Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1016 resultater

Type artikkel
Velg område
1016 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-754 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at ansvaret for feilkoblingen er hos Skagerak Nett AS. Klager anførte at han aldri har eid en bolig og derfor ikke hadde grunnlag til å vite hvor mye strømforbruket skulle være. Klager stilte spørsmål ved registrert årsforbruk. Skagerak Nett AS viste til at det ved kontroll av måleren ble det avdekket av måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS anførte at de ikke kan sikre på når feilen oppsto, men etter ombygging av anlegget i 2013 har forbruket hatt en markant nedgang. Skagerak Nett AS har avskrevet noe forbruk som foreldet og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 19-002 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav og krever dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager viste til at måleren som ble montert i 2005 er av den typen at det er flere avlesningsmuligheter. Klager hevdet at målerens funksjoner har vært villedende og at hun ikke kan klandres for feilen som har oppstått. Klager hevdet at beregningsgrunnlaget for kravet ikke var korrekt og mente at det må beregnes på nytt ut fra de faktiske strømprisene i de ulike periodene. Skagerak Nett AS viste til at det i forbindelse med målerbytte ble avdekket at det var meldt inn antall timer og ikke antall kWh. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-548 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt fakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager stilte spørsmål ved registrert forbruk på AMS-måleren. Klager anførte at hun har hatt et strømbrudd etter målerbytte. Klager hevdet at AMS-måleren viste et veldig høyt nummer etter tilkobling. Klager anførte at hun ikke ønsker å ha AMS-måleren og hevdet at de har fått helseplager av anlegget. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS anførte at AMS-måleren har fungert tilfredsstillende etter at den ble installert. Lyse Elnett AS hevdet at strømbrudd uansett ikke skal påvirke AMS-måleren slik at den måler et strømforbruk som klager faktisk ikke har hatt. Lyse Elnett AS har gitt klager informasjon om søknad av fritak for AMS-måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 18-753 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med feilinnmelding. Klager krevde kompensasjon for medgått tid. Klager hevdet at det var lagt et betydelig arbeid for å få korrigert feilinnmeldingen. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Hafslund Strøm AS viste til at feil inn/utmeldinger dessverre skjer fra tid til annen. Hafslund Strøm AS påpekte at da det har skjedd en feil fra deres side grunnet en manuell feilregistrering, tilbys klager en kompensasjon på kr. 850. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-744 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at kravet var urimelig da han har sendt inn målerstand og betalt fakturaene fortløpende. Klager anførte også at han ikke har fått noe varsel om manglende måleravlesning, samt at det ikke var foretatt noen kontrollmåling av målepunktet. Skagerak Nett AS beklaget at klagers måleravlesninger ikke har blitt registrert av deres tjenesteleverandør som håndtere utsendelser og mottak/registrering av SMS-varsler. Skagerak Nett AS anførte at strømmen er forbrukt og opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 18-727 Klage vedrørende krav om erstatning – Helgeland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde forsikrings egenandel dekket. Klager krevde også at hans forsikringsselskap skal få refundert utgifter i saken. Klager hevdet at jordfeilbryter og overspenningsvernet i hans fritidsbolig ble ødelagt grunn av overspenning i nettet. Klager viste til rapport fra installatør og anførte at det ble konstatert at det i sikringsskapet og i utvending koblingsskap er tydelige spor av overspenninger. Klager hevdet at Helgeland Kraft Nett AS må ta ansvar for skader som følge av overspenning og feil i nettet. Helgeland Kraft Nett AS anførte at det ble påvist feil på jordfeilbryteren som gjorde at den ikke løste ut, og at det var påvist at overspenningsvernet var utløst. Helgeland Kraft Nett AS har henvist klager til sitt forsikringsselskap for taksering og oppgjør. Helgeland Kraft Nett AS anførte at det er utenfor selskapets kontroll og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-692 Klage vedrørende etterfakturering – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at det har vært ett år med feilfakturering uten at han på noe tidspunkt er blitt gjort oppmerksom på at det var feil i forbruksgrunnlaget. Klager anførte det var uakseptabelt at han skal bli sittende med det økonomiske ansvaret for de feil som er begått og som han ikke ble gjort kjent med innenfor en rimelig tid. Troms Kraft Nett AS opprettholdt sitt krav. Troms Kraft Nett AS viste til det ikke ble oppdatert i deres system at det ble byttet måler. Troms Kraft Nett AS beklaget at det ikke var har blitt fanget opp tidligere og at det ikke var gitt informasjon til klager om feilregistreringen. Troms Kraft Nett AS anførte at fakturert krav gjelder et reelt forbruk som klager må dekke. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-690 Klage vedrørende fakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager anførte at det kun skal belastes for fastbeløp i perioden anlegget var stengt. Klager avviste fakturert forbruk på 319 kWh. Klager viste til at hovedsikringen var tatt ut i perioden fra målerbytte den 02.09.17 og frem til den 22.10.17. Klager stilte spørsmål ved at selskapet har stipulert forbruket i avslått periode. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at forbruket blir stipulert når det ikke oppnås kontakt med måleren, og at det blir korrigert når det oppnås kontakt igjen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-667 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av pliktleveranse. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at hun har vært i den tro at hun har hatt Hadeland EnergiNett AS som totalleverandør for nettleie og strøm fra 2017. Klager hevdet at hun aldri har fått beskjed om at noe manglet. Klager anførte at fakturaene har vært splittet med 2 varelinjer, slik at det ikke har fremkommet tydelig av fakturaene at hun kun ble fakturert for nettleie. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Glitre Energi Nett AS anførte at klager har stått uten kraftleverandør siden 12.03.07 og kun blitt fakturert nettleie. Glitre Energi Nett AS påpekte at det var spesifisert i fakturaene at klager kun ble fakturert for nettleie. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 18-573 Klage vedrørende AMS-måler – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt installasjon av AMS-måler. Klager krevde utgifter til elektriker dekket og erstatning for påførte kostnader. Klager krevde også at kommunikasjonsdelen til AMS-måleren i boligen til klagers nabo ble fjernet. Klager anførte at hun har hatt store helsemessige plager på grunn av stråling. Klager hevdet at det var montert uskjermede kabler. Klager anførte at det er urimelig at Skagerak Nett AS ikke monterer GPRS kostnadsfritt hos klagers nabo, og at det er urimelig at Skagerak Nett AS ikke kan fakturere klager direkte for dette. Skagerak Nett AS anførte at fritak for AMS-måler med kommunikasjonsmodul er personlig og gjelder kun egen boenhet. Skagerak Nett AS anførte at klager selv bestilte elektriker for å montere den eksterne antennen og avviste klagers krav om tilbakebetaling. Skagerak Nett AS påpekte at antennekablene som er benyttet er skjermet selv om det ikke er aluminiums kappe på kabelen. Skagerak Nett AS anførte at det både er prøvd ulike tiltak og at det er iverksatt tiltak. Skagerak Nett AS hevdet at det ikke kan pålegges å fjerne kommunikasjonsdelen på AMS-måleren som er montert hos klagers nabo og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.