Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

128 resultater

Type artikkel
Velg område
128 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-450 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av feilavlesning – Austevoll Kraftlag SA

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at han hver gang har rapportert målerstand med 5 siffer. Klager finner det merkelig at selskapet ikke har reagert når måleren har 6 siffer. Klager mente at det kan være to mulige årsaker til avviket, enten feil på måleren eller sifferfeil. Austevoll Kraftlag SA mente at kunden har kunnskap om målere over gjennomsnittet og burde kjenne til at samtlige tall for gjeldende måler skulle vært rapportert inn. Austevoll Kraftlag SA opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-443 Klage vedrørende AMS-måler – etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturerte krav. Klager anført at måleren var avlest fortløpende og måleravlesning var innrapportert per SMS. Klager påberopte seg god tro. Klager mente at det var et dårlig system som ikke gir klar tilbakemelding da de ikke hadde forstått at det manglet bokstaver ved innsendelse av avlesningene og at de ikke var blitt gjort oppmerksomme på at kodeord var uteglemt. Norgesnett AS viste til at det var utstedt påminnelse om måleravlesning per SMS. Norgesnett AS anførte at det ikke var satt på kodeord i klagers SMS-svar som har medført at meldingene ikke har kommet frem til selskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-403 Klage vedrørende fakturering av pliktleveranse – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt fakturering av pliktleveranse. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han ikke har opptrådt klanderverdig og mente at det ikke var rimelig at han skulle hatt kunnskap om verken innmelding av anlegget eller pliktleveranse. TrønderEnergi Nett AS viste til at klager på det tidspunktet anleggene ble ferdigmeldt ikke hadde noe aktivt kundeforhold på noen målepunkt, og TrønderEnergi Nett AS ble pliktig til å levere strøm ved nettselskapets leveransepliktig kraftleveranse. TrønderEnergi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-293 Klage vedrørende AMS-måler – etterfakturering – Mørenett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at det må ha vært feil ved måleren og at måleren plutselig har gjort flere hopp i registrert forbruk. Klager anførte at han har avlest sifrene på måleren korrekt. Mørenett AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte. Mørenett AS viste til at det ble sendt målermontør til klagers bolig hvor det ble gjennomført fire tester, uten å finne feil. Måleren ble tatt med til selskapet og det ble utført kontroll på måleren 7 ganger, i tillegg til telleverkstest. Mørenett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-524 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager krevde at det ble foretatt en vesentlig avkortning av kravet. Klager anførte at det var usannsynlig at feilberegningen av strømforbruket kan ha vært så stort. Klager anførte også at det må være grenser for hvor stor feilmargin selskapet kan operere med. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. BKK Nett AS hevdet at var varslet tilstrekkelig om konsekvenser og risiko ved å ikke lese av måleren. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-471 Klage vedrørende etterfakturering – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt tvist om faktureringsfeil. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at han har vært i den tro at ting har vært i orden da han har blitt bedt om å lese av strømmen. Klager mente at selskapet har dårlige kontrollrutiner. Ustekveikja Energi AS anførte at det i forbindelse med sluttavregning ble oppdaget at klager i hele avtaleperioden kun har blitt fakturert for elsertifikater og ikke selve strømprisen. Ustekveikja Energi AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-203 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-målt forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager krevde at etterfakturert krav ble redusert med 50 %. Klager viste til at det ble avdekket feil ved måleren først 7 måneder etter målerbytte. Klager mente at nettselskapet burde ha oppdaget feilen tidligere. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Glitre Energi Nett AS anførte at det ligger et ansvar hos klager som står nærmest til å vurdere forbruket sitt og dermed burde reagert på et slikt dropp i forbruk. Glitre Energi Nett AS har valgt å imøtekomme klager ved å rabattere etterfakturert krav med 25 %. Nemnda avviser saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-172 Klage vedrørende fakturering – Tinn Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager mente at å benytte målt forbruk i vinterhalvåret som grunnlag for å vurdere årsforbruk er urimelig. Klager tilbakeviste selskapets anførsel om feilavlesning og anførte at et slikt gjennomsnittsforbruk var unormalt høyt. Tinn Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Tinn Energi Nett AS hevdet at faktureringen var korrekt. Tinn Energi Nett AS anførte at klagers avlesning i april 2017 var feil og at dette var årsaken til det omstridte forbruket. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-115 Klage vedrørende AMS-måler - feilfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager hevdet at selskapets beregning var feil og krevde tilbakebetalt det som var fakturert for mye. Klager krevde også en skriftlig unnskyldning, alternativt en kompensasjon. Klager anførte at Hafslund Nett AS har registrert feil måler på boligene. Klager anførte at de mottok fakturaer for begge boligene på grunn av at Hafslund Nett AS ikke kunne få orden på navn og adresser. Hafslund Nett AS anførte at klager er fakturert på feil måler og at han har betalt for mye for hele perioden. Hafslund Nett AS stilte seg utenforstående til at klager mente at kompensasjonen ikke har kommet han til gode. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-047 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at måleren ikke var avlest feil. Klager anførte at han har avlest måleren fortløpende og at dette var registrert hos nettselskapet. Skagerak Nett AS hevdet at klager har avlest feil målerstand over lengre tid. Skagerak Nett AS hevdet at klager har blitt fakturert et betydelig lavere døgnforbruk enn det reelle. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.