Sak: 20-500 Klage vedrørende plassering av stolpe - BKK Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fremføring av lavspentstolpe. Klager krevde at lavspentstolpen blir fjernet. Klager anførte at var montert stolpe på hennes eiendom, i tillegg til den gamle stolpen, uten at hun var varslet eller at hun er gitt anledning til å uttale seg om plassering av stolpen. Klager hevdet at BKK Nett AS har gjort en saksbehandlingsfeil ved å ta seg til rette på eiendommen uten å varsle. Klager påpekte at den nye stolpen har større dimensjon og plassert lengre inn på eiendommen sammenlignet med den gamle stolpen. BKK Nett AS anførte at stolpeskiftet var nødvendig av vedlikeholdsmessige årsaker. Den nye stolpen ble plassert nærmest mulig den gamle men ikke i samme hull, da det ville gitt dårligere feste. BKK Nett AS hevdet at dette måtte anses å være en utskifting og ikke en nyetablering som krever tillatelse. BKK Nett AS hevdet at stolpen var etablert med stedsvarig rett og nettselskapet hadde rett til å skifte den av vedlikeholdsmessige årsaker. BKK Nett AS påpekte at stolpen kan flyttes, men det må bekostes av rekvirenten. BKK Nett AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

BKK Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fremføring av lavspentstolpe. 

Regelverk:

Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-3, 3-6 og 3-10. 

Historikk:  

21.02.19 – Stolpeskifte.  

Krav:

Klager krever at lavspentstolpen blir fjernet. 

Partenes anførsler: 

Klager anfører at det er montert stolpe på hennes eiendom, i tillegg til den gamle stolpen, uten at hun er varslet eller at hun er gitt anledning til å uttale seg om plassering av stolpen. 

Klager hevder at BKK har gjort en saksbehandlingsfeil ved å ta seg til rette på eiendommen uten å varsle. Klager hevder at det aldri innhentet nødvendig tiltalelse eller godkjenning. Klager påpeker at den nye stolpen har større dimensjon og plassert ca. én meter lengre inn på eiendommen sml. med den gamle stolpen. Klager mener at dette er skjemmende og at det hindrer henne i å bruke tomten til dyrking o.l. Klager påpeker at det er inngrep i deres rett til å bestemme over hennes eiendom.  

Klager anfører at hun kontaktet BKK da hun oppdaget stolpen og det ble innrømmet at hun skulle vært kontaktet om plassering av stolpen og at hun kunne ta kontakt om flytting av stolpen. Klager aksepterer ikke plassering av stolpen og krever stolpen flyttet. 

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

BKK Nett AS (BKK) viser til at stolpe ble skiftet på klagers eiendom februar 2019. Stolpeskiftet var nødvendig av vedlikeholdsmessige årsaker. Den nye stolpen ble plassert nærmest mulig den gamle men ikke i samme hull, da det ville gitt dårligere feste. BKK mener dette må anses å være en utskifting og ikke en nyetablering som krever tillatelse.  

BKK anfører at selv om det ikke gjelder noe informasjonskrav ved utskifting av råte stolper, ble beboer/grunneier likevel informert på forhånd. Dersom stolpen ikke var blitt byttet ut ville konsekvensen bli at klager og naboene mistet strømmen når stolpen falt ned som følge av råte.  

BKK viser til at det er festet et fiberskap nederst på stolpen. Fiberskapet som er avbildet ble flyttet fra den gamle stolpen til den nye.  

BKK hevder at stolpen er etablert med stedsvarig rett og nettselskapet hadde rett til å skifte den av vedlikeholdsmessige årsaker. BKK påpeker at stolpen kan flyttes, men det må bekostes av rekvirenten. BKK avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om stolpeskifte.

Fremføring av distribusjonsnett/ stikkledning skal foretas på en slik måte at det er til minst mulig ulempe for grunneier/fester. Grunneier/fester skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om plassering, jf. Standard Tilknytningsvilkår § 3-2.  Nettselskapet har rett til å fremføre og vedlikeholde distribusjonsnettet, jf. § 3-3.

I denne saken ble en stolpe på klagers eiendom skiftet uten at klager ble kontaktet. Det var kun med-grunneier og beboer som ble informert om stolpeskiftet. BKK har anført at stolpeskiftet var nødvendig av vedlikeholdsmessige årsaker og at stolpeskiftet anses å være en utskifting og ikke en nyetablering.

Nemnda bemerker at nettselskapet i utgangspunktet har rett til å vedlikeholde distribusjonsnettet, jf. Standard Tilknytningsvilkår § 3. Nettselskapet har i sin tid ervervet rettigheter til å ha nettanlegg i den aktuelle traseen.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at den nye stolpen ble plassert nærmest mulig den gamle stolpen, ikke i samme hull da det ville gitt dårligere feste. Etter nemndas syn kan stolpeskiftet ikke anses som vedlikehold da stolpen ble erstattet med en ny stolpe og plassert ca. én meter fra den andre stolpen. Nemnda legger derfor til grunn at BKK har brutt varslingsplikten. Spørsmålet er om dette fører til at klager kan kreve kostnadsfri flytting av stolpen. Nemnda har i denne vurderingen delt seg inn i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, lederen og bransjens representant, er av den oppfatning at klager ikke har krav på en kostnadsfri flytting av stolpen. Fremføring og vedlikehold skal skje til minst mulig ulempe for berørte grunneier, og rådighetsutøvelsen må i forhold naboer og grunneiere ikke være urimelig, jf. servituttloven § 2 og naboloven § 2. Dette innebærer blant annet at rådighetsutøvelsen må ligge innenfor rettighetens formål og at den må være «i samsvar med tida og tilhøva», jf servituttloven § 2 andre ledd. Utskiftning av stolpe som plasseres nærmest mulig den gamle stolpen ligger etter flertallets syn innenfor formålet med rettigheten og er innenfor det som må forventes i samsvar med samfunnsutviklingen. Flertallet har derfor kommet frem til at BKK hadde anledning til å utskiftning av stolpen. Flertallet mener at plasseringen av stolpen er innenfor det klager må akseptere. Klager gis ikke medhold.

Nemndas mindretall, forbrukernes representant, er av den oppfatning at klager har krav på kostnadsfri flytting av stolpen. Mindretallet legger særlig vekt på at klager ikke har hatt mulighet til å påvirke lokaliseringen av stolpen og at stolpeskiftet skal foretas på en slik måte at det er til minst mulig ulempe for berørte grunneiere. Mindretallet mener stolpen kunne vært plassert slik at den var til mindre ulempe for klager, og at selskapet må bære risikoen for at stolpeplasseringen medførte en større ulempe enn nødvendig for klager, ettersom selskapet ikke overholdt standardavtalens krav til varsling.

Nemnda bemerker at tvisten kunne vært unngått om BKK varslet alle grunneierne og grunneierne ble gitt mulighet til å uttale seg om plasseringen.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 11. oktober 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge        

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.