kr 10 000 fordi han hadde vært på ventetariff / leveringsplikt fra han kjøpte hytte i 2005. Han viste til at han i andre halvdel av 2013 mottok et brev fra SAE om at han sto på leveringsplikt. Han undret seg over at han ikke var blitt orientert om konsekvensene av dette tidligere. Sør Aurdal Energi AS hevdet klager var tilsendt informasjon ved avtaleinngåelse, gjennom tariffinformasjon, på faktura, i periodiske vedlegg og på særutsendinger. Nemnda la til grunn at energiselskapet hadde informert klager om konsekvensene av å motta kraft på leveringsplikt, om enn ikke i tilstrekkelig grad iht. NVE. Nemnda anbefalte enstemmig at klager burde kompenseres skjønnsmessig med kr 2 500.

 2. Sak: 10-671 Klage vedrørende avregning, stenging og erstatning – Energi 1 Follo Røyken AS

  Saken gjaldt avregning, stenging og erstatning for fryseboks og matvarer. Klagers krav ble avvist av innklagede som mente oversendelse til inkasso, stengeprosedyrer og rutiner var korrekt. Innklagede fremsatte et forlikstilbud. Nemnda kunne ikke se at det var noe feil med innklagedes krav eller at stenging var urettmessig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold. Nemnda anbefalte klager å ta imot forlikstilbudet.

 3. Sak: 10-269 Klage vedrørende kundeforhold, faktura og stenging – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om betaling av fakturaer etter et samlivsbrudd. Nemnda la på bakgrunn av klagers opplysninger til grunn at klager var bruker av anlegget i denne perioden og at klager derfor også var ansvarlig for å betale for strømmen. Nemnda kom videre til at klager ikke heftet for utgifter i forbindelse med inndrivelse, stenging og åpning av anlegget. Nemnda viste til at klager ikke var selskapets kunde på dette tidspunkt og heller ikke var varslet om inndrivelsen eller stengingen. Nemnda kom enstemmig til at nevnte utgifter burde fratrekkes totalkravet og det gjenstående beløp ble anbefalt redusert med 25% i forhold til selskapets tilbud.

 4. Sak: 09-197 Klage vedrørende stenging – Askøy Energi AS

  Saken gjaldt om det forelå et grunnlag for å stenge klagers anlegg. Klager hevdet at hvert avtaleforhold måtte vurderes separat og at mislighold av nettleieavtale på ett anlegg ikke kunne gi grunnlag for stenging på et annet anlegg med ny nettleieavtale med samme kunde. Innklagede tilbakeviste påstand om at flere avtaler ikke kunne sees i sammenheng. Nemnda la enstemmig til grunn at det i denne saken ikke forelå stengegrunnlag og at det ikke var anledning til å stenge ett anlegg på grunnlag av gjeld på et annet anlegg selv om det var samme person som var kunde på begge anleggene.

 5. Sak: 09-168 Klage vedrørende stenging – Askøy Energi AS

  Saken gjaldt stenging og åpning av anlegg. Klager krevde gjenåpning på bakgrunn av betalingsgaranti. Garanti var gitt for opparbeidet gjeld på nettleie, videre betaling av nettleie og kraftforbruk samt for omkostninger i forbindelse med stenging og gjenåpning. Garantien omfattet ikke opparbeidet gjeld på kraftforbruk. Nemnda la til grunn at gjeld på kraftforbruk som ikke er levert i henhold til reglene om leveringsplikt, ikke omfattes at vilkårene for gjenåpning i nettleieavtalen. Nemnda la til grunn at det ikke var dokumentert krav fra innklagedes side som grunnlag for stenging. Nemnda var av den oppfatning at vilkårene for gjenåpning av anlegget var til stede etter at skyldig nettleie samt omkostninger ved stenging og gjenåpning var betalt.