Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1363 resultater

Type artikkel
Velg område
1363 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 09-42 Klage vedrørende stenging, gjenåpning og nedbetalingsavtale samt fakturert forbruk – Kvinnherad Energi AS

  Saken gjaldt om det forelå stengegrunnlag. Klager påsto at innklagede ikke hadde fulgt stengeprosedyrer. Innklagede hadde stengt og hevdet at all gjeld inkludert kostnader og salær skulle være innløst før åpning av anlegget. Nemnda la til grunn at det første kravet i denne saken som var på kr 1.700,55 ikke var vesentlig betalingsmidlighold og kunne ikke gi stengegrunnlag, mens senere stengevarsler var rettmessig. Nemnda anbefalte enstemmig at omkostninger i forbindelse med det første stengevarselet ble frafalt. For øvrig måtte klager betale for den strøm hun hadde brukt.

 2. Sak: 15-131 Klage vedrørende stenging – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt stenging på grunn av betalingsmislighold. Klager hevdet at stenging på grunn inkassosalær ikke var rettmessig. Klager viste til at hun hadde betalingsproblemer, og mente det skyldtes at Skagerak stipulerte for høye regninger. Skagerak mente at kunden gjennom sin gjennomgående illojalitet ovenfor betalingsfrister og lovlig påløpte kostnader over tid, hadde begått et vesentlig kontraktsbrudd. Skagerak viste blant annet til at avtalt nedbetalingsavtale ble misligholdt, og at klager hadde unnlatt å betale renter og salærer som påløp på grunn av for sen betaling. Nemnda mente at årsaken til betalingsmisligholdet i hovedsak skyldtes klagers manglende betalingsevne. Nemnda bemerket at Skageraks innfordringsrutiner kunne ha gjort situasjonen vanskeligere å håndtere enn den allerede var for klager. Nemnda mente ut i fra en totalvurdering at det ikke forelå et vesentlig kontraktsbrudd og at stenging derfor ikke var rettmessig. Klager ble gitt enstemmig medhold i at stenging ikke var rettmessig.

 3. Sak: 14-183 Klage vedrørende anleggsbidrag – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt beregning av anleggsbidrag og overskridelser samt at opplysninger og årsak til overskridelser ikke var formidlet til klager. Klager aksepterte tilbud som innebar et forventet anleggsbidrag i størrelsesorden kr 200 000, men regningen ble på kr 275 498. Klager legger vekt på at han ikke ble informert om at det ville bli dyrere og at AEN ikke oppfylte sitt varslingsansvar ved kostnadsoverskridelser. Agder Energi Nett AS hevder at selv om sluttavregningen er blitt betydelig høyere enn pristilbud, må de kunne kreve betalt for faktiske kostnader. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

 4. Sak: 14-193 Klage vedrørende fordeling av anleggsbidrag – krav om tilbakeføring av utgifter – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt beregning av anleggsbidrag. Klager krevde kompensasjon med rettferdig fordeling av anleggskostnader/alle kostnader ved kabeltilknytning. Alternativt krevde klager forkjøpsrett for overskuddskapasitet i nettet. Klager og nabo F betalte anleggsbidrag for tilknytning til distribusjonsnettet ved kabel som hadde kapasitet til klagers nye anlegg og kapasitet til å koble til nabo Fs eksisterende hus. Klager undrer seg over at det i 2014 likevel var mer kapasitet i kabelen de hadde bekostet. Han mente at anleggsbidraget ikke kunne benyttes av flere enn de som hadde betalt for det og at nabo A måtte være med i et spleiselag av anleggsbidraget. Agder Energi Nett AS la kabel som hadde kapasitet til klagers nye anlegg og til å koble til nabo Fs eksisterende hus. AEN hevdet det var et kundespesifikt anlegg. Da nabo A søkte om tilknytning til distribusjonsnettet fant AEN at det likevel var kapasitet i kabelen til å koble til også nabo As bolig. AEN hevdet at ti- og femårsregel for fordeling av kostnader ikke gjaldt kundespesifikke anlegg. Nemnda anbefalte at nabo A måtte betale 1/3 av anleggsbidraget og klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 15-062 Klage vedrørende kostnad for omlegging av lavspentlinje – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt tilbud og aksept av endringskostnad for omlegging av lavspentlinje. Klager skulle bygge hus og stolper måtte flyttes. Han mottok tilbud om endringskostnad med et grovestimat på kr 11 120 og aksepterte, men fikk beskjed om at det var feil i tilbudet og mottok nytt tilbud på kr 34 257. Klager klaget og hevdet nettselskapet måtte stå ved sitt første tilbud og avviste å betale mer enn det aksepterte grovestimatet på kr 11 120. Agder Energi Nett AS viste til at det første tilbudet på kr 11 120 ble akseptert, men arbeidet ble ikke igangsatt. Agder Energi Nett AS fant senere at estimatet var feil og ga et nytt grovestimat tilbud på kr 34 257. Da klager signerte det nye tilbudet, var han innforstått med at grovestimatet lød på kr 34 257. Agder Energi Nett AS presiserte at det uttrykkelig var uttalt at beløpet var å betrakte som et grovestimat og at det var de endelige og faktiske kostnader som til slutt skulle betales. Nemnda kunne ikke se at det nye tilbudet var urimelig eller for øvrig i strid med avtaleloven. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 15-311 Klage vedrørende tilknytningsgebyr – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om tilknytningsgebyr. Klager avviste krav om tilknytningsgebyr. Klager viste til at han fikk endelig pris fra installatør. Klager hevdet at han aldri har samtykket i et tilknytningsgebyr. TrønderEnergi Nett AS påpekte at det er ordinær praksis at ved etablering av nye anlegg, er det installatøren som er kundens kontaktpunkt. Nettselskapets viste til at det er installatøren som skulle opplyst om tilknytningsgebyret i sin kontakt ut mot kunden. TrønderEnergi opprettholdt sitt krav om tilknytningsgebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.