Sak: 20-480 Klage vedrørende fakturering - Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om fakturagrunnlag og fakturering. Klager bestred fakturert krav. Klager hevdet at hun ikke hun ikke er skyld i feilfaktureringen som har oppstått. Klager anførte at hun har forsøkt å sende inn måleravlesninger ved flere anledninger, men at det ikke har vært umulig via Elvias nettsider. Klager antok derfor at den nye måleren sendte målerstand inn automatisk. Klager anførte at faktureringen ved å kreditere og deretter fakturere på nytt et høyt beløp, som ikke er mulig å kontrollere, er å anse som umoralsk og grådig. Elvia AS viste til at det ble montert ny måler uten kommunikasjonsmodul. Da Elvia ikke har mottatt måleravlesninger fra klager, har forbruket blitt beregnet. Elvia AS har forståelse for at faktureringen kan virke uoversiktlig for klager, men hevdet at det ikke er opptrådt klanderverdig fra deres side. Elvia AS hevdet at det er fakturert reelt forbruk og opprettholdt sitt krav. Elvia opprettholdt også sitt krav om avlesningsgebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om fakturagrunnlag og fakturering. 

Regelverk:

Avregningsforskriften §4-1. Standard nettleieavtale §5-2 

Historikk:  

14.03.19 – Målerbytte. Måler uten kommunikasjonsmodul installeres.  

Krav:

Klager bestrider fakturert krav på kr 8 126,64. 

 

Partenes anførsler: 

Klager hevder at hun ikke er skyld i feilfaktureringen som er oppstått, og mener derfor at hun ikke skal betale etterfakturert krav.  

Klager anfører at hun har forsøkt å sende inn måleravlesninger ved flere anledninger, men at det ikke har vært mulig via Elvias nettsider, slik det var mulig tidligere. Klager antok derfor at den nye måleren likevel sendte målerstand inn automatisk tross at hun hadde levert legeerklæring for fritak for AMS, eller at det tok tid for det nye systemet å komme i gang. Klager påpeker at hun uansett aldri har mottatt informasjon om forholdet.  

Klager mener at faktureringen ved å kreditere og deretter fakturere på nytt et høyt beløp, som det ikke er mulig å kontrollere, er å anse som umoralsk og grådig. Klager hevder det er urimelig at hun skal være ansvarlig da det er Elvia som har gjort en feil, samt at det er tilbakebetalt et beløp uten noen forklaring. Klager mener at Elvia har satt henne i en umulig situasjon ved å ikke forklare situasjonen med tilbakebetaling og ny faktura godt nok, noe som medførte at pengene som ble tilbakebetalt ble brukt til annet.  

Klager bestrider fakturert krav.  

Elvia AS (Elvia) viser til at det ble montert ny måler den 14.03.19, men uten kommunikasjonsmodul etter krav fra klager. Da Elvia ikke har mottatt måleravlesninger fra klager, har forbruket blitt beregnet. Ved måleravlesning juni 2020, ble det avdekket at det tidligere beregnede forbruket var for lavt beregnet, samt at avlesningsgebyret ikke ble fakturert. Alle tidligere utsendte nettleie fakturaer tilbake til 01.03.19 ble kreditert og det ble produsert ny korrigert nettleie faktura for perioden 01.0.19 til 30.06.20, i tillegg til det månedlige avlesningsgebyret.  

Elvia har forståelse for at faktureringen kan virke uoversiktlig for klager, men hevder at det ikke er opptrådt klanderverdig fra deres side. Elvia hevder at det er fakturert reelt forbruk og opprettholder sitt krav.  

Elvia opprettholder også sitt krav om avlesningsgebyr, da klager har krevd å få installert AMS-måler uten kommunikasjonsmodul. 

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturering av ikke fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet, og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda bemerker at klager har unnlatt å overholde sin forpliktelse etter nettleieavtalen til å "foreta avlesning og underrette nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet", jf. nettleieavtalen § 5-2. En vurdering av klagers aktsomhet er ikke nødvendig da avregningsfeilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått. Strømmen er brukt og nettselskapet har i henhold til nettleieavtalen § 6-5 rett til å kreve etterbetalt for avviket mellom stipulert og faktisk forbruk.

Elvia har erkjent at faktureringen kan virke uoversiktlig for klager. Nemnda er enig i dette, men kan imidlertid ikke se at det er påvist feil i faktureringen.

Hva gjelder krav om avlesningsgebyrer, viser nemnda til at gebyr for manuell avlesning av målepunktet er et offentligrettslig forhold som Reguleringsmyndighet for energi (RME) har kompetanse til å vurdere, og har vurdert. Etter nemndas syn er Elvia berettiget til å kreve avlesningsgebyr.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 11. oktober 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.