Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1157 resultater

Type artikkel
Velg område
1157 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-826 Klage vedrørende anleggsbidrag – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager avviste krav om anleggsbidrag og krevde dette refundert. Klager anførte at han gjentatte ganger har bedt om å få en forklaring på fakturaen uten hell. Klager hevdet at han ikke har godkjent anleggsbidraget. Klager anførte at det er urimelig at han skal belastes da han ikke har hatt behov for økt kapasitet. Glitre Energi Nett AS viste til at kundene har i forkant av arbeidet fått tilsendt infobrev med redegjørelse for estimerte kostnader og skisser over hva som skal utføres og påpekte at kunden har da blitt gjort kjent med arbeidene som skal utføres og de kostnader som tilkommer i forbindelse med dette. Glitre Energi Nett AS anførte at de ikke har spesifikke priser på alt innhold i en rammepris, men en totalpris på hver enkelt pakke og at det derfor ikke mulig å oppgi detaljspesifiserte priser i fakturaene til klager. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-764 Klage vedrørende fakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt tvist om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde dette refundert. Klager anførte at han har notert alle målestandene og at målerstand fortløpende har blitt rapportert inn til selskapet. Klager hevdet at han ikke har mottatt noen forklaring på fakturert krav og påpekte at han har bedt selskapet gjentatte ganger om å redegjøre for kravet. Tensio TN AS anførte at klagers måleravlesninger ikke har blitt overført til Elhub. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Sak: 19-745 Klage vedrørende etterfakturering – Helgeland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det er fakturert for mye fra 2007 og frem til målerbytte og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at måleren ikke kunne gi uttrykk for korrekte verdier. Klager påpekte at det ikke har vært en endring i forbruksmønsteret og hevdet at det har vært feilmålinger som har medført overfakturering av forbruk siden 2007 og frem til målerbyttet. Agder Energi Nett AS hevdet at klager var rettmessig fakturert på bakgrunn av klagers måleravlesninger, og mente at måleren har målt korrekt forbruk. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-733 Klage vedrørende etterfakturering – Valdres Energiverk AS Nett

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og krevde at etterfakturert krav reduseres med 50 %. Klager anførte at han har betalt fakturaene til boligen som hans fraskilte kone bor i. Klager hevdet at det har vært umulig for han å ha innsikt i at måleren var ute av funksjon i 2018. Klager påpekte at han ikke har noen tilgang til å kvalitetssikre om de tidligere avlesninger som legges til grunn for stipuleringen er korrekte. Klager påberopte seg aktsom god tro. Valdres Energiverk AS Nett viste til at det ble avdekket høsten 2018 at måler hos klager ikke lengre kommuniserte med innsamlingssystemet og at forbruksverdier i kundesystemet var stipulert til 0 kWh. Valdres Energiverk AS Nett bestred at klager har vært i aktsom god tro eller at klager ikke burde ha forstått at faktisk fakturert forbruk i den omtvistede perioden var 0 kWh. Valdres Energiverk AS Nett opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-729 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at han ble feilinformert av LOS, og reagerte på at det ikke ble sendt brev med informasjon om etterfakturering etter avsluttet kundeforhold. Klager hevdet å ha fått ulike forklaringer på forbruket ved flere henvendelser til selskapets kundeservice, og at dette har ført til forvirring for klager på det reelle forbruket. LOS AS anførte at fakturert forbruk er korrekt. LOS AS viste til at forholdet gjelder et anlegg som var fellesmål og som gikk over til individuell måling. LOS AS opplyste at når akontobeløp har vært for høyt et år, justeres forventet årsforbruk ned tilsvarende for påfølgende år. LOS AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-717 Klage vedrørende fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde at merforbruket fordeles og faktureres etter de månedene strømmen er brukt. Klager anførte at det ikke klages på mengden volum som er fakturert, men periodene forbruket er fordelt og fakturert utover. Klager anførte at forbruket gjelder en sommerhytte som ikke er i bruk om vinteren og hevdet at det ikke finnes grunnlag for å påstå eller at det er overveiende sannsynlig at forbruket ble brukt i de aktuelle månedene NorgesEnergi AS har fakturert for. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. NorgesEnergi AS anførte at de som kraftleverandør til enhver tid forholder seg til volumet nettselskapet rapporterer inn fra Elhub. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 19-700 Klage vedrørende stenging – Midt-Telemark Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging av anlegg på grunn av manglende målerbytte. Klager avviste at det var stengegrunnlag og krav om avlesningsgebyr. Klager hevdet at MTE har gitt manglende informasjon om etterlevelse av GDPR, og at dette var årsaken til at AMS-måler ikke er installert hos klager. Klager anførte at GDPR ikke overholdes, og at drift av AMS-målere på dette grunnlag er ulovlig. Midt-Telemark Energi AS anførte at det er nettselskapet som bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. Midt-Telemark Energi AS bestred klagers anførsel om mangelfull informasjon i forhold til personopplysningsloven inkl. GDPR og viste til vedtak av Personvernnemnda. Midt-Telemark Energi AS hevdet at vilkårene for stenging er oppfylt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-613 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han ble tilbudt avtale som skulle gjelde begge hans eiendommer, og hevdet at han ikke ble informert om andre tillegg enn fast årsgebyr på kr 990. Klager hevdet at Agva Kraft AS har belastet han med høyere priser enn det som er definert som innkjøpspriser fra Nordpool og det som var avtalt. Agva Kraft AS fastholdt at klager har blitt informert om tilbud om ny avtale. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene vedrørende pris. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 19-368 Klage vedrørende avtaleinngåelse og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt. Klager hevdet at NorgesEnergi AS ikke har forholdt seg til avtalens prisgaranti eller avtalen som ble inngått. Klager hevdet også at det ble opplyst i salgssamtalen at prisgarantien gjaldt per måned, og ikke per år slik som selskapet hevder. Klager anførte også at det ikke er redegjort for hvilke andre priser hos kraftleverandører som ble lagt til grunn ved vurdering av prisgarantien. NorgesEnergi AS anførte at saken består av en misforståelse av salgssamtalen, ved at garantien for avtalen utregnes årlig, og ikke månedlig. NorgesEnergi AS påpekte at klager muntlig har bekreftet avtalen via salgssamtalen, samt at all nødvendig informasjon om vilkår ved avtalen ble tilsendt klager per e-post etter samtalen. NorgesEnergi AS hevdet at det er fakturert med riktig pris i henhold til produktet Topp 10 Garanti og gjeldende avtalevilkår, og avviste klagers krav. Klager ble ikke gitt medhold. Dissens.

 10. Sak: 19-354 Klage vedrørende avtale – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at Hafslund Strøm AS skulle stå for kostnadene ved omgjøringen fra fellesmålt anlegg til individuelle, timesmålte målere. Klager viste til at det ble inngått en avtale om levering av fellesmåling, kraft og administrative tjenester mellom klager og Hafslund Strøm AS den 19.05.05, og at kun den administrative delen av avtalen ble overført til Techem Norge AS den 07.10.11. Hafslund Strøm AS anførte at de ikke er riktig rettssubjekt for kravet og avviste saken. Hafslund Strøm AS anførte at ved transportavtalen ble alle forpliktelsene etter avtalen transportert til Techem Norge AS med samtykke fra klager ved signering av avtalen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.