Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1157 resultater

Type artikkel
Velg område
1157 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-122 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager anførte at lysarmatur i boligen ble skadet etter strømbrudd. Klager hevdet at dette skyldtes avbrent kabel og overspenning. Klager opplyste at montør har undersøkt anlegget i boligen og ingen feil ble funnet. Klager hevdet at nettselskapet var ansvarlig or overspenning i hans bolig. Agder Energi Nett AS anførte at klager ikke var direkte berørt av kabelfeilen, da klager var tilkoblet en annen lavspentkabel enn den som fikk varige feil. Agder Energi Nett AS anførte at skader som er forårsaket av hendelser som denne er å anse som utenfor nettselskapets kontroll. Agder Energi Nett AS hevdet at nabokabelen umulig kunne ha forårsaket overspenning i klagers bolig. Agder Energi Nett AS hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom hendelsen som oppstod og skaden hos klager. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-113 Klage vedrørende fakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og oppstart av avtale. Klager avviste fakturerte krav. Klager stiller spørsmål ved at hun ble fakturert for leveringspliktig strøm selv om hun hadde inngått en strømavtale. Klager hevdet således å ha blitt dobbeltfakturert for kraftleveranse. Klager anførte at det er urimelig at hun skal straffes for systemfeil som førte til for sen oppstart av kraftleveranse, da dette var utenfor hennes kontroll. Tensio TS AS opplyste at avtalen med kraftleverandør ikke ble igangsatt som planlagt fra 23.05.19 grunnet at oppstart feilet i Elhub. Tensio TS AS erkjente at klager urettmessig ble fakturert for pliktleveranse, og har rettet feilen slik at klagers kundeforhold ble gjenopprettet, med annen kraftleverandør. Tensio TS AS hevdet at faktureringen er korrekt, og at leveringspliktig strøm ikke er fakturert etter at kraftleverandør overtok faktureringen. Tensio TS AS opprettholdt utestående krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-101 Klage vedrørende avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at påstått avvik fra 2019 ble kreditert og at merkostnader i 2018 ble delt mellom partene. Klager anførte at avtalen ble endret uten hans samtykke og uten at han ble informert. Klager anførte at det er lagt til tilleggsprodukter som klager ikke har vært klar over. NorgesEnergi AS anførte at det er klagers eget ansvar å sette seg inn i avtalevilkårene til strømavtalen som han inngår. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 20-100 Klage vedrørende avtale – fakturering – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager bestred sluttavregnet krav. Klager hevdet å ha vært i god tro om at det ikke var noe utestående beløp. Klager hevdet å ha blitt informert om at det ikke ville bli en større faktura ved avslutning av avtale. Klager stilte spørsmål ved nødvendigheten av avtale om "Lik betaling" dersom selskapet ikke justerer det månedlige beløpet. Fortum Markets AS anførte at klager har vært aktiv med avtale om "Lik betaling". Avtalen inkluderer fakturering for hjemmelader, hurtiglading av elbil, strøm og nettleie. Fortum Markets AS erkjente at det er blitt formidlet feil informasjon til klager vedrørende nedbetaling av hjemmelader til bil. Fortum Markets AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 5. Sak: 20-081 Klage vedrørende avtalevilkår – Polar Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av strømavtale. Klager krevde at inngått avtale heves. Klager anførte at den forsinkede faktureringen utgjør et vesentlig mislighold av avtalen. Polar Kraft AS anførte at klager var rettmessig fakturert for sitt forbruk, men at nettkostnadene var fakturert dobbelt på grunn av forsinket mottak av nettkostnader i forbindelse med gjennomfakturering. Polar Kraft AS fremholdt at de har tilbudt klager betalingsavtaler dersom fakturert forbruk var for høyt, og at klager har anledning til å avslutte kundeforholdet. Nemnda avviste saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 6. Sak: 20-080 Klage vedrørende etterfakturering – Gudbrandsdal Energi AS og Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Gudbrandsdal Energi AS har plassert det etterfakturerte kravet på den dyreste måneden i året. Klager hevdet også at foreldelseslovens regler ikke var hensyntatt når måleverdier var mottatt fra netteier. Klager anførte at det var dobbelfakturert faktura som var betalt i 2019. Gudbrandsdal Energi AS anførte at fakturering var gjort i henhold til mottatte måleverdier fra netteier, og at kravet derfor var rettmessig. Gudbrandsdal Energi AS opprettholdt sitt krav. Tensio TS AS anførte at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte. Tensio TS AS oppfattet klagen dit hen at det gjaldt kraftleverandørens periodisering av forbruket og anførte at det er utenfor Tensio TS sitt ansvar. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 20-074 Klage vedrørende tilknytning – Norgesnett AS

  Saken gjaldt uenighet om anleggsbidrag. Klager avviste krav om anleggsbidrag. Klager anførte at omleggingskostnadene for høyspentledningen må dekkes av nettselskapet. Klager hevdet at det aldri var inngått en avtale med grunneier, og at selskapet urettmessig har gjort tomten umulig å bygge på grunnet nedgravde kabler. Klager anførte at plassering av høyspentkabel burde ha vært til minst mulig ulempe for grunneier. Klager hevdet at det var urimelig at grunneier skal ta kostnaden i forbindelse med flytting av høyspentkabel. Norgesnett AS anførte at klager godtok pristilbudet som ble gitt for flytting av kabler. Norgesnett AS anførte at klager må betale den fulle faktura for anleggsbidrag, og at klager har akseptert prisen for arbeidet før arbeidet tok til. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-072 Klage vedrørende tilknytning - krav om tilbakebetaling – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om anleggsbidrag. Klager bestred krav om anleggsbidrag. Klager anførte at han har blitt forskjellsbehandlet av nettselskapet og påpekte at andre kunder i området ble tilbudt at tilførselskabler/stikkledninger til hyttene skulle omlegges til jordledning uten kostnad. Klager anførte også at hans betaling av anleggsbidrag ikke kan regnes som en aksept av tilbudet. Tensio TS AS bekreftet at klager ville ha fått et lavere anleggsbidrag dersom kravet var meldt inn før endring av ordningen om innkreving av anleggsbidrag ble innført, som var fra 01.01.19. Tensio TS AS påpekte at det ikke lenger var tillatt å benytte bunnfradrag etter oppdateringen av regelverket. Tensio TS AS hevdet at fakturert anleggsbidrag var korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-061 Klage vedrørende stenging av anlegg – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt stenging av anlegg som følge av manglende målerbytte. Klager avviste at det er stengegrunnlag. Klager anførte at nettselskapet ikke kan stenge strømmen på grunnlag av nektet installasjon av AMS-måler. Klager anførte også at AMS-målere inneholder avansert teknologi som kommuniserer med nettselskapene på en måte som kundene ikke har oversikt over. Klager viste til avregningsforskriften og anførte at det fremgår at det ikke er plikt til å installere AMS for kunder som har lavt og forutsigbart forbruk. Klager anførte at innsigelsene til målerbytte ikke er åpenbart grunnløse, og at stenging derfor ikke kan skje. Agder Energi Nett AS anførte at klagers nektelse av målerbytte medførte et vesentlig kontraktsbrudd. Agder Energi Nett AS hevdet at klager ikke har levert legeerklæring som gir grunnlag for å slippe installasjon av måler med deaktivert kommunikasjonsdel. Agder Energi Nett AS anførte at klagers innsigelser var åpenbart grunnløse. Agder Energi Nett AS anførte at det foreligger klar hjemmel for at anlegget kan stenges som følge av nektelsen. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold

 10. Sak: 20-059 Klage vedrørende avtalevilkår – fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at NorgesEnergi AS ikke oppfyller avtalen om en forutsigbar og jevn fakturering av forbruk. Det ble påpekt at månedsbeløpene ikke ble korrigert i henhold til klagers forbruk. Klager anførte at det ble gitt for lite informasjon om at klager selv måtte følge opp strømkontoen, og at han ikke ble informert om behovet for å opprette ny e-fakturaavtale som medførte manglende betaling i oppstart av avtalen. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. NorgesEnergi AS anførte at klager var varslet om beløpsendringer og at klager da ble oppfordret til å øke det månedlige beløpet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.