Årsmelding 2020

I 2020 mottok sekretariatet totalt 593 skriftlige henvendelser (i 2019 var antallet 842). 193henvendelser/klagesaker ble overført fra 2019 og 145 henvendelser/klagesaker er under behandling/forberedelse i sekretariatet og vil bli viderebehandlet i 2021.

Av de klagesakene som ble behandlet i 2020 avsa nemnda vedtak i 149 saker. Blant de 149
vedtakene var det fire saker som ble avvist fra behandling og 5 saker der tidligere vedtak ble
opprettholdt.

Antall saker behandlet i nemnda i 2020 har vært økende sammenlignet med tidligere år

Last ned årsmeldingen