Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1227 resultater

Type artikkel
Velg område
1227 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 11-166 Klage vedrørende krav om erstatning som følge av spenningsfeil – Troms Kraft AS

  Saken gjaldt krav om erstatning som følge av spenningsfeil i nettet. Klager viste til at boligen ble kontrollert av elektroinstallatør og at det ikke ble funnet jordfeil. Klager hadde problemer med elektrisk utstyr uten at jordfeilbryter slo ut. Innklagede viste til at det ble foretatt spenningsmåling i anlegget og at resultatet var innenfor kravene. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade og innklagede ble da ikke erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 11-84 Klage vedrørende erstatning for skade som følge av strømbrudd – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar for skade på elektronikk i kjøleskap etter hyppige strømbrudd. Klager krevde å få erstattet kjøp av nytt kjøleskap og pekte på at det hadde vært fem strømbrudd på seks dager på hytta. Klager hevdet sannsynlig årsakssammenheng mellom strømbruddene og skade på elektronikk i hans kjøleskap. Innklagede kunne ikke se at skaden kunne knyttes opp mot en bestemt hendelse i nettet. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade og innklagede ble da ikke erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 11-27 Klage vedrørende erstatning for skade som følge av strømutkobling – Haugaland Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende avslag på erstatning etter strømutkobling. Klager krevde tilbakebetalt kr 1500 for dekning av kostnader til utbedring av skade i forbindelse med strømutkobling. Innklagede pekte på at de varslet om strømutkobling gjennom kunngjøring i avis dagen før og ved bruk av lokal radio. Avbruddet varte i 3 timer og 10 minutter. Med dissens fant nemnda ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

 4. Sak: 11-09 Klage vedrørende avslag på erstatning etter varslet strømutkobling – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om erstatning etter varslet strømutkobling. Klager krevde egenandel på 3000,- dekket etter at han oppdaget at fryser og matvarer var ødelagt etter strømutkobling. Innklagede hadde varslet via brev om planlagt utkobling av strøm. Nemnda la til grunn at varslingsplikten var oppfylt og at innklagede ikke var erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 11-08 Klage vedrørende erstatning for utgifter til undersøkelse av komfyr – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for sjekk av komfyr. Klager hevdet det mest sannsynlig var en jordfeil i innklagedes nett som var årsak til hans økonomiske tap. Innklagede hevdet at årsaken til at komfyren sluttet å virke mest sannsynlig var at kursen til komfyren var overbelastet. Nemnda la til grunn at jordfeil i nettselskapets nett ikke kunne skade nettkundens anlegg med mindre det også her var jordfeil. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 10-742 Klage vedrørende fakturering for utgifter til reparasjon av pumpe – Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende fakturering for utgifter til reparasjon av pumpe. Klager mente at ny pumpe ble anskaffet på initiativ fra innklagedes montører på stedet. Innklagedes montører tilbød å skaffe sakkyndig hjelp til å løse problemet, men innklagede mente det var anleggseiers ansvar å sikre eget anlegg mot uønskede spenningsvariasjoner. Med dissens anbefalte nemnda at klager burde få refundert utgifter i forbindelse med reparasjon av pumpa.

 7. Sak: 10-698 Klage vedrørende erstatning for skader på utstyr som følge av overspenning – Stranda Energiverk AS

  Saken gjaldt spørsmål om erstatning for skader på utstyr som følge av overspenning. Klagers bolig var utsatt for overspenningsskader som følge av feil i en trafo. Sterkstrømmen ble transportert via telenettet og forårsaket strømstans og brann i klagers hus. Det oppsto skader på flere artikler. Innklagede erkjente hendelsesforløpet, men ikke erstatningsansvar. Innklagede mente at både trafoens jordingsanlegg og stikkledningenes skjerming mot jordstrømmer fungerte slik de skulle. Nemnda la til grunn årsakssammenheng mellom hendelsen i transformatorkiosken og skadene på klagers utstyr. Når det gjaldt spørsmålet om skadene skyldtes årsaker utenfor innklagedes kontroll, vurderte nemnda om årsaken var en type teknisk feil som måtte forventes å oppstå fra tid til annen og som innklagede burde vært forberedt på. Nemnda la etter en helhetsvurdering til grunn at det her var snakk om en relativt ny transformator som hadde vært prøvet ut i noen måneder uten feil, og at det derfor ikke var grunn til å forvente feil av denne art. Innklagede hadde etter nemndas oppfatning tilstrekkelig sannsynliggjort at skadene i dette tilfellet skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager fikk medhold. Enstemmig uttalelse.

 8. Sak: 10-693 Klage verdrørende jordfeil – Fredrikstad Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende jordfeil. Klager hevdet at det måtte foreligge en jordfeil og at problemene oppsto etter at det ble satt opp stolpe med nye kabler inn til huset. Klager avviste at det forelå en feil i eget anlegg. Innklagede avviste at det forelå jordfeil og viste til at det ble foretatt en sjekk av nettstasjon og foretatt spenningskontroll og at alle måleresultater var innenfor kravene om leveringskvalitet. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort feil i innklagedes nett og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

 9. Sak: 10-687 Klage vedrørende dekning av utgifter som følge av frakobling av strøm – EB Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for kostnader påført klager som følge av en strømutkobling. Klager hadde innleid et bygningsfirma til å utføre arbeid, men snekkerne fikk gjort minimalt på grunn av strømutkoblingen, Dette medførte ekstra utgifter på kr. 5 600 + mva. Strømutkoblingen ble varslet i lokalavis og på nettselskapets hjemmesider. Klager, som er hytteeier i området, mente slik varsling ikke var god nok. Etter hans oppfatning kunne det ikke forventes at hytteeiere abonnerer på lokalavis og sjekker nettselskapets hjemmesider regelmessig. Nemnda vurderte om varsling hadde skjedd i henhold til krav i Standard nettleieavtale hvor det heter at varsling skal skje på hensiktsmessig måte. Nemnda la vekt på at direkte og individuell varsling ikke var påkrevet og at denne type varslig har vært vanlig i lang tid. Selv om det etter hvert må forventes at mer moderne varslingsmetoder tas i bruk, fant nemnda ikke at varslingen i dette tilfellet stred mot avtalens bestemmelser. Kunden ble derfor ikke gitt medhold. Uttalelsen var enstemmig.

 10. Sak: 10-670 Klage vedrørende merkostnader i forbindelse med oppstått jordfeil – Ringeriks-Kraft AS

  Saken gjaldt krav om dekning av forsikringens egenandel. Klagers jordfeilbryter slo ut. Han varslet eget elektrikerfirma og hevdet at jordfeil i nettet skadet hans overspenningsvern. Innklagede hevdet at de arbeidene som var bestilt og gjennomført av installatør ikke kunne belastes dem da dette ikke var avklart med dem i forkant. Med dissens fant nemnda å anbefale at klager ble gitt medhold.