Sak: 21-153 B Klage vedrørende avtale og fakturering – Tussa Energi AS

Saken gjaldt gjenåpning i sak 21-153 behandlet 24. januar 2022 der klagen ble avvist. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 24. januar 2022.

Saken gjelder gjenåpning.    

   

Det ble fattet slikt vedtak 24.01.22: Saken avvises.  

   

Ved e-post av 03.01.23 har klager bedt om gjenåpning.    

 

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder gjenåpning.   

 

Nemnda viser til nemndsavtalen pkt. 8.1 om adgangen til å begjære gjenåpning:   

   

"Partene i en sak som sekretariatet eller nemnda har avgjort og som er avsluttet, kan begjæres gjenåpnet. Gjenåpning forutsetter at den som begjærer gjenåpning legger fram nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt."  

 

Nemnda kan ikke se at klagers anførsler gir grunnlag for gjenåpning, ettersom det i gjenåpningsbegjæringen ikke er fremlagt nye, vesentlige opplysninger.

 

Uttalelsen er enstemmig.  

 

VEDTAK 

 

Begjæring om gjenåpning tas ikke til følge. 

 

Oslo, 9. mars 2023 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge

 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.