Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1404 resultater

Type artikkel
Velg område
1404 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 13-080 Klage vedrørende strømbortfall – krav om erstatning for økonomisk tap – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt dekning av utgift til elektriker grunnet defekt sikring i fordelingsskap. Klager krevde regning på kr 968 fra elektriker dekket. Det oppsto delvis strømbortfall i hans nye leilighet, strømmen var ustabil i noen kurser, men lys og kontakter virket bra. Klager fant det sannsynlig at feilen var i eget anlegg og tok kontakt med elektriker og ikke med energiselskapet. Fredrikstad EnergiNett AS viste til vanlig praksis, og til at det lå informasjon på deres hjemmeside om hvordan man skulle gå frem ved feil på strømforsyningen. Nettselskapet la til grunn at dersom kunder tok kontakt med installatør uten å ha forhåndskonferert med nettselskapet ved feil i strømforsyningen i anlegget, måtte kunden selv dekke installatørregningen selv om feilen lå i nettselskapets nett. Under dissens ble klager gitt medhold.

 2. Sak: 13-060 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Rollag Elverk SA

  Saken gjaldt strømstans, frosset vann og økonomisk tap tilknyttet klagers hytte. Klager krevde rørleggerutgift på kr 4 791,25 dekket, og viste til at da han kom til hytta var vannet i fullisolert bod med varmeovn frosset. Det var 20-30 minusgrader ute. Rollag Elverk SA viste til at årsaken til strømstansen var feil hos overliggende leverandør av kraft og hevdet årsaken til skaden skyldtes årsaker utenfor deres kontroll og avviste erstatningsansvar. Nemnda mente at selv om feilen oppsto i overliggende nett fikk det ikke betydning for kunden idet han forholdt seg til sin kontraktspart som var Rollag Elverk SA. Nemnda la også til grunn at det forelå en årsakssammenheng mellom feilen i nettet og klagers skade. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 13-050 Klage vedrørende feil i nettet – Krav om erstatning – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt ansvar for skade. Klager krevde erstatning for kjøleaggregat og varmepumpens mykstartkort. Klager hevdet hans installasjon hadde vært utsatt for store spenningsvariasjoner og at det hadde ført til svekkelse av elektrisk utstyr. Lyse Elnett AS avviste årsaksakssammenheng mellom en hendelse i nettet i desember 2011 og økonomiske tap 5 og 10 måneder senere. Nemnda la til grunn at selskapet hadde sannsynliggjort at det ikke forelå årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers tap. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 13-013 Klage vedrørende langvarig avbrudd-Krav om erstatning– Rollag Elverk SA

  Saken gjaldt ansvar for strømavbrudd. Klager krevde erstatning for defekt alarmkontroller etter strømbrudd og hevdet at det ved innkobling av strøm etter strømbrudd var for høy spenning i nettet. Rollag Elverk SA hevdet strømutfallet ikke skyldtes feil i deres nett. Nemnda la til grunn at det i dette tilfellet ikke var sannsynliggjort at det forelå en årsakssammenheng mellom strømbrudd og skaden og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 13-008 Klage vedrørende krav om erstatning for ødelagt oppvaskmaskin etter varslet strømstans – Varanger Kraft Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter varslet strømstans. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 3 000 dekket og hevdet den fem år gamle oppvaskmaskinen av høy kvalitet ble defekt da strømmen ble satt på igjen etter strømstans. Varanger Kraft Nett AS hevdet de hadde anledning til å foreta utkoblinger av hensyn til ettersyn og vedlikehold av egne linjer. Strømstansen var annonsert i avisen. De viste til at kontroll av spenningen den aktuelle dagen viste at spenningen var innenfor kravene i forskrift. Nemnda fant at selskapet ikke var erstatningsansvarlig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 12-250 Klage vedrørende strømutkobling – krav om erstatning og dekning av utgifter – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt ansvar ved varslet strømutkobling. Klager krevde bl.a. leieutgifter for aggregat dekket da varslet strømstans ble avlyst. Klager hadde en elektrisk drenspumpe for å sikre at vann ikke trengte inn i kjeller. Han leide et aggregat og ble hjemme for å lense dersom det skulle bli nødvendig den dagen det var varslet strømutkobling. Lyse Elnett AS hadde varslet strømstans og tatt forbehold om at den kunne utgå på grunn av uforutsette hendelser uten nærmere varsel. Strømstansen ikke ble gjennomført på grunn av kulde. Nemnda hadde ingen innvendinger mot måten Lyse Elnett hadde varslet på, og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 12-222 Klage vedrørende feil i nettet til fritidsbolig - Krav om erstatning – Ymber AS

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap da jordfeilbryter slo ut ved strømbrudd. Klager krevde sitt økonomiske tap refundert og hevdet at dårlig nett førte til defekt blandebatteri i bad, frostsprengt oppvaskmaskin og ødelagt vannbasert maling. Ymber AS mente årsaken til strømutkobling var fugler, lynoverspenning eller andre ytre påvirkninger. Det var ikke mulig å feilsøke da feilen bare varte i ett minutt og de hadde ikke fått melding om feil. Nemnda mente at årsaken til skaden lå utenfor selskapets kontroll og fant at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feilen i nettet og klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 12-220 Klage vedrørende strømbortfall i småbruk/sommersted– krav om erstatning – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter strømbortfall der uvedkommende / en annen kunde hadde gjort endringer / fjernet klagers inntakssikringer i Fortums kabelfordelingsskap. Klager krevde erstatning for ødelagt fryseskap med innhold samt arbeid i forbindelse med dette. Han hevdet at naboen hadde åpnet kabelfordelingsskapet, tatt klagers hovedsikringer og flyttet dem til sitt anlegg slik at han selv igjen fikk strøm mens klager ble strømløs. Klager hevdet kabelskapet ikke var låst, men lukket. Fortum Distribution AS viste til at de ikke hadde noen mulighet til å vite at klager var uten strøm. Fortum rykket ut straks de fikk beskjed. De presiserte at kabelskapet var låst i henhold til forskrift og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at årsaken til skaden lå utenfor Fortums kontroll. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 12-212 Klage vedrørende strømbrudd på hytte – krav om erstatning – Luostejok Kraftlag SA

  Saken gjaldt erstatningsansvar som følge av strømbrudd. Klager krevde erstatning med kr 8 109 for ødelagt kombiskap da han antok at hyppige strømbrudd var årsaken til at skapet sluttet å virke. Luostejok Kraftlag SA målte spenning hos kunden og spenningskvaliteten var innenfor forskrift om leveringskvalitet. De avviste krav om erstatning. Nemnda la til grunn at ytelsen ikke hadde noen mangel og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 12-196 Klage vedrørende strømbrudd – krav om refusjon av matutgifter – Varanger Kraftnett AS

  Saken gjaldt ansvar ved strømstans. Klager krevde refundert matutgift på kr 650 da strømmen den 03.07.12 var borte hele dagen. Varanger Kraftnett AS viste til at det var en jordfeil på høyspentledningene og årsaken var trolig setninger i grunn. De avviste erstatningsansvar og hevdet de ikke kunne forutse at en slik feil ville inntreffe. Nemnda la til grunn at årsaken til skaden lå utenfor selskapets kontroll og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.