Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1092 resultater

Type artikkel
Velg område
1092 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-276 Klage vedrørende fakturering – Trøgstad Elverk AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og hevdet at fakturert forbruk var feil. Klager anførte at de flyttet fra boligen i november 2018 og at boligen har vært ubebodd fra dette tidspunkt. Klager påpekte at det kun var varmekabler som har stått på. Trøgstad Elverk AS anførte at dersom det oppgitte forbruket var feil, så må det være noe galt med måleren. Trøgstad Elverk AS har tilbudt klager kontroll av måleren og opplyst at klager selv må dekke kostnaden dersom det ikke er feil ved måleren. Trøgstad Elverk AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-271 Klage vedrørende etterfakturering - Nordkraft Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at målerstand er meldt inn hver måned og at han antok derfor at fakturaene har korrekte beløp. Klager anførte at han ikke skal bli skadelidende da det er en direkte feil fra nettselskapet og deres montør. Nordkraft Nett AS opprettholdt sitt krav. Nordkraft Nett AS viste til at det ved en feiltagelse ble registrert et målerbytte på klagers anlegg. Nordkraft Nett AS viste til at det ved feilbyttet, ble nedstand fra måleren hos en annen kunde, brukt på klagers måler. Nordkraft Nett AS tilbakeviste klagers anførsel om god tro og mente at klager burde ha reagert når han mottok et høyt minusforbruk og derav et stort tilgodebeløp. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-264 Klage vedrørende etterfakturering – Høland og Setskog Elverk SA

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager pekte på at han ikke hadde kunnskap om at måleren ikke fungerte som den skulle og at han heller ikke ble gjort oppmerksom på dette. Klager hevdet at feilen var utenfor deres kontroll og ansvar. Klager hevdet også at selskapet plikter å fordele kravet over den omtvistede perioden og beregne kWh pris i de aktuelle månedene strømmen faktisk er brukt, samt trekke fra summen klager har betalt. Høland og Setskog Elverk SA viste til at det ble installert AMS-måler hvor det viste seg at radiosignalene var for svake. Høland og Setskog Elverk SA viste til at klager, gjennom fakturaene, har blitt informert om at forbruket ble stipulert og om antatt målerstand på strømmåler. Høland og Setskog Elverk SA hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-235 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevder at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt. Klager viste til bilde av måleren ved målerbytte og hevder at bildet ikke tatt hos han. Klager viste til forbrukshistorikken og hevdet at registrert forbruk ikke kan stemme. Klager hevdet at registrert forbruk etter målerbytte var for høyt. Lyse Elnett AS viste til at klager i over en lengre periode har hatt et stipulert forbruk. Lyse Elnett AS anførte at de ikke har funnet feil på selve målerne tidligere, men at det har vært problemer med innhenting av data. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-204 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at han ikke har fått informasjon om at AMS-måleren ikke har vært aktiv og at han heller ikke har fulgt opp i denne perioden. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at han har avtalegiro, og at han antok at alt var i orden da han ikke fikk informasjon om at måleren ikke var aktiv. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at området klager bor i ikke var ferdig utbygd på den tiden som måleren ble byttet og det var derfor ikke mulighet for at måleren ble registrert som timesmålt anlegg med elektronisk innhenting av måleverdier. Skagerak Nett AS anførte at det fremgår av fakturaene at forbruket er stipulert. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-069 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til forskriftens § 3-3 (3) og anførte at det har vært manglende varsling av innsendte måleverdier. Klager hevdet at nettselskapet har forholdt seg passivt og at de ikke har mottatt et eneste brev hvor måleverdiene etterlyses. Klager påberopte seg aktsom god tro. Skagerak Nett AS viste til standardavtalen og anførte at de anser det som en ulempe å engasjere montører for å avlese målepunktene en gang i året og forventer derfor at deres kunder responderer på varsel om å lese av måleren. Skagerak Nett AS påpekte at det er oppført på hver nettleiefaktura at forbruket er stipulert. Skagerak Nett AS viste til at de hadde en feil i systemet i 2018 som gjorde at deres kunder fikk en lavere stipulering av forbruket enn tidligere. Skagerak Nett AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 17-263 Klage vedrørende linjerydding – krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med linjerydding. Klager krevde erstatning for tort og svie basert på kostnaden for jordvoll langs veien eller planting av nye trær i full størrelse. Klager viste til at linjerydding ble gjennomført uten varsling. Klager hevdet at dersom han hadde fått varsling, så hadde han tatt aksjon for å kutte trærne i høyden og beskjære dem. Klager anførte at trærne er plantet for å skjerme mot støy og innsyn. Agder Energi Nett AS viste til at de gjennomfører vedlikeholdsrydding av vegetasjon langs luftledninger og tilhørende anlegg gjennom hele året. Agder Energi Nett AS anførte at det er beklagelig at det ved en feil fra deres side ikke ble varslet linjerydding på deres nettside eller sendt SMS. Agder Energi Nett AS avviste klagers erstatningskrav. Nemnda anbefaler at klager gis medhold ved at klager tilkjennes kr. 5000 i erstatning. Uttalelsen er enstemmig.

 8. Sak: 19-007 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager hevdet at det jevnlig er sendt avlesninger til nettselskapet og at avlesningene er blitt godtatt av nettselskapet. Klager påpekte at hun mottok SMS om at målerverdien var godkjent etter at hun svarte OK om kontroll av målerstand. Tensio TS AS anførte at klager har fått månedlige påminnelser om å lese av måleren per SMS. Tensio TS AS anførte at klager ved SMS-utvekslingen har fått kjennskap til at det var registrert null forbruk på måleren. Tensio TS AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 18-795 Klage vedrørende anleggsbidrag – Haugaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager krevde at nettselskapet må stå ved sitt tilbud og at det ikke tilkommer ytterligere bidrag med hjemmel i regelendringene. Klager viser til at de er en profesjonell utbygger av et boligfelt for forbrukerkjøpere. Klager anførte at de nye reglene er kontraktsstridig og at det strider mot det alminnelige forbud mot å gi nye offentligrettslige regler tilbakevirkende kraft. Haugaland Kraft Nett AS beklaget at informasjonen ikke kom til klager før fristen gikk ut. Haugaland Kraft Nett AS avviste klagers krav. Nemnda avviser saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 10. Sak: 18-784 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager krevde at det foretas en ny beregning av etterbetalingskravet. Subsidiært krevde klager at etterfakturert krav frafalles. Klager anførte at det er fakturert etter pris i 2018 som er betydelig høyere enn prisen de siste tre årene. Lyse Elnett AS anførte at det ikke kan bli fordelt lengre tilbake i tid enn 02.03.17 på grunn av fusjon hos kraftleverandøren 01.03.17, som gjør at korrigeringer tilbake i tid er umulig. Lyse Elnett AS har gitt klager en kompensasjon på kr. 1 500 på grunn av endring i nettleieprisen som var i perioden april 2015 til 2017. Lyse Elnett AS har opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.