Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1363 resultater

Type artikkel
Velg område
1363 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-014 Klage på avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår i et tilfelle der et forvaltningsprodukt ble solgt per telefon til en kunde bosatt i prisområdet NO4. Klager avviste fakturert krav. Subsidiært krevde klager tilbakebetalt det han har betalt for mye ved at det foretas en ny beregning av fakturert pris og pris mot sone N04 og at dette reduseres med 20 %.  Klager hevdet at han ble tilbudt en avtale som skulle være 20 % rimeligere enn den avtalen han hadde hos sin daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS viste til at det ble inngått forvaltningsavtale med klager. Bærum Energiomsetning AS påpekte at de har forklart klager ved gjentatte anledninger at forvaltningsavtalen som klager har inngått ikke faktureres ut fra soneinndeling i landet. Bærum Energiomsetning AS har valgt å sette til side avtaletiden til klager og har fristilt ham fra avtalen han har inngått uten å fremsette krav om bruddgebyr. I tillegg har Bærum Energiomsetning tilbudt klager en kompensasjon på fire ganger månedsgebyret på kr 59, - som en minnelig løsning. For øvrig har Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om fakturert forbruk. Under dissens ble klager gitt medhold.

 2. Sak: 22-173 Klage på erstatningskrav– Lede AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter linjerydding. Klager krevde erstatning for nye harddisker. Klager anførte at det er foretatt sprenging i nærheten av hans bolig som førte til skade på elektrisk utstyr. Klager påpekte at Lede AS ikke har varslet om sprengingen og at han derfor ikke har hatt mulighet til å forhindre skader. Lede AS viste til at det var linjerydding i regionalnettet. I den forbindelse ble det foretatt sprenging i området for å rydde vegetasjon. Lede AS viste til at klager er bosatt 650–700 meter fra dette området. Lede AS anførte at sprengningsstyrken ikke kan føre til skade på utstyr og avviste erstatningsansvar. Nemnda avviste enstemmig saken fra behandling.

 3. Sak: 21-466 Klage på avtalevilkår og fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager inngikk avtale for flere strømmålere. Klager hevdet at det var inngått avtale om tre måneder gratis strøm og krevde dette. Klager anførte at det var inngått avtale om elektronisk fakturering og påpekte at han har mottatt noen fakturaer elektronisk, noen fakturaer til ferieadressen og noen fakturaer til tidligere adresse. Klager anførte også at det var to fakturaer han ikke hadde mottatt og avviste derfor krav om omkostninger. NorgesEnergi AS anførte at de ikke har lovet klager gratis strøm utover én måned for kontrakt 1 og 8. NorgesEnergi AS anførte at det ikke fremkommer noen avtale om ytterligere gratis strømforbruk per måler på lydfilen av salgssamtalen mellom selger og klager. NorgesEnergi AS viste til inkassosakene og hevdet at det ikke er utført feil som har gitt kunden ekstra omkostninger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 22-136 Klage på avtale og avtalevilkår – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager viste til inngått avtale med Fjordkraft AS og anførte at avtalen har et pristak på 54,9 øre/kWh i perioden fra 01.05.21 til 31.07.21, og samme pristak i perioden fra 01.11.21 til 30.04.22. Klager påpekte at han valgte å inngå avtale med Fjordkraft AS grunnet tilbud om forutsigbare priser og hevdet at Fjordkraft AS ikke har overholdt dette. Klager hevdet at vilkårene ikke kan tolkes annerledes enn at maksimumsprisen for to perioder per år fremover er det oppgitte beløpet i avtalen. Fjordkraft AS anførte at klager ved oppstart hadde et pristak på 54,9 øre/kWh. Fjordkraft AS påpekte at dette imidlertid ikke er en garanti for at tilsvarende tak opprettholdes i senere perioder. Fjordkraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 22-235 Klage vedrørende spenning og krav om erstatning – Fagne AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde kompensasjon for økte strømutgifter i boligen. Klager opplevde spenningsvariasjoner i deler av boligen i desember 2021, som det ble avdekket at skyldtes klemmefeil på stikkledning. Tidligere samme høst var det oppstått problemer med drift av varmepumpe som ble tatt ut av bruk, og klagers varmebehov ble løst ved elektrisk fyring. Etter utbedring av klemmefeilen viste det seg at varmepumpen fungerte som normalt. Klager krevde derfor kompensasjon for økte strømutgifter i boligen fra 25.10.21 til 26.12.21. Fagne AS viste til utsnitt fra AMS-måler som viste at spenningen var av normal karakter unntatt dipp ved to anledninger. Fagne AS hevdet at driftsproblemene på varmepumpen måtte skyldes feil på pumpen og viste til at spenningen var normal etter at pumpen ble frakoblet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 22-088 Klage på fakturering av forbruk – Midtnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk for juli og august 2021. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye. Klager anførte at det ikke finnes noen fast installasjon som kunne forårsake et slikt forbruk. Klager påpekte at det ikke kan være praktisk mulig å forbruke så mye strøm i perioden fra juli til august 2021. Klager anførte at en målerkontroll lite sannsynlig vil avdekke en feil ved måleren ettersom den har målt korrekt forbruk i månedsvis både før og etter perioden fra juli til august 2021. Midtnett AS viste til kalibreringsbevis for måler og anførte at det ikke er funnet noen feil på måleren. Midtnett AS opprettholdt fakturerte krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 22-066 Klage vedrørende linjerydding – Varanger Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet i forbindelse med linjelinjerydding. Klager krevde at Varanger Kraftnett AS planter nye trær langs den aktuelle veien.  Klager viste til bilder av området og påpekte at området ser rasert ut og påpeker at det var unødvendig å fjerne halve alleen. Klager hevdet at nettselskapet har en varslingsplikt og at denne plikten ikke er overholdt. Varanger Kraftnett AS viste til grunnboken og anførte at klagers eiendom ikke har noen tinglyst bruksrett til den aktuelle veien. Varanger Kraftnett AS anførte at klager heller ikke har fremlagt noen dokumentasjon som påviser at klager har eierrettigheter eller bruksrettigheter til veien.  Varanger Kraftnett AS avviste at de har varslingsplikt ovenfor klager og at Varanger Kraftnett AS er forpliktet til å plante nye trær langs veien. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 22-030 Klage på avtalevilkår – Gudbrandsdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om gebyr for manglende AvtaleGiro. Klager bestred selskapets fakturering av gebyr for manglende AvtaleGiro og krevde innbetalte gebyrer refundert. Klager viste til at det ble inngått avtale med Gudbrandsdal Energi AS i 2017 og etablert eFaktura for å unngå gebyr. Klager påpekte at han kontrollerte dette ved første fakturering og at det er villedende å skjule gebyret ved første fakturering. Gudbrandsdal Energi AS viste til at klager har inngått avtale via selskapets nettside og at ett av avtalevilkårene er at kunden må opprette eFaktura og AvtaleGiro. Dersom dette ikke ble opprettet, ville fakturagebyr påløpe. Gudbrandsdal Energi AS anførte at de betinger bruk av både e-postfaktura og AvtaleGiro da disse utfyller hverandre. Gudbrandsdal Energi AS hevdet at det er informert tilstrekkelig om hva som gjelder med hensyn til vilkår samt løpende informasjon om hva som er fakturert på alle utsendte faktura. Gudbrandsdal Energi AS avviste klagers krav.  Klager ble under dissens gitt medhold.