Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1174 resultater

Type artikkel
Velg område
1174 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-228 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at avtalen Skredderstrøm settes til side. Klager hevdet at Hafslund har brutt avtalens vilkår. Klager viste til selskapets markedsføring om 6 måneders prisløfte og anførte at Hafslund gjennom avtalen har operert med en pris som er høyere enn den gjennomsnittlige strømprisen i markedet. Klager hevdet at selskapets påstand om rimelig prisavtaler ikke var overholdt og at dette oppfylte avtaleloven § 36 ditt vilkår om vesentlig kontraktsbrudd og hevdet at avtalen må settes til side. Hafslund Strøm AS viste til at klager ble tilbudt en avtale etter å ha hatt Skredderstrøm i en måned. Hafslund Strøm AS hevdet at avtalen vilkår er fulgt, at klager har blitt tilstrekkelig informert om avtalens vilkår samt at han har blitt tilbudt andre avtaler som var rimeligere uten at klager har reagert på deres opplysninger. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 20-212 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde at etterfakturert forbruk krediteres, og at det faktureres for stipulert forbruk. Klager anførte at måleren i boligen ikke var mulig å lese av, og at det derfor ikke kan tillegges klager ansvar for at forbruket ble stipulert. Klager påberopte seg å ha vært i god tro om at faktureringen har vært riktig gjennom hele avtaleforholdet. Klager hevdet at nettselskapet ikke har overholdt opplysningsplikten hva gjelder fakturering etter stipulerte og faktiske verdier. Tensio TN AS hevdet at interne rutiner i forbindelse med målerbytte er fulgt, og avviste økonomisk ansvar. Tensio TN AS hevdet at de ikke har mottatt avlesninger av den gammel måler. Tensio TN AS hevdet at fakturert forbruk er korrekt og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke medhold.

 3. Sak: 20-196 Klage vedrørende avtalevilkår – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturagebyr. Klager bestred fakturert fakturagebyr. Klager hevdet at ilagt gebyr var urettmessig da klager hevdet å ha betalt via elektronisk faktura. Klager anførte at en e-fakturaavtale bør være tilstrekkelig for å regnes som elektronisk fakturering, og at det ikke kan kreves en Avtalegiro-avtale i tillegg. Klager anførte også at han aldri er blitt opplyst om at det kreves opprettelse av Avtalegiro for å unngå gebyr. Fortum Markets AS anførte at fakturert gebyr var korrekt. Fortum Markets AS hevdet at deres utsendelse av bestillingsbekreftelse inneholdt tilstrekkelig informasjon om avtalens vilkår. Fortum Markets AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-187 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Nordvest Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager bestred fakturert krav. Klager hevdet at selskapet har holdt standard tilknytningsvilkår skjult og at han aldri har akseptert å være registrert som abonnementseier. Klager anførte at det var feil at selskapet registrerte han som kunde, da det ikke var klager selv som opprettet avtalen, men klagers huseier. Klager hevdet selskapet ikke har tilstrekkelig dokumentert at avtale er inngått. Nordvest Nett AS anførte at klager har akseptert abonnementsforholdet via betaling av faktura. Nordvest Nett AS opplyste at det ble informert om at ved å betale fakturaer så var dette å forstå som aksept av leveringsvilkår. Nordvest Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 20-180 Klage vedrørende avtale og leverandørbytte – Ishavskraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og leverandørbytte. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Ishavskraft AS urettmessig har overtatt leveranse på begge hans adresser uten samtykke. Klager hevdet også at det ble lovet en måneds gratis strøm for å fortsette avtalen, men at dette ikke var levert som avtalt. Klager anførte at selskapet urettmessig har sagt opp hans kraftleveranse og at konsekvensen for klager er at han må betale leveringspliktig strøm fra netteier. Ishavskraft AS avviste at klager har krav på en måned gratis strøm. Ishavskraft AS erkjente at de ved en feil har gjenopptatt leveranse for klagers to ulike adresser, og at ett av målepunktene ikke skulle vært overført til selskapet. Krav på strøm og nettleie for dette målepunktet er frafalt. Ishavskraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 20-176 Klage vedrørende anleggsbidrag – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om beregning og fakturering av anleggsbidrag. Klager bestred fakturert anleggsbidrag. Klager anførte at det har blitt dobbelfakturert for legging av kabler og anførte at dette burde vært inngått i det opprinnelige tilbudet. Klager hevdet at estimat med oppstilling av kostnadene fordelt på arbeids- og materialkostnader ikke var fremlagt forskriftsmessig. Glitre Energi Nett AS anførte at klager har akseptert anleggsbidraget som ble fremstilt før arbeid ble igangsatt. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 20-163 Klage vedrørende avtalevilkår – SkandiaEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav og hevdet at det har vært en dobbelfakturering. Klager viste til at det ble inngått avtale om ToppGaranti med en fornøydhetsgaranti for tre målepunkt. Klager anførte at avtalevilkårene ikke var overholdt. Klager hevdet at garantien innebar at klager skulle få tilbakebetalt det hun har betalt ettersom hun ikke var fornøyd med avtalen. SkandiaEnergi AS hevdet at klager har mottatt tilstrekkelig informasjon om avtalens vilkår, samt vilkår for fornøydhetsgaranti. SkandiaEnergi AS avviste klagers anførsel om dobbelfakturering. SkandiaEnergi AS hevdet at de har overholdt lovverket rundt avtaleinngåelse og avtalens vilkår, og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-156 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Nordvest Nett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager viste til at deler av boligen var strømløs desember 2019. Klager hevdet at nettselskapet opplyste at faktura fra elektriker skulle dekkes av de da feilen var utenfor klagers anlegg. Nordvest Nett AS hevdet at deres interne rutiner tilknyttet strømbruddet er fulgt. Nordvest Nett AS anførte at feilen hadde blitt rettet uten kostnad for klager dersom klager hadde kontaktet dem først. Nordvest Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-144 Klage vedrørende avtalevilkår – Eidsiva Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han var blitt overfakturert og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at Eidsiva Energi AS har endret avtalevilkårene om prismatch og at han derfor ikke har fått anledning til å benytte seg av den årlige prismatchen som følger av avtalen. Klager hevdet at vilkårsendringen ikke kan gis tilbakevirkende kraft, og at hans siste forespørsel om prismatch derfor burde vært godkjent. Eidsiva Energi AS anførte at deres generelle prismatchvilkår ble endret og publisert på hjemmesiden og at dette ikke har hatt noen konsekvenser eller innvirkning på klagers avtale. Eidsiva Energi AS hevdet at avtalens vilkår som prismatch er fulgt, da klager ble gitt prismatch for 1 tilfelle. Eidsiva Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 20-110 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår ved inngåelse av avtale. Klager hevdet at han var overfakturert og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det ble bestilt en spotprisavtale. Klager hevdet også at LOS AS ikke har kunnet dokumentere at det var en variabel avtale han inngikk. Klager anførte at det var brukt feil priser i faktureringen og mente feilen skyldtes at han er blitt satt på feil strømavtale. LOS AS anførte at det fremkom klart av ordrebekreftelsen at avtalen som ble inngått var en variabel strømprisavtale. LOS AS anførte at klager har fått det produktet som er bestilt og at fakturaene og deres grunnlag var korrekte. LOS AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.