Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1092 resultater

Type artikkel
Velg område
1092 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-639 Klage vedrørende tilknytning av nettanlegg – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om planlagt fremføring av kabel til naboeiendom. Klager krevde at planlagt fremføring av kabel over eiendom ikke gjennomføres. Klager ba om at alternativ løsning for fremføring av strømtilførsel til naboeiendom imøtekommes. Klager anførte at nettselskapet uten godkjenning har gravd en trase over hennes eiendom for fremføring av strømkabel til naboeiendommen. Klager påpekte at naturskadene var store. Klager hevdet at hun ikke har fått mulighet til å uttale seg før arbeidet ble påbegynt. VOKKS Nett AS hevdet at de har rett til å føre fram jordkabelen over klagers eiendom, så lenge hun selv er installasjonseier og er gitt mulighet til å uttale seg om trasevalget. VOKKS Nett AS hevdet at traseen gir minst mulig ulempe for klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-638 Klage vedrørende omlegging av nettanlegg – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om omlegging av nettanlegg. Klager krevde at planlagt fremføring av høyere mast og streve ikke gjennomføres. Klager ba om at alternativ løsning om legging av stikkledning i bakken imøtekommes. Klager hevdet at det finnes andre gunstige alternativer som vil medføre mindre ulemper for klager. Klager påpekte at planlagt fremføring er til hindring av fremtidig utbygging på hans eiendom. Klager krevde at kostnader til graving og omkobling dekkes av nettselskapet. Agder Energi Nett AS hevdet at nettselskapet har rett til å skifte ut masten med en høyere mast og montere streve. Agder Energi Nett AS hevdet at å bytte masten til en noe høyere mast og montere en streve er den mest samfunnsøkonomiske rasjonelle løsningen. Agder Energi Nett AS har vurdert andre alternativer, men hevdet at disse ikke er aktuelle. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-634 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til forbrukshistorikken og hevdet at det har skjedd en feil ved måleren i 2012 og at måleren ikke kunne gi uttrykk for korrekte verdier. Klager anførte at han har bedt om at måleren skal bli kontrollert av en tredjepart, og påpekte at han ikke har fått tilbakemelding på dette. Hafslund Nett AS anførte at innføring av Elhub har medført problemer med registering av måleravlesning for de kundene som ikke hadde etablert måler med toveiskommunikasjon. Hafslund Nett AS anførte at det ikke var mulig å kontrollere den nedtatte måleren da den ble kassert etter målerbytte. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-632 Klage vedrørende krav om erstatning – Flesberg Elektrisitetsverk AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for utgifter til kortslutningsvern. Klager avviste krav om anleggsbidrag for kortslutningsvern. Klager anførte at kortslutningsvernet til hytta ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at han ble informert om at han måtte etablere nytt vern og at det nye vernet skulle være e-verkets eiendom og e-verkets ansvar for drift og vedlikehold. Klager hevdet at det var urimelig at han skulle betale for et produkt som i etterkant vil tilhøre e-verket. Flesberg Elektrisitetsverk AS viste til at inntakskabelen og kortslutningsvernet var kundens ansvar. Flesberg Elektrisitetsverk AS anførte at dersom det oppstår feil på kortslutningsvernet, vil dette være klagers ansvar å få utbedret. Flesberg Elektrisitetsverk AS anførte at klager har ansvaret for kortslutningsvernet for egen installasjon, og nettselskapet har ansvaret for kortslutningsvernet som er montert i nettselskapets anlegg før kabel går inn til klagers installasjon. Flesberg Elektrisitetsverk AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-455 Klage vedrørende krav om erstatning – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til kjøp av nye gjenstander dekket. Klager hevdet at elektrisk utstyr sluttet å fungere etter målerbyttet. Klager anførte at han har forståelse for at utstyr med en svakhet vil kunne ta skade etter en normal strømstans, men påpekte at det elektriske utstyret som ble ødelagt var av nyere dato. Klager påpekte at noe av utstyret hadde synlige skader. Lyse Elnett AS viste til bilder tatt av anlegget før og etter målerbyttet og anførte at det ikke er noe som tyder på at det har vært en feilkobling i forbindelse med målerbyttet, og at det ikke finnes avvik i montørens arbeid. Lyse Elnett AS hevdet at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom montørens arbeid med målerbyttet og skadene som oppstod i ettertid. Lyse Elnett AS avviste klagers erstatningskrav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 6. Sak: 19-705 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager pekte på at han ikke har fått informasjon om at måleren ikke fungerer som den skal. Klager anførte at det ikke var mulig å rapportere inn målerstand da avviket har vært for stort. Klager hevdet at kravet var urimelig da han ikke har fått beskjed om at han ble fakturert på stipulert grunnlag. Skagerak Nett AS anførte at årsaken til at klager ikke ble informert om etterfakturert forbruk var at avregnet forbruk tilsvarende 36 kWh under forventet årsforbruk som er +/- 50 kWh. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-722 Klage vedrørende krav om erstatning – Nettselskapet AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for ødelagte varmepumpe. Klager krevde utgifter for ny varmepumpe dekket. Klager hevdet at varmepumpen ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at varmepumpen sluttet å fungere og kun blinket etter strømbruddet. Klager hevdet at ansvaret ligger hos nettselskapet da det var en feil ved deres nett og mente derfor at han ikke skal være skadelidende. Nettselskapet AS bekreftet at det var feil på nettet som klager var tilknyttet. Nettselskapet AS hevdet at dette forholdet er noe som ligger utenfor deres kontrollsfære og at det derfor er utenfor deres ansvarsområde. Nettselskapet AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-706 Klage vedrørende avtale – Glitre Energi Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde refundert differansen mellom fakturert kWh pris og Nord Pool-pris fra kundeforholdet ble opprettet til kundeforholdet ble avsluttet. Klager avviste krav om bruddgebyr og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han fikk en bekreftelse av selger på spørsmål om det ikke påløp noen andre kostnader enn et fast månedlig beløp for produktet. Klager viste til fakturerte krav og hevdet at fakturert kWh pris er i gjennomsnitt på mer enn 30 % over Nord Pool-prisen. Klager hevdet at han er utsatt for avtalebrudd. Klager stiller spørsmål ved forskjellen på avtalt pris og fakturert pris. Glitre Energi Strøm AS avviste klagers krav. Glitre Energi Strøm AS hevdet at klager har fått god informasjon om saken. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 19-673 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – NordlysEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at han aldri har vært kunde hos NordlysEnergi AS da bestillingen ble kansellert fra Fjordkraft AS innenfor angrefristen. Klager hevdet at NordlysEnergi AS har forsøkt å kapre hans abonnement fem ganger uten hans samtykke. NordlysEnergi AS hevdet at det ble inngått en gyldig avtale. NorgesEnergi AS anførte at klager ikke har angret innen angrefristens utløp på 14 dager. NordlysEnergi AS opprettholdt fakturert strøm i avtaletiden og krav om bruddgebyr. NordlysEnergi AS krevde at klager må betale saksomkostningene som de har hatt i forbindelse med oppfølgning av saken. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 19-653 Klage vedrørende etterfakturering – Nordlandsnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager bestred registrert forbruk i perioden fra 11.10.15 til 01.05.18. Klager anførte at montør som byttet måleren stusset over en lyd fra måleren. Klager viste til rapport fra målerkontroll og anførte at kontrollen ikke tar hensyn til lokale forhold, feil og jevnlige avbrudd i nettet. Klager hevdet at selskapets historikk ikke stemte med innsendte måleravlesninger. Nordlandsnett AS viste til utsendte brev og oversikt over utsendelse og anførte at de har purret klager gjentatte ganger. Nordlandsnett AS viste til at måler ble sendt til MeterTech for kontroll og funnet i orden. Nordlandsnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.