Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

145 resultater

Type artikkel
Velg område
145 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-381 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Agder Energi Nett AS er ansvarlig for at korrekt måler ikke var installert. Klager pekte på at måleren var plombert og sa at det må ha vært kontroll av måleren i disse årene. Klager hevdet at estimert forbruk var urettmessig høyt. Klager hevdet at strømmålerens forbruk var korrekt, og mente at selskapet må forholde seg til dette. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Agder Energi Nett AS anførte at i forbindelse med utbytting av måler er montørens oppdrag kun å bytte til AMS-målere, ikke å se nærmere på anleggene for å avdekke eventuelle feil. Agder Energi Nett AS viser til at forbruket ble redusert med en tredel, da klager informerte om at det ikke har vært forbruk på den ene fasen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-153 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at de tidligere bodde i en leilighet og hadde ingen erfaring med hva som var normalt forbruk for en gammel bolig. Klager anførte også at det var installert en varmepumpe, i tillegg til at oppvarming skjer ved vedfyring. Klager hevdet at fakturaene var betalt i den tro at alt var korrekt. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at det ble avdekket feilkobling i klagers anlegg i forbindelse med målerbytte. Skagerak Nett AS har ikke mottatt noen melding fra installatør om at det er gjort arbeid i målepunktet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-627 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at hytten har vært svært lite benyttet i den aktuelle vinterperioden og derfor har det ikke vært grunn til å reagere på forbruket. Klager mener at det er feil å bruke stipulert forbruk fra 2015, da hytten ble renovert i denne perioden og hytten ble mye brukt. Klager anførte at han har avtalegiro og mente at det ikke kan forventes at kundene skal gå inn og sjekke hver enkelt faktura. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at det ved kontroll av måler ble avdekket at måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS anførte at klager burde reagert på det lave forbruket og kontaktet nettselskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-603 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager krevde at etterfakturert krav ble redusert med mer enn 25 %. Klager hevdet at etterfakturert krav var urimelig. Klager anførte at Lyse Elnett AS har misligholdt sine plikter etter standardavtalen. Klager anførte at det skal fremgå tydelig av fakturaen dersom stipulerte verdier benyttes som faktureringsgrunnlag. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS anførte at de ikke har dokumentasjon på at deres rutiner har blitt fulgt, og beklager at klager ikke har fått påminnelse i den aktuelle perioden. Lyse Elnett AS hevdet at klager ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til standardavtalen. Lyse Elnett AS anerkjente at nettselskapets plikt i henhold standardavtalen ikke ble etterfulgt i tilstrekkelig grad og har tilbudt et forlik ved at kravet reduseres med 25 %. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-473 Klage vedrørende fakturering – Akraft AS

  Saken gjaldt fakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at forbruksmønsteret har endret seg gjennom året, slik at han ikke har hatt grunn til å forstå at avviket var urimelig høyt. Klager hevdet at etterbetalingen skyldtes forhold hos Akraft AS. Akraft AS opprettholdt sitt krav. Akraft AS anførte at det ble oppdaget at klager har blitt stipulert for lite i forhold til faktisk forbruk. Akraft AS viste til at forbruk som blir fakturert fra kraftleveradøren og netteier alltid skal samsvare og påpekte at kunden selv er ansvarlig for at dette stemmer. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-694 Klage vedrørende etterfakturering – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager påberopte seg god tro. Klager hevdet at hun har levert måleravlesning oftere enn det som fremgår av avlesningshistorikken. Klager påpekte at hun ikke har mottatt purring om manglende måleravlesning. Klager avviste fakturert krav. VOKKS Nett AS anførte at manglende avlesninger har resultert i at det i en periode har vært avregnet mindre enn det som faktisk har vært forbrukt. VOKKS Nett AS anførte at måleren har målt korrekt. VOKKS Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-577 Klage vedrørende etterfakturering – Hjartdal Elverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager mente at han har gjort tilstrekkelige med forsøk på å gjøre riktige måleravlesning når mulig i forbindelse med tilstedeværelse på hytten og rapportert via SMS. Klager hevder at feilrapporteringen må tilskrives nettselskapet. Klager påberopte seg aktsom god tro. Hjartdal Elverk AS viste til at feilmeldingen har skjedd flere ganger og stiller spørsmål ved at klager ikke har tatt kontakt. Hjartdal Elverk AS anførte at klager selv bør ha fattet mistanke om feilavlesning, med tanke på mengde energi som bruker. Hjartdal Elverk AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-455 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager hevdet at kravet var urimelig da hun ikke har blitt informert om at hun har blitt fakturert på stipulert grunnlag. Klager avviste fakturert krav. BKK Nett AS erkjente at de ikke har overholdt sin plikt om å varsle klager om stipuleringen. BKK Nett AS anførte at forbruket er reelt, det er strøm som faktisk er forbrukt. BKK Nett AS hevdet at etterfakturert krav er rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-378 Klage vedrørende fakturering – Varanger Kraft Nett AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager hevdet at det er fakturert for mye og krevde tilbakebetalt. Klager viste til forbrukshistorikken på den gamle og nye måleren, og hevdet at det må være en feil ved den gamle måleren. Klager anførte at han tok kontakt med selskapet like etter målerbytte for å forsikre seg at måleren ikke ble kassert. Klager mente at selskapet ikke har gjort nok for å finne frem den gamle måleren. Varanger Kraft Nett AS viste til at måleren ble kassert, slik at det ikke var mulig å få måleren kontrollert. Varanger Kraft Nett AS hevdet at sannsynligheten for feilmålinger var svært liten. Varanger Kraft Nett AS hevdet at faktureringen var rettmessig og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Fakturering, Ansvarsforhold

  Sak: 18-375 Klage vedrørende etterbetaling/godskriving etter tariffendring – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt etterbetaling/godskriving etter tariffendring. Klager krevde å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden fra 2006 til 2018. Klager anførte at han ikke har forutsetninger for å se om det er korrekte sikringer i forhold til tariff. Klager påpekte at anlegget ikke var endret etter installasjon i 2006. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Eidsiva Nett AS viste til at det var lagt ved informasjon til nettleiefakturaen, der kundene ble oppfordret til å kontrollere om hovedsikring/overbelastningsvern i sikringsskapet stemmer overens med den tariff kunden blir fakturert for. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.