Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

214 resultater

Type artikkel
Velg område
214 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-567 Klage på avtale – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at selskapet har presset hans kone til å akseptere avtalen. Klager hevdet at det var opprettet et kundeforhold uten samtykke. Bærum Energiomsetning AS anførte at bruddgebyret var i henhold til inngått avtale og påpekte at det var informert om gebyret per SMS. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Klager ble gitt medhold under dissens om rettsvirkningene.

 2. Sak: 22-598 Klage på avtale– Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det var opprettet et kundeforhold uten hennes samtykke. Klager påpekte at avtalen var inngått med hennes datter og at kundeforholdet var opprettet uten hennes samtykke. Klager hevdet at avtalen var ugyldig og avviste derfor krav om bruddgebyr og levert strøm. Bærum Energiomsetning AS anførte at bruddgebyret var i henhold til inngått avtale. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble gitt medhold under dissens om rettsvirkningene.

 3. Sak: 22-352 Klage på avtale - Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at kravet om bruddgebyr var urimelig. Bærum Energiomsetning AS anførte at bruddgebyret var i henhold til inngått avtale og påpekte at det var informert om per SMS. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Klager ble gitt medhold under dissens om rettsvirkningene. Bærum Energiomsetning AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.     Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.   Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2. Historikk:   08.07.21 – Kundeforhold opprettet.   02.02.22 – Kundeforhold avsluttet.     Krav: Klager avviser krav om bruddgebyr.

 4. Sak: 22-655 Klage på stansing av kraftleveranse– Dalane Energisalg AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale. Klager krevde at Dalane Energisalg AS startet opp avtalen igjen. Klager pekte på at selskapet ikke kunne si opp avtalen og deretter sende stengevarsel. Dalane Energisalg AS anførte at klager ikke har gjort opp sine fakturaer og at det var årsaken til at leveransen ble stanset. Dalane Energisalg AS hevdet at de har strukket seg langt for klager før leveringen ble stanset. Dalane Energisalg AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 22-199 Klage på etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk som følge av manglende kommunikasjon med strømmåler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at kravet var urimelig da feilen lå hos andre parter. Klager påpekte at hun har vært uvitende om feilen og derfor ikke kan stilles økonomisk ansvarlig for den. BKK Nett AS anførte i kommunikasjon med klager at det følger av fakturaunderlagene at avlesningsmetoden har vært stipulert. BKK Nett AS påpekte at det ikke forelå rutiner for å varsle i tilfeller der kontakt mellom måler og nettselskapet manglet. BKK Nett AS hevdet at faktura reflekterer det reelle forbruket og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold. BKK Nett AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter. Saken gjelder uenighet om ikke-fakturert forbruk. Regelverk: Standard nettleieavtale § 5-4. Krav: Klager avviser fakturert krav på kr 16 379,33.

 6. Sak: 22-661 Klage på avtale- Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om endring av avtalevilkår. Klager hevdet at mottatt varsel om vilkårsendring i form av overgang til forskuddsfakturering ikke var rettmessig. Klager anførte at Bærum Energiomsetning AS ikke har rett til å endre vilkårene i en bindende avtale med mindre det fulgte av inngått avtale. Bærum Energiomsetning AS anførte at det ble utstedt SMS-varsel til klager om selskapets økonomiske situasjon samt at selskapet ville gå over til forskuddsfakturering. Bærum Energiomsetning AS hevdet at endringen var i henhold til deres vilkår og standard kraftleveringsavtale. Bærum Energiomsetning AS påpekte at klager har hatt mulighet til å tre ut av kraftleveransen uten noen form for bruddgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 22-326  Klage på fremføring av strømkabel – Etna Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klagers krav knyttet seg til endring av trasé for fremføring av strømkabel. Klager anførte at piggingen som ble foretatt uten hennes forhåndsgodkjenning forringet tomtens verdi. Etna Nett AS viste til at klager fikk valget mellom å grave selv eller at Etna Nett AS sto for gravingen, og at klager valgte å engasjere egen entreprenør til å grave. Etna Nett AS anførte at dette er et forhold mellom klager og graveentreprenør. Etna Nett AS påpekte at de ikke bestilte gravingen, og at de ikke hadde innvirkning på hvilken trasé graveren valgte og hvilken avtale graveren hadde med klager. Etna Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold. Etna AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.  Saken gjelder krav om erstatning. Regelverk: Standard tilknytningsvilkår §§ 5 og 8-2. Krav: Klager krever erstatning på kr 250 000.

 8. Sak: 22-304 Klage på etterfakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager bestred fakturerte krav. Klager anførte at han mottok varsel om måleravlesning. Klager påpekte at han tok kontakt med nettselskapet og det ble informert om at varslene var noe som hang igjen fra gammelt system. Tensio TN AS har etter montering av AMS-måler hatt utfordringer med kommunikasjonen. Tensio TN AS påpekte at klagers anlegg har stått som profilmålt og det var utstedt SMS-varsel om avlesning til klagers mobil. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold. Tensio TN AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter. Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk. Regelverk: Standard nettleieavtale § 5-4.       Historikk: 18.01.22 – Kundeavlesning. 25.04.22 – Målerbytte. Krav: Klager krever at fakturanr. 2443406, fakturanr. 24387872, fakturanr. 24470047 og fakturanr. 24589423 reduseres med 50 %, og at fakturanr. 24937470 slettes.

 9. Sak: 22-276  Klage på avtale– Agva Kraft AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager avviste fakturert krav og krevde nye fakturaer med fakturaspesifikasjoner der negativt påslag er spesifisert. Klager hevdet at selskapets fakturering var feil. Klager påpekte at fakturaspesifikasjoner skal fremgå tydelig på de løpende fakturaene, herunder hvilke priser og rabatter som gjelder. Agva Kraft AS anførte at det var forklart overfor klager at faktura ikke kunne spesifiseres. Agva Kraft AS påpekte at det var sendt utregning som viste hvordan Agva Kraft AS kom frem til prisen. Agva Kraft AS anførte at forbruket er hentet fra Elhub og i samsvar med hva nettselskapet har rapportert inn. Klager ble enstemmig gitt medhold. Agva Kraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter. Saken gjelder uenighet om fakturering. Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2.

 10. Sak: 21-868 Klage på avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager viste til at det var inngått en fastsum-avtale på kr 990 per måned og krevde å bli tilbakeført til denne avtalen. Klager anførte at han ble overført fra inngått avtale om fastsum til Agva Spotpris. Klager påpekte at han verken har fått begrunnelse eller forhåndsinformasjon om avtaleoverføringen. Klager hevdet at selskapets varsel ikke var gyldig da varselet inneholdt flere formelle feil. Agva Kraft AS anførte at klager ble varslet om at avtalen ikke lenger kunne benyttes og at klager derfor ble overført til spotpris. Agva Kraft AS påpekte at klagers avtale hadde ett års binding for begge parter, og kunne etter dette sies opp av begge parter. Klager ble enstemmig gitt medhold.    Agva Kraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter. Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 6.