Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

991 resultater

Type artikkel
Velg område
991 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-687 Klage vedrørende etterfakturering – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at han har mistet retten til å få måleren kontrollert og mener at selskapet er ansvarlig for dette. Klager viste til forbruket på den nye måleren og anførte at den viser at årlig forbruk er mindre og hevdet at det var feil ved den gamle måleren. Troms Kraft Nett AS opprettholdt sitt krav. Troms Kraft Nett AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte som skyldtes manglende avlesninger. Troms Kraft Nett AS viste til gjennomsnittlig døgnforbruket før og etter målerbytte. Troms Kraft Nett AS anførte at det ble sendt varsel om måleravlesning per e-post til klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 18-661 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til kjøp av strømaggregat dekket. Klager hevdet at Hafslund har forsømt sin informasjonsplikt. Klager anførte at hun kjøpte et strømaggregat for at matvarene ikke skulle bli ødelagt. Klager hevdet at Hafslunds linjerydding ikke var tilfredsstillende. Klager stilte spørsmål ved om beredskapen til Hafslund Nett AS var tilfredsstillende i forhold til å beskytte kunder mot ulike årsaker til strømbrudd. Hafslund Nett AS avviste erstatningsansvar. Hafslund Nett AS anførte at avdeling for vegetasjonskontroll har bekreftet at linjerydding var utført i henhold til gjeldende regelverk. Hafslund Nett AS hevdet at værforhold av denne karakter var utenfor nettselskapets kontrollsfære. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-637 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviste fakturert krav. Klager påpekte at nettselskapet ikke ha reagert på innsendte bilder og at hun ikke har fått noen tilbakemelding om at hun leste av feil måler. Klager anførte at måleskapet var et plombert skap og at hun heller ikke har adgang til å komme inn i skapet. Klager hevdet at hun ikke var klar over måleskapet på utsiden og påpekte at hun ikke har fått informasjon fra Skagerak Nett AS. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS anførte at målerstanden som var avlest var fra en undermåler som er inne i huset. Skagerak Nett AS mente at klager burde vite at måleren var plassert ute. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-256 Klage vedrørende fakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt fakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at fakturert krav var urimelig høyt og stilte spørsmål ved at det stipulerte forbruket har vært for lavt. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS anførte at avvik som oppstår på grunn av for lite eller for mye stipulert forbruk blir korrigert ved neste reelle avlesning. Skagerak Nett AS viste til loggført telefonhenvendelse og anførte at det ble informert at måleren ikke har blitt avlest på tre måneder, og at stipuleringen derfor kan bli feil. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-234 Klage vedrørende etterfakturering – Lofotkraft AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav og krevde at kravet reduseres. Klager hevdet at kravet var urimelig. Klager viste til foreldelsesloven og stilte spørsmål ved om fakturert forbruk er for mer enn 3 år tilbake i tid. Klager hevdet at det var betalt for nettleie og stilte spørsmål ved om dette var fakturert på nytt. Lofotkraft AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved installasjon av AMS-måler. Lofotkraft AS påpekte at måleren ble kontrollert og funnet i orden. Lofotkraft AS anførte at klager har levert inn måleravlesninger og at det derfor ikke har vært påkrevd med oppfølgning på grunn av manglende rapportering. Lofotkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 18-227 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter – BKK Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til reparasjon av termostat til varmekabler til to bad og til reparasjon av kjøleskap dekket. Klager hevdet at det elektriske utstyret ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at det er nærliggende å tro at det må ha vært en kortvarig overspenning på strømnettet umiddelbart før strømmen ble brutt. Klager hevdet at BKK Nett AS har et objektivt ansvar for skaden. BKK Nett AS avviste erstatningsansvar. BKK Nett AS viste til at en effektbryter eksploderte og førte til strømbrudd. BKK Nett AS anførte at de har rutiner for kontroll og vedlikehold av alle anlegg. BKK Nett AS anførte også at det elektriske utstyret skal tåle inn- og utkoblinger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-076 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager krevde at det gis en reduksjon i timetallet for hele den omtvistede perioden med bakgrunn i et årlig forbruk på ca. 12 000 kWh. Subsidiært krevde klager at det faktureres etter maksimalt 33 200 timer for den omtvistede perioden. Klager viste til at måleren ble kassert og at han ikke har fått mulighet til å få måleren kontrollert. Klager viste til forbrukshistorikken og hevdet at registrert forbruk ikke kan stemme. Klager anførte at selskapet ikke kan kreve mer enn de faktiske målinger fra tidligere år. BKK Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. BKK Nett AS viste til at klager har blitt etterfakturert på grunn av mangel på innrapportering av målerstand. BKK viste til at klager var varslet om alle tidspunkt for avlesning via SMS og e-post. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-381 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Agder Energi Nett AS er ansvarlig for at korrekt måler ikke var installert. Klager pekte på at måleren var plombert og sa at det må ha vært kontroll av måleren i disse årene. Klager hevdet at estimert forbruk var urettmessig høyt. Klager hevdet at strømmålerens forbruk var korrekt, og mente at selskapet må forholde seg til dette. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Agder Energi Nett AS anførte at i forbindelse med utbytting av måler er montørens oppdrag kun å bytte til AMS-målere, ikke å se nærmere på anleggene for å avdekke eventuelle feil. Agder Energi Nett AS viser til at forbruket ble redusert med en tredel, da klager informerte om at det ikke har vært forbruk på den ene fasen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak

  Sak: 18-291 Klage vedrørende krav om erstatning – Nordlandsnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel refundert. Klager påpekte at det ikke bare er snakk om en ut- og innkobling i nettet, men at det har vært fem ut- og innkoblinger innenfor relativt kort tid. Klager hevdet at hans musikkanlegg og oppvaskmaskin ble ødelagt etter feilen i lavspentnettet. Nordlandsnett AS avviser klagers krav. Nordlandsnett AS viste til at det var flere ut- og innkoblinger av nettet på grunn av en feil på en kabel i området. Nordlandsnett AS hevdet at hendelsen var utenfor selskapets kontroll, og koblingsoverspenninger kan forekomme. Under dissens ble klager gitt ikke medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 18-200 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde at opprinnelig avtale gjaldt for hele avtaleperioden. Klager hevdet at det ble inngått spotavtale kampanje med lavere kWh-pris enn det som var fakturert. Klager hevdet også at krav om bruddgebyr var urettmessig. Klager hevdet at han ikke har fått informasjon om bruddgebyr ved avtaleinngåelsen. Lærdal Energi AS opprettholder sitt krav. Lærdal Energi AS anførte at klager selv har bestilt en spotavtale med 2 måneders avtaletid og påpekte at dette fremgår av avtalevilkårene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.