Artikkelarkiv

Vis filtrering

154 resultater

Type artikkel
Velg område
154 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 16-072 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde utgifter for reparasjon av varmepumpe dekket. Klager viste til at på grunn av overspenning ble varmepumpen ødelagt. Klager mente at Eidsiva har ansvar for å sikre eget anlegg mot uønskede spenningsvariasjoner og hevdet at det ikke er gjort i tilstrekkelig grad. Eidsiva Nett AS hevdet at hendelsen ikke var innenfor deres ryddebelte og utenfor deres kontroll. Eidsiva Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 16-008 Klage vedrørende sikringsbrudd – krav om erstatning og dekning av utgifter – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning og dekning av utgifter etter sikringsbrudd. Klager har fremsatt flere krav. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Videre krevde klager dekket merkostnader for kjøp av elektriske artikler, erstatning for medgått arbeidstid ved innkjøp og flytting av gjenstander, renter og erstatning for tort og svie. TrønderEnergi Nett AS hevdet at hendelsen er utenfor selskapets kontroll. Nettselskapet avviste erstatningsansvar. Nemnda anbefalte at klager fikk dekket utgifter til elektriker og renter 30 dager etter påkrav. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

 3. Sak: 13-246 Klage vedrørende krav om erstatning for skade på datamaskin som følge av strømavbrudd – BKK Nett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar. Klager krevde erstatning for ødelagt strømforsyningsdel i datamaskin med kr 935. Han viste til at elektriske klokker og datamaskiner stoppet ved strømbrudd og at etter at strømmen kom tilbake ville den ene datamaskinen ikke starte. BKK Nett AS viste til at det oppsto en kort utkobling og årsaken sannsynligvis skyldtes fugl på linjen. Nemnda fant det mest sannsynlig at fugl på linjen utløste feilen og la til grunn at dette var utenfor nettselskapets kontroll. Nemnda fant videre at det ikke var årsakssammenheng mellom feil i nettet og klagers skade og at selskapet ikke var erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 13-227 Klage vedrørende jordfeil – krav om dekning av utgift til elektriker – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt jordfeil hos en annen kunde i området. Klager krevde regning fra elektriker på kr 1 521 refundert og mente at dersom Skagerak Nett AS hadde gitt bedre service og litt hjelp, hadde regning til elektriker vært unngått. Skagerak Nett presiserte at det ikke var feil i deres nett da klager tok kontakt. Det var da naturlig å starte feilsøkingen i kundens eget anlegg. Senere viste det seg at det var jordfeil hos en annen kunde i området. Nemnda mente at rådet nettselskapet ga klager ikke medførte ansvar for nettselskapet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 13-210 Klage vedrørende strømbortfall – krav om erstatning – Varanger Kraft Nett AS

  Saken gjaldt strømbrudd - elektrisk garasjeport ble avbrutt i å åpne seg helt og lukket seg idet bilen var i portåpningen. Klager hevdet ustabil strømtilførsel var årsak til skaden og krevde erstatning med kr 30 456. Varanger Kraft Nett AS avviste erstatningsansvar og hevdet de ikke med rimelighet kunne forutse at en slik hendelse ville inntreffe som følge av et kortvarig avbrudd i spenningen. Nemnda la til grunn at det hadde vært et kortvarig avbrudd i spenningen, men at erstatningsansvar ikke kunne pålegges nettselskapet idet klagers tap ikke kunne anses som påregnelig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 13-189 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning for ødelagt utstyr – HelgelandsKraft AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter hendelse i nettet. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 12.000 samt erstatning for ødelagt PC tilhørende leietaker, totalt kr 15 495, dekket. HelgelandsKraft AS viste til at en avleder i trafopunktet var defekt og avviste erstatningsansvar idet mangelen skyldtes årsaker utenfor deres kontroll. Nemnda var av den mening at en defekt avleder i trafopunktet var innenfor nettselskaps kontrollsfære og mente det var ansvarlig for klagers tap. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 13-179 Klage vedrørende spenningsvariasjon – krav om erstatning – Sør Aurdal Energi AS

  Saken gjaldt erstatning for ødelagt styringsenhet til pumpeanlegg. Klager viste til at styringsenheten ble ødelagt og vanntilførselen sviktet den 12.07.13. Klager hevdet at spenningsfeil / økt spenning var årsak til skaden og krevde erstatning på kr 6 590. Sør Aurdal Energi AS avviste at det var uregelmessigheter i nettet den 12.07.13 og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at det ikke var en mangel i nettet den dagen klagers skade oppsto og at det da ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom klagers skade og forhold i nettet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 13-152 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning – Vest-Telemark Kraftlag AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar for skade i klagers to hytter etter hendelse i nettet. Klager krevde regningene fra installatør på til sammen kr 14 690 og reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste på til sammen kr 1 500, totalt kr 16 190, dekket av netteier etter strømbrudd. Vest-Telemark Kraftlag AS avviste erstatningsansvar og hevdet det ikke var feil eller mangler i eget nett. De viste imidlertid til en feil fra en annen kunde som produserte kraft og leverte strøm til det angjeldende nettet. Vest-Telemark Kraftlag AS hevdet derfor at skadesårsaken lå utenfor deres kontroll. Nemnda mente denne feilen var innenfor innklagedes kontroll og at de var erstatningsansvarlige. Nemnda anbefalte enstemmig at klager fikk erstattet sine utgifter til installatør.

 9. Sak: 13-129 Klage vedrørende erstatning for ødelagt varmepumpe ved planlagt strømstans – SFE Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for ødelagt varmepumpe. Klager krevde erstatning for ødelagt varmepumpe og hevdet den ble ødelagt av gjentatte strømbrudd. Reparatør mente hovedkort sannsynligvis var brent på grunn av overspenning. SFE Nett AS bekreftet at det var flere korte strømstanser på grunn av arbeid i høyspentnettet. De mente at varmepumper eller annet elektrisk utstyr skal tåle strømstanser og oppstart etter stans og avviste erstatningsansvar. Nemnda kunne ikke se at det var dokumentert eller sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelser i nettet og klagers skade og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 13-126 Klage vedrørende strømbrudd – økonomisk tap – krav om dekning av forsikringens egenandel – Hadeland EnergiNett AS

  Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 4 000 dekket etter frostskader og vannlekkasje. Vannlekkasjen var forårsaket av frostsprengning som igjen skyldtes strømbrudd. Hadeland EnergiNett avviste årsakssammenheng og erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at Hadeland EnergiNett i denne saken ikke hadde sannsynliggjort at strømbruddet hadde annen årsak enn klemmefeilen, samt at skadesårsaken lå utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig gitt medhold.