Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1489 resultater

Type artikkel
Velg område
1489 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-900 Klage over avtaleinngåelse og avtalevilkår– Helgeland Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt det var inngått bindende avtale og om hvilke vilkår som var avtalt mellom partene. Klager bestred betalingsplikt for selskapets betalingskrav. Klager fastholdt at det ble inngått avtale om fradrag for 600 kWh som del av et velkomsttilbud. Han mente at de skriftlige vilkårene avvek fra det som ble avtalt muntlig mellom partene. Selskapet opprettholdt betalingskravene under henvisning til at klager aksepterte avtalen per SMS. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 22-657 Klage over etterfakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for etterfaktureringskrav. Kravet hadde bakgrunn i feilaktig målerinnmelding. Klager bestred betalingsplikt, og viste til at det ikke forelå samsvar mellom hennes reelle forbruk og de fakturerte fordringene. Klager mente at selskapet var nærmest til å bære risikoen for feilen, og at det i alle tilfeller ikke forelå hjemmel for betalingskravet. Elvia AS opprettholdt kravet med grunnlag i at det måtte anses korrekt beregnet. Selskapet bestred at det forelå feil på deres side. Det anførte at det hadde opptrådt i henhold til fastsatte prosedyrer og at klager ikke var påført økonomisk tap som følge av deres håndtering av saken. Selskapet viste til at det hadde kompensert klager for påslaget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-941 Klage knyttet til erstatningskrav– Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt vilkårene for erstatning var oppfylt i en situasjon der klagers koketopp ble ødelagt tre måneder etter et spenningsbortfall. Klager hevdet at skaden oppsto som følge av innklagedes forsømte kontroll og vedlikehold, og at vilkåret om årsakssammenheng derfor måtte anses oppfylt. Han bestred at det måtte foretas avkortning i utmålingen grunnet koketoppens alder. Selskapet erkjente at det forelå ansvarsgrunnlag, men bestred at vilkåret om årsakssammenheng var oppfylt. Selskapet anførte videre at erstatningen, for det tilfellet at vilkårene likevel var oppfylt, uansett måtte avkortes med 50 % for å ikke gi klager en uberettiget berikelse. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 22-634 Klage over avtalevilkår – Rauma Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om tidspunkt for avtaleoppstart. Klager krevde oppstart av fastprisavtalen fra den 1. november 2022, og anførte at oppstart ikke bare kunne skje den 1. juli 2022. Til støtte for sitt syn viste han til ordlyden "tidligst fra den 1. i kommende måned". Han pekte også på at selskapet ikke hadde satt noen uttrykkelig begrensning for når avtalen kunne tre i kraft. Selskapet anførte at oppstart av fastprisavtale ikke kan avtales så langt frem i tid av hensyn til prissikring og variasjon i områdepris, og at avvisningen dermed var saklig begrunnet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 22-614 Klage over avtaleendring og opphør av fastprisavtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om varigheten av fastprisavtale. Klager hevdet at innklagede ikke hadde grunnlag for å overføre henne fra fastprisavtale til spotprisavtale uten forutgående varsel. Hun hevdet at fastprisavtalen fremdeles måtte anses å løpe, og bestred derfor sin betalingsplikt etter spotprisavtalen. Agva Kraft AS motsatte seg klagers forståelse av fastprisavtalens varighet og hevdet at tidsbegrensningen fremkom tilstrekkelig klart av vilkårene. Selskapet opprettholdt sitt betalingskrav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 22-444 Klage over avtalevilkår – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om forståelsen av avtalevilkåret «ny kunde». Klager anførte at han måtte bli ansett som ny kunde tross tidligere avtaleforhold fordi han ikke på tidspunktet for avtaleinngåelsen hadde et eksisterende kundeforhold hos innklagede. Han viste til bestillingsbekreftelsen han mottok i etterkant av bestillingen. Klager krevde dekket utgifter som følge av at han ikke kunne benytte seg av kampanjen. Selskapet bestred klagers forståelse av vilkåret og hevdet at en bare er å anse som en ny kunde dersom en aldri har mottatt kraftleveranse fra dem tidligere. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 22-427 Klage over avtalevilkår og sluttfakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår og sluttavregning etter tilleggsproduktet «Strømkonto». Klager bestred skyldig beløp etter restoppgjøret og hevdet at selskapet ikke hadde grunnlag for å kreve ham for beløpet. Han anførte at han hadde betalt fastpris og at det påhvilte selskapet å justere denne etter forholdene. Han pekte på at han grunnet opprettelse av AvtaleGiro ikke har hatt oppfordring til å føre kontroll med beløpet selv. Klager hevdet også at selskapet urettmessig har belastet ham for gebyrer. Selskapet opprettholdt kravet, herunder gebyrene, og viste i den forbindelse til tilleggsproduktets vilkår og vanlig praksis. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 8. Sak: 22-372 Klage over avtalevilkår – NordlysEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om bruddgebyr og beregning av oppsigelsestid i en strømleveringsavtale. Klager krevde tilbakebetalt bruddgebyret i sin helhet. Strømleveringsavtalen hadde en avtalt varighet på minst 12 måneder. Klager opplyste at han på avtaletidspunktet verken ble opplyst om oppsigelsestid eller bruddgebyr, men ble underveis i avtaleforholdet orientert om at det gjaldt en oppsigelsestid på tre måneder. Han anførte at oppsigelsestiden må beregnes fra kalenderdato, og ikke i henhold til andre normer om fristberegning. Selskapet innga ikke tilsvar i saken, men la etter sakens opplysninger til grunn at oppsigelsestiden skulle regnes fra og med den første dagen i påfølgende måned. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 22-333 Klage over avtalevilkår og fakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår og fakturering. Klager hevdet at prisberegningen ikke var forskriftsmessig og krevde tilbakebetalt det beløpet han mente han hadde betalt for mye. Han anførte at han aldri hadde samtykket til påslaget han var blitt belastet for. Klager hevdet videre at det ikke forelå grunnlag for å fakturere ham for miljøgebyr og viste til at han hadde opprettet avtale om eFaktura i begynnelsen av avtaleforholdet. Agva Kraft AS fastholdt beregningen sin under henvisning til avtalevilkårene. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 10. Sak: 22-226 Klage over fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og beregning av spotpris. Klager hevdet at han hadde blitt fakturert i strid med reglene om avregning og fakturering. Han viste til at beregningen av spotpris oversteg områdepris på Nord Pool Spot og til at innklagede ved faktureringen ikke hadde tatt hensyn til merverdiavgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven § 6-6. Selskapet bestred at det forelå feil ved faktureringen og hevdet at klagers oppfatning baserte seg på en misforståelse av beregningsmetoden. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.