Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1363 resultater

Type artikkel
Velg område
1363 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-766 Klage på spenning – krav om erstatning– Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at overspenningsvernet ble ødelagt etter hendelse i nettet. Klager påpekte at det ikke er registrert noe lyn eller torden i dette området på den aktuelle dagen eller dagene før og hevdet derfor at Norgesnett AS må være ansvarlig for skaden. Klager viste til rapport fra elektriker og anførte at det fremgår at det har vært for høye spenninger inn til sikringsskapet. Norgesnett AS hadde utfall i strømforsyningen med over 3000 kunder berørt. Årsak til utfallet var at det hadde blitt satt ned en kum uten at Norgesnett AS hadde blitt varslet. Norgesnett AS anførte at det ikke er registrert høye spenninger ved denne feilen og det var ikke meldt om andre skader. Norgesnett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-854 Klage på avtalevilkår– Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om inngåelse av avtale. Klager avviste fakturerte krav. Klager krevde at det ble fakturert etter inngått avtale om fast pris på 76,90 øre/kWh. Klager anførte at han ikke mottok avtalen per SMS, kun ved at avtalen ble opplest per telefon og bekreftet på SMS. Fortum Markets AS viste til at klager ble tilbudt om strømavtalen Fortum Trygg og at det ikke er inngått avtale om fast pris på 76.90 øre/kWh. Fortum Market AS viste til at klager mottar varsel om prisendringer per e-post eller SMS minst 14 dager i forkant. Fortum Markets AS anførte at grunnet regler knyttet til GDPR, kan lydfilen ikke sendes og kun videreformidles. Fortum Market AS opprettholdt fakturerte krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 21-751 Klage på avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager anførte at det var enighet om at det skulle være et bruddgebyr for samtlige målere samlet og at det var enighet om at alle målere skulle faktureres samlet på en faktura. Klager viste til fakturert bruddgebyr på kr. 3000 per måler og 10 øre per dag og hevdet at dette er i strid med det avtalte. Bærum Energiomsetning AS viste til at klager har bekreftet tre strømavtalen og at det er levert strøm til klagers tre målepunkter. Bærum Energiomsetning AS påpekte at krav om bruddgebyr er beskrevet i avtalevilkårene. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturerte krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 4. Sak: 21-742 Klage på avtaleinngåelse og -vilkår– Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager krevde at avtalen med Bærum Energiomsetning AS heves og avviste fakturert krav. Klager opplyste at de ble presset til å inngå avtalen med kraftleverandøren. Klager anførte at hun ikke har mottatt avtaledokumentasjonen skriftlig og heller ikke angrerettskjema. Bærum Energiomsetning AS viser til at det ble inngått en fastprisavtale med klager. Bærum Energiomsetning AS anførte at de ikke opererer med lydfiler og at de foretrekker skriftlige avtaleformer per SMS. Bærum Energiomsetning AS viste til avtalebekreftelsen og påpeker at det fremgår tydelig at det er 36 måneder bindingstid. Under dissens ble klager gitt medhold.

 5. Sak: 21-740 Klage på avtale og avtalevilkår– Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse av tilleggsprodukter til strømavtalen. Klager hevdet at avtale om tilleggsproduktene Trygg Forsikring og Maksprisgaranti er ugyldig og krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at hun ikke har bestilt tilleggsproduktene og at dette er fakturert uten hennes samtykke. Klager påberopte seg aktsom god tro. Hafslund Strøm AS viste til at klager ble registrert med tilleggsavtalene Trygg Hverdag og Maksprisgaranti og at grunnet systembytte er avtaledokumentasjonen ikke lenger tilgjengelig. Hafslund Strøm AS anførte at tilleggsavtalene har stått oppført på fakturaene til klager i 7 år og at klager selv er ansvarlig for å gjøre seg kjent med sin strømavtale. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav om tilbakebetaling. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 21-711 Krav om erstatning– Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at strømbruddet forårsaket flere skader i hans fritidsbolig. Klager opplyste at skadene dreier seg som frostskader på vannrør og skade på termostater. Klager hevdet at kundene ikke er ansvarlige ved alvorlige strømbrudd i en transformator tilhørende selskapet og påpekte at kunden er fullstendig uten skyld i hendelsen. Norgesnett AS anførte at selskapets erstatningsansvar begrenses av kundens tapsbegrensningsplikt og påpekte at dette bør vektlegges i høy grad ved vurderingen av saken. Norgesnett AS viste til at strømstansen oppsto under en kuldeperiode og påpekte at dette må være en ekstra oppfordring for nettkunden til å oppsøke hytten strakts han får melding om at strømmen er borte. Norgesnett AS avviste erstatningsansvar. Under dissens ble klager gitt medhold.

 7. Sak: 21-244 Klage på feil ved måler– Kystnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk og krav om kompensasjon. Klager krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye samt erstatning. Klager hevdet at nettselskapet kan regulere måleren slik de selv ønsker. Klager anførte at selskapet har parkert flere biler i hans rundkjøring uten samtykke i forbindelse med arbeid på linjen. Kystnett AS har ikke kjennskap til skade påført på klagers rosebusker. Kystnett AS anførte at det ikke er teknisk mulig å manipulere eller regulere hvor mye strøm den fysiske måleren teller. Kystnett AS påpekte at det er lite trolig noe galt med måleren og at hvis det var mistanke om noe galt kan klager når som helst kreve måleren kontrollert. Kystnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 21-435 Klage på stenging – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet i forbindelse med stenging av anlegg. Klager bestred grunnlaget for stenging av hans anlegg, og avviste fakturerte krav fra Elvia AS og Fortum Markets AS. Klager anførte at Elvia AS lovstridig har stengt hans anlegg. Klager påpekte at han aldri skulle ha betalt et stengegebyr. Klager hevdet å ha hatt store tap i forbindelse med stenging av anlegg. Klager anførte at han ikke skal betale noe utestående, da han hevdet at anlegget aldri skulle vært stengt.  Elvia AS viser til at anlegget ble stengt grunnet at det ikke var registrert noen kunde på anlegget. Elvia AS erkjente at det har oppstått feil i forbindelse med opprydding etter stengingen. Elvia AS anførte at de har fulgt gjeldende regelverk for fakturering og stenging av anlegg, og at de har redegjort for kravene overfor klager ved flere anledninger. Fortum AS anførte at klager ble overført til leveringspliktig strøm fra, da hans utestående beløp var kommet til kr. 25 439,05. Fortum AS avsluttet derfor avtalen med klager. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Sak: 21-628 Klage på etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at han har avtalegiro og at alle fakturaene som er mottatt i nettbanken er blitt betalt. Klager påpekte også at det ikke har vært endringer i forbruksmønsteret eller nye installasjoner som bruker mer strøm. Klager anførte at han ikke har tilgang til måleskapet og at styret i sameiet ikke alltid har vært tilgjengelig for å låse opp måleskapet.  BKK Nett AS viste til at det ble installert AMS-måler hos klager i 2018 og at det ble oppdaget etter en tid at måleren ikke sender avlesninger. BKK Nett AS tilbakeviste at klager har vært i aktsom god tro. BKK Nett AS påpekte at det er forsøkt å skaffe avlesning selv om kommunikasjonsutstyret ikke har fungert. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 21-710 Klage på frakobling av anlegg og avlesningsgebyr– Varanger Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet om frakobling av anlegg og avlesningsgebyr. Klager krevde at anlegget blir frakoblet og at han mottar et sluttoppgjør. Klager avviste krav om avlesningsgebyr. Klager påpekte at han har AMS-måler og at han ga beskjed om at det ikke var signal på fritidsboligen ved installasjon av måleren. Klager påpekte at det er selskapets utstyr som ikke fungerer og mener det er urimelig at han skal være ansvarlig samt at det faktureres et avlesningsgebyr. Klager påpekte også at han aldri ble gitt noen varsel om at det vil ilegges et avlesningsgebyr og at dette uten forvarsel ble påført fakturaen. Varanger Kraftnett AS viste til klagers krav om frakobling av fritidsbolig og anførte at de ikke kan fjernstenge anlegget når det ikke er kontakt med måleren eller om hovedsikringen er slått ut. Varanger Kraftnett AS anførte at i forbindelse med frakobling av anlegg, så må de lese av sluttstand på måleren samt fjerne måler. Varanger Kraftnett AS avviste klagers krav og opprettholdt krav om avlesningsgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.