Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

333 resultater

Type artikkel
Velg område
333 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-366 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av avtale. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet fakturerer etter spotpris. Klager hevdet at Fjordkraft AS har hatt villedende markedsføring. Fjordkraft AS påpekte at klager har bestilt en variabelavtale, og ikke spotavtale. Fjordkraft AS viste til at det fremgår av avtalevilkårene at variabelpris kan endres med 14 dagers varsel. Fjordkraft AS anførte at klager gjennom hele avtaleforholdet har blitt informert og varslet i tråd med rutiner for variabelavtaler. Selskapet opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 22-409 Klage vedrørende etterfakturering– Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert nettleie. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at faktureringsfeilen skyldes selskapet og at hun har vært i aktsom god tro, slik at selskapet må bære ansvaret for feilen. Tensio TS AS opplyste at nettleien på målepunktet ikke hadde blitt fakturert mens klager hadde vært registrert som kunde på målepunktet, noe som skyldtes en feil i selskapets fakturagrunnlag i forbindelse med at klager gikk fra leveringspliktig kraftleveranse til en ordinær kraftleveranse via kraftleverandør. Tensio TS AS har tilbakevist klagers anførsel om god tro og anførte at nettleiedelen av en strømfaktura er en vesentlig del av totalkostnaden for strømutgiftene. Tensio TS AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 22-190 Klage på fakturering – Ishavskraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det måtte være en feil i selskapets systemer. Klager hevdet at det fremgår tydelig av innsendt dokumentasjon at klager har betjent inngått avdragsordning parallelt med betaling av øvrige månedlige fakturaer. Ishavskraft AS hevdet at det er et utestående krav som er uoppgjort av klager. Ishavskraft AS viste til at alle betalingsavtaler som er inngått må betales i tillegg til de månedlige fakturaene. Ishavskraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-052 Klage vedrørende etterfakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om etterbetalingskrav for forbrukt kraft. Klager hevdet at kravene var foreldet og at selskapets forsøk på inndrivelse av kravet var i strid med god forretningsskikk. Klager bestred at det forelå skriftlig avtaleinngåelse om betalingstjenesten «Strømkonto» i avdødes navn og mente at selskapet ikke hadde dokumentert dette overfor henne. Selskapet avviste klagers anførsler i sin helhet og opprettholdt betalingskravet. Det hevdet at det ble inngått en nedbetalingsavtale med klager den 18.09.19, hvor sluttfaktura skulle betales i avdrag. Selskapet mente at det rettmessig kunne starte ordinær innkrevingsprosess i saken på grunnlag av klagers mislighold. Klager ble gitt delvis medhold.

 5. Sak: 22-234 Klage på fakturering– Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at de har betalt de løpende strømfakturaene etter avtalens ordlyd. Klager hevdet at selskapet har drevet villedende markedsføring. Klager påpekte at en forbruker må kunne forvente at stipuleringen skal være noenlunde korrekt.  Fortum Strøm AS anførte at det ikke ble fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i klagers forbruk grunnet feil i selskapets system. Fortum Strøm AS hevdet at det ikke er grunnlag for å frita klager fra ansvaret for å betale for levert kraft og nettleie, samt tilleggstjenester. Fortum Strøm har kompensert 50 % av det totale restbeløpet og opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 22-107 Klage på fakturering – NEAS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert kraftforbruk. NEAS AS hadde kun fakturert for nettleie og ikke for kraftforbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at dette var en feil fra selskapets side og at selskapet burde ha kontrollert og oppdaget feilen. NEAS AS viste til at det var splitt av databaser rundt årsskiftet hvor det ble avdekket at klager ikke har vært avregnet for kraft siden han ble kraftkunde. NEAS AS anførte at det fremkom tydelig at det kun var nettleie som ble fakturert på de løpende fakturaene. NEAS AS opprettholdt etterfakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 22-090 Klage på fakturering – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår tilknyttet tilleggstjenesten "Lik betaling". Klager avviste fakturert sluttavregning. Klager anførte at han har tatt en gjennomgang av mottatte fakturaer og påpekte at sluttavregningen ikke stemmer. Klager anførte at han han ble informert av Fortum Markets AS at utestående var på kr 0, - og dette dessuten fremgikk av appen. Fortum Markets AS anførte at forbruk og prisene på Nord Pool hadde blitt høyere enn antatt og klager derfor ble reberegnet. Fortum Markets AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.