Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

132 resultater

Type artikkel
Velg område
132 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-794 Klage på avtale– GNP Energy Norge AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han allerede har betalt for fakturert periode og avviste fakturert sluttavregning. Klager anførte at GNP Energy Norge AS ikke har sørget for en korrekt fakturering for august 2021. Klager hevdet at selskapet har bekreftet dette per telefon og opplyst at det skyldtes feil hos leverandør. Klager påpekte at dette ikke skal belastes ham som kunde. GNP Energy Norge AS anførte at fakturert sluttavregning gjelder forbruk i perioden fra 01.08.21 til 04.09.21. GNP Energy Norge AS påpekte at forbruk for denne perioden ikke er fakturert tidligere. GNP Energi Norge AS mener at klager må betale for forbruket sitt i perioden han har vært kunde. GNP Energy Norge AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-776 Klage på avtale – krav om kompensasjon – Midt-Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at pristaket blir korrigert til 59 øre/kWh i henhold til bekreftet pris fra strømpris.no. Klager anførte at selskapet reklamerte på sine nettsider med et pristak på 59 øre/kWh med prissikringsgebyr på 1-4 øre/kWh. Klager påpekte at han tok skjermbilder av selskapets nettsider og gjennomførte bestillingen via strompris.no. Klager hevdet at selskapet forsøkte å lure han til å bekrefte en annen pris enn avtalt og klager valgte derfor å ikke bekrefte avtalen/prisen. Klager hevdet at Midt-Energi AS er bundet av prisen som er reklamert på deres nettsider, strompris.no og bekreftelsen fra strompris.no. Dette er en avtale med en varighet på 3 måneder med makspris på 59 øre/kWh og deretter makspris på 79 øre/kWh. Klager krever kompensasjon for sine ekstrakostnader. Midt-Energi AS AS anfører at strompris.no ikke har et bestillingsskjema, men en lenke fra strompris.no til selskapets nettsider. Midt-Energi AS påpekte at de oppdaterte all tilgjengelig info tydelig på deres web-side med nye differensierte priser samt nye bestillingskjema. Midt-Energi AS avviser klagers krav om å få et billigere pristak enn det klager har bestilt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-774 Klage på avtaleinngåelse og avtalevilkår– Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at Agva Kraft justerte prisen ned til pristaket på 99,9 øre/kWh. Klager viste til at det følger av vilkårene at prisene kan justeres med 14 dagers varsel, og påpekte at hun ikke har mottatt slikt varsel. Klager hevdet at selskapet har hatt villende markedsføring. Klager anførte at det ikke fremgår noen dato for når selskapet endret prisen. Klager anførte at pris på strømavtalen ikke fremgikk av ordrebekreftelsen og at det ikke er mulig å se dette før fanen med strømavtalen aktiveres. Agva Kraft AS viste til at klager har inngått en Topp 10 variabel avtale som kan endres ved varsling 14 dager før endringen i henhold til vilkårene. Agva Kraft AS anførte at klager ble varslet. Agva Kraft AS hevdet at det ikke har skjedd noen feil i saken og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 21-770 Klage på avtalevilkår – NTE Marked AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav og krevde at pris på 83,76 øre/kWh gjaldt for avtaleforholdet. Klager påpekte at det fremgår tydelig på strømpris.no at prisen er gjeldende fra 07.10.21 og at denne gjelder for nye kunder. Klager hevdet at det fremgår tydelig at prisen er gjeldende fra den 07.10.21 og ikke kun for den ene timen. Klager reagerte på at han ble fakturert for nesten 50 % høyere pris enn avtalt og tilbudt. NTE Marked AS anfører at ved spotprisavtaler betaler man spotprisen som har vært den måneden som har vært forbrukt. NTE Marked AS påpekte at når man sammenligner avtaler på strømpris.no, så brukes forrige måneds spotpris slik at det skal være lettere å sammenligne avtaler. NTE Marked AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 21-854 Klage på avtalevilkår– Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om inngåelse av avtale. Klager avviste fakturerte krav. Klager krevde at det ble fakturert etter inngått avtale om fast pris på 76,90 øre/kWh. Klager anførte at han ikke mottok avtalen per SMS, kun ved at avtalen ble opplest per telefon og bekreftet på SMS. Fortum Markets AS viste til at klager ble tilbudt om strømavtalen Fortum Trygg og at det ikke er inngått avtale om fast pris på 76.90 øre/kWh. Fortum Market AS viste til at klager mottar varsel om prisendringer per e-post eller SMS minst 14 dager i forkant. Fortum Markets AS anførte at grunnet regler knyttet til GDPR, kan lydfilen ikke sendes og kun videreformidles. Fortum Market AS opprettholdt fakturerte krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 21-751 Klage på avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager anførte at det var enighet om at det skulle være et bruddgebyr for samtlige målere samlet og at det var enighet om at alle målere skulle faktureres samlet på en faktura. Klager viste til fakturert bruddgebyr på kr. 3000 per måler og 10 øre per dag og hevdet at dette er i strid med det avtalte. Bærum Energiomsetning AS viste til at klager har bekreftet tre strømavtalen og at det er levert strøm til klagers tre målepunkter. Bærum Energiomsetning AS påpekte at krav om bruddgebyr er beskrevet i avtalevilkårene. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturerte krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 7. Sak: 21-742 Klage på avtaleinngåelse og -vilkår– Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager krevde at avtalen med Bærum Energiomsetning AS heves og avviste fakturert krav. Klager opplyste at de ble presset til å inngå avtalen med kraftleverandøren. Klager anførte at hun ikke har mottatt avtaledokumentasjonen skriftlig og heller ikke angrerettskjema. Bærum Energiomsetning AS viser til at det ble inngått en fastprisavtale med klager. Bærum Energiomsetning AS anførte at de ikke opererer med lydfiler og at de foretrekker skriftlige avtaleformer per SMS. Bærum Energiomsetning AS viste til avtalebekreftelsen og påpeker at det fremgår tydelig at det er 36 måneder bindingstid. Under dissens ble klager gitt medhold.

 8. Sak: 21-740 Klage på avtale og avtalevilkår– Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse av tilleggsprodukter til strømavtalen. Klager hevdet at avtale om tilleggsproduktene Trygg Forsikring og Maksprisgaranti er ugyldig og krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at hun ikke har bestilt tilleggsproduktene og at dette er fakturert uten hennes samtykke. Klager påberopte seg aktsom god tro. Hafslund Strøm AS viste til at klager ble registrert med tilleggsavtalene Trygg Hverdag og Maksprisgaranti og at grunnet systembytte er avtaledokumentasjonen ikke lenger tilgjengelig. Hafslund Strøm AS anførte at tilleggsavtalene har stått oppført på fakturaene til klager i 7 år og at klager selv er ansvarlig for å gjøre seg kjent med sin strømavtale. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav om tilbakebetaling. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 21-710 Klage på frakobling av anlegg og avlesningsgebyr– Varanger Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet om frakobling av anlegg og avlesningsgebyr. Klager krevde at anlegget blir frakoblet og at han mottar et sluttoppgjør. Klager avviste krav om avlesningsgebyr. Klager påpekte at han har AMS-måler og at han ga beskjed om at det ikke var signal på fritidsboligen ved installasjon av måleren. Klager påpekte at det er selskapets utstyr som ikke fungerer og mener det er urimelig at han skal være ansvarlig samt at det faktureres et avlesningsgebyr. Klager påpekte også at han aldri ble gitt noen varsel om at det vil ilegges et avlesningsgebyr og at dette uten forvarsel ble påført fakturaen. Varanger Kraftnett AS viste til klagers krav om frakobling av fritidsbolig og anførte at de ikke kan fjernstenge anlegget når det ikke er kontakt med måleren eller om hovedsikringen er slått ut. Varanger Kraftnett AS anførte at i forbindelse med frakobling av anlegg, så må de lese av sluttstand på måleren samt fjerne måler. Varanger Kraftnett AS avviste klagers krav og opprettholdt krav om avlesningsgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 21-652 Klage på erstatning – Klepp Energi AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for merutgifter som følge av kabelfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det foreligger en mangel da klager manglet strøm i boligen. Klager hevdet at mangelen utgjorde et forhold innenfor selskapets kontroll da feilen var på en nettkabel. Klager anførte også at det foreligger en mangel da det var avtalt med selskapet at de vil dekke hennes merutgifter i forbindelse med mangelen. Klepp Energi AS anførte at klagers bolig var delvis strømløs på grunn av en kabelfeil. Klepp Energi AS hevdet at denne kabelfeilen skyldes forhold som er utenfor selskapets kontroll og avviste derfor erstatningsansvar. Klepp Energi AS anførte at klager valgte selv å kontakte elektriker først for å feilsøke og at klager da fratok selskapet mulighet til å feilsøke med egne mannskap. Klepp Energi AS avvist klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.