Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1157 resultater

Type artikkel
Velg område
1157 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Sak: 15-040 Klage vedrørende informasjon om leveringsplikt – Krav om økonomisk kompensasjon – Sør Aurdal Energi AS

    Saken gjaldt om energiselskapet hadde gitt tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av å motta kraft på leveringsplikt. Klager krevde økonomisk kompensasjon med inntil kr 10 000 fordi han hadde vært på ventetariff / leveringsplikt fra han kjøpte hytte i 2005. Han viste til at han i andre halvdel av 2013 mottok et brev fra SAE om at han sto på leveringsplikt. Han undret seg over at han ikke var blitt orientert om konsekvensene av dette tidligere. Sør Aurdal Energi AS hevdet klager var tilsendt informasjon ved avtaleinngåelse, gjennom tariffinformasjon, på faktura, i periodiske vedlegg og på særutsendinger. Nemnda la til grunn at energiselskapet hadde informert klager om konsekvensene av å motta kraft på leveringsplikt, om enn ikke i tilstrekkelig grad iht. NVE. Nemnda anbefalte enstemmig at klager burde kompenseres skjønnsmessig med kr 2 500.

  2. Sak: 10-671 Klage vedrørende avregning, stenging og erstatning – Energi 1 Follo Røyken AS

    Saken gjaldt avregning, stenging og erstatning for fryseboks og matvarer. Klagers krav ble avvist av innklagede som mente oversendelse til inkasso, stengeprosedyrer og rutiner var korrekt. Innklagede fremsatte et forlikstilbud. Nemnda kunne ikke se at det var noe feil med innklagedes krav eller at stenging var urettmessig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold. Nemnda anbefalte klager å ta imot forlikstilbudet.

  3. Sak: 10-269 Klage vedrørende kundeforhold, faktura og stenging – Hafslund Nett AS

    Saken gjaldt uenighet om betaling av fakturaer etter et samlivsbrudd. Nemnda la på bakgrunn av klagers opplysninger til grunn at klager var bruker av anlegget i denne perioden og at klager derfor også var ansvarlig for å betale for strømmen. Nemnda kom videre til at klager ikke heftet for utgifter i forbindelse med inndrivelse, stenging og åpning av anlegget. Nemnda viste til at klager ikke var selskapets kunde på dette tidspunkt og heller ikke var varslet om inndrivelsen eller stengingen. Nemnda kom enstemmig til at nevnte utgifter burde fratrekkes totalkravet og det gjenstående beløp ble anbefalt redusert med 25% i forhold til selskapets tilbud.