Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1092 resultater

Type artikkel
Velg område
1092 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-642 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at det aktuelle tilgodebeløpet skulle bli utbetalt til hans bankkonto. Klager anførte at det er visse krav som må være oppfylt for at et krav kan bringes i motregning og påpekte at et av kravene er at kravet er forfalt og kravet derfor bringes i motregning. Klager hevdet at selskapet på det aktuelle tidspunktet ikke hadde noen krav mot han. NorgesEnergi AS viste til at ved tilbakebetaling av Fornøydhetsgarantien, blir beløpet lagt inn i deres faktureringssystem med en identifiserbar merknad og periode. NorgesEnergi AS hevdet at det ikke er gjort noen feil ved tilbakebetalingen. NorgesEnergi AS har fulgt egne retningslinjer for fakturering og anførte at de beklageliges ikke har hatt mulighet til å oppfylle ønsket til klager om direkte utbetaling. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-587 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturerte krav. Klager anførte at det er nettselskapet som har feilkoblet måleren og at det derfor er deres ansvar å påse at utstyret er korrekt montert. Klager hevdet at nettselskapet må kunne fremlegge bevis for et riktig forbruk i feilperioden. Skagerak Nett AS viste til forbrukshistorikken og hevdet at de har et godt grunnlag for å beregne ikke fakturert forbruk i feilperioden. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-528 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert forbruk. Klager viste til at måleren ble byttet av installatør da det var noe galt med den forrige måleren. Klager antok derfor at den nye måleren målte et mer korrekt forbruk. Klager anførte at hun ikke har kunnskap om elektriske installasjoner og at hun derfor ikke kunne mistenke at noe var galt. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS hevdet at feilen lå utenfor nettselskapets kontroll og at de var berettiget til å etterfakturere. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-456 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager hevdet at det var nettselskapets ansvar at det ikke ble gitt informasjon om at måleren ikke var i orden og hevdet derfor at kravet var urimelig. Klager anførte at hun ikke var gitt mulighet til å sette inn nødvendige sparetiltak som kunne redusert strømforbruket da hun ikke visste at hun ble fakturert for stipulert forbruk. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS anførte at de har prosesser som skal fange opp hendelser ved målerne når det skjer over lengre perioder. Lyse Elnett AS mente at endringene/avvikene i grafene sammenlagt med at nettselskapet tok kontakt med klager, talte for at klager ikke var i aktsom god tro. Under dissens ble klager gitt medhold.

 5. Sak: 19-438 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved strømmåleren og at forbruket ikke kan ha vært så høyt. Klager anførte at han ikke var klar over at det var et utvendig måleskap. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at utsendte fakturaer sammenlignet med det de fikk for tilsvarende størrelse, ikke ga noen indikasjon om at fakturert forbruk ikke var reelt. Klager hevdet at han ikke har hatt noen mulighet eller grunn til å oppdage at han ble stipulert. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS viste til aktivitetshistorikken og anførte at de ved en rekke anledninger har sendt ut SMS til klager om måleravlesning og kommunikasjonsproblemer med måleren. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-411 Klage vedrørende målerbytte – krav om erstatning – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at sikring i sikringsskapet ble brent på grunn av målerbyttet. Klager viste til at det har vært utført kontroll av måleren og at det ikke ble avdekket noen feil eller mangler ved anlegget. Lyse Elnett AS avviste erstatningsansvar. Lyse Elnett AS viste til bilder før og etter målerbyttet og hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom målerbyttet og den brente sikringen. Lyse Elnett AS viste til at ledningene i sikringsskapet var stripset sammen, noe som gjør at de beveger seg svært lite under et målerbytte. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-341 Klage vedrørende stenging – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging og stengegrunnlag. Klager hevdet at stenging av anlegget var urettmessig. Klager anførte at hun ikke har mottatt stengevarsel eller annet per post. Klager viste til at hun har fått brev fra Kredinor via Digipost, men stilte spørsmål ved at de ikke har kontaktet henne per telefon før stengingen. Klager hevdet at alle tidligere krav ble oppgjort ved innbetaling av stengegrunnlag i 2018. Klager hevdet også at hun har et tilgodebeløp hos nettselskapet fra desember 2015. Klager anførte at utestående beløp ikke kan være korrekt og pekte på at hun har betalt fakturaene fortløpende etter første stenging. Agder Energi Nett AS anførte at kunden er ansvarlig for å oppgi korrekt postadresse, og når de oppgir seg som mottaker av Digipost, er de ansvarlige for å sjekke denne. Agder Energi Nett AS hevdet at klager har fått nok informasjon om de utestående beløpene. Agder Energi Nett AS hevdet at det er informert tilstrekkelig til klager om at hun må kontakte Kredinor for den fulle oversikten over utestående krav. Agder Energi Nett AS hevdet at det er stengt på korrekt grunnlag. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 19-612 Klage vedrørende tilbakebetaling – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det har vært en feil ved måleren siden han flyttet inn i boligen i 1991 og krevde tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager hevdet at en sammenligning av deres forbruk med naboens forbruk er relevant. Klager viste til registrert forbruk etter målerbytte og hevdet at dette forbruket kan danne grunnlag for en beregning av hva det reelle forbruket har vært i de tidligere år. BKK Nett AS erkjente at det var feil på måleren da denne plutselig viste en kraftig økning i vist forbruk. BKK Nett AS anførte at det ikke var usannsynlig at klager har brukt den strømmen som var målt og viste til at det ikke var påvist feil ved nåværende måler eller strømnett, samt at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig. BKK Nett AS hevdet at det heller ikke var sannsynliggjort et lavere forbruk. BKK Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.