Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1227 resultater

Type artikkel
Velg område
1227 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-370 Klage vedrørende krav om erstatning  – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om krav om kompensasjon for langvarig strømbrudd. Klager krevde kompensasjon for langvarig strømbrudd. Klager anførte at han ikke har nektet selskapet tilgang på eiendommen natten hvor strømbruddet oppstod. Lyse Elnett AS avviste klagers krav om kompensasjon og hevdet at klager selv var skyld i at strømbruddets varighet oversteg 12 timer. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-334 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager bestred etterfakturert krav. Klager anførte å ha vært i god tro gjennom hele perioden om at faktureringen som ble gjort var korrekt. Klager anførte at det er urimelig at hun skal være ansvarlig for feil ved selskapets måler og feil i nettselskapets systemer. Klager stilte spørsmål ved at Lyse Elnett AS ikke har oppdaget feilen på et tidligere tidspunkt, og påpekte at selskapets rutiner er for dårlige. Lyse Elnett AS viste til at måleren sluttet å fungere og at de derfor manglet korrekt måledata på anlegget. Klager ble da fakturert for 0 kWh forbruk i denne perioden. Lyse Elnett AS avviste klagers anførsel om at hun har vært i aktsom god tro om faktureringen, da de mener at klager burde ha reagert på ulikheter i forbruk og beløp på faktura som har vært sendt til klager i perioden. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Sak: 20-166 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om pris tilknyttet etterfakturering av forbruk. Klager krevde at etterfakturert forbruk faktureres med lavere pris enn for leveringspliktig strøm. Klager påberopte seg å ha vært i aktsom god tro, og anførte at det ikke har vært opplyst om at avtalen for strømleveranse var sagt opp. Klager anførte at det er urimelig at det er fakturert med dobbel kraftpris av standard abonnementspris. Lyse Elnett AS anførte at det er gitt den laveste pris for leveringspliktig strøm. Lyse Elnett AS anførte også at når klager ikke har valgt en strømleverandør medfører dette at klager har akseptert og godtatt selskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 20-397 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at montering av ny måler ikke har vært gjort på korrekt måte. Klager anførte at selskapets informasjonsplikt i forhold til utstyr og avlesningsproblemer ikke har vært overholdt. Klager reagerte på at det tok ca. 9 måneder før det ble oppdaget at måleravlesningene var lave og anførte at han ikke kan lastes for at måleren og antennen var feilmontert. Tensio TN AS viste til at det ikke har vært kommunikasjon med måleren. Tensio TN AS anførte at det var utstedt varsel om måleravlesning per SMS. Tensio TN AS anførte at klager burde ha reagert på det lave forbruket på sine fakturaer og opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-215 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for stipulering av forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at beregningen var feilaktig. Klager anførte at Skagerak Nett AS burde oppdaget feilen tidligere. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har mottatt målerstand fra klager før mars 2020 og opplyste at hver nettleiefaktura klart varsler klager om at fakturert forbruk er stipulert. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 20-079 Klage vedrørende fakturering – Haugaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturagebyr ved fakturering per post. Klager krevde at fakturagebyr settes ned til tidligere nivå. Klager anførte at de faktiske kostnader for å sende faktura per papir er langt lavere enn oppjustert fakturagebyr. Klager viste til at fakturagebyr har økt fra 10 kr til 49 kr per måned fra februar 2020 og hevdet at dette er urimelig. Haugaland Kraft Nett AS anførte at klager kunne velge mellom faktura per e-post eller e-fakturaavtale for å unngå fakturagebyr. Haugaland Kraft Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-316 Klage vedrørende avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår tilknyttet tilleggsproduktet Strømkonto. Klager bestred skyldig beløp på Strømkonto. Klager anførte at hun aldri har godkjent at NorgesEnergi kan opparbeide kreditt i hennes navn som ikke er et fastsatt beløp. Klager hevdet at NorgesEnergi ikke har forholdt seg til generell god forretningsskikk i behandlingen av hennes klage og at dette har medført en uoversiktlig situasjon hvor klager sitter med utestående kreditt. NorgesEnergi AS anførte at det utestående beløp på Strømkonto kan finnes i "min side"-funksjonen på deres hjemmesider, og at dette statueres på hver faktura som tilsendes kunder med dette produktet. NorgesEnergi anførte at de ikke kan bebreides for at klager ikke har satt seg inn i avtalens vilkår. NorgesEnergi avviste klagers påstand. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 20-280 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager bestred fakturert krav. Klager erkjente at det skal betales for faktisk forbruk fra før måleren ble tatt ned, men mener at faktureringen som er mottatt er feil. Klager anfører at det er flere avvik i faktureringen og at det ikke er et klart bilde over det som er betalt av klager etter nedkobling. Fjordkraft AS viser til rekonto oversikt som viser alle korrigeringene som er mottatt fra netteier. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak 20-270: Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og faktureringsgrunnlag. Klager hevdet at det var feilfakturert og krevde dette tilbakebetalt. Klager krevde at det fremlegges en oppstilling som viste alle tall i den omtvistede faktura. Fjordkraft AS viste til utstedte fakturaer og påpekte at det ikke ble fakturert for strøm. Fjordkraft anførte at dette skyldtes at de ikke har fått inn forbruket tidligere. Fjordkraft opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.