Sak: 20-379 B Klage vedrørende krav om erstatning – Valdres Energi Nett AS

Saken gjaldt gjenåpning i sak 20-379 behandlet 23.08.21 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 23.08.21.

Saken gjelder gjenåpning.   

 

Det ble fattet slikt vedtak 15.06.20: Klager gis ikke medhold.   

 

Ved e-post av 04.02.22 har klager bedt om gjenåpning.   

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder gjenåpning.  

 

Nemnda viser til nemndsavtalen pkt. 8.1 om adgangen til å begjære gjenåpning:  

 

"Partene i en sak som sekretariatet eller nemnda har avgjort og som er avsluttet, kan begjæres gjenåpnet. Gjenåpning forutsetter at den som begjærer gjenåpning legger fram nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt."  

 

Slik nemnda ser det har ikke klager lagt frem vesentlig nye opplysninger av betydning for sakens utfall som ikke tidligere kunne vært fremlagt. Nemda er derfor kommet til at det ikke er grunnlag for gjenåpning. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 23.08.21.  

 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK  

Begjæring om gjenåpning tas ikke til følge. 

 Oslo, 14. mars 2022 

 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge