Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

964 resultater

Type artikkel
Velg område
964 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 18-400 Klage vedrørende strømavbrudd – kompensasjon for langvarig strømavbrudd – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om kompensasjon ved langvarig strømbrudd. Klager krever utbetalt kompensasjon for langvarig strømavbrudd. Klager hevdet at strømavbruddet har hatt en varighet på over 24 timer før 90 % av spenningen var gjenopprettet. Skagerak Nett AS viste til at det har vært totalt strømbrudd hos klager. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har registrert noen avbrudd som varer sammenhengende i mer enn 12 timer på klagers adresse og hevdet at kriteriene for utbetaling av kompensasjon ikke var tilstede. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 18-462 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med feilinnmelding. Klager hevdet at det var lagt et betydelig arbeid for å få avdekket feilinnmeldingen, samt å få dette korrigert fra Hafslund og krevde derfor konsulenthonorar for å ha løst saken. Klager krevde erstatning for påførte kostnader og erstatning for tort og svie. Hafslund Strøm AS anførte at redigering av feil inn/utmeldinger tar noe tid, og at dette kan være noe av grunnen til at netteier ved en feil har klart å stenge måleren. Hafslund Strøm beklaget den manglende kundeservice klager har opplevd. Hafslund Strøm AS har tilbudt klager en kompensasjon for den tid klager har brukt på saken og ulempene stenging av måler har påført klager. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 18-461 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – GNP Energy AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at selskapet har hatt villedende markedsføring. Klager anførte også at GNP Energy AS opplyste at selskapet hadde et samarbeid med LOS AS, samt at avtalen skulle være garantert rimeligere enn strømavtalen han hadde hos sin daværende leverandør. Klager hevdet at avtalen var ugyldig. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS anførte at klager fikk tydelig opplysninger om nettleie, avtaletid og brytningsgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-473 Klage vedrørende fakturering – Akraft AS

  Saken gjaldt fakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at forbruksmønsteret har endret seg gjennom året, slik at han ikke har hatt grunn til å forstå at avviket var urimelig høyt. Klager hevdet at etterbetalingen skyldtes forhold hos Akraft AS. Akraft AS opprettholdt sitt krav. Akraft AS anførte at det ble oppdaget at klager har blitt stipulert for lite i forhold til faktisk forbruk. Akraft AS viste til at forbruk som blir fakturert fra kraftleveradøren og netteier alltid skal samsvare og påpekte at kunden selv er ansvarlig for at dette stemmer. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-694 Klage vedrørende etterfakturering – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager påberopte seg god tro. Klager hevdet at hun har levert måleravlesning oftere enn det som fremgår av avlesningshistorikken. Klager påpekte at hun ikke har mottatt purring om manglende måleravlesning. Klager avviste fakturert krav. VOKKS Nett AS anførte at manglende avlesninger har resultert i at det i en periode har vært avregnet mindre enn det som faktisk har vært forbrukt. VOKKS Nett AS anførte at måleren har målt korrekt. VOKKS Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 6. Vedtak, Strømavtaler

  Sak: 18-681 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Meløy Energi Kraft AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om 47,30 øre/kWh inklusiv aktuelle avgifter gjelder for perioden 09.08.18 til 09.08.19. Klager hevdet at det var inngått en avtale om fastpris inkludert alle avgifter. Klager anførte at selskapet har oppdatert nettsidene med informasjon som ikke var på nettsidene da han inngikk avtalen. Meløy Energi Kraft AS opprettholdt sitt krav. Meløy Energi Kraft AS hevdet at de har oppgitt korrekte priser ved prisvarsling og i kontraktsform. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-679 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Klager hevdet at hans datamaskin ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at det var overhengende sannsynlig at høyspentfeilen var årsaken til ødeleggelsen da dette inntraff på samme tidspunkt. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav. Glitre Energi Nett AS viste til at det var strømbrudd på grunn av høyspentfeil. Glitre Energi Nett AS viste til spenningsmåling og påpekte at målingene var innenfor forskriftskravet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-630 Klage vedrørende krav om erstatning etter trefall – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter trefall. Klager krevde utgifter til installatør dekket. Klager viste til at det var et trefall over linjenettet som førte til at inntakskabelen ble revet ut av klagers husvegg og huset ble strømløst. Klager anførte at ledningen falt ned igjen etter at den var utbedret og hevdet at dette skjedde på grunn av at kabelen ble skrudd inn i samme hull som da allerede var ødelagt. Eidsiva Nett AS viste til at det var stor og tung snølast som forårsaket trefall på linjenettet. Eidsiva Nett AS hevdet at det var utenfor nettselskapets kontroll. Eidsiva Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-577 Klage vedrørende etterfakturering – Hjartdal Elverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager mente at han har gjort tilstrekkelige med forsøk på å gjøre riktige måleravlesning når mulig i forbindelse med tilstedeværelse på hytten og rapportert via SMS. Klager hevder at feilrapporteringen må tilskrives nettselskapet. Klager påberopte seg aktsom god tro. Hjartdal Elverk AS viste til at feilmeldingen har skjedd flere ganger og stiller spørsmål ved at klager ikke har tatt kontakt. Hjartdal Elverk AS anførte at klager selv bør ha fattet mistanke om feilavlesning, med tanke på mengde energi som bruker. Hjartdal Elverk AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-455 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager hevdet at kravet var urimelig da hun ikke har blitt informert om at hun har blitt fakturert på stipulert grunnlag. Klager avviste fakturert krav. BKK Nett AS erkjente at de ikke har overholdt sin plikt om å varsle klager om stipuleringen. BKK Nett AS anførte at forbruket er reelt, det er strøm som faktisk er forbrukt. BKK Nett AS hevdet at etterfakturert krav er rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.