Sak: 20-502 Klage vedrørende tilknytning - Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om fremføring av lavspentnett luftlinjer. Klager krevde at luftstrekket blir flyttet fra hans eiendom. Klager påpekte at luftstrekket skaper mange ulemper og at verdien og disposisjonsretten av eiendommen blir betydelig redusert, samt fellesføringsaktører som ønsker å trekke nye luftledninger til andre beboere. Klager hevdet at det finnes andre alternative løsninger som kan benyttes og som ikke berører grunneiere i området. Elvia AS viste til at luftledningen ble etablert i forbindelse med utbyggingen av området. Elvia AS anførte at grunneier kjøpte eiendommen og at luftledningen var et synlig anlegg som allerede var etablert over eiendommen. Elvia AS erkjente at grunneier skulle fått informasjon om fornyelsen av luftledningen og har beklaget at det ikke ble gitt. Elvia AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fremføring av lavspentnett luftlinjer.  

Regelverk:

Standard Nettleieavtale § 3-10. 

Historikk:  

2000 – Klager overtok eiendommen.  

2008/2010 – Fornyelse av lavspentnettet 

Krav:

Klager krever at luftstrekket blir flyttet fra hans eiendom. 

 

Partenes anførsler: 

Klager viser til at Elvia har luftstrekk over hans eiendom. Klager påpeker at luftstrekket skaper mange ulemper og at verdien og disposisjonsretten av eiendommen blir betydelig redusert, samt fellesføringsaktører som ønsker å trekke nye luftledninger til andre beboere.  

Klager hevder at det finnes andre alternative løsninger som kan benyttes og som ikke berører grunneiere i området.  

Klager viser til vedtak fattet i nemnda sak 16-030 og hevder at saken har flere likhetstrekk.  

Klager anfører at han aldri er blitt kontaktet av Elvia angående luftstrekket, heller ikke ved fornyelsen av luftstrekket. Klager påpeker at ved kjøp av eiendommen i 2000 var luftstrekket betydelig mindre og ved fornyelse av luftstrekket i 2008/2010 ble det satt nye stolper og flere sjenerende luftledninger over eiendommen. Klager sier at han oppdaget det når arbeidet var utført og da han kontaktet Elvia ble det informert at han ikke kunne gjøre noe med det.  

Klager anfører at han skulle vært informert slik at han kunne kommet med alternative løsninger som ikke ville vært til ulempe for han eller andre grunneiere. Klager mener at Elvia har gjort en feil og at Elvia er ansvarlig for å rette opp i dette. Klager mener at Elvia har et ansvar å velge det alternativet som er til minst ulempe, når det eksisterer andre alternativer. Klager krever derfor at luftstrekket blir flyttet fra hans eiendom uten å bli belastet kostnaden.  

Elvia AS (Elvia) viser til at luftledningen ble etablert i forbindelse med utbyggingen av området på 1960-70-tallet. Luftledningen ble fornyet i 2008/2010. På etableringstidspunktet var det ikke normal praksis at det ble inngått skriftlige avtaler for slike anlegg. Imidlertid ble plasseringen avklart med berørte grunneiere. Elvia kan ikke se at det tidligere har vært innvendinger mot luftledningen. Elvia anfører at grunneier kjøpte eiendommen i 2000 og at luftledningen er et synlig anlegg som allerede var etablert over eiendommen. Elvia erkjenner at grunneier skulle fått informasjon om fornyelsen av luftledningen i 2008/2010 og har beklaget at det ikke ble gitt. Elvia kan imidlertid ikke se at de har fått noen innvendinger mot fornyelsen, og har derfor ikke har noen grunn til å tro at grunneier ikke aksepterte fornyelsen.  

Elvia anfører at som følge av at det eksisterer en bruksrett vil en eventuell flytting av anlegget bare kunne skje i samsvar med servituttlovens regler. Elvia viser til lovens § 5 og påpeker at flytting av en etablert bruksrett bare kan finne sted etter ønske fra en av partene dersom parten samtidig dekker kostnaden. Elvia avviser derfor klagers krav.  

Elvia viser til klagers anførsel om sak i nemnda 16-030 og anfører at denne saken gjelder fornyelse av et eksisterende luftstrekk og mener at saken har et annen faktum enn denne saken og er derfor ikke sammenlignbar. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder flytting av luftstrekk.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-4 har nettselskapet rett til å legge luftledning eller jordkabel som distribusjonsnett eller stikkledning over en grunn som en installasjonseier eier eller fester, frem til andre installasjonseiere. Fremføringen skjer som regel uten vederlag, men installasjonseier skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om ledningstrasé og plassering av stolper og annet utstyr. Distribusjonsnett og arbeidet med dette skal medføre minst mulig ulempe for grunneier eller fester.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har ervervet boligen med luftstrekket. Nemnda legger videre til grunn at tidligere grunneiers tillatelse mest sannsynlig ble gitt for oppsetting av luftstrekket. Nåværende eier kan ikke erverve større rettigheter enn forrige hjemmelshaver av eiendommen.

I denne saken ble eksisterende luftstrekk fornyet i 2008/2010 uten at klager ble kontaktet. Etter nemndas syn har Elvia brutt varslingsplikten. Selv om nettselskapet har brutt varslingsplikten, anser ikke nemnda dette for å være avgjørende for hvorvidt nettselskapet har rett til å fornye, vedlikeholde og oppgradere ledningsnettet. Elvia har i sin tid ervervet rettigheter til å ha luftstrekket over klagers eiendom. Dette var synbart for klager da han kjøpte eiendommen. Rettigheten omfatter fornyelse, vedlikehold og oppgraderinger. Fremføring og vedlikehold skal skje til minst mulig ulempe for berørte grunneiere, og rådighetsutøvelsen må i forhold til naboer og grunneiere ikke være urimelig, jf servituttloven § 2 og naboloven § 2. Dette innebærer blant annet at rådighetsutøvelsen må ligge innenfor rettighetens formål og at den må være «i samsvar med tida og tilhøva», jf servituttloven § 2 andre ledd. Fornyelse av ledningsnettet ligger etter nemndas syn innenfor formålet med rettigheten og er innenfor det som må forventes i samsvar med samfunnsutviklingen. Nemnda registrerer at klager har forholdt seg passivt i en periode på rundt 10 år før han reiste innvendinger mot arbeidet som ble utført i 2008/2010. Denne passiviteten må uansett ha ført til at klager har tapt sin rett til å gjøre gjeldende innsigelser mot anlegget. Nemnda har med dette kommet frem til at Elvia har anledning til å utføre fornyelse samt vedlikehold av ledningsnettet.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 11. oktober 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.