Sak: 20-554 Klage vedrørende fakturering og krav om tilbakebetaling – Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om avlesningsgebyr og krav om erstatning. Klager krevde tilbakebetalt innbetalt avlesningsgebyr, samt at Elvia besørger bytte av kjellervindu etter brann. Klager anførte at selskapet har opptrådt truende ovenfor han i behandlingen av hans klage og mente at Elvia AS ikke har gitt han den informasjonen han har bedt om i tilknytning til hans kundeforhold. Elvia AS erkjente at saksbehandlingstiden har vært lang og at det kan være gitt mangelfull informasjon og tilbakemeldinger til klager. Elvia AS anførte at klager var fakturert for riktig volum etter korrigering. Elvia AS hevdet at de har forsøkt å imøtekomme klagers behov for informasjon gjennom hele tvisteperioden. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avlesningsgebyr og krav om erstatning.  

Regelverk

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6. Standard nettleieavtale §13-1. 

Historikk  

15.01.21 – Avtalt målerbytte kan ikke gjennomføres grunnet behov for nedsikring 

Krav

Klager krever tilbakebetalt innbetalt avlesningsgebyr, samt at Elvia besørger bytte av kjellervindu etter brann. 

Partenes anførsler: 

Klager mener selskapet har opptrådt truende ovenfor han i behandlingen av hans klage, og mener Elvia ikke har gitt han den informasjonen han har bedt om i tilknytning til hans kundeforhold. Han hevder selskapet gjennom deres korrespondanse har trenert saken. 

Klager krever at Elvia tilbakebetaler alle hans innbetalinger i perioden hvor han har vært fakturert avlesningsgebyr, da han mener at ansvaret for at målerbytte ikke er gjennomført skyldes forhold på Elvias side ved at hans anlegg hadde 100A hovedsikringer, når 80A hadde vært tilstrekkelig for klagers behov. Klager mener han aldri har motsatt seg målerbytte, og at han derfor heller ikke skal faktureres for avlesningsgebyr. 

Klager krever at Elvia betaler for bytte av kjellervindu etter brann i deres inntakskabel. Klager hevder Elvia ikke besvarer hans henvendelser om dette. 

Elvia AS erkjenner at saksbehandlingstiden i denne saken har vært lang, og at det kan være gitt mangelfull informasjon og tilbakemeldinger til klager. 

Elvia anfører at klager er fakturert for riktig volum etter korrigering som ble gjort 20.12.20, og at informasjon om korrigering ble meldt videre til klagers tidligere og daværende strømleverandører. Elvia beklager forvirringen som tidligere fakturering kan ha medført for klager, og mener dette kan løses ved at de kan installere en AMS-måler hos klager. 

Elvia avviser klagers påstand om at selskapet har vært truende i sin korrespondanse med klager, og mener de har forsøkt å imøtekomme klagers behov for informasjon gjennom hele tvisteperioden. De avviser også at de har krevd ombygging av klagers sikringsskap, da dette er klagers eiendom og noe han selv eventuelt må besørge. 

Vedrørende manuell måleravlesning opplyser Elvia at det er andre prosedyrer for dette etter overgang til AMS-målere i deres systemer, noe som har medført forsinkelser i registrering av klagers avlesninger. Dette har tidvis medført at klager har blitt fakturert for stipulert forbruk, selv om avlesning har vært sendt inn. 

Elvia ser ikke behovet for å få klagen vurdert av Elklagenemnda, men motsetter seg ikke behandling. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om avlesningsgebyr og krav om erstatning.

Nemnda bemerker at partenes fremstilling av saken er lite oversiktlig. Klagers anførsler og krav foranlediger kommentarer fra nemnda om tre problemstillinger.

For det første har nemnda vurdert hvorvidt Elvia er berettiget til å kreve gebyr for manuell avlesning av målepunktet.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at ved utsendelse av ordre for målerbytte hadde Elvia ikke data om hovedsikringens størrelse til klagers anlegg. Elvia vurderte derfor anlegget til at det var maks 80 ampere og direkte målt. Da Elvia avdekket at anlegget var på 100 ampere ble målerbytte ikke gjennomført da det var nødvendig med ombygging av anlegget. Det ble utstedt ny ordre om målerbytte, men dataene om hovedsikringens størrelse ble ikke oppdatert i selskapets systemer og målerbytte kunne dermed heller ikke utføres denne gangen. Deretter har Elvia tilbudt installasjon av måler med 100 ampere og få installert omkobler eller nedsikre anlegget til 80 ampere.

I denne saken har klager ikke motsatt seg målerbytte. Det har ikke vært mulig å gjennomføre målerbytte da det er nødvendig med en ombygging av anlegget. Elvia har likevel valgt å fakturere klager for avlesningsgebyr frem til det blir installert AMS-måler. Etter nemndas syn er ikke Elvia berettiget til å kreve avlesningsgebyr for den perioden det ikke var mulig å gjennomføre et målerbytte. Klager skal ikke belastes for gebyret frem til han mottok tilbudet om ombygging av anlegget.

For det andre gjelder klagen uenighet om fakturering. Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager mottok korrigerte fakturaer hvor innmeldte målerstander ble hensyntatt den 21.12.20. Etter nemnda syn er forholdene oppklart og redegjort for på en tilfredsstillende måte. Klager har ikke sannsynliggjort at det er noen feilfakturering eller annet som ikke har blitt korrigert fra Elvias side.

For det tredje gjelder klagen krav om erstatning av kjellervindu etter brann. Klager har anført at kjellervinduet ble skadet etter brann i Elvias inntakskabel. Nemnda kan ikke se at det er sannsynliggjort eller dokumentert skade eller tap som kunne bringe Elvia i erstatningsansvar. 

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge