Sak: 20-529 Klage vedrørende etterfakturering - Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturerte krav. Klager anførte at strømforbruket frem til juni 2020 var normalt. Klager reagerte på registrert forbruk for juni og juli 2020 og påpekte at dette var en økning på 620 % og hevdet at dette ikke var teknisk mulig. Klager anførte at elektriker har sjekket det elektriske anlegget 2 ganger siden august og ingen feil er funnet. Elvia AS anførte at alle kontrollene bekreftet at måleren har registrert et korrekt forbruk og måledataen var korrekt innlest i innsamlingssystemet som er grunnlaget for faktureringen. Elvia AS hevdet at fakturert forbruk var korrekt og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

Regelverk:

Standard Nettleieavtale § 6-5. 

Krav:

Klager avviser fakturerte krav på kr. 1438,54 og på kr. 5 385,49. 

Partenes anførsler: 

Klager reagerer på etterfakturert forbruk.  

Klager viser til at sameiet består av 9 leiligheter med et trappeløp. Det er en heis, et ventilasjonsanlegg, noen varmeovner samt lys i oppgangen som bruker strøm. I de siste årene er det ikke installert noe nytt som krever ekstra strøm.  

Klager anfører at strømforbruket frem til juni 2020 var normalt. Klager reagerer på registrert forbruk for juni og juli 2020 var 15 750 kWh og påpeker at dette er en økning på 620 % og hevder at dette ikke er teknisk mulig. Klager anfører at elektriker har sjekket det elektriske anlegget 2 ganger siden august og ingen feil er funnet. 

Klager avviser fakturerte krav.  

Elvia AS (Elvia) viser til at det er foretatt alle tilgjengelige kontroller for å avdekke mulige feil eller få bekreftet at fakturert forbruk er korrekt. Alle kontrollene bekrefter at måleren har registrert et korrekt forbruk og måledataene er korrekt innlest i innsamlingssystemet som er grunnlaget for faktureringen.  

Elvia anfører at slike avvik i forbruket over kortere perioder kan det vanskelig redegjøres eksakt for, men det er påpekt mulige årsaker ovenfor klager.  

Elvia hevder at fakturert forbruk er korrekt og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Klager har anført at det må være en feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Nemnda viser til at klager kan kreve måleren kontrollert, men må selv dekke kostnaden dersom det ikke er feil med den, jfr. avtalen § 5-3. Nemnda registrerer at nettselskapet har tilbudt kontroll av måleren. Klager har unnlatt å kreve måleren kontrollert, og nemnda legger til grunn at det ikke er feil på måleren.

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt eller at klager er feilfakturert. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig.

I og med at det ikke er påvist feil med måler og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for den strøm han har brukt.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 11. oktober 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.