Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1076 resultater

Type artikkel
Velg område
1076 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-451 Klage vedrørende AMS-måler – stenging – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om installasjon av AMS-måler og krav om erstatning. Klager hevdet at stenging av anlegget var urettmessig. Klager krevde erstatning per dag fra anlegget ble stengt til anlegget ble gjenåpnet. Klager bestred Eidsiva Nett AS sin avgjørelse om at vilkår for stenging var oppfylt. Klager ba om å få lagt frem dokumentet fra Justervesenet om de gamle analoge målerne. Eidsiva Nett AS hevdet at de har strukket seg så langt de kan for å tilfredsstille klagers ønsker om informasjon rundt AMS. Eidsiva Nett AS hevdet at stenging av anlegget var rettmessig og anførte at de har fulgt de plikter som er pålagt. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Klager ble ikke gitt medhold. Dissens.

 2. Sak: 19-424 Klage vedrørende etterfakturering av forbruk – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert forbruk og krevde dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager pekte på at de ikke har funnet fysiske bevis på at sameiet er informert om manglende måling av felleskapets forbrukte energi. Klager anførte at sameiet ikke har blitt informert om avviksrapporten eller signert noen avtale, kun mottatt et forslag. Klager anførte også at sameiet ikke eksisterte da avviksrapporten i 2013 ble opprettet. Klager hevdet også at de ikke har mottatt varsel om stenging. Agder Energi Nett AS hevdet at feilen ikke kan tilskrives nettselskapet, da Agder Energi Nett AS har varslet både tidligere installasjonseiere og installatør om feil som måtte utbedres. Agder Energi Nett AS påpekte at kunden selv er ansvarlig for feil og mangler på installasjon i eget anlegg. Agder Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-415 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at de ikke har mottatt varsel om måleravlesning og at utstedte varsler er sendt feil kunde. Klager anførte at det ikke er informert i fakturaene fra kraftleverandøren at forbruket ble stipulert. Klager hevdet at kravet var urimelig og at de ikke har hatt anledning til å oppdage at forbruket ble stipulert. Skagerak Nett AS anførte at det har vært en saksbehandlingsfeil som har ført til at feil telefonnummer har vært registrert på kundeforholdet. Skagerak Nett AS påpekte at klager burde ha reagert når varsel om måleravlesning opphørte uten at måleren var byttet. Skagerak Nett AS anførte at nettleiefakturaen inneholder opplysninger om at måleren ikke har vært lest av. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-263 Klage vedrørende avtale – Trøndelag Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at opprinnelig avtale om spotpris gjelder for hele avtaleperioden. Klager krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye og en kompensasjon for medgått tid og tort og svie. Klager anførte at det ble inngått en avtale om spotpris med Trondheim Energi AS, og at i forbindelse med oppkjøpet av Trondheim Energi AS, ble avtalen endret til innkjøpspris uten at han ble informert eller varslet. Klager viste til at han ikke har huket av for automatisk varsling på MinSide og hevdet derfor at kraftleverandører er pliktig til å varsle skriftlig om endring av strømavtalen. Trøndelag Kraft AS anførte at det var inngått en avtale om innkjøpspris fra kundeforholdet ble opprettet. Trøndelag Kraft AS anførte at da klager sin avtale ble avsluttet i 2010, er det vanlige at man automatisk blir flyttet over på en lignende avtale. Trøndelag Kraft AS påpekte at klager har blitt varslet hver gang det har skjedd en endring på hans strømavtale. Trøndelag Kraft AS hevdet at avtalen var gyldig og avviste klager krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-146 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde tilbakebetalt differansen mellom garantipris og webspot. Klager påpekte at det ikke er fremlagt hva som er gjennomsnittsprisen og hvordan dette beregnes. Klager påpekte også at han ikke har mottatt noen årsavregning. Klager hevdet at kunder i referansegruppen med variabel garantipris betaler jevnt en for høy pris. Hafslund Strøm AS viste til at klager har en garantipris-strømavtale. Hafslund Strøm AS anførte at klager ikke fritt kan trekke sammenlikninger mellom variable og spotavtaler. Hafslund Strøm AS hevdet at de ikke kan klandres for at klager ikke har stått med den avtalen han selv ønsket. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-418 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager har fremlagt et regnestykke for forbruket i den angjeldende perioden, og hevdet at selskapets beregning av kravet er feil. Lyse Elnett AS viste til at det i forbindelse med målerbytte ble avdekket et avvik mellom klagers fakturerte forbruk og det faktiske forbruket. Lyse Elnett AS har bestridt at klager har vært i aktsom god tro. Lyse Elnett AS kan ikke dokumentere at det er sendt ut påminnelser om måleravlesning til klager. Lyse Elnett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 19-399 Klage vedrørende etterfakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at det ikke var informert om at det ikke har vært kontakt med måleren og hevdet at de ikke kan lastes for at måleren har vært uten kommunikasjon. Klager anførte at det må forventes at Elvia AS som måleransvarlig har rutiner for å varsle om måleravlesninger ikke mottas fra måleren, og at forbruket deres stipuleres. Elvia AS viste til at det i forbindelse med målerbytte ble avdekket at det tidligere fakturerte forbrukte i perioden uten kommunikasjon var for lavt. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 19-393 Klage vedrørende installasjon av AMS-måler – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om installasjon av AMS-måler. Klager krevde å beholde den gamle måleren og avviste at det var stengegrunnlag. Klager viste til at hun har en 2VK-måler som fungerer som den skal og at måleren blir avlest fortløpende. Klager viste til levert legeattest og pekte på at hun har helseplager på grunn av stråling og at det vil gå ut over liv og helse dersom strømmen blir stengt. Klager viste til reglene om strømutkobling og påpekte at det kan utføres kun ved manglende betaling. Lærdal Energi AS anførte at de har forsøkt å finne en løsning med klager om å skifte ut eksisterende måler til AMS-måler. Lærdal Energi AS anførte at klager har nektet selskapet tilgang til eksisterende måler med henvisning til bekymring for stråling. Lærdal Energi AS hevdet at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd og at vilkårene for stenging er oppfylt. Lærdal Energi AS anførte at det ikke var dokumentert at det er fare for liv og helse ved stenging av strøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 19-396 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært hevdet klager at det ikke kan kreves etterbetaling ut fra en skjønnsmessig vurdering. Klager har bestridt at nettselskapet kan foreta en slik skjønnsmessig avregning når forbruket er målt. Klager hevdet at Agder Energi Nett AS må ta ansvar for egne feil og peker på at de ikke er ansvarlig for feilmålinger ved måleutstyret. Agder Energi Nett AS viste til at det i forbindelse med installasjon av AMS-måler ble oppdaget at måleromkobleren stod kortsluttet og uplombert. Agder Energi Nett AS anførte at klager er en organisasjon registrert i Enhetsregistret, og inngår i et konsern. Agder Energi Nett AS mente at klager ikke kan regnes som privatkunde, og må forholde seg til standardavtalen for næringskunder. Agder Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Nemnda avviser saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 10. Sak: 19-327 Klage vedrørende AMS-måler – stenging – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om installasjon av AMS-måler. Klager hevdet at stenging av anlegget var urettmessig. Klager krevde at anlegget ble gjenåpnet. Klager krevde at det ble fremlagt en adekvat dokumentasjon for den nye måleren. Klager har bestridt at vilkårene for stenging var oppfylt. Klager anførte at nettselskapet ikke har gjort rede for forhold rundt installasjonen. Klager har bestridt selskapets anførsel om dokumentasjon på klagers helsetilstand og anførte at helseopplysninger og legeattest har vært kommunisert til nettselskapet ved gjentatte anledninger. Elvia AS anførte at klager har mottatt skriftlige varsler og at klager har motsatt seg bytte av måler. Elvia AS hevdet at det stadig ble bedt om dokumentasjon på klagers helsetilstand uten at de har fått svar fra klager. Elvia AS anførte at de har strukket seg langt for å tilfredsstille klagers ønske om informasjon og for å komme til enighet for at Elvia skal følge den offentligrettslig plikt til å bytte måler samt at klager får igjen strømmen. Elvia hevdet at stenging av klagers anlegg var rettmessig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.