Sak: 20-370 Klage vedrørende krav om erstatning  – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt uenighet om krav om kompensasjon for langvarig strømbrudd. Klager krevde kompensasjon for langvarig strømbrudd. Klager anførte at han ikke har nektet selskapet tilgang på eiendommen natten hvor strømbruddet oppstod. Lyse Elnett AS avviste klagers krav om kompensasjon og hevdet at klager selv var skyld i at strømbruddets varighet oversteg 12 timer. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om krav om kompensasjon etter langvarig strømbrudd.  

Regelverk

Standard nettleieavtale § 12-4.  

Historikk

23.06.20 – Strømbrudd rundt kl. 22  

Krav

Klager krever kompensasjon for langvarig strømbrudd.  

Partenes anførsler

Klager krever at selskapet utbetaler kompensasjon for langvarig strømbrudd, og mener at vilkårene for dette er oppfylt.   

Klager avviser selskapets anførsel om at han har nektet selskapet tilgang på eiendommen natten hvor strømbruddet oppstod.   

Klager hevder at det ble avtalt via telefon med selskapet at en montør skulle komme dagen etter, da strømbruddet skjedde rundt kl. 22. Klager hevder at elektriker fra selskapet ikke fikk ordnet feilen den kvelden, og at feilen var eksternt for klagers ansvarsområde. Klager opplyser at det ble avtalt med kundesenteret ca kl 23 at selskapet skulle komme dagen etter kl. 08 for å rette feilen. Deretter dukket det opp noen fra selskapet ca kl 00:45, og det ble konkluderte mellom elektriker og hans overordnede at det ikke var nødvendig at det skulle strekkes kabel på 100 meter den natten, men ta dette dagen etter.   

Klager opprettholder sitt krav om kompensasjon.  

Lyse Elnett AS (Lyse) avviser klagers krav om kompensasjon, da de mener at klager selv er skyld i at strømbruddets varighet oversteg 12 timer. Lyse påpeker at klager ikke oppfyller vilkårene for kompensasjon basert på hendelsesforløpet, ei heller i lys av formålene bak reguleringene for dette.  

Lyse erkjenner at klager var uten strøm i over 12 timer, og at dette vilkåret for erstatning dermed er oppfylt. Lyse avviser likevel erstatningsansvar på grunnlag av at årsaken til den lange varigheten av strømbruddet var utenfor deres kontroll.  

Lyse hevder at klager ikke ønsket å få utbedret problemet på nattestid, noe som skal ha blitt opplyst til selskapets montør på stedet. Lyse mener at klager ba om at reparasjonen skulle gjøres dagen etter.   

Lyse viser til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer §9A-2, på dokumentets side 36, hvor det fremgår at dersom sluttbruker selv bidrar til å forlenge varigheten av avbruddet, kan nettselskapet redusere avbruddets varighet tilsvarende ved beregning av kompensasjonsbeløp etter §9A-1. Lyse mener dette styrker deres argumenter, selv om bestemmelsen ikke var trådt i kraft på tidspunktet for strømavbruddet.

Lyse avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder kompensasjon for langvarig strømavbrudd. Dette er regulert i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer kap. 9A, jf. også Standard Nettleieavtale §12-4. 

Etter § 9A-3 skal varigheten for et svært langvarig avbrudd regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde visst at avbrudd har funnet sted. Nemnda bemerker at det ikke foreligger et krav til overvåking av den type nett der feilen oppsto, og nettselskapet vil derfor normalt ikke ha kunnskap om strømavbrudd på lavspentlinjer med mindre kunder melder om dette. Man kan derfor ikke si at nettselskapet burde visst om avbruddet før selskapet fikk melding om det. Nemnda legger dermed til grunn at kompensasjon for avbruddet skal beregnes fra klager meldte om avbruddet, i samsvar med forskriftens hovedregel.  

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Lyse Elnett AS sitt nett og at varigheten på avbruddet var over 12 timer. 

Ut fra sakens dokumenter, legger nemnda til grunn at det er påstand mot påstand med hensyn til avtalt tidspunkt for utbedring av feilen. Klager anfører at montør dukket opp på nattestid og konkluderte med at ikke var nødvendig å rette feilen denne natten da det skulle strekkes kabel. Lyse anfører at klager ikke ønsket å få utbedret feilen på nattestid og at klager ba om at reparasjonen skulle gjøres dagen etter. Nemnda finner på bakgrunn av de foreliggende opplysninger mest sannsynlig at det ble avtalt at feilen ikke skulle bli utbedret på nattestid. Nemnda kan derfor ikke se at det er grunnlag for at klager kan innrømmes kompensasjon for langvarig strømbrudd.  

Mindretallet – forbrukernes representant – er av den oppfatning at klager har krav på å få utbetalt 600 kr i kompensasjon for langvarig strømbrudd.  

Ifølge klager ble strømbruddet meldt inn til selskapet ca. kl. 22. Selskapet hadde således en viss anledning til å utbedre feilen før det ble natt. Selskapet sendte utbedringsmannskap til stedet først kl. 00:45. Mindretallet er av den oppfatning at det ikke med rimelighet kan kreves at forbrukeren skal måtte medvirke til en utbedring av strømbruddet midt på natta, for å ha sine rettigheter i behold etter forskrift om kontroll med nettvirksomhet. Mindretallet viser til at forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 9A-2 ga forbrukeren en ubetinget rettighet til kompensasjon ved langvarig strømbrudd, og inneholdt ingen reservasjon for eventuell medvirkning eller skyld fra nettkundens side. Etter mindretallets syn har klager i medhold av forskriftens § 9A-2 krav på 600 kr i kompensasjon for strømbruddet.  

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt  

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 27. september 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.