Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1100 resultater

Type artikkel
Velg område
1100 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-297 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling etter feilfakturering. Klager krevde tilbakebetalt det som er feilfakturert siden 2005. Klager anførte at han har klaget gjentatte ganger i årenes løp og hevdet at han ikke kan klandres for at deres måler har vært feil. Klager anførte at han ikke har hatt mulighet til å kontrollere forbruket før etter innføringen av nye målere. Hafslund Nett AS anførte at den nedtatte måleren ved målerbytte ble kassert. Hafslund Nett AS viste til at forbruket ble stipulert i lengre perioden på grunn av manglende måleravlesninger og påpekte at det derfor var vanskelig å fastsette hva korrekt årsforbruk skulle vært dersom det var feil på den nedtatte måleren. Hafslund Nett AS hevdet at eventuelt for mye fakturert forbruk før 01.10.15 er å anse som foreldet. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-293 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr og fakturert krav. Klager hevdet at hun mottok et tilbud om gratis strøm i 6 måneder ved at det ble inngått en avtale med Fortum Markets AS. Klager anførte at hun ikke har inngått noen avtale om å betale strøm uten å få opplyst strømprisen og hevdet at avtalen var ugyldig. Fortum Markets AS viste til velkomstbrev og anførte at det ble inngått en avtale om produktet Strømdeal. Fortum Markets AS anførte at inngått strømavtale går ut på at klager ikke skal betale noe påslag på spotpris de første 6 månedene. Fortum Markets AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Sak: 19-282 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviser etterfakturert krav. Klager har erkjent at det er rapportert inn feil målerstand til nettselskapet og anførte at dette ikke har vært hensikten. Klager sier at det ikke var mulig å taste inn alle tall når forbruk skulle rapporters på nett og at hun derfor utelot det siste tallet. Klager antok at dette tallet var et desimaltall og at hun ville få en feilmelding dersom dette var feil. Klager påberopte seg god tro. Klager pekte på at hun ikke har registrert noe dramatisk fall i strømregningene og at hun har avtalegiro. Klager viste til selskapets anførsel om rutinemessig kontroll, og anførte at en slik kontroll ikke er tilstrekkelig. Skagerak Nett AS viste til at i forbindelse med målerbytte i 2018 ble avdekket at det var meldt inn målerstand med ett siffer for lite siden målerbytte i 2016. Skagerak Nett AS viste til at måleren hadde 7 gjeldende sifre og ingen desimalplass. Skagerak Nett AS hevdet at avviket i forbruket relateres til endring i klagers forbruksmønster. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-280 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager påpekte at det følger av fakturaene at målerstand er avlest av nettselskapet, slik at han ikke har hatt noen grunn til å mistenke feil. Klager påpekte også at fakturaene er stipulert på tidligere forbruk og at han derfor ikke har hatt grunn til å reagere på fakturabeløpene. Klager mente at kravet var urimelig da det er nettselskapet som er ansvarlig for at måleren ikke har fungert slik den skulle og at de ikke har fått informasjon om dette. Skagerak Nett AS anførte at det var beklagelig at klager ikke ble informert om at det ikke hadde vært kontakt med den nye måleren. Skagerak Nett AS anførte at det kommer frem at nettleiefakturaen at forbruket var stipulert. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 19-276 Klage vedrørende fakturering – Trøgstad Elverk AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og hevdet at fakturert forbruk var feil. Klager anførte at de flyttet fra boligen i november 2018 og at boligen har vært ubebodd fra dette tidspunkt. Klager påpekte at det kun var varmekabler som har stått på. Trøgstad Elverk AS anførte at dersom det oppgitte forbruket var feil, så må det være noe galt med måleren. Trøgstad Elverk AS har tilbudt klager kontroll av måleren og opplyst at klager selv må dekke kostnaden dersom det ikke er feil ved måleren. Trøgstad Elverk AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-271 Klage vedrørende etterfakturering - Nordkraft Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at målerstand er meldt inn hver måned og at han antok derfor at fakturaene har korrekte beløp. Klager anførte at han ikke skal bli skadelidende da det er en direkte feil fra nettselskapet og deres montør. Nordkraft Nett AS opprettholdt sitt krav. Nordkraft Nett AS viste til at det ved en feiltagelse ble registrert et målerbytte på klagers anlegg. Nordkraft Nett AS viste til at det ved feilbyttet, ble nedstand fra måleren hos en annen kunde, brukt på klagers måler. Nordkraft Nett AS tilbakeviste klagers anførsel om god tro og mente at klager burde ha reagert når han mottok et høyt minusforbruk og derav et stort tilgodebeløp. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-264 Klage vedrørende etterfakturering – Høland og Setskog Elverk SA

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager pekte på at han ikke hadde kunnskap om at måleren ikke fungerte som den skulle og at han heller ikke ble gjort oppmerksom på dette. Klager hevdet at feilen var utenfor deres kontroll og ansvar. Klager hevdet også at selskapet plikter å fordele kravet over den omtvistede perioden og beregne kWh pris i de aktuelle månedene strømmen faktisk er brukt, samt trekke fra summen klager har betalt. Høland og Setskog Elverk SA viste til at det ble installert AMS-måler hvor det viste seg at radiosignalene var for svake. Høland og Setskog Elverk SA viste til at klager, gjennom fakturaene, har blitt informert om at forbruket ble stipulert og om antatt målerstand på strømmåler. Høland og Setskog Elverk SA hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-235 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevder at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt. Klager viste til bilde av måleren ved målerbytte og hevder at bildet ikke tatt hos han. Klager viste til forbrukshistorikken og hevdet at registrert forbruk ikke kan stemme. Klager hevdet at registrert forbruk etter målerbytte var for høyt. Lyse Elnett AS viste til at klager i over en lengre periode har hatt et stipulert forbruk. Lyse Elnett AS anførte at de ikke har funnet feil på selve målerne tidligere, men at det har vært problemer med innhenting av data. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 19-204 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at han ikke har fått informasjon om at AMS-måleren ikke har vært aktiv og at han heller ikke har fulgt opp i denne perioden. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at han har avtalegiro, og at han antok at alt var i orden da han ikke fikk informasjon om at måleren ikke var aktiv. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at området klager bor i ikke var ferdig utbygd på den tiden som måleren ble byttet og det var derfor ikke mulighet for at måleren ble registrert som timesmålt anlegg med elektronisk innhenting av måleverdier. Skagerak Nett AS anførte at det fremgår av fakturaene at forbruket er stipulert. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 19-069 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til forskriftens § 3-3 (3) og anførte at det har vært manglende varsling av innsendte måleverdier. Klager hevdet at nettselskapet har forholdt seg passivt og at de ikke har mottatt et eneste brev hvor måleverdiene etterlyses. Klager påberopte seg aktsom god tro. Skagerak Nett AS viste til standardavtalen og anførte at de anser det som en ulempe å engasjere montører for å avlese målepunktene en gang i året og forventer derfor at deres kunder responderer på varsel om å lese av måleren. Skagerak Nett AS påpekte at det er oppført på hver nettleiefaktura at forbruket er stipulert. Skagerak Nett AS viste til at de hadde en feil i systemet i 2018 som gjorde at deres kunder fikk en lavere stipulering av forbruket enn tidligere. Skagerak Nett AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.