Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

989 resultater

Type artikkel
Velg område
989 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-381 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Agder Energi Nett AS er ansvarlig for at korrekt måler ikke var installert. Klager pekte på at måleren var plombert og sa at det må ha vært kontroll av måleren i disse årene. Klager hevdet at estimert forbruk var urettmessig høyt. Klager hevdet at strømmålerens forbruk var korrekt, og mente at selskapet må forholde seg til dette. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Agder Energi Nett AS anførte at i forbindelse med utbytting av måler er montørens oppdrag kun å bytte til AMS-målere, ikke å se nærmere på anleggene for å avdekke eventuelle feil. Agder Energi Nett AS viser til at forbruket ble redusert med en tredel, da klager informerte om at det ikke har vært forbruk på den ene fasen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 18-291 Klage vedrørende krav om erstatning – Nordlandsnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel refundert. Klager påpekte at det ikke bare er snakk om en ut- og innkobling i nettet, men at det har vært fem ut- og innkoblinger innenfor relativt kort tid. Klager hevdet at hans musikkanlegg og oppvaskmaskin ble ødelagt etter feilen i lavspentnettet. Nordlandsnett AS avviser klagers krav. Nordlandsnett AS viste til at det var flere ut- og innkoblinger av nettet på grunn av en feil på en kabel i området. Nordlandsnett AS hevdet at hendelsen var utenfor selskapets kontroll, og koblingsoverspenninger kan forekomme. Under dissens ble klager gitt ikke medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 18-200 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde at opprinnelig avtale gjaldt for hele avtaleperioden. Klager hevdet at det ble inngått spotavtale kampanje med lavere kWh-pris enn det som var fakturert. Klager hevdet også at krav om bruddgebyr var urettmessig. Klager hevdet at han ikke har fått informasjon om bruddgebyr ved avtaleinngåelsen. Lærdal Energi AS opprettholder sitt krav. Lærdal Energi AS anførte at klager selv har bestilt en spotavtale med 2 måneders avtaletid og påpekte at dette fremgår av avtalevilkårene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-153 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at de tidligere bodde i en leilighet og hadde ingen erfaring med hva som var normalt forbruk for en gammel bolig. Klager anførte også at det var installert en varmepumpe, i tillegg til at oppvarming skjer ved vedfyring. Klager hevdet at fakturaene var betalt i den tro at alt var korrekt. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at det ble avdekket feilkobling i klagers anlegg i forbindelse med målerbytte. Skagerak Nett AS har ikke mottatt noen melding fra installatør om at det er gjort arbeid i målepunktet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 18-049 Klage vedrørende krav om erstatning etter spenningsvariasjoner – Haugaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter spenningsvariasjoner. Klager krevde utgifter til kjøp av nye gjenstander dekket, samt kompensasjon for medgått tid. Klager anførte at han merket spenningsvariasjoner i eneboligen etter at nettselskapet hadde utført arbeid i nettet. Klager hevdet at det elektriske utstyret har stått under for høy spenning i snart 4 år, og levetiden var dermed betydelig redusert. Haugaland Kraft Nett AS avviste erstatningsansvar. Haugaland Kraft Nett AS hevdet at saken ikke var meldt inn til nettselskapet innen rimelig tid fra klager mener spenningsproblematikken oppstod. Haugaland Kraft Nett AS hevdet at det er vanskelig å se årsakssammenheng når det har gått 3-4 år fra problemer oppstod til klager henvendte seg til nettselskapet. Nemnda avviser saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 6. Vedtak

  Sak: 18-532 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – GNP Energy AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at selskapet har hatt villedende markedsføring. Klager anførte også at GNP Energy AS opplyste at selskapet hadde et samarbeid med LOS AS. Klager hevdet at avtalen var ugyldig. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til at klager mottok tilbud om strømavtale via telefon, med verifisering i samtalen og deretter bekreftelse via SMS. GNP Energy AS anførte at salgsgrunnlaget var reelt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 18-540 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – GNP Energy AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at det ikke er gitt informasjon om angrerett, dokumentasjon på inngått avtale med avtalevilkår på et varig medium. Klager hevdet at avtalen var ugyldig. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til at bekreftelsesmeldingen inneholdt avtalevilkårene samt en lenke til angreskjema. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-627 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at hytten har vært svært lite benyttet i den aktuelle vinterperioden og derfor har det ikke vært grunn til å reagere på forbruket. Klager mener at det er feil å bruke stipulert forbruk fra 2015, da hytten ble renovert i denne perioden og hytten ble mye brukt. Klager anførte at han har avtalegiro og mente at det ikke kan forventes at kundene skal gå inn og sjekke hver enkelt faktura. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at det ved kontroll av måler ble avdekket at måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS anførte at klager burde reagert på det lave forbruket og kontaktet nettselskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-603 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager krevde at etterfakturert krav ble redusert med mer enn 25 %. Klager hevdet at etterfakturert krav var urimelig. Klager anførte at Lyse Elnett AS har misligholdt sine plikter etter standardavtalen. Klager anførte at det skal fremgå tydelig av fakturaen dersom stipulerte verdier benyttes som faktureringsgrunnlag. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS anførte at de ikke har dokumentasjon på at deres rutiner har blitt fulgt, og beklager at klager ikke har fått påminnelse i den aktuelle perioden. Lyse Elnett AS hevdet at klager ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til standardavtalen. Lyse Elnett AS anerkjente at nettselskapets plikt i henhold standardavtalen ikke ble etterfulgt i tilstrekkelig grad og har tilbudt et forlik ved at kravet reduseres med 25 %. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 19-110 Klage vedrørende erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter spenningsfall. Klager krevde utgifter til reparasjon av varmepumpe dekket. Klager hevdet at varmepumpen ble ødelagt grunnet spenningsfall i nettet. Klager viste til notat fra reparatør, hvor det fremgår at hovedkortet i varmepumpa ble ødelagt på grunn av lav spenning i nettet. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Agder Energi Nett AS anførte at skaden som oppstod på varmepumpen grunnet lav spenning ble forårsaket av en klemmefeil. Agder Energi Nett AS hevdet at klemmefeilen var å anse som utenfor nettselskapets kontroll. Klager ble enstemmig gitt medhold.