Sak: 20-469 klage vedrørende stenging og installasjon av AMS-måler - Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om stenging. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager hevdet at han ikke har motsatt seg installasjon av AMS, men at det har vært uenighet om installasjon av kommunikasjonsdelen. Klager påpekte at han har forsøkt å inngå en avtale med nettselskapet om demontering av kommunikasjonsdelen. Klager hevdet at det var inngått muntlig avtale om installasjon av AMS-måler med demontert kommunikasjonsdel og påpekte at nettselskapet har forholdt seg passivt til inngått avtale. Klager hevdet også at det er gitt feilaktig faktum/diverse usannheter i utstedt stengevarsel. Agder Energi Nett AS hevdet at det foreligger hjemmel for å stenge strømmen til klager som en følge av at klager nekter installasjon av AMS-måler med deaktivert kommunikasjon. Agder Energi Nett AS viste til at det var tilbudt klager en AMS-måler med deaktivert kommunikasjon og påpekte at det ikke kan tilbys en slik løsning som klager forlanger. Agder Energi Nett AS anførte at måler med deaktivert kommunikasjon imøtekommer i realiteten alle klagers innsigelser knyttet til stråling. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter. 

Saken gjelder uenighet om stenging.  

Regelverk:

Standard Nettleieavtale § 7-1.  

Krav:

Klager avviser at det er stengegrunnlag.  

Partenes anførsler: 

Klager avviser at det er stengegrunnlag.  

Klager hevder at han ikke har motsatt seg installasjon av AMS, men at det har vært uenighet om installasjon av kommunikasjonsdelen. Klager sier at på bakgrunn av hendelser der kun en deaktivering av kommunikasjonsdelen ikke har fungert og kommunikasjonsdelen har fortsatt å sende trådløse signaler, har han forsøkt å inngå en avtale med nettselskapet om demontering av kommunikasjonsdelen.  

Klager sier at han har forsøkt å finne alternative kommunikasjonsformer for kommunikasjonsdelen, herunder forslag til kablet installasjon. Klager påpeker at nettselskapet har avvist installasjon av kommunikasjonsformer som ikke har benytte trådløs teknologi.  

Klager hevder at det er inngått muntlig avtale om installasjon av AMS-måler der kommunikasjonsdelen er demontert og påpeker at nettselskapet har forholdt seg passivt til inngått avtale. Klager hevder at det ligger innenfor nettselskapets kompetanse å velge en slik installasjon iht nettleieavtalen § 5-1, jf. forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 4-1 annet ledd bokstav b.  

Klager hevder at det er gitt feilaktig faktum/diverse usannheter i utstedt stengevarsel. Klager anfører at det ikke foreligger brudd på tilknytningsvilkår § 6 eller nettleieavtalen § 5-1 og hevder at det bestemmelsen ikke gir en utvidet rett til installasjon av AMS. Klager hevder også at det ikke foreligger et vesentlig kontraktsbrudd, samt at innsigelsene ikke er åpenbart grunnløse. Klager påpeker at på bakgrunn av dette, samt forskrift om kraftomsetning og nettjenester og GDPR-forordningen, kan ikke nettselskapet kreve en installasjon som de ikke er forpliktet til å gjennomføre. Klager hevder at en slik installasjon ikke kan foretas uten samtykke.  

Agder Energi Nett AS (AEN) hevder at det foreligger hjemmel for å stenge strømmen til klager som en følge av at klager nekter installasjon av AMS-måler med deaktivert kommunikasjon.  

AEN hevder at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd ved at klager ikke gir AEN anledning til å bestemme type måleutstyr samt å skifte den måleren som selskapet selv eier. AEN viser til at det er tilbudt klager en AMS-måler med deaktivert kommunikasjon, men klager nekter slik installering og forlanger at kommunikasjonsdelen fjernes ved installasjon. AEN påpeker at det ikke kan tilbys en slik løsning som klager forlanger.  

AEN anfører at måler med deaktivert kommunikasjon imøtekommer i realiteten alle klagers innsigelser knyttet til stråling. AEN påpeker at det ikke er noen forskjell på en tradisjonell måler, måler med fjernet kommunikasjon eller måler med deaktivert kommunikasjon når det gjelder stråling, innsamling av forbruksdata etc. AEN hevder at fritaket er oppfylt når det installeres en strømmåler med deaktivert kommunikasjon. 

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om installasjon AMS-måler med deaktivert kommunikasjonsmodul.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Før stenging kan skje skal nettselskapet ha fulgt gjeldende prosedyrer for stenging, jf. standardavtalen § 7-2. Nettleieavtalens § 7 er i all hovedsak sammenfallende med forbrukerkjøpsloven § 48a. Nemndas rettslige vurdering i det følgende tar utgangspunkt i forbrukerkjøpsloven § 48a. 

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager ble innvilget fritak for installering av AMS-måler med kommunikasjonsmodul. Klager motsatte seg likevel målerbytte og har anført at AMS-måler med deaktivert kommunikasjonsmodul har stråling. Nettselskapet har varslet om at klagers nektelse av målerbytte vil kunne resultere i stenging av strømtilførsel.

Nemnda ser det slik at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Nemnda kan ikke forstå klager annerledes enn at han har nektet installasjon av AMS-måler med deaktivert kommunikasjonsmodul.

Agder Energi Nett AS har vist til at ved deaktivering av radiokommunikasjon, må montør fjerne en modul i måleren for at radiosignalet skal forsvinne. Den eneste måten radiokommunikasjonen i måleren kan aktiveres igjen, er ved at montør med fysisk tilgang til måler utfører en aktiveringsprosess, og dette har nemnda ikke grunnlag for å betvile. Nemnda kan derfor ikke se at klagers subjektive frykt for stråling er en gyldig fritaksgrunn. Et slikt standpunkt utgjør etter nemndas syn en åpenbart grunnløs innsigelse i lovens forstand, jf. forbrukerkjøpsloven § 48 a, første ledd bokstav b. Nemnda tilføyer at vilkåret «grunnløs» må forstås som et objektivt kriterium for å kunne anvendes på en forutsigbar og rettssikker måte for både kunder og nettselskaper. 

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at innsigelsen er åpenbart grunnløs. Stenging kan uansett ikke skje det det er fare for liv, helse, eller betydelig tingsskade, jf. forbrukerkjøpsloven § 48a første ledd bokstav a. Nemnda er av den oppfatning at det må gjøres en konkret vurdering på tidspunktet for stenging om vilkåret er oppfylt.

Klager har motsatt seg målerbytte også med bakgrunn i personvernreglene. Nemnda peker på at dette er et forhold som Personvernnemnda har kompetanse til å vurdere, og har vurdert. 

Nemnda registrerer klagers anførsler om muntlig avtale om installasjon av AMS-måler der kommunikasjonsdelen er demontert, samt anførsler om feilaktig faktum/diverse usannheter i utstedt stengevarsel. Nemnda kan ikke se at disse anførslene endrer resultatet i saken.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 11. oktober 2021

Ragnar Lindefjeld, leder                         

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.