Sak: 20-505 Klage vedrørende krav om erstatning ved strømutkobling – Elvia AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter planlagt strømutkobling. Klager viste til at hun mottok varsel 2 virkedager før strømutkoblingen og anførte at dette var urimelig da det var påbud om hjemmekontor. Klager anførte at uten strøm til ruter og PC kunne det ikke utføres arbeid og krevde derfor en kompensasjon. Elvia AS hevdet at de har oppfylt varslingsplikten ved at det ble utstedt varsel om utkoblingen. Elvia AS hevdet at varslingen var utført etter gjeldende rutiner og anførte at nettselskapets entreprenører jobber aktivt med å holde tiden utkoblingen varer så kort som mulig. Elvia AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder krav om erstatning etter planlagt strømutkobling.   

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 8-3.   

 Historikk

03.11.20 – Planlagt strømutkobling.   

Krav

Klager krever kompensasjon på kr. 12 000 eks. mva.   

Partenes anførsler:  

Klager reagerer på Elvias varslingsrutiner ved planlagt strømutkobling.   

Klager viser til at hun mottok varsel 2 virkedager før strømutkoblingen. Klager mener det er urimelig å varsle 6 timers utkobling på en arbeidsdag da det var påbud om hjemmekontor.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.   

Klager stiller spørsmål ved behovet for å koble ut strømmen i 6 timer og anfører at dersom Elvia skal gjøre forberedende arbeider så bør det ikke ta 6 timer. Klager mener at Elvia må ta hensyn til at det var påbud om hjemmekontor, samt at det må varsles på en måte som viser at de respekterer arbeidstid og ikke tillater en slik romslig ramme.   

Klager anfører at uten strøm til ruter og PC kunne ikke arbeid utføres og krever derfor en kompensasjon.  

Elvia AS (Elvia) viser til at det var utkobling av klagers anlegg den 03.11.20 og utkoblingen varte fra kl. 08:02 til kl. 13:49.  

Elvia viser til standardavtalen § 8-3 og hevder at de har oppfylt sin varslingsplikt ved at det ble utstedt varsel om utkobling til klager den 29.10.20 om utkobling den 03.11.20 og anser dette for å være innen rimelig tid.   

 Elvia anfører at lengden på utkoblingen som varsles er basert på arbeids art og tar høyde for eventuelle uforutsette hendelser. Arbeidet blir utført så raskt som mulig og er nøye planlagt for å holde tiden utkoblingen varer så kort som mulig.   

Elvia hevder at varslingen er utført etter gjeldende rutiner og anfører at nettselskapets entreprenører jobber aktivt med å holde tiden utkoblingen varer så kort som mulig.   

 

Elvia avviser klagers krav.   

 

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling.  

 

I henhold til Standard Nettleieavtale § 8-3 om utkobling etter nærmere varsel, skal varsling skje på en hensiktsmessig måte i rimelig tid før arbeidene igangsettes. I den utstrekning det er mulig, skal utkobling legges til tider som er til minst mulig ulempe for nettkunden. 

I denne saken var det gitt en varslingsfrist på to virkedager og etter nemndas syn har Elvia varslet i samsvar med nettleieavtalen § 8-3. Inn- og utkoblingen er da gjort med hjemmel i § 8, og utgangspunktet er at det ikke foreligger ansvar. 

Uten at det er nødvendig for resultatet, vil nemnda nevne at – selv om Elvia ikke hadde varslet tilstrekkelig i henhold til nettleieavtalen § 8-3 – er Elvia uansett ikke ansvarlig for slike indirekte tap det her er snakk om. 

Nemdsmedlem Gustav Norman har følgende særmerknad: Elvia, i den grad det var mulig, burde ha lagt arbeidet til nattestid, jf. prinsippet om minst mulig ulempe for nettkunden i § 8-3, ettersom det nylig var innført obligatorisk hjemmekontor for en rekke nettkunder.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 11. oktober 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.