Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

253 resultater

Type artikkel
Velg område
253 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-113 Klage vedrørende fakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og oppstart av avtale. Klager avviste fakturerte krav. Klager stiller spørsmål ved at hun ble fakturert for leveringspliktig strøm selv om hun hadde inngått en strømavtale. Klager hevdet således å ha blitt dobbeltfakturert for kraftleveranse. Klager anførte at det er urimelig at hun skal straffes for systemfeil som førte til for sen oppstart av kraftleveranse, da dette var utenfor hennes kontroll. Tensio TS AS opplyste at avtalen med kraftleverandør ikke ble igangsatt som planlagt fra 23.05.19 grunnet at oppstart feilet i Elhub. Tensio TS AS erkjente at klager urettmessig ble fakturert for pliktleveranse, og har rettet feilen slik at klagers kundeforhold ble gjenopprettet, med annen kraftleverandør. Tensio TS AS hevdet at faktureringen er korrekt, og at leveringspliktig strøm ikke er fakturert etter at kraftleverandør overtok faktureringen. Tensio TS AS opprettholdt utestående krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-080 Klage vedrørende etterfakturering – Gudbrandsdal Energi AS og Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Gudbrandsdal Energi AS har plassert det etterfakturerte kravet på den dyreste måneden i året. Klager hevdet også at foreldelseslovens regler ikke var hensyntatt når måleverdier var mottatt fra netteier. Klager anførte at det var dobbelfakturert faktura som var betalt i 2019. Gudbrandsdal Energi AS anførte at fakturering var gjort i henhold til mottatte måleverdier fra netteier, og at kravet derfor var rettmessig. Gudbrandsdal Energi AS opprettholdt sitt krav. Tensio TS AS anførte at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte. Tensio TS AS oppfattet klagen dit hen at det gjaldt kraftleverandørens periodisering av forbruket og anførte at det er utenfor Tensio TS sitt ansvar. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Sak: 20-010 Klage vedrørende fakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det er fakturert for mye fra 2007 og frem til målerbytte og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at måleren ikke kunne gi uttrykk for korrekte verdier. Klager påpekte at det ikke har vært en endring i forbruksmønsteret og hevdet at det har vært feilmålinger som har medført overfakturering av forbruk siden 2007 og frem til målerbyttet. Agder Energi Nett AS hevdet at klager var rettmessig fakturert på bakgrunn av klagers måleravlesninger, og mente at måleren har målt korrekt forbruk. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-764 Klage vedrørende fakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt tvist om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde dette refundert. Klager anførte at han har notert alle målestandene og at målerstand fortløpende har blitt rapportert inn til selskapet. Klager hevdet at han ikke har mottatt noen forklaring på fakturert krav og påpekte at han har bedt selskapet gjentatte ganger om å redegjøre for kravet. Tensio TN AS anførte at klagers måleravlesninger ikke har blitt overført til Elhub. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 5. Sak: 19-745 Klage vedrørende etterfakturering – Helgeland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det er fakturert for mye fra 2007 og frem til målerbytte og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at måleren ikke kunne gi uttrykk for korrekte verdier. Klager påpekte at det ikke har vært en endring i forbruksmønsteret og hevdet at det har vært feilmålinger som har medført overfakturering av forbruk siden 2007 og frem til målerbyttet. Agder Energi Nett AS hevdet at klager var rettmessig fakturert på bakgrunn av klagers måleravlesninger, og mente at måleren har målt korrekt forbruk. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-733 Klage vedrørende etterfakturering – Valdres Energiverk AS Nett

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og krevde at etterfakturert krav reduseres med 50 %. Klager anførte at han har betalt fakturaene til boligen som hans fraskilte kone bor i. Klager hevdet at det har vært umulig for han å ha innsikt i at måleren var ute av funksjon i 2018. Klager påpekte at han ikke har noen tilgang til å kvalitetssikre om de tidligere avlesninger som legges til grunn for stipuleringen er korrekte. Klager påberopte seg aktsom god tro. Valdres Energiverk AS Nett viste til at det ble avdekket høsten 2018 at måler hos klager ikke lengre kommuniserte med innsamlingssystemet og at forbruksverdier i kundesystemet var stipulert til 0 kWh. Valdres Energiverk AS Nett bestred at klager har vært i aktsom god tro eller at klager ikke burde ha forstått at faktisk fakturert forbruk i den omtvistede perioden var 0 kWh. Valdres Energiverk AS Nett opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-729 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at han ble feilinformert av LOS, og reagerte på at det ikke ble sendt brev med informasjon om etterfakturering etter avsluttet kundeforhold. Klager hevdet å ha fått ulike forklaringer på forbruket ved flere henvendelser til selskapets kundeservice, og at dette har ført til forvirring for klager på det reelle forbruket. LOS AS anførte at fakturert forbruk er korrekt. LOS AS viste til at forholdet gjelder et anlegg som var fellesmål og som gikk over til individuell måling. LOS AS opplyste at når akontobeløp har vært for høyt et år, justeres forventet årsforbruk ned tilsvarende for påfølgende år. LOS AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-717 Klage vedrørende fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde at merforbruket fordeles og faktureres etter de månedene strømmen er brukt. Klager anførte at det ikke klages på mengden volum som er fakturert, men periodene forbruket er fordelt og fakturert utover. Klager anførte at forbruket gjelder en sommerhytte som ikke er i bruk om vinteren og hevdet at det ikke finnes grunnlag for å påstå eller at det er overveiende sannsynlig at forbruket ble brukt i de aktuelle månedene NorgesEnergi AS har fakturert for. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. NorgesEnergi AS anførte at de som kraftleverandør til enhver tid forholder seg til volumet nettselskapet rapporterer inn fra Elhub. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Sak: 19-113 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde dette refundert. Klager vister til at nettselskapet har valgt å slette og korrigere forbruket, men at dette ikke er fulgt opp av Hafslund Strøm AS i faktureringen. Klager anførte at selskapets fakturering er uoversiktlig. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Strøm AS framholdt at faktureringen gjaldt nyutsendt faktura som har redigert forbruk, som var mottatt fra netteier. Hafslund Strøm AS anførte at de som strømleverandør ikke kan korrigere forbruk, da dette mottas fra netteier. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.