Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1227 resultater

Type artikkel
Velg område
1227 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 10-638 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning og prisavslag – Nord-Østerdal Kraftlag SA

  Saken gjaldt krav på erstatning og prisavslag som følge av strømbrudd. Klager krevde erstatning for innkjøp av nye gjenstander for kr 5220 og prisavslag på nettleien for 2009 med 50%. Klager anslo at det i løpet av 2009 hadde vært ca 20 strømbrudd. Innklagede pekte på at fram til 2010 hadde nettet ”isolert nøytralpunkt” og at nettet da ble ombygd til spolejordet nett, noe som hadde redusert antall kortvarige utkoblinger. Nemnda var delt i synet på om det forelå en mangel, grunnlag for prisavslag og om det forelå erstatningsansvar. Med dissens ble klager ikke gitt medhold i sine krav.

 2. Sak: 10-601 Klage på spenningskvalitet – krav om erstatning – Nord-Østerdal Kraftlag

  Saken gjaldt klage på spenningskvalitet og krav om erstatning for ødelagt utstyr. Partene var enige om at spenningskvaliteten ikke hadde vært tilfredsstillende og i samsvar med forskrift om leveringskvalitet og standard nettleieavtale. Innklagede har utbedret mangelen etter å ha blitt informert om problemene. Klager hevder å ha hatt mangelfull spenningskvalitet i 10 år og at dette har ført til ødelagt utstyr. Klager krevde en erstatning på kr. 32 290 og la til at hun har betalt full nettleie i hele den periode hun har hatt problemer. Innklagede mente skadene kunne vært unngått dersom klager tidligere hadde informert om problemene. Innklagede hevdet i tillegg at årsaken til manglende spenningskvalitet lå utenfor selskapets kontroll. Nemnda kunne ikke se at innklagede hadde sannsynliggjort at årsaken til den manglende spenningskvalitet lå utenfor selskapets kontroll. Det forelå derfor i utgangspunktet et erstatningsansvar for eventuelle skader. Nemnda fant det også sannsynlig at noen skader av denne type kunne skyldes manglende spenningskvalitet, men fant ikke at klager hadde dokumentert/sannsynliggjort et økonomsk tap. Nemnda anbefalte derfor at det ikke ble gitt erstatning. Nemnda drøftet også om det var grunnlag for å gi et prisavslag i nettleien. Nemnda la vekt på at partene i dette tilfelle var enige om mangelen og at denne type mangel medførte problemer for klager. Etter en helhetsvurdering anbefalte derfor nemnda at klager ble gitt et prisavslag i nettleien på 20 % for de siste 3 år, regnet fra den dato mangelen ble utbedret. Ved helhetsvurderingen har nemnda tatt i betraktning at klager burde ha kontaktet innklagede på et tidligere tidspunkt, samtidig som innklagede selv burde hatt større oppmerksomhet på de kunder som har en slik tilknytning til strømforsyningsnettet at spenningen kan komme utenfor gjeldende leveringsvilkår. Uttalelsen var enstemmig.

 3. Sak: 10-312 Klage vedrørende kompensasjon i forbindelse med strømbrudd – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt kompensasjon for langvarige strømavbrudd hvor det dels var registrert strømtilførsel på anlegget, men kun på én fas, og dels fullt strømavbrudd. Klager hevdet han ikke kunne gjøre bruk av 120V og syntes det var underlig hvis det anses som strømtilførsel. Innklagede hevdet at kompensasjon ikke gis da kunden ikke hadde vært uten strøm i over 12 timer. Innklagede hevdet også at halv spenning ikke ga grunnlag for kompensasjon. Nemnda la til grunn at det ikke var oppnådd normal forsyning når klager hadde halv spenning. Nemnda anbefalte enstemmig at klager gis kompensasjon.

 4. Sak: 10-293 Klage vedrørende spenning – Krav om erstatning for skade på kjøleskap og høyttaler – Energi 1 Follo/Røyken as

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter spenningsfall/spenningsbortfall. Klager krevde erstatning for skade på kjøleskap og en iPod-høyttaler og påsto at feilspenning hadde ødelagt elektronikken. Innklagede viste til at en lavspenningssikring hadde røket og at årsaken var generell lastøkning. Nemnda la til grunn at innklagede i denne saken ikke hadde godtgjort at årsaken til strømutfallet lå utenfor deres kontroll og anbefalte enstemmig at klager ble gitt erstatning.

 5. Sak: 10-266 Klage vedrørende prisavslag pga manglende leveringskvalitet – Ymber AS

  Saken gjaldt krav om prisavslag for manglende leveringskvalitet. Nemnda la til grunn at ytelsen i var mangelfull i enkelte perioder. En samlet nemnd var av den oppfatning at ikke ethvert avvik/enhver mangel ga grunnlag for prisavslag. I dette konkete tilfellet delte nemnda seg i et flertall og et mindretall. Nemndas flertall, lederen og bransjens representanter, mente avvikene i dette tilfellet ikke var så langvarige/omfattende at det var grunnlag for prisavslag, mens mindretallet, forbrukernes representanter, var av den oppfatning at avvikene ga grunnlag for prisavslag. I samsvar med flertallets synspunkter ble det under dissens fattet vedtak om å ikke anbefale at kunden ble gitt en prisreduksjon.

 6. Sak: 10-211 Klage vedrørende dekning av utgifter i forbindelse med utrykning ved strømbrudd – Lyse AS

  Saken gjaldt uenighet om hvem som skulle dekke kostnader i forbindelse med en utrykning ved strømbrudd. Klager hevdet han ikke fikk opplysning om minstetakst på tre timer for hjemmebesøk. Innklagede hevdet at kunde som henvender seg til driftssentralen opplyses muntlig om at det vil påløpe kostnader. Nemndas flertall fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

 7. Sak: 10-109 Klage vedrørende spenning – Krav om erstatning for skade på varmekabler – Energi 1 Follo/Røyken as

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter spenningsfall/spenningsbortfall. Klager krevde erstatning for skade på varmekabler og påsto at feilspenning hadde ødelagt releene. Innklagede viste til at en lavspenningssikring hadde røket og at årsaken var generell lastøkning. Nemnda la til grunn at innklagede i denne saken ikke hadde godtgjort at årsaken til strømutfallet lå utenfor deres kontroll og anbefalte enstemmig at klager ble gitt erstatning.

 8. Sak: 10-57 Klage vedrørende erstatning som følge av feil i strømnett – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt spørsmål om erstatning som følge av feil i strømnettet. En feil i strømnettet førte til at en PC ble ødelagt. Innklagede viste til at de hadde fått melding om bryterfall i trafostasjon på grunn av jordslutning. Slike avbrudd skjedde ifølge selskapet fra tid til annen uten at innklagede kunne forutse det. Anleggets jordelektrode var sist kontrollmålt i oktober 2008. Nemnda la til grunn årsakssammenheng mellom feilen i nettet og skadene på PC. Nemnda fant derimot ikke at årsaken til feilen skyldtes forhold ved drift og vedlikehold som kunne forhindret skaden. Innklagede hadde etter nemndas oppfatning tilstrekkelig sannsynliggjort at skadene i dette tilfellet skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. Enstemmig uttalelse.

 9. Sak: 10-52 Klage vedrørende strømutfall – Krav om erstatning – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømutfall. Klager krevde refundert rørleggerutgift med kr 3.344,- og viste til at vannrør sprakk under strømavbrudd. Innklagede avviste erstatningsansvar og hevdet feilen lå i overliggende nett og at den var utenfor deres kontroll. Innklagede hevdet også at klagers frittliggende, uisolerte kobberrør var utsatt ved kulde og strømavbrudd og at det var uaktsomt av kunden ikke å ha isolert disse. Nemnda fant enstemmig at innklagede ikke hadde godtgjort at årsaken til feilen lå utenfor deres kontroll, men siden kunden hadde plikt til å begrense sitt tap, ble han ikke gitt medhold.

 10. Sak: 10-50 Klage vedrørende spenning og anleggsbidrag og krav om erstatning for ødelagte elektriske apparater – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt adgang til innkreving av anleggsbidrag samt krav om erstatning for økonomisk tap. Partene var uenige om tilknytningen krevde anleggsbidrag. En enstemmig nemnd ga ikke klager medhold i sitt krav om at han ikke skulle kreves for anleggsbidrag. Når det gjaldt erstatningskravet, anbefalte nemnda at klager burde gis erstatning med kr 15.641,15 for ødelagt elektrisk utstyr.