Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

287 resultater

Type artikkel
Velg område
287 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-529 Klage vedrørende etterfakturering - Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturerte krav. Klager anførte at strømforbruket frem til juni 2020 var normalt. Klager reagerte på registrert forbruk for juni og juli 2020 og påpekte at dette var en økning på 620 % og hevdet at dette ikke var teknisk mulig. Klager anførte at elektriker har sjekket det elektriske anlegget 2 ganger siden august og ingen feil er funnet. Elvia AS anførte at alle kontrollene bekreftet at måleren har registrert et korrekt forbruk og måledataen var korrekt innlest i innsamlingssystemet som er grunnlaget for faktureringen. Elvia AS hevdet at fakturert forbruk var korrekt og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-480 Klage vedrørende fakturering - Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturagrunnlag og fakturering. Klager bestred fakturert krav. Klager hevdet at hun ikke hun ikke er skyld i feilfaktureringen som har oppstått. Klager anførte at hun har forsøkt å sende inn måleravlesninger ved flere anledninger, men at det ikke har vært umulig via Elvias nettsider. Klager antok derfor at den nye måleren sendte målerstand inn automatisk. Klager anførte at faktureringen ved å kreditere og deretter fakturere på nytt et høyt beløp, som ikke er mulig å kontrollere, er å anse som umoralsk og grådig. Elvia AS viste til at det ble montert ny måler uten kommunikasjonsmodul. Da Elvia ikke har mottatt måleravlesninger fra klager, har forbruket blitt beregnet. Elvia AS har forståelse for at faktureringen kan virke uoversiktlig for klager, men hevdet at det ikke er opptrådt klanderverdig fra deres side. Elvia AS hevdet at det er fakturert reelt forbruk og opprettholdt sitt krav. Elvia opprettholdt også sitt krav om avlesningsgebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-472 Klage vedrørende fakturering - Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og fakturering. Klager krevde å få tilbakebetalt det hun mente å ha betalt for mye. Klager anførte at hun ikke kan lastes for feil som er gjort i selskapets systemer. Klager hevdet at selskapet har slettet hennes oversikt på hennes innloggingsside på deres nettside. Klager anførte at selskapet tar betalt for flere påslag som ikke var en del av avtalen som ble inngått og hevdet at avtalen ikke var den billigste de tilbudte. Fortum Markets AS viste til at det var en feil i systemet som førte til at fakturaene i juli og august ikke ble sendt ut. Feilen ble rettet opp i og klager fikk utbetalt. Fortum Markets AS viste til at deres systemleverandør har hatt utfordringer med håndtering av tjenesten Lik Betaling. Fortum Markets AS hevdet at faktureringen var korrekt og avviste klagers krav om tilbakebetaling. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 4. Sak: 20-433 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturerte avgifter. Klager anførte at han ikke kan lastes for at kraftleverandør har registrert ham med feil kode i sine systemer, noe som medførte manglende fakturering av forbruksavgift, og avviste derfor etterfakturert krav. Klager hevdet at nettselskapet ikke har informert om smart nettleie og nye priser ut over at det er publisert på nettselskapets nettside. Glitre Energi Nett AS viser til at i forbindelse med at klager inngikk avtale med en kraftleverandør ble klager registrert inn med feil kode som medførte at klager ikke ble fakturert for forbruksavgiften siden oppstart av leverandørbyttet. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-431 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om faktureringsgrunnlag. Klager bestred fakturert krav. Klager hevdet at fakturaen ikke oppfylte krav til faktura i henhold til forskrift. Klager påpekte at det fremgår av fakturaen to linjer med sum tilhørende volum. Klager hevdet også at fakturaen er foreldet. LOS AS anførte at det var en teknisk begrensning som medførte at to beløp ikke fremkom av fakturagrunnlaget. LOS AS avviste klagers anførsel om at gjeldende regler ikke er fulgt for fakturering og at han på grunnlag av dette ikke skal betale fakturaen. LOS AS opprettholdt sitt krav med fratrekk av to beløp. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 20-460  Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært krevde klager at etterfakturert krav periodiseres og reduseres med 25 %. Klager hevdet at det må ha vært en feil med strømmåleren da målt forbruk virker unormalt høyt. Klager anførte at nettselskapet ikke har fulgt opp sin plikt i henhold til standardavtalen § 5-2. Klager anførte også at mottatt faktura ikke har korrekt periodisert forbruket. Agder Energi Nett AS anførte at det er sendt månedlige påminnelser om avlesninger per SMS. Agder Energi Nett AS påpekte at det er kundens ansvar å påse at det er registrert riktig kontaktinfo og å avlese måleren. Agder Energi Nett AS hevdet at klager er varslet tilstrekkelig om måleravlesning. Agder Energi Nett AS anførte at de ikke har mottatt noen henvendelser fra klager som indikerer at det skulle vært feil ved måleren. Agder Energi Nett AS hevdet at fakturert forbruk var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-409  Klage vedrørende etterfakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk. Klager krevde tilbakebetalt innbetalte avlesningsgebyr. Klager krevde også erstatning for arbeid med saken, samt erstatning for tort og svie eller 1 år med gratis nettleie. Klager avviste fakturert forbruk og hevdet at selskapet bedriver svindel. Klager anførte at forbruk som Elvia AS har registrert ikke var reelle og hevdet at Elvia AS gir falske opplysninger når han tar kontakt med dem. Videre anførte klager at Elvia AS tar betalt for avlesninger som de ikke utfører, samt at Elvia AS ikke godtar innsendte avlesninger. Elvia AS anførte at feil måleravlesning fra klager førte til problemer med faktureringen. Elvia AS opplyser at det ble sendt et bilde av måler i klagers bolig, men som ble registrert på fritidsbolig. Feilen ble oppdaget ved henvendelse fra klager og faktura ble da kreditert. Elvia AS anførte at de har fulgt interne rutiner i saken, og at de innvilget målerkontroll etter at klager avviste fakturert forbruk. Elvia AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-401 Klage vedrørende avtale og faktureringsmetode – Orkland Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om faktureringsmetode. Klager krevde at kraftleveranse og nettleie faktureres separat. Klager anførte at faktureringsmetoden ikke var etter avtalen som ble inngått og hevdet at selskapet har brutt sin informasjonsplikt. Klager anførte at gjennomfakturering ikke var et krav etter avregningsforskriften, og at selskapet derfor ikke kan pålegge han å motta slike fakturaer. Orkland Energi AS anførte at klager inngikk avtalen i forbindelse med en kampanje. Orkland Energi AS anførte at klager har akseptert avtalen via SMS, og at ordrebekreftelsen ble sendt ut til klager med utfyllende leveringsvilkår og angrerettskjema per e-post. Orkland Energi AS anførte at det klart fremgår av avtalens vilkår at avtalen innebærer gjennomfakturering av nettleie via netteier, samt at dette følger av avregningsforskriften. Orkland Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-334 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager bestred etterfakturert krav. Klager anførte å ha vært i god tro gjennom hele perioden om at faktureringen som ble gjort var korrekt. Klager anførte at det er urimelig at hun skal være ansvarlig for feil ved selskapets måler og feil i nettselskapets systemer. Klager stilte spørsmål ved at Lyse Elnett AS ikke har oppdaget feilen på et tidligere tidspunkt, og påpekte at selskapets rutiner er for dårlige. Lyse Elnett AS viste til at måleren sluttet å fungere og at de derfor manglet korrekt måledata på anlegget. Klager ble da fakturert for 0 kWh forbruk i denne perioden. Lyse Elnett AS avviste klagers anførsel om at hun har vært i aktsom god tro om faktureringen, da de mener at klager burde ha reagert på ulikheter i forbruk og beløp på faktura som har vært sendt til klager i perioden. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 10. Sak: 20-166 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om pris tilknyttet etterfakturering av forbruk. Klager krevde at etterfakturert forbruk faktureres med lavere pris enn for leveringspliktig strøm. Klager påberopte seg å ha vært i aktsom god tro, og anførte at det ikke har vært opplyst om at avtalen for strømleveranse var sagt opp. Klager anførte at det er urimelig at det er fakturert med dobbel kraftpris av standard abonnementspris. Lyse Elnett AS anførte at det er gitt den laveste pris for leveringspliktig strøm. Lyse Elnett AS anførte også at når klager ikke har valgt en strømleverandør medfører dette at klager har akseptert og godtatt selskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.