Sak: 20-501 Klage vedrørende krav om erstatning – Tensio TS AS

Saken gjaldt krav om erstatning for ødelagte matvarer som følge av strømavbrudd. Klager krevde erstatning for ødelagte matvarer. Klager anførte at en kortslutning i nettselskapets nett er innenfor nettselskapets kontrollsfære og mente at nettselskapet skal holdes ansvarlig for dette forholdet. Klager viste til avbruddets lengde og hevdet at maten ikke ville blitt ødelagt hvis feilen ble rettet innen rimelig tid. Tensio TS AS viste til at det oppsto en kortslutning i en kabel tilknyttet en av Tensio TS AS’ koblingskasser. Kortslutningen førte til at det oppsto en brann i koblingskassen, noe som medførte avbrudd i strømforsyningen til flere sluttkunder. Tensio TS AS hevdet at en kortslutning av denne typen er utenfor nettselskapets kontroll og at de derfor ikke kan holdes ansvarlig for tapet. Tensio TS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Tensio TS AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder krav om erstatning for ødelagte matvarer som følge av strømavbrudd.   

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.   

Historikk

10.10.20 – Strømbrudd.  

Krav

Klager krever erstatning for ødelagte matvarer kr. 4 000.  

Partenes anførsler:  

Klager viser til at det var strømbrudd den 10.10.20. Klager anfører at en kortslutning i Tensios nett er innenfor nettselskapets kontrollsfære og mener at nettselskapet skal holdes ansvarlig for dette forholdet og at selskapets anførsler er en grunnløs ansvarsfraskrivelse.   

Klager viser avbruddets lengde og at maten i kjøleskapet ikke ville blitt ødelagt hvis feilen ble rettet innen rimelig tid. Klager påpeker at det var pent vær og ingen relevante HMS-hindringer for å utbedre feilen uten opphold. Klager hevder at dersom nettselskapet ikke kan bevisføre at det ble jobbet kontinuerlig med feilen hele natten, vil de bli erstatningsansvarlige uavhengig av om utløsende årsak var innenfor selskapets kontrollsfære.   

Klager viser til selskapets anførsel om begrensning av tap og anfører at det ikke eksisterer realistisk eller økonomisk mulighet til å begrense tap på mat oppbevart i kjøleskap ved strømbrudd.   

Klager krever erstatning for ødelagte matvarer.   

Tensio TS AS (Tensio) viser til at det den 10.10.20 kl. 23:12 oppsto en kortslutning i en kabel tilknyttet en av Tensios koblingskasser. Kortslutningen førte til at det oppsto en brann i sikringsbrudd i koblingskassen, noe som dessverre medførte avbrudd i strømforsyningen til 69 sluttkunder. Skaden ble reparert og strømforsyningen til alle berørte sluttkunder ble gjenopprettet den 11.10.20 kl. 09:42.  

Tensio anfører at den løsningen som ble valgt, var det den løsningen som ville gi sluttkundene tilbake til normal strømforsyning på kortest mulig tid.   

Tensio viser til standardavtalen § 13-1 og hevder at en kortslutning av denne typen er utenfor nettselskapets kontroll og at Tensio derfor ikke kan holdes ansvarlig for tapet. Tensio viser også til standardavtalen § 13-5 og påpeker at klager selv har et ansvar for å begrense sitt tap.  

Tensio opplyser at avbruddets lengde var på totalt 10 timer og 30 minutter og hevder at klager derfor heller ikke har krav på kompensasjon for langvarig avbrudd.   

Tensio avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.  

I henhold til Standard Nettleieavtale §13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.  

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge årsakssammenheng mellom mangel ved nettselskapets leveranse og skaden.   

 I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Tensio sitt nett, og at feilen skyldes en kortslutning i en kabel tilknyttet Tensios koblingskasse. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling av nettet. Avbruddet er et kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1.  

Det avgjørende spørsmålet i saken er om feilen i Tensio sitt nett er innenfor selskapets kontrollsfære, jf. § 13-1. Nemnda er delt i synet om dette.  

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representant, tar utgangspunkt i at nettleieavtalens ordlyd er klar. Det er selskapet som må føre bevis for at årsaken til kontraktsbruddet ligger utenfor selskapets kontroll. Hva som ligger nærmere i bevisføringsplikten vil kunne variere fra sak til sak. I denne saken er flertallet av den oppfatning at selskapet ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at årsaken til skaden hos klager var utenfor innklagedes kontrollsfære. Flertallet mener at selskapet som et minimum må påvise konkrete forhold som tilsier at feilen ligger utenfor deres kontroll. Når det ikke gjøres må usikkerhet omkring årsaken gå ut over den part som har bevisbyrden i henhold til nettleieavtalen.  

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at feilen i innklagedes nett og skaden hos klager ikke ligger innenfor innklagedes kontrollsfære. Mindretallet mener at det er mer sannsynlig at skadene som har oppstått er en følge av en ekstern årsak som ikke er innenfor selskapets kontrollsfære.  

Hva gjelder klagers krav om kr. 4000 i erstatning for ødelagte matvarer, mener en samlet nemnd at det ikke er sannsynliggjort, verken med hensyn til kravets størrelse eller at matvarer faktisk ble ødelagt i løpet av de 10 timene og 30 minuttene strømmen var borte. Nemnda viser til DSBs veileder kalt Sikker hverdag, hvor det følger at det tar 10 til 30 timer før temperaturen i en full fryseboks stiger fra minus 18 til minus 12 grader. Etter nemndas syn hadde avbruddet ikke tilstrekkelig lang varighet til at skadene kan ha oppstått. Nemnda legger følgelig enstemmig til grunn at det ikke under noen omstendighet var årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold, med den dissens om ansvarsgrunnlaget som fremgår over. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 11. oktober 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.