Sak: 20-460  Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært krevde klager at etterfakturert krav periodiseres og reduseres med 25 %. Klager hevdet at det må ha vært en feil med strømmåleren da målt forbruk virker unormalt høyt. Klager anførte at nettselskapet ikke har fulgt opp sin plikt i henhold til standardavtalen § 5-2. Klager anførte også at mottatt faktura ikke har korrekt periodisert forbruket. Agder Energi Nett AS anførte at det er sendt månedlige påminnelser om avlesninger per SMS. Agder Energi Nett AS påpekte at det er kundens ansvar å påse at det er registrert riktig kontaktinfo og å avlese måleren. Agder Energi Nett AS hevdet at klager er varslet tilstrekkelig om måleravlesning. Agder Energi Nett AS anførte at de ikke har mottatt noen henvendelser fra klager som indikerer at det skulle vært feil ved måleren. Agder Energi Nett AS hevdet at fakturert forbruk var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.   

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.   

Historikk:   

14.08.09 – Kundeforhold opprettet.   

31.10.17 – Kundeavlesning. Målerstand 172 136 kWh.   

01.06.20 – Stipulert målerstand 191 733 kWh.  

22.06.20 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler. Målerstand 251 256 kWh.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 52 886,24. Subsidiært krever klager at etterfakturert krav periodiseres og reduseres med 25 %.   

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.   

Klager hevder at det må ha vært en feil med strømmåleren da målt forbruk i perioden november 2017 til juni 2020 virker unormalt høyt. Klager påpeker at forbruket er unormalt høyt i forhold til det normale forbruksmønsteret over flere år. Klager påpeker også at forbruket etter installasjon av AMS sannsynliggjør hennes påstand om at strømforbruket har vært på nivået som har vært på stipulerte fakturaer. Klager viser til at forbruket frem til siste avlesning 31.10.17 har vært på forbruksnivået til tidligere avleste målerstander og at hun derfor ikke hatt grunn til å tvile på det stipulerte forbruket eller mistenke at det var noe galt med måleren.   

Klager anfører at AEN ikke har fulgt opp sin plikt i henhold til standardavtalen § 5-2. Klager påpeker at AEN ikke har avlest siden hun flyttet inn i 2009, samt at hun ikke har mottatt informasjon eller advarsel fra selskapet der hun har blitt gjort oppmerksom på at forbruket beregnes og at det i senere tid vil foretas en avregning. Klager påpeker at AEN ikke har bedt om å komme å lese av måleren på 2 år og 8 måneder. Klager mener derfor at forbruket skal reduseres med 25 % i medhold av nemndas praksis.  

Klager anfører at mottatt faktura ikke har korrekt periodisering av forbruket og anfører at dette bør beregnes på nytt etter de priselementer og avgiftssatser som gjaldt den enkelte fakturatermin.   

Klager avviser etterfakturert krav. Subsidiært krever klager at etterfakturert krav periodiseres og reduseres med 25 %.   

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at i perioden fra 2011 og frem til 2017 ble det mottatt 6-11 avlesninger hvert år. Siste avlesning var 31.10.17. Forbruket ble derfor stipulert. Ved målerbytte 22.06.20 ble det avdekket et etterslep på 57807 kWh.  

AEN anfører at det er sendt månedlige påminnelser om avlesninger per SMS på et telefonnummer som kunden hadde registrert helt frem til mai 2020. Det ble opplyst et nytt telefonnummer fra klagers kraftleverandør 12.05.20. AEN anfører at det i deres logg over utsendte SMS har 14 av 19 utsendinger blitt markert som feilet fra og med februar 2019. Før denne dato er ingen markert som feilet ved utsending. AEN påpeker at det er kundens ansvar å påse at det er registrert riktig kontaktinfo og å avlese måleren. AEN hevder at klager er varset tilstrekkelig om måleravlesning.   

AEN anfører at måleren ble kassert etter målerbyttet da de ikke har mottatt noen henvendelser fra klager som indikerer at det skulle vært feil ved måleren og det heller ikke ble oppdaget feil ved målerbyttet.   

AEN anfører at overgangen til Elhub 18.02.19 medførte system utfordringer å korrigere målerstandene før denne datoen. AEN anfører at det er til klagers fordel at forbruket kun fordeles tilbake til 18.02.19 da kraftprisene har vært lavere i etterkant av 18.02.19 enn før.   

AEN hevder fakturert forbruk er rettmessig og opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk. 

Saken reiser flere spørsmål.  

For det første gjelder klagen om det var en feil ved måleren og at denne ikke ga uttrykk for korrekte verdier. Måling av strømforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Dersom det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om hun likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. I dette tilfellet ble måleren byttet den 22.06.20 og deretter kassert uten at den ble kontrollert for feil. 

Nemnda viser til at det i energibransjen ikke er rutine for eller krav om at målere skal oppbevares etter at de er utskiftet. Bevissituasjonen i denne saken ville vært enklere å vurdere om måleren var blitt kontrollert. Nemnda kan imidlertid, ut fra selskapets stipuleringer på den gamle måleren, ikke se at det er grunnlag for å rette kritikk mot energiselskapet for at måleren ikke ble kontrollert før kassering.  

Nemndas vurdering er at det ikke er påvist tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig. 

I og med at det ikke er sannsynliggjort feil med måler eller strømnett og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det mest sannsynlig at strømmen er brukt.  

For det andre gjelder saken om kravet bør reduseres som følge av brudd på nettselskapets plikter i henhold til nettleieavtalen § 5-2. AEN anfører at det er sendt klager månedlige påminnelser om måleravlesning per SMS. Disse har imidlertid ikke blitt mottatt av klager, da klagers telefonnummer ikke lenger var i bruk. Etter nemndas syn er det i kundens interesse å oppdatere kontaktinformasjon og informere energiselskapet om dette, og det er ikke urimelig å forvente at dette gjøres. Etter nemndas mening har AEN fulgt opp nettleieavtalen § 5-2 på en tilfredsstillende måte. 

Det tredje spørsmålet gjelder periodisering. Nemnda kan ikke se om merforbruket er fordelt over hele feilperioden. Nemnda bemerker at en slik manglende periodisering kan medføre at etterfaktureringskravet blir høyere eller lavere enn om merforbruket blir fordelt utover hele etterberegningsperioden. Elklagenemnda har lignende saker tidligere kommet til at merforbruket må fordeles utover feilperioden, og beregnes etter de priselementer og avgiftssatser som gjaldt i den enkelte fakturatermin. Klager har ikke plikt til å betale noe mer enn det en slik periodisering vil gi.  

Nemnda bemerker for øvrig at det kan synes rimelig at klager tilbys en nedbetalingsplan i denne saken.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 27. september 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.