Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

212 resultater

Type artikkel
Velg område
212 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-612 Klage vedrørende tilbakebetaling – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det har vært en feil ved måleren siden han flyttet inn i boligen i 1991 og krevde tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager hevdet at en sammenligning av deres forbruk med naboens forbruk er relevant. Klager viste til registrert forbruk etter målerbytte og hevdet at dette forbruket kan danne grunnlag for en beregning av hva det reelle forbruket har vært i de tidligere år. BKK Nett AS erkjente at det var feil på måleren da denne plutselig viste en kraftig økning i vist forbruk. BKK Nett AS anførte at det ikke var usannsynlig at klager har brukt den strømmen som var målt og viste til at det ikke var påvist feil ved nåværende måler eller strømnett, samt at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig. BKK Nett AS hevdet at det heller ikke var sannsynliggjort et lavere forbruk. BKK Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 2. Sak: 19-603 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt uenighet om spenning og etterfakturert krav. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at merforbruket skyldtes spenningsvariasjoner inn til boligen. Klager anførte at de har undersøkt spenningen og fått opp at spenningen hoppet mellom 300-315 V. Tensio TN AS anførte at måleren ikke har vært avlest i perioden fra 22.06.16 til 26.03.19. Tensio TN AS anførte at det var utført tiltak for å logge spenning i boligen til klager, og resultatet var helt normalt. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-596 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påpekte at hun ikke var informert eller gjort oppmerksom på feilkoblingen. Klager hevdet at det var en feil som ble gjort av nettselskapet og at det var urimelig at hun skulle stilles ansvarlig. Klager anførte at hun har hatt avtalegiro og at fakturaene har blitt betalt fortløpende. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS anførte at i perioden fra 01.10.18 og frem til 19.02.18 var klager fakturert for et 0 kWh forbruk i nettleie. Skagerak Nett AS anførte at klager ikke har vært i aktsom god tro så lenge klager vet at det brukes strøm i boligen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-592 Klage vedrørende etterfakturering – Repvåg Kraftlag SA

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at fakturaene er betalt fortløpende i den tro at han ble fakturert for faktisk forbruk. Klager påpekte at han ikke var blitt varslet eller informert om at forbruket ble stipulert. Klager viste til at det var hans henvendelse til nettselskapet som gjorde at de oppdaget kommunikasjonsfeilen. Repvåg Kraftlag SA viste til at det var stipulert etter registrert historisk data og at forbruksmønsteret har endret seg og blitt betydelig større. Repvåg Kraftlag SA anførte at de alltid har oppfordret kundene til å følge med på sine målere også til tross for AMS. Repvåg Kraftlag SA påpekte at det følger av deres kundemagasin og deres nettsider. Repvåg Kraftlag SA opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-424 Klage vedrørende etterfakturering av forbruk – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert forbruk og krevde dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager pekte på at de ikke har funnet fysiske bevis på at sameiet er informert om manglende måling av felleskapets forbrukte energi. Klager anførte at sameiet ikke har blitt informert om avviksrapporten eller signert noen avtale, kun mottatt et forslag. Klager anførte også at sameiet ikke eksisterte da avviksrapporten i 2013 ble opprettet. Klager hevdet også at de ikke har mottatt varsel om stenging. Agder Energi Nett AS hevdet at feilen ikke kan tilskrives nettselskapet, da Agder Energi Nett AS har varslet både tidligere installasjonseiere og installatør om feil som måtte utbedres. Agder Energi Nett AS påpekte at kunden selv er ansvarlig for feil og mangler på installasjon i eget anlegg. Agder Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-415 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at de ikke har mottatt varsel om måleravlesning og at utstedte varsler er sendt feil kunde. Klager anførte at det ikke er informert i fakturaene fra kraftleverandøren at forbruket ble stipulert. Klager hevdet at kravet var urimelig og at de ikke har hatt anledning til å oppdage at forbruket ble stipulert. Skagerak Nett AS anførte at det har vært en saksbehandlingsfeil som har ført til at feil telefonnummer har vært registrert på kundeforholdet. Skagerak Nett AS påpekte at klager burde ha reagert når varsel om måleravlesning opphørte uten at måleren var byttet. Skagerak Nett AS anførte at nettleiefakturaen inneholder opplysninger om at måleren ikke har vært lest av. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-418 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager har fremlagt et regnestykke for forbruket i den angjeldende perioden, og hevdet at selskapets beregning av kravet er feil. Lyse Elnett AS viste til at det i forbindelse med målerbytte ble avdekket et avvik mellom klagers fakturerte forbruk og det faktiske forbruket. Lyse Elnett AS har bestridt at klager har vært i aktsom god tro. Lyse Elnett AS kan ikke dokumentere at det er sendt ut påminnelser om måleravlesning til klager. Lyse Elnett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 8. Sak: 19-399 Klage vedrørende etterfakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at det ikke var informert om at det ikke har vært kontakt med måleren og hevdet at de ikke kan lastes for at måleren har vært uten kommunikasjon. Klager anførte at det må forventes at Elvia AS som måleransvarlig har rutiner for å varsle om måleravlesninger ikke mottas fra måleren, og at forbruket deres stipuleres. Elvia AS viste til at det i forbindelse med målerbytte ble avdekket at det tidligere fakturerte forbrukte i perioden uten kommunikasjon var for lavt. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 19-396 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært hevdet klager at det ikke kan kreves etterbetaling ut fra en skjønnsmessig vurdering. Klager har bestridt at nettselskapet kan foreta en slik skjønnsmessig avregning når forbruket er målt. Klager hevdet at Agder Energi Nett AS må ta ansvar for egne feil og peker på at de ikke er ansvarlig for feilmålinger ved måleutstyret. Agder Energi Nett AS viste til at det i forbindelse med installasjon av AMS-måler ble oppdaget at måleromkobleren stod kortsluttet og uplombert. Agder Energi Nett AS anførte at klager er en organisasjon registrert i Enhetsregistret, og inngår i et konsern. Agder Energi Nett AS mente at klager ikke kan regnes som privatkunde, og må forholde seg til standardavtalen for næringskunder. Agder Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Nemnda avviser saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 10. Sak: 19-297 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling etter feilfakturering. Klager krevde tilbakebetalt det som er feilfakturert siden 2005. Klager anførte at han har klaget gjentatte ganger i årenes løp og hevdet at han ikke kan klandres for at deres måler har vært feil. Klager anførte at han ikke har hatt mulighet til å kontrollere forbruket før etter innføringen av nye målere. Hafslund Nett AS anførte at den nedtatte måleren ved målerbytte ble kassert. Hafslund Nett AS viste til at forbruket ble stipulert i lengre perioden på grunn av manglende måleravlesninger og påpekte at det derfor var vanskelig å fastsette hva korrekt årsforbruk skulle vært dersom det var feil på den nedtatte måleren. Hafslund Nett AS hevdet at eventuelt for mye fakturert forbruk før 01.10.15 er å anse som foreldet. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.