Sak: 20-401 Klage vedrørende avtale og faktureringsmetode – Orkland Energi AS

Saken gjaldt uenighet om faktureringsmetode. Klager krevde at kraftleveranse og nettleie faktureres separat. Klager anførte at faktureringsmetoden ikke var etter avtalen som ble inngått og hevdet at selskapet har brutt sin informasjonsplikt. Klager anførte at gjennomfakturering ikke var et krav etter avregningsforskriften, og at selskapet derfor ikke kan pålegge han å motta slike fakturaer. Orkland Energi AS anførte at klager inngikk avtalen i forbindelse med en kampanje. Orkland Energi AS anførte at klager har akseptert avtalen via SMS, og at ordrebekreftelsen ble sendt ut til klager med utfyllende leveringsvilkår og angrerettskjema per e-post. Orkland Energi AS anførte at det klart fremgår av avtalens vilkår at avtalen innebærer gjennomfakturering av nettleie via netteier, samt at dette følger av avregningsforskriften. Orkland Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Orkland Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om faktureringsmetode.  

Regelverk

Avregningsforskriften §7-4a  

Historikk

02.02.20 – Kundeforhold opprettet.   

15.03.20 – Kundeforhold avsluttet.   

Krav

Klager krever at kraftleveranse og nettleie faktureres separat.  

Partenes anførsler

Klager anfører at faktureringsmetoden ikke er etter avtalen som ble inngått, og krever at han skal faktureres nettleie fra netteier, og strøm fra kraftleverandør. Klager hevder at Orkland Energi AS har brutt sin informasjonsplikt ovenfor han som kunde.  

Klager anfører at gjennomfakturering ikke er et krav etter Avregningsforskriften, og at Orkdal Energi AS derfor ikke kan pålegge han å motta slike fakturaer.  

Klager krever at kraftleveranse og nettleie faktureres separat.  

Orkland Energi AS (Orkdal) anfører at klager inngikk avtalen i forbindelse med en kampanje, og at det trolig oppstod en misforståelse som senere ble rettet opp innen rimelig tid. Orkland anfører at klager har akseptert avtalen via SMS, og at ordrebekreftelse ble sendt ut til klager med utfyllende leveringsvilkår og angrerettskjema per e-post.  

Orkland anfører at det klart fremgår av avtalens vilkår at avtalen innebærer gjennomfakturering av nettleie via netteier, samt at dette følger av avregningsforskriften. Orkland påpeker at dette er grunnen til at klager har valgt å ikke betale fakturerte krav, da han ikke ønsker gjennomfakturering.  

Orkland hevder å ha forsøkt å komme til minnelig løsning med klager. Det opplyses at de har forsøkt å splitte nettleie og strøm i ulike regninger for å imøtekomme klagers ønske om å ikke ha gjennomfakturering, men at dette ikke har vært godtatt av klager.  

Orkland opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om gjennomfakturering.  

Nemnda viser til Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. § 7-4a. Bestemmelsen lyder:  

"Nettselskap som tilbyr felles fakturering for forbrukere, skal tilby gjennomfakturering til alle kraftleverandører som ønsker det. Nettselskap kan ved tilbud av gjennomfakturering for forbrukere ikke kreve gjennomfakturering av øvrige kunder. 

Kraftleverandører som ønsker gjennomfakturering etter første ledd, må gjennomfakturere for alle forbrukere tilknyttet nettselskapet som kraftleverandøren har inngått kraftleveringsavtale med i henhold til § 2-3. Kraftleveringsavtalen skal i tillegg inneholde informasjon om at gjennomfakturering skal benyttes som faktureringsmetode." 

Etter nemndas syn har Orkland Energi AS rett til å gjennomfakturere klager i medhold av forskriften.  

Nemnda registrerer at Orkland Energi AS har valgt å imøtegå klager ved å splitte nettleie og strøm i ulike regninger og at dette ikke er akseptert av klager.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 27. september 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.