Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1255 resultater

Type artikkel
Velg område
1255 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-568 Klage vedrørende fakturert gebyr etter strømbrudd – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med utrykning. Klager avviste krav om utrykningsgebyr. Klager anførte at hun kontaktet nettselskapet etter strømstans i sin bolig i god tro om at det var riktig prosedyre. Klager avviste at nettselskapet har opplyst henne om utrykningsgebyr før utrykningen fant sted. Agder Energi Nett AS anførte at de har stilt kontrollspørsmål til klager og hevdet at det ble informert om utrykningsgebyret. Agder Energi Nett AS anførte at strømstansens direkte årsak var jordfeilbryter i klagers eget anlegg. Agder Energi Nett AS avviste at det har vært en forsinkelse eller mangel ved selskapets ytelse og viste til at klager svarer for feil og mangler i eget anlegg. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-567 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for elektrisk utstyr. Klager krevde erstatning for ødelagte elektriske apparater. Klager anførte at nettselskapet må bære ansvaret for jordfeil i klagers trafokrets, og hevdet at dette var årsaken til at flere elektriske apparater er blitt ødelagt. Klager viste til målerbyttet og anførte at det oppstod ytterligere feil da sikringene for vaskemaskin og komfyr ble utløst. Glitre Energi Nett AS avviste klagers påstand om at målerbytte var årsak til at elektriske apparater ryker. Glitre Energi Nett AS avviste erstatningsansvar for klagers ødelagte elektriske apparater da de ikke finner noen hendelser i nettet som skulle tilsi at apparater ikke lenger skulle virke. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-562 Klage vedrørende avtalevilkår – krav om erstatning og tilbakebetaling – Elevo Norge AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår og avtale. Klager krevde at hele bruddgebyret tilbakebetales, at avtalen avsluttes og utgifter til rettslig bistand dekket. Klager anførte at han ikke har mottatt angreskjema etter avtaleinngåelsen, og at han ikke har fått fremlagt noe dokumentasjon på at dette er tilsendt ham. Klager reagerte på at selskapet startet opp avtalen da han ved salgssamtalen opplyste om bindingstid hos daværende kraftleverandør. Elevo Norge AS anførte at de ikke var ansvarlige for konsekvenser av eventuelt avtalebrudd med en annen kraftleverandør. Elevo Norge AS viste til avtalevilkårene og hevdet at de har en bindende avtale med klager og at klager har brutt avtalen. Elevo Norge AS avviste klagers krav om erstatning for utgifter tilknyttet rettslig bistand. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 20-559 Klage vedrørende etterfakturering – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at nettselskapet må bære ansvaret for at strømmåleren ikke har levert korrekt forbruk, og hevdet at nettselskapets grunnlag for å kreve etterfakturering ikke var tilstrekkelig. Klager anførte at selskapets kontroll av måleren ikke var nødvendig og at beregnet forbruk ikke kan være korrekt. Klager antydet at det selskapet hevdet var bevis for "magnetic tampering" av måleren var forfalsket og vurderer derfor å anmelde selskapet. Lede AS viste til at det var satt opp en måler i kabelskapet tilknyttet klagers bolig og anførte at det viste et avvik på 70 %. Lede anså avviket som mistenkelig og hevdet at det var noen som bevisst manipulerte måledata for å unngå å betale hele forbruket for boligen. Lede AS reagerte på at de har mottatt varsel i sine systemer om "magnetic tampering". Lede AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-558 Klage vedrørende avtale og fakturering – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalens vilkår og fakturering. Klager krevde tilbakebetaling av fakturaelementet "handelskostnader" for hele avtaleperioden. Klager hevdet at det var overfakturert ved at det er fakturert for priselementer som ikke var tilstrekkelig kommunisert ved avtaleinngåelsen. Klager anførte at det å inkludere "handelskostnader" i særvilkårene er et alvorlig tillitsbrudd. Ustekveikja Energi AS anførte at avtalens vilkår ble tydelig formidlet i deres velkomstbrev til klager. Ustekveikja Energi AS opplyste om å ha endret sine rutiner vedrørende avtalevilkår og endringer av disse etter at Forbrukerrådet innklaget selskapet med flere til Forbrukertilsynet. Ustekveikja Energi AS er uenige med klagers beregning av kostnaden for handelskostnader. Ustekveikja Energi AS avviste klagers krav, og hevdet det ikke kan være et krav om endring tilbake i tid. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 20-556 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og stenging av anlegg, samt krav om erstatning. Klager krevde erstatning for tapt leieinntekter, erstatning for frostskader på bad, samt at Elvia AS tar opp faktureringsrutinene til inkassoselskapet. Klager viste til at det var påløpt kostnader for nettleie selv om anlegget har vært frakoblet for utleiehuset. Klager anførte at Elvia AS var ansvarlig for at han ikke fikk leid ut den nå ubebodde boligen, ved at de stengte anlegget. Det ble hevdet at stengingen har medført skader på sanitæranlegg i boligen. Elvia AS anførte at det ikke var mulig å fjernstenge den ubebodde boligen, trolig fordi klager selv hadde stengt av hovedsikringen. Elvia AS avviste klagers krav om erstatning, da de mener dette ikke kan ha sammenheng med stengingen av anlegg som kun varte en dag i september 2018. Elvia AS hevdet at anlegget aldri ble stengt i 2020, og avviste derfor klagers krav om erstatning for skader, samt krav om erstatning for tapt leieinntekt. Elvia AS opprettholdt sine innbetalte og utestående krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-552 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Linea AS

  Saken gjaldt tvist om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde at nettselskapet bekreftet at det har vært spenningsvariasjoner slik at forsikringsselskapet kan utbetale erstatning for ødelagt gjenstand. Klager anførte at det har vært flere strømbrudd i hans bolig, og at flere gjenstander har blitt ødelagt som følge av dette. Klager hevdet de feilende gjenstandene skyldes over- eller underspenning i hans bolig. Linea AS bekreftet at det har vært et strømbrudd hvor klagers bolig ble berørt. Linea AS anfører at de ikke har noen indikasjon på overspenninger i forbindelse med feilen som førte til strømbruddet, og avviste derfor klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 8. Sak: 20-549 Klage vedrørende tilknytning - manuell måleravlesing – Tinn Energi Nett AS

  Saken gjelder uenighet om rutiner ved måleravlesning. Klager krevde at nettselskapets retningslinjer for varsling av hjemmebesøk følges, samt at representanter fremviste gyldig identifikasjon ved oppmøte. Klager anførte at selskapet har brutt egne retningslinjer om varsling i forkant av hjemmebesøk hos klager. Det ble påpekt at nettselskapet har brutt med plikten om fremvisning av gyldig ID-kort fra selskapets representant, samt at det ikke ble brukt en merket firmabil ved oppmøte. Tinn Energi Nett AS bekreftet at deres representant ikke hadde legitimasjon fra selskapet ved oppmøte hos klageren, og påpekte at dette er beklaget ovenfor klager per e-post. Nemnda avviste saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 9. Sak: 20-505 Klage vedrørende krav om erstatning ved strømutkobling – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter planlagt strømutkobling. Klager viste til at hun mottok varsel 2 virkedager før strømutkoblingen og anførte at dette var urimelig da det var påbud om hjemmekontor. Klager anførte at uten strøm til ruter og PC kunne det ikke utføres arbeid og krevde derfor en kompensasjon. Elvia AS hevdet at de har oppfylt varslingsplikten ved at det ble utstedt varsel om utkoblingen. Elvia AS hevdet at varslingen var utført etter gjeldende rutiner og anførte at nettselskapets entreprenører jobber aktivt med å holde tiden utkoblingen varer så kort som mulig. Elvia AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 20-500 Klage vedrørende plassering av stolpe - BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fremføring av lavspentstolpe. Klager krevde at lavspentstolpen blir fjernet. Klager anførte at var montert stolpe på hennes eiendom, i tillegg til den gamle stolpen, uten at hun var varslet eller at hun er gitt anledning til å uttale seg om plassering av stolpen. Klager hevdet at BKK Nett AS har gjort en saksbehandlingsfeil ved å ta seg til rette på eiendommen uten å varsle. Klager påpekte at den nye stolpen har større dimensjon og plassert lengre inn på eiendommen sammenlignet med den gamle stolpen. BKK Nett AS anførte at stolpeskiftet var nødvendig av vedlikeholdsmessige årsaker. Den nye stolpen ble plassert nærmest mulig den gamle men ikke i samme hull, da det ville gitt dårligere feste. BKK Nett AS hevdet at dette måtte anses å være en utskifting og ikke en nyetablering som krever tillatelse. BKK Nett AS hevdet at stolpen var etablert med stedsvarig rett og nettselskapet hadde rett til å skifte den av vedlikeholdsmessige årsaker. BKK Nett AS påpekte at stolpen kan flyttes, men det må bekostes av rekvirenten. BKK Nett AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.